J. J. KRAAKMAN Kunstmesthandel, J. J. KRAAKMAN salonformaat per stuk f 1. H.H. Winkeliers. GELD verkrijgbaar Kiezers! vao verscMllenie telei iet prate Teiel, W. J. LANBETELD Pz„ Madera ffjjm. Bp Wpen. der Firma, VAN STRAALEN MONSIEUR ERKELENS, Rotterdam. aai ia faal, Teiel tij B. F. van den Bert, WotMai Maar. - den Heiier bij G, KOPPEN, Diaisiai 2-3 aar, Feuilleton. LIEFDE EN GELD. fan Wijnen. T. T. T. Men vrage volledige prijscourant aan P. G. KOORD, Burg, De luchtdruk-handwasclimachine „Ondine" THEE THOMSON Drinkt uitsluitend MERK THEEVISITE Doe uw voordeel en probeer de SURROGAAT ROTER van de firma J. G. DONNEE, Alkmaar, levert uitsluitend prima kwaliteit. Monsters en prijscouranten worden op aanvrage t r a n c o toegezonden door den Agent JOOS. VERMEULEN, Vlaanderhof, ALKMAAR. Wilt ge een waardig opvolger van den Heer LAND kiezen voor een lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal brengt dan by de aanstaande herstemming uw stem uit op den Heer permanent lid der Commissie voor het exami- neeren van Zee officieren en Adelborsten. Eenige kiezers. op driemaandeiyksche accepten met en zonder borg. GELD VERKRIJGBAAR tegen hypothecaire zekerheid met voldoende overwaarde. inzonderheid TROMASPHOSPHAAT met 19% Phosphorzuur. De gewooniyk hier verkrygbaar THOMAS PHOSPHAAT heeft slechts een gehalte van 14°/» Phosphorzuur. J. E. WINKLER. Per anker. Oude Tarragona Port f 53 Direct van Oporto aangevoerd Roode Port f 68. f 78 Witte Port f 68. f 78 Brengt by de aanstaande herstemming voor een lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal uwen stem uit op den Heer een man van wetenschap en algemeen geacht om zyne eerlijke beginselen. Vele Kiezers. met wekeiyksche verloting van f 85.-. Per anker. Chat. Bellevue f 42 Cap de Haut - 44 Bages Pauillac - 48 Chat. d' Arsac Arsac - 52 Chat. Latour Cornet 56 Per anker. Madera Marsalla florio f 44 Direct van het eiland Madeira aangevoerd Madera f 48 Idem di y - 63 Idem zeer oude - 73 Per anker. Geisenheimer f 38 Porster Traminer - 44 Niersteiner Auslese 48 Liebtraumilch 52 Hochheimer Berg - 56 vertegenwoordiger voor Texel, voorzien van een gedeponeerd Fabrieks- en Handelsmerk, als neven staande, is alleen het echte waschtoestel, prijs f 1.85, f3.- en f 3.50. In 10 a 15 minuten is het goed uit het vuil gewasschen, men kan zich daarvan overtuigen alwaar de toestellen ook verkrygbaar zyn. Vrij naar 't Fransch door A. B. 13. Hoofdstuk V. Er was in beide afdeelingen een vochtige benauwde atmospheer, biykbaar veroorzaakt doordat er werd verzuimd dageiyks geregeld de kamer geruimentyd te luchten. In de muur tegenover de ingang waarmee men het kantoor binnen kwam, bevonden zich twee deuren. Op een dezer deuren stond het woord „Directie." Op de andere „Redactie." Redactie? Werd daar binnen dan iets geredigeerd? Wel zeker, een klein blaadje van een of hoogstens twee bladzijden bestemd om de cliënten op de hoogte te houden van het gebruik dat van hun spaarpenningen werd gemaakt. Indien men geen cliënt was van het huis Le Lourdel Cie. en bekend by de klerken kostte het zeer veel moeite by deze te worden toegelaten. Mynheer had zulke drukke bezigheden. Nacht en dag was hy met de zaken bezig. Het huis was schynbaar van weinig beteekenis maar haar cliënten waren zeer talryk en solide, geheel de aristocratie en groothandel. