J. J. KRAAKMAN. KIEZERS! Buitenland. Lezing van den Heer STAALMAN. Marktberichten. PREDIKBEURTEN^ AI) YERtËnTIË^ Dankbetuiging. Zangvereeniging. De Cooksdorp, 10 Nov. Ds. B. H. Habbema te Noordscharwoude hoeft voor het op hem uitgebrachte beroep naar hier bedankt. Het rijkscollege voor de zeevisscherijen heeft de burgemeesters der gemeenten (waar visschersvaartuigen te huis behooren die hun bedrijf uitoefenen op de Noordzee, of op de busten van Friesland en Groningen,) een aantal afdrukken gezonden eener beknopte aanwijzing voor het gebruik van het wipper- (vuurpijl-) toestel bij redding van schipbreukelingen. Een eigenaardig gezicht is het gedurende de laatste weken honderden meeuwen over Frieslands weiden te zien zweven. Waarom toch, vroeg men De gissing lag wel eenigs- zins voor de hand en is bij onderzoek gebleken juist te zijn. De vogels maken jacht op muizen, welke lastige viervoeters in groote menigte worden opgepikt, netjes van het vel ontdaan en daarna opgepeuzeld. Dat de muizenplaag in weerwil van den natten zomer nog niet is geweken blijkt wel uit het feit, dat sommige veehouders jongens in dienst nemen om de beestjes tegen Vs cent per exemplaar door verdrinken van kant te helpen, welke jongens somwijlen een aardig daghuur verdienen. Door de afdamming van het Reitdiep bij de Zoutkamp neemt de opslibbing der Lauwer zee hand over hand toe. De afwatering van Friesland door de Dok- kummer nieuwe Zijlen en langs de Lauwers wordt daardoor zeer belemmerd. Gedeputeerde Staten van Friesland hebben thans aan hunne ambtgenooten van Groningen voorgesteld, te trachten een gedeeltelijke indijking der Lauwer zee te verkrijgen als het eenig afdoend middel, om op de minst kostbare wijze de bezwaren op te heffen, die uit een voortdurend toenemende opslibbing voor de scheepvaart en afstrooming van beide provinciën voortvloeien. Door de 10 Twentsche leden van de Nederlandsche Kamer van Koophandel te Londen is, in antwoord op de circulaire dd. 18 October, over een telephonische gemeenschap tusschen Nederland en Engeland te kennen gegeven, dat zij, hoewel erkennende dat een dergelijke verbinding voor den handel in het algemeen nuttig kan zijn, nochtans meenen, dat de groote kosten niet gemotiveerd zouden zijn, zelfs niet' voor een zeer gering gedeelte door het belang, dat de Twentsche nijverheid bij het tot stand komen dezer verbinding zou hebben Daarom meenen zij het denkbeeld niet te mogen ondersteunen. De „Figaro" verklaart, dat hij nog twee Hjsten van inteekening ten behoeve van de inenting tegen de cioup zal openbaar maken. In het geheel zijn meer dan 4,25,000 fr. ontvangen, en thans wordt de inschrijving gesloten, althans vooreerst. Een eigenaardig staaltje van rechtspleging is te Berlijn vertoond. Bij gelegenheid van een feest was in een zaal een vechtpartij ontstaan tusschen burgers en militairen, waarbij de laatsten van hunne wapenen gebruik maakten. De zaak kwam voor het militair gerechtshof en daar werden de militairen vrijgesproken op grond dat zelfverdediging de reden was geweest van hun optreden. De burgerlijke getuigen werden niet geloofd. Voor de burgerlijke rechtbank echter twijfelde men aan de getuigenissen door de militairen afgelegd en werden dus de burgers vrijgesproken. Zaterdag, zoo wordt uit Tientsin aan de „Times" gemeld, vergaderden de vertegenwoor digers der vreemde mogendheden met het Tsoeng li-Yamen en erkende Prins Yoeng, die thans het rjjk regeert, dat China geen verderen weerstand aan Japan kan bieden. Hij riep de tusschenkomst der mogendheden in en zeide, dat China bereid was, afstand te doen van de souvereiniteit over Corea en de oorlogskosten te zullen betalen. Engeland is, zooals men weet, al lang tot bemiddelen bereid. Daarentegen wil Frankrijk daartoe niet het initiatief nemen, maar 't zal zich niet onttrekken, wanneer de mogendheden diplo