Kunstmesthandel, Gevraagd een Dienstbod M. A. GRUNWALD ZOON te HELDER. BROWER's Geïllustreerde Encyclopedie, Direct na afloop van dien verkoop, Repltn van let Alt. Teesknis op Toiel De lucbtdruk-handwaschmachine „Ondine" aai Ja Waal, Teiel bij B. F. ra dei Ben, WoensJaj Moir. Jei Helder tij G. KOFFEN, Din A 2-3 nnr, G. J. O. D. DIKKERS, zal op Woensdag 24 October 1894, publiek verkoopen: GELD verkrijgbaar Geld verkrijgbaar VAN STRAALEN, MONSIEUR ERKELE P. C. KOORN, Tex Mantels. Mantels. Mantels. Pk. VLESSINÖ. Uitgaaf van JOH. YKEMA, 's-Eravenhage, voorhanden bij alle boekhandelaren Prijs compleet gebonden in rood linnen band f 1.90. Feuilleton. publiek verkoopen: goed gemest Varken {big) J. H. MOOJEN, Makelaar, Grossiers in zuivere AMERIKA ANSCHE PETROLEUM goed blauw fust, tegen Amsterdamsche marktprijs. Op aanvrage verstrekken m wij gaarne prijsopgave. LIEFDE EN GELD. O Notaris te Texel, 's morgens 10 uur, op de hofstede „Zeewyk" in den PRINS-HENDRIK POLDER te Texel, ten verzoeke der erven van den heer Jb. REMMERS 46 Schapen, 6 Lammeren, 1 Ram, 4 Ealfschotten, 1 brnin Rninpaard, ongedorschte Haver en Garst, best gewonnen Klaverhooi, Erwten, Stroo en Mest. VOORTS: een Boerenwagen, driewielde Kar en Ploeg, benevens Schapenkribben, Ruiven, Voer bakken en Boeren- en Bouwgereedschappen. op het HORNTJE, 1 Haringzegen, 2 Geepzegens, 1 groote Haring- vlet, 1 Geep vlet. VOORTS Zeilen, Touwwerk, Ankers, Kettingen en groote koperen Taan- ketels, enz. vragen prijsopgaaf voor de levering van een wegende p.m. 125 KG. schoon aan de haak. Aanbiedingen (bij gesloten briefjes) worden in gewacht aan het Alg. Weeshuis voornoemd, vóór of op Maandag 22 October a. s., vóór 's morgens 11 uur. Het Bestuur, zal ten verzoeke van W. Pz. VISSER, bjj diens woonhuis a/d WESTEN, op DONDERDAG 25 OCTOBER a. s., 's morgens 10'U ure, ten overstaan van den Deurwaarder C. DÉ WIJN, 10 Schapen, 1 ramlam, 1 Varken. Een partijtje best Klaverhooi. Varkenshok, kippenhok, kribben, hout waren. Een oud kabinet, een bureau en wat meer zal worden aangeboden. voorzien van een gedeponeerd Fabrieks- en Handelsmerk, als neven staande, is alleen het echte waschtoestel, prys f 3.50. In 10 a 15 minuten is het goed uit het vuil gewasschen, men kan zich daarvan overtuigen alwaar de toestellen ook verkrijgbaar zijn. op driemaandelQksche accepten met en zoo borg. GELD VERKRIJGBAAR tegen hypothee! zekerheid met voldoende overwaarde. inzonderheid THOMASPHOSPHAAT met 1 Phosphorzuur. De gewoonlijk hier verkrijgbaar THOM PHOSPHAAT heeft slechts een gehalte van 1 Phosphorzuur. J. fi. WINKLER. om terstond in dienst te treden, bij J. WITTE, polder EierlandoN op éérste hypotheek land, tegen 4% renten, kantore van J. H. MOOJEN, Makelaai Wijnhandelaars, ROTTERDAM, leveren hunne Bordeaux Tafelwijnen per ank COTES MEDOC CANTENAC St. EMILION MEDOC St. ESTÉPHE MEDOC St. JULIEN MEDOC d( fee iuv ion mg !ch Algiersche Tafelwijnen. 