N°. 741. Zondag 11 November. A®. 1894. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden Voor dsn Burg SO Cts. Franco per post door ge heel Nedbbland 45 Cts. Naar Amrrika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentlën vóór 10 unr op den dag der nitgave. Prijt der Advertentièn Van 1 tot 6 regels 80 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groots letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. por nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIÈN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOU, ParkstraatBurg op Tkxïl TEXEL, 10 November 1894. Wij herinneren er aan dat Dinsdag a.s. de lerstemming zal plaats hebben van een lid 'oor de Tweede Kamer, voor het Kiesdistrict elder. Tot inlevering van brieijes zal dien dag lelegenheid zijn ten Raadhuize alhier van des oormiddags 9 tot des namiddags 4 uur. De candidaten waarover eene herstemming moeten plaats hebben zijn de heeren P. Staalman en J. J. Kraakman. - In de vergadering der Vrijzinnige Kies- ereeniging alhier, welke Donderdagavond ?erd gehouden, werd met algemeene stemmen li «sloten dat de Vereeniging bij de a.s. herstem- ki aing geen candidaat zal stellen, daar zulks )i hans in strijd zoude zijn met de reglementaire hi epalingen der Vereeniging. Aan de leden rordt overgelaten hoe zij in het gegeven geval renschen te handelen. Sen ingekomen schrijven tot oprichting van centrale kiesvereeniging, werd metinge- oi omenheid begroetmet algemeene stemmen rerd besloten dat de Vereeniging zich bij zulk en pogen zal aansluiten. Tot afgevaardigde plaatsvervangend afgevaardigde naar eene ia|ventueel te houden vergadering, werden resp. a snoemd de heeren R. Kuperus en F. Keijser, elke zich die opdracht lieten welgevallen. - Naar ons wordt medegedeeld is na afgelegd samen benoemd tot leerling-klerk bij deH.S.M., ation Schagen, G. P. Möiler te Oudeschild. - Volgens een gemeenteraadsbesluit hetwelk 6 ipaalt dat van af 15 Maart tot 15 November w deren Maandag markt zal worden gehouden, het Maandag a.s. de laatste weekmarkt flijior dit jaar zijn. Volgens traditiën is even- de tweede Dinsdag in November de dag )or de van ouds bekende scheimarkt. Groote ga «markten hebben wellicht tot die bepaling uri ftijds aanleiding gegeven. Aangezien het zoo gemakkelijk is met bestaande ge- oonten te breken en in dit geval ook volstrekt di et noodzakelijk, verwachten wij dat ook thans weder aan de traditie zal worden vastge bonden, door de Scheimarkt Dinsdag te doen reiip&ts hebben. Waal, 9 Nov. Tijdens het onweder, dat iterenavond boven onze gemeente woedde, 3rd in het Spang eene koe, toebehoorende op n den Heer K. Bakker, in de weide dood slagen. - In het „Handelsblad" wordt medegedeeld, t men ook te Amsterdam bezig is met voor- reidende maatregelen, ten einde het serum ;en de diphtheritis te kunnen bereiden. Het datief is genomen door het Kinderziekenhuis, 1 zich in verbinding heeft gesteld met den teF sr Mazure, veearts, die met dr. Voüte naar 'er ifls is vertrokken om de bereiding te be- ideeren. Zoodra zij terug zLJd, zal tot de inting van paarden worden overgegaan, door Bchenkomst van het hygiënisch laboratorium, ar de zaak reeds lang in bewerking is en "~J in het toxine voorhanden heeft. Een Donderdag te 's-Gravenhage ontvan gen telegram van den Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië behelst het volgende „Vroeg ingetreden moesson veroorzaakte vertraging operatiën. Gisteren vijand uit Mondjok en Bangkal Tjoelik verdreven, zonder verliezen onzerzijds, en stelling genomen te Tamanradja en Madjeloek nabij noordoosthoek Tjakranegara." Het telegram door het „N. v. d. D." ont vangen en meldende dat door zware regens de gemeenschap met Ampenan afgebroken en tusschen den Generaal Vetter en den Vorst van Lombok „staatkundige aanraking" be staan zou, doet het „Hbl." opmerken: In een Regeeringstelegram van de vorige week is gemeld, dat een deel van het bivak van Ampenan naar Kapitan is verplaatst, be zuiden de rivier Djangkoek, welke den grooten weg tusschen beide plaatsen doorsnijdt. De brug in dien weg was door het hooge water weggeslagen en daarom was voor de overbren ging naar Kapitan gezorgd voor het verband met de legermacht die zich te Pagasangan en Mataram bevindt en van daar Tjakra Negara beschiet. Het bericht over de „aanraking" zal wel zoo zijn te verstaan, dat de Vorst van Lombok, het wanhopige van verder verzet inziende, pogingen doet om vrede te