matieke stappen wenschen te doen. Het is ook de vraag, of Japan hier genoegen mede zal nemen. Tot nog toe vond het de aangeboden vredesvoorwaarden onvoldoende en na zijne laatste beslissende overwinningen en de duidelijk gebleken machteloosheid van het Chineesche rijk zal het niet inschikkelijker zijn geworden. Er zullen weinig personen zijn, die het in zonderlingheid kunnen uithouden tegen den over leden rentenier Beifuss te Riesenburg. In Mei had deze zijn doodkist besteld, alles ingekocht wat voor zijn begrafenis noodig mocht zijn, dominé, koster, klokkenluider en de doodgravers betaald, bepaald hoeveel er moest worden betaald voor de paarden, voor de lijkkoets, enz. Van al die uitgaven had hij quitantie gevraagd en aldus uitgerust wachtte Beifuss rustig den dood af. Vrijdag 9 November in de Vergulde Kikkert. De thans noodig zijnde herstemming voor een lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, bezorgde ons het optreden, voor de kiezers, van een der in herstemming komende candidatec. De heer Staalman had door toezending van zijn blad „Extra Tijding" vele kiezers met dat optreden in kennis gesteld en tot bijwoning daarvan uitge- noodigd. Ook de schrijver dezer regelen had als kiezer zulk eene kennisgeving ontvangen en 't was in die kwaliteit dat hij met vele anderen opging naar de zaal van „de Vergulde Kikkert" .om des candidaat's politieke lezing, zooals geannonceerd was, te gaan hooren Eene groote menigte bevond zich reeds voor het bepaalde uur in de zaal en wfl zeggen zeker niet te veel wanneer w(j beweren dat zeldzaam eenig spreker alhier zich in zulk een groot auditorium mocht verbeugen. Te verwonderen evenwel is zulks niet, de uitslag der gehouden stemming welke inderdaad verrassend mag heeten, leidde er gewis toe dat men nieuws gierig was, kennis te maken met den in herstemming komenden candidaat, den heer Staalman, dien men wel kende uit zjjn blad „Extra Tflding", doch wien velen persoonlijk niet kenden. De ruime opkomst van personen op dezen avond waaronder vele kiezers, en de vermoedelijk niet minder groote opkomst hedenavond te Oosterend, zou ons gevoegelijk kunnen ontslaan van het geven van een verslag, doch ter wille van die kiezers welke de lezingen niet konden bijwonen, willen wij ofschoon beknopt ten gevolge onze weinige plaats ruimte de hoofdpunten van des sprekers politieke richting mededeelen. De spr. noemde zich vooruitstrevend liberaal, steunende op den b(jbel, ofschoon hij zeide tot geen enkel kerkgenootschap te behooren. Spr. is voor groote uitbreiding van het kiesrecht, h(j zou zelfs de bedeelden daarvan niet willen uitsluiten omdat die daarbij zeer veel belang hebben; hij zou enkel willen uitsluiten de voor zekere feiten veroordeelde gevangenen en de dronkaards. Het middelbaar en hooger onderwijs wenscht spr. te brengen onder het bereik van den minderen manomtrent het lager onderwijs deed spr. zich kennen als voorstander van bijzonder onderwijs, het openbaar onderwijs moet uitzondering worden. Spr. is voor persoonlijke dienstplicht, niet voor algemeene dienstplicht, wil men algemeene weerplicht invoeren hij zou er niet tegen zijn; ten opzichte van verdediging onzer neutraliteit acht spr. een legermacht niet noodig, omdat die neutraliteit z. i. genoegzaam gewaarborgd is, door de onderlinge naijver van de groote Staten omtrent ons plekje grond. Betreffende de koloniale politiek zegt spr. dat hjj daarmede weinig op heeft, van de bescherming en veredeling van den inlander is hem nog weinig gebleken. Van de oprichting van een pensioenfonds voor den werkman verklaart spr. een voorstander te z(jn. Spr. is voor bet behoud van de maritieme stelling den Helder. De arbeid weDscht spr. gewaarborgd te zien door gemengde kamers van arbeid. Het wetsartikel waarbij het onderzoek naar het vaderschap verboden is, wil spr. uit de wet ver bannen