1 Vertegenwoordiger voor Texel, Opnieuw ontvangen eene groote partij prachtige gekleede Regenmantels, Keep-, Kinder- en Meisjesmantels, in de fijnste kleuren en quali- teiteD; door directe verbinding met de voornaamste fabrikanten te Beriin ben ik in de gelegenheid beneden alle concurrentie te kunnen verkoopen. A contant 5korting. Aanbevelend, UEd. Dw. Dnr., De Tweede verbeterde druk van Dit Woordenboek voorhanden te zijn. Het geeft zaakryk dadelijk antwoord. der samenleving, 1500 kolommen drnks, behoort in ieder hnisgezii en volledig op 100.000 vragen van het oogenblik een juist Vrij naar 't Fransch cloor A. B. Grandvilliers glimlachte spottend, ZQ is zestigduizend francs waard, Zal zQ: eigendom blQven? Wat wilt go daarmee zeggen? vroeg de die nog bloeker was geworden. Gelooft ge, dat hQ, wanneer hQ u met sohuli overladen ziet, de boerderQ voor zich zal houde HQ heeft een goed hart, uw zoon. HQ zal u help HQ zal zich voor u van alles ontdoen. GQ zoi hem niet meer achten, indien hQ dit niet deed evens jei als ik Dus in werkelQkheid, niets O, ge hffind niet willen luisteren naar mQne raadgevingen l hebt er om gelachen- De graaf stond verschrikt op. Voor de twe( maal zag hQ in de diepe afgrond, die als 't m voor zQn voeten was. Ik smeek u, Grandvilliers, overstelp mQ c "B, met verwQten, zei hQ, ik ben al ongelukkig gent- 3 Ja, antwoordde de baron, steeds kalm, het van kentering is gekomen en dat is hard. Ik 1 dit. Het sloeg bQ mQn vader iederen morgen, tt bet ik nog zoo jong was, dat ik enkel nog maar het spel moest denken. Vervolgens, toen hQ de vreeselQke smart zag het gelaat van Montbrison. voegde hQ er bQ. Vergeef mQ mQn vriend, dat ik u zoo aanspreek, maar met u moet ik wel zoo handel! Ge hebt er behoefte aan, dat Ik u de zaken voors zooals ze werkelQk zQn. Ge hebt altQd voor u weg met rozen bezaaid gezien, waardoor uw t beneveld werd. MQn arm kind, hoe ongelukkig zal hQ gevoelen riep de graaf uit, die het hoofd hopell op do beide handen liet rusten. HQ zal doen zooals zoovele anderen, vergeten, zei de Grandvilliers ongevoelig. Achilles behoort niet tot hen, die vergeten. Jeanne? Hebt ge met Jeanne gesproken? ver volgb de arme vader nog steeds eenige hoop voedende. Jeanne zal doen, wat ik haar zal gebieden a: rin; doen, antwoordde de baron. De graaf was geheel terneergeslagen. HQ had i reden gehad voor dit onderhoud te vreezen. Grai 1 villiers was onverbiddelQk. Ieder van zQn woord» sneed hem door de ziel, daar hQ maar al te weini. gewoon was aan de koude werkelQkheid. HQ besloo echter nog eene laatste poging te wagen. (Wordt vervolgd.) Snelpersdruk - LAN81VKLD DS BOOU- 7mm< f 30 - 00 ADÉLIA MÉDËAH ind 7. Hoofdstuk Hl. Zjj was bfjna geheel zonder fortuinzQ was evenals hi) van een zeer oude adelQke familie, die door de revolutie haar geheele vermogen had verloren; maar mevrouw de Montbrison hield niet van weelde evenals haar vriendin en maakte geen misbruik van de vrijheid, welke haar werd gelaten. Zjj beantwoordde zijne liefde met wederliefde en was tevreden in haar eigen huis. Zij had haar zoon opgevoed en van haar had hfj zijn eerste begrip van gevoel van eer ont vangen. Zjj had zich geheel aan die taak gewijd en toen zij stierf was het haar een troost geweest te zien, dat Achilles hare lessen opvolgde en een leven, zijne naam waardig, leidde. Sedert zijn weduwnaarschap was de graaf de Montbrison dikwerf bQ de Grandvilliers genoodigd maar sedert den laatsten tijd was hij er niet geweest, omdat hfj de helderziendheid van zQn vriend vreesde en vermoedde, dat deze hem een of andere opmerking zou maken over zijne achteruitgang. Het bezoek, dat hi] ten behoeve van Achilles