sluiten. Die stap pen zullen wel geen gevolg hebben, tenzij Tjakra Negara wordt overgeleverd en afdoende waarborgen gegeven van volledige onder werping. Ter gelegenheid van zijn gouden huwe lijksfeest schonk de heer Simon Van den Bergh vroeger beheerder der bekende margarine- boterfabriek te Osch, thans te Rotterdam, aan een door zijn opvolgers op te richten pensioen fonds voor de werklieden der firma, een be drag van f 20,000. De mededeeling van dit besluit door den jongste der tegenwoordige firmanten had plaats aan het slot van een gehouden plechtigheid in de fraai versierde fabriekslokalen op Feijenoord, waar het gouden bruidspaar namens de beambten en arbeiders der fabrieken te Rotterdam en te Kleef, harte lijk werd toegesproken, onder aanbieding van kostbare en fraaie geschenken. Het eten van appelen, voornamelijk alvorens zich naar bed te begeven, moet uit stekend gezond zijn. Niet alleen heeft de appel een voedende kracht, maar is tevens een der beste middelen tot versterking der spieren. Vooral des avonds vóór het naar bed gaan ge geten, werken de appels gunstig op de hersenen, prikkelen de lever, verzekeren een gerusten slaap, enz. en bevorderen in éón woord de werking der digestieve organen, 't Is wel te beproeven. Men schrijft aan de „Haarl. Ct." uit Assen, 4 Nov. Vijfmalen inbraak in ééne week is zeker iets ongewoons in eene kleine plaats. Het kwam hier voor, terwijl tot hiertoe de daders nog onbe kend zijn. Het begon bij een armen man, waar niets te halen viel dan een kwartje en een flesch azijn, die voor jenever werd aangezien een vol gende nacht in een winkel, waar een ruit werd uitgesneden en de toonbanklade gelichtdaarop in een ijzerwinkel, waar sleutels werden wegge nomen. In den nacht na de feestelijkheden bij j den intoóht van het garnizoen werd bij een verf handelaar een ruit uitgesneden en wandelde men door het geheele huis hetgeen bleek uit de open staande kamerdeuren, doch vertrok, toen de sloten van eenige kasten weerstand boden, met medeneming van weinig beteekenende voorwer pen, en eindelijk hedennacht werd, hoewel vruchteloos, inbraak beproefd in een bewoonde villa aan de Groninger weg. Geen wonder dat ieder op goede sluiting gaat letten. De notaris S. Posthumus, te Giekerk (Fr.) heefc aan verschillende eigenaren van landerijen in den omtrek aldaar een vèrzoek gericht, om met hem te willen beraadslagen of aan huurders van die perceelen al dan Diet restitutie zal worden toegestaan van huurpen- ningen. Zooals men weet, is de hooioogst door den hoogen waterstand in den afgeloopen zomer veor een groot deel mislukt, j In eene te Tietjerk gehouden vergadering, 1 welke druk bezocht was, werd algemeen goed- gevonden 'A der verschuldigde pachtsommen te laten vervallen, onder voorwaarde evenwel, dat de huurders de landerijen zulleD zuiveren van rottend gras, enz., dat op de perceelen is achtergebleven. Onder voorzitterschap van den heerjhr. mr. W. C. A. Alberda van Eikenstein, lid der Eerste Kamer en districts-schoolopziener, is Zaterdag te Groningen eene algemeene ver- gadering van onderwijzers gehoudeD. j Besproken werd het vraagstuk derpension- neering van weduwen en weezèn van onder- I wijzers van rijkswege. Het vraagstuk werd ingeleid door den heer J. Mulder, hoofd eener school te Groningen. j Het resultaat was dat op voorstel van den heer Alberda van Eikenstein werd besloteD, de schoolopzieners der arrondissementen uit de provincie Groningen uit te noodigen tot het aanwijzen ieder van één persoon voor het vormen van eene commissie. Deze commissie zal trachten de andere provinciën te bewerken tot het benoemen van 100 personen in de 100 arrondissementen van ons land, om te komen tot eene centrale commissie bestaande uit elf personen, n.l. uit iedere provincie één. Deze centrale zal de zaak voorbereiden en in de eerste plaats trachten het verkrijgen van eene Staatscommissie voor onderzoek. Het „Handelsblad" deelt mede, dat de heer Mazure, te Amsterdam, uit Parijs teruggekeerd, reeds met de voorbereidende werkzaamheden, welke aan de vervaardiging van heilserum tegen de diphtheritis moeten voorafgaan, is begonnen, en dat de Omnibus- maatschappij hare medewerking voor de stalling van paarden, enz. heeft toegezegd. Het Kinderziekenhuis te Amsterdam heeft, door een tiental particulieren daartoe instaat gesteld, als eerste gift eene som van f 4000 geschonken. TEXELSCHE COURANT. id.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 1