zien, evenzoo is h(j voor gestrenge wetten tegen het houden van huizen van ontucht: Ten opzichte landbouw en visscherö wil spr., als daarmede niet genoegzaam bekend zQnde, bescheiden zijn in zijne uitspraak. Het komt spr. evenwel voor dat de landbouw hiermede gebaat zoude zjjn dat van gepachte landerijen dan eerst pacht verschuldigd zoude zijn, als er winst behaald wasook zou de oprichting van een RQks Crediet- en Hypotheek bank aanbeveling verdienen; over bescherming van de landbouw verdient wel te worden nagedacht. De Vi8scheriJ moet geheel vrij zjjn en bevorderd worden door aanleg van havens. Dat de spr. zich b(j eenige politieke partjj in de Kamer zal aansluiten, bleek ons niethjj zal zich aansluiten bij die partij welke volgens z. i. het meest opkomt voor de gerechtigheid van het volk.— In bovenstaande regelen meenen w(j in hoofdpunten des spr. politieke richting te hebben aangegeven; verdere beschouwingen achten wjj niet noodig, omdat w(j met de vermelding van het bovenstaande alleen ten doel hebben de kiezers, welke de lezing niet bewoonden, in de gelegenheid te stellen des spr. politieke riohting te leeren kennen. Schapen, 8 Nov. Aangevoerd12 paarden f 55 a 150, Stieren f af 180 Gelde- koeien f 90 a f 250,— 50 Kalfkoeien f 170 260; 40 Vaarzen f 70 a f 130; 25 Nuchtere Kalveren f 4 a 14; 350 Schapen f20 a f27, 260 Lammeren f 11 f 16,50; Bokken en Geiten f af gld.34 Varkens f 10 a f 13. 40 Biggen f 4,— af 7, 50Kippen30a 150 ct; Eenden a ct. Boter per half KG. f 0,52'/! a 0,57 Vs, Kaas per kilogram 25 a 35 ct. Kipeieren per 100 f 5.50 a f 6. Eendeieren per 100 f f Leiden, 9 Nov. Ter markt werden heden aangevoerdOssen stuks f 120 af 257; 12 Stieren f 52 a f 110Veulens stuks; f af 310 kalfkoeien f 112 a f 255; Melkkoeien f 112 a f 255; 241 Varekoeien f 100 a 198290 Vette koeien f 120 a f 25786 Vette kalveren f 47 a f 100, 8 Magere kal veren 8, af 18; 234 Graskalveren f 14 a f 50 880 Vette Schapen f 17 a f 32. 162 Schapen weide) f 13, a f 23,- Paarden f a f Magere Lammeren f af, Vette jarige 124 Magere Varkens f 15 a f 80 Vette Varkens a. 262 Biggen f4, af 11. Zondag 11 November. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorin. 10 uur Ds. van Sohaick. Waal. Voorm. 10 uur Ds. de Mazure. Den Hoorn. Voorm. half tien Ds. Leffef. Oudescliild. Nam. 2 uur Ds. van Schaick. Oosterend. 's Avonds 7 uur de Hr. Barends. Cocksdorp. Voorm. half tien de Hr. Barends. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Oosterend. Voorm. 10 uur Ds. Kuperus. Burg. 's Avonds 67, uur Ds. Kuperus. Ondertrouwd: WILLEM KAAN en A NT JE BOON. Oudeschild, Texel, 9 Nov. 1894. Langs dezen weg betuigen wij onzen hartelijken dank aan allen, die blijk gaven van deelneming bjj de ziekte en het overlijden van mijn geliefde Echtgenoote en der kinderen zorgvolle Moeder, en vooral aan den Heer Dr. van der Vest voor zijnen onvermoeiden ijver en liefderijke verpleging, en in het bijzonder aan de H.H. Dragers en Kleedoplegsters v an het Ziekenfonds voor de laatste eer aan de overledene bewezen. M. BAKKER, Kinderen en Behuwdzoon. "Waal, 10 Nov. 1894. Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming, zoowel binnen als buiten deze stad, in ons smartelijk verlies onder vonden, is het ons ondoenlijk, langs anderen weg dan dezen, aan allen onzen innigen dank te betuigen. Mevr. de Wed. S. T. LAND— Nieuwenhüijs, J. A. E. LAND. A. H. LAND. 's Gravenhage, 11 Nov. 1894. EERSTE REPETITIE WOENSDAG 14 NOV., 's avonds 8 uur in „de Vergulde Kikkert Nieuwe Leden worden aangenomen. HET BESTUUR. Goede wijn behoeft geen krans vraagt het maar aan allen welke de Heer J. J. KRAAKMlA hier hebben leeren kennen en waardeeren, dit alleen is voldoende aanbeveling om by de her stemming op a. s. Dinsdag U uit te noodigen uwen stem uit te brengen op den Heer Een Kiezer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 2