moest afleggen, kostte hem veel, hQ moest echter zijn weerzin overwinnen. HQ was het aanzQn zoon verschuldigd alles tebeproeven om het geluk van dezen te verzekeren. Toen de graaf de Montbrison bQ de Grandvilliers werd aangediend zou deze zich juist met zQne dochter aan tafel begeven. Hjj was zeer verrast over diens komst en snelde de nieuwaangekomene te gemoet Jeanne was bleek geworden. ZQ vermoedde, dat er sprake zou zijn van haar gedurende dit bezoek en zQ gevoelde, zonder in werkelijkheid de plannen van haar vader te kennen, dat haar geluk of ongeluk gedurende deze avond zou wordsn beslist. Sedert twee maanden reeds had Achilles haar er op voor bereid, dat zijn vader dit bezoek zou afleggen; maar ook sedert twee maanden toonde de baron zich zeer koel en afgetrokken ieder keer als er sprake was van het toekomstige huwelijk van zfjn dochter en Achilles. Het jonge meisje beefde bQ de gedachte, dat hQ een ander plan in het hoofd kon hebben Het zou, zonder twijfel, nu weldra beslist zQn. Alles was beter dan de onzekerheid waarin zjj gedompeld was en die haar pijnigde. Het diner ging voorbij zonder dat er een geregeld gesprek werd gevoerd. De graaf was niet op zijn gemak en ook de baron gevoelde zich niet prettig want hQ zag wel aan het gelaat van zijn vriend dat deze hem niet maar een gewoon beleefdheidsbezoek bracht, en dat hjj nu met zfjn voorstel voor dsn dag zou komen. Zoodra de koffie rondgediend was. vertrok Jeanne naar haar kamer. De baron bood zfjn vriend een sigaar aan. HQ begreep nu wat het doel doel van de komst was en was ongeduldig het nu ook uit de mond van den graaf te vernemen. Ge wenschtet mQ te spreken, Montbrison, zei hQ, zQn stoel nader schuivende. WQ zQn nu alleen, ik luister. Jeanne en Achilles zQn, om zoo te zeggen, samen opgevoed, begon de graaf, eenigszins schuchter. Ik weet dit. ZQ hebben door deze voortdurenden omgang met elkaar, eene ware en oprechte vriendschap opgevat. Een vriendschap van kinderen. Die nu een vriendschap van jongelieden is geworden of liever is veranderd in ware liefde. Nu, zei de baron onverschillig, zQ hebben als kinderen het plan opgevat met elkaar te huwen, wanneer zQ groot waren geworden en nu zQ zich groot wanen, willen zQ ook dit plan verwezenlQken, ten minste uw zcon, en hQ heeft u er mede belast mQ de hand mQner dochter te vragen Reeds sedert langer dan twee maanden heeft hQ mQ dit verzocht En gQ durfdet niet? Waarom durfdet gQ het niet? Omdat ge wel dacht, dat ik mQne dochter niet kan geven aan een jongen zonder betrekking en zonder geld. De toestanden zQn niet veranderd. De graaf werd verschrikkelQk bleek. Ge weet dus, dat ik geruïneerd ben en ge weigert? stamelde hQ. Wat zoudt gQ in mQn plaats doen? hernam de baron koel. Indien zQ elkaar beminnen, de kinderen, mompelde de graaf, Zotteklap Van liefde bouwt men geen huis. Wat geeft ge aan uw zoon mede? De graaf sloeg een ontstelde blik naar het plafond. De scherpe antwoorden van Grandvilliers troffen hem als zoovele messteken. Er is nog eene boerderQ, die afkomstig is van zQne moeder, vervolgde hQ angstig. gt M; ieri tw ,s. nC V wo 'aai [ar: .les sul. ve HE V( aa en B b ide Scl g exe Scl .he act de de eri Sc: rui .nd ok dei Ee ni| da hil 3t< d d nd lellch

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 4