„Nut en Genoegen", Faal. Kiezers! Brief uit Lombok J. J. KRAAKMAN, Assurantie J. J. KRAAKMAN. Konings Gist, sa. KENNISGEVING. C. VISSER, Boekh., Burg, Texel, irkstraat. J. J. KUIJPER. Boomscli Katholieke Centrale Kiesvereemiini L J. KRAAKMAN, Prijs Yijf cents. Saortje Herlzleb, net. Sajet, Prijs Vijf cents. ff et oordeel van een eenvoudig Burgerman Liberale Kiezers voor Leien van ie Tweeie Kamer ier Staten-Generaal. i J. E. WINKLER. WacMenie leien half November, een lading puik Engelsche Steenkool, Een beste Vierkante Kachel TAAI-TAAI! AaBbevelenfl, A. C. LAP, Burg. Ledige zakken Óf Koekenkisten Beleefd verzoek spette teroizeiding. S. KEIJSER Jz. law pMe REGENMANTELS PL VLESSING. J. J. KRAAKMAN, D. TUINDER. „de Eendracht" J. J. KRAAKMAN. worden uitgenoodigd tegenwoor dig te zijn hij 't nemen van monsters voor de controle. Dagelijks verkrijgbaar TE KOOP: J. H. MOOJEN. K. PEREBOOM. Aan de liberale Kiezers in het Kiesdistrict Helder dagelijks versch uit de fabriek tegen concurreerende prijzen. Vergadering met Dames op VRIJDAG 16 OYEMBER a.s,, 's avonds halt 8 in het lokaal an P. DROS. HET BESTUUR. Het Bestuur van het Waterschap de 30 Gemeen- kappeiyke Polders, brengt ter kennisse van de ;emgerechtigde Ingelanden, dat op VRIJDAG NOVEMBER as, van 's morgens 9 tot namiddags 3 ure ten Raadhuize alhier zal orden overgegaan tot de stemming van DRIE OOFD-INGELANDEN, welke behoort te ge bieden ter voorziening in de vacatures ontstaan lor de periodieke aftreding van de Heeren Veeger en S. Keijser Jnz. en de tusschentyds ongevallen plaats tengevolge het overladen van in Heer P. N. Bremer. Texel, 5 November 1894. Het Bestuur voornoemd, J. J. ROEPER, Voorzitter. S. KEIJSER Pz., Secretaris. U begrijpt toch zeker wel waarom de Heer 'AALMAN zooveel mogelijk stemmen ziet te rwerven, en ik U zooveel mogelijk inprent t het goedkoopste adres van RACHELS enz. mU is, 't is om de dubbeltjes. Met aanbeveling, vert 100 zeer eligante VISITEHAARTJES iet 100 daarby passende Enveloppen te zamen oor 60 cent. Hoofdkiesdistrict HELDER, odigt alle Kiezers uit, by de herstemming op NSDAG 13 NOVEMBER trouw ter stembus te men en hun stem uit te brengen op den Heer manent lid der Commissie voor het exami- sren van Zeeolflcieren en Adelborsten. Een ;eiyk man, op de hoogte van Marine- en der wy s zaken, belangstellende in zaken van schery en Zeevaart, en zeer goed bekend met belangen van den landbouw. Het bestuur der R. K. Centrale Kiesvereeniging De Eendracht, Th. TERRA. H. DITO. R. Th. LUIJCKX. W. R. ZITS. W. KOENEN. C. BAKKER Jr. Texel. J. VAN BEUSEKOM, Zjpe. ii mm mjw w W fianiaai It MAANDAG a.s. in lossing haven Oudeschild, vertrefbare murwe zuivere LIJNZ1ADKOE- I per 104 K.G. f 10,60. Puik LIJNZAAD per f, K G. A f 8,50zeer grove qualiteit I 9 Itenlandscke TARWE 80 K.G. f 4.50, bekende ditiön. testellingen aan de gewone adressen. VAN NATHAN HERTZLEB an zen goeje memmele Hartjesdagsteeg No. 124. AMSTERDAM, erkrygbaar aan het bureau van dit blad en die Boekhandelaren. over liet optreden van den Heer A. P. STAALMAN. Gisterenavond hadden wy het voorrecht een lezing fpolitieke) te hooren van den Heer biAALMAN, een man die door samenloop van omstandigheden thans als n°. één voorkomt by de aanstaande herstemming voor Kamerlid. De man heeft ons veel - waarvan zeer weinig nieuw was verteld, en aan alles wat hy vertelde was een geurtje, iemand uit het aanwezige publiek hoorden wy zegggen „de baayen broek komt er uit" maar niettemin met dat geurtje wist hy de reuk en verdere zenuwen van vele toehoorders te kittelen en bovenal de lachers aan zyne zyde te krygen. zjjne reeds over bekende brutaliteit in het opsommen van grieven tegen Marine en Leger, tegen bezoldiging en pensioneering van Staatsambtenaren, zoowel hier te lande als in onze overzeesche bezittingen, zyne bewering dat onze Ministers Bakers zyn die het Nederlandsche volk in de luijers leggen, verwekten een hiraliteit en verschaften hem een succes by Boeren, Burgers en Buitenlui waarop een paljas of komiek van den derden rang met recht jaloersch had kunnen zyn. De gewone tiraden dat de belangen van Landbouw, Visschery en zooveel anderen, aan hem toevertrouwd, eerst goed tot hun recht zullen komen, hoe treurig het zy, we houden ons overtuigd zal hem menige stem bezorgen. Een paar Heeren bewezen hem de eer in debat te treden, beter deed men hem eenvoudig te negeeren, doch hy is glad genoeg, dank zy eene veeljarige redactie van „Extra Tyding" om zich op spitsvondige wyze van alle ernstige vragen af te maken. Welke grieven den man er toe gebracht hebben om op de wyze als hy zich voorstelt in het kryt te treden, we weten het niet, doch hopen voor de eer van ons Dictrict dat de kiezers zich niet tot zjjn werktuig zullen laten bezigen en door de uitkomst der stembus bewezen zal worden dat door ons nog niet met de goede vormen gebroken is. Burg, 10 November 1894. H. Laat ons by de verkiezing op a. s. DINSDAG als een man ter stembus gaan en onze stem uit te brengen op den Heer een man in alle opzichten waardig onze belangen waar te nemen. Wel is vermoedeiyk de Heer KRAAKMAN onze beginselen op politiek gebied niet toegedaan doch wat heden bet meest gewicht in de schaal ligt is dat volgens ZEd. eigenhandig schryven aan een dor leden van de Kiesver- eeniging_ BurgerplichtZEd. zal yveren voor uitbreiding: v»n Kiesrecht binnen de grenzen der bestaande grondwet, zoo ruim mogelijk. Tfiftwawn laat ons door de geleden nederlagen AkiVftCio nje(; verflauwen (dit toch hebben wy ons zeiven te wyten) maar als één man onzen stem uitbrengen op den Heer Vele liberale Kiezers1. HOOPERS VAN 90 ct. per H.L. Aanbevelend, Wed. K. THOMASSEN. bij C. ZEGEL, OUDESCHILD. 14 cent per pond, by de 5 pond 13 cent, by do 50 pond 127j centle soort Speculaas 40 cent, 2e soort 30 cent per pond, by de 5 poDd 28 cent, by de 25 pond 26 centhalf om haif 25 cent pond, by de 5 pond 23 cent; Pepermoppen 25 cent pond, by de 5 pond 23 centalles prima kwaliteit. Bestellingen voor de St. Nicolaas worden s.v.p. vroegtydig ingewacht. tegen Brand- en Bliksemschade van vaste en roerende goederen wordt op billijke en vaste premie gesloten ten kantore van Agent voor Brand-, Zee-tan Levensverzekering- maatschappyen. Inkroost 25 cent per 5 ons. Tevens verkrygbaar puik gerookt vleesch. Ondergeteekende bericht opnieuw^J^^MR ontvangen te hebben eene prachtige party nieuwe modelien Wlnter-Jacqnets en Heep mantels met bont gegarneerdnog een party en HINDERMANTELS worden tot spotprijzen opgeruimd. A contant 5% korting. Aanbevelend, UEd. Dw. Dnr., voor de Nationale Militie. Aanbiedingen by J. H. MOOJEN. Eenige geestverwanten geven u in ernstige overweging om by de herstemming op a. s. DINSDAG uwe stem uit te brengen op den Heer Weest verzekerd dat door het geheelo land op onze handelingen van a. s. Dinsdag de oogen gevestigd zyn, en dat wy nog redden wat te te redden is, door onzen stem te geven aan den Heer een hoogst verdiensteiyk, bezadigd en algemeen geacht man, welke even als de heer Land een waardig vertegenwoordiger zal zyn van ons district. Een groot aantal liberale kiezers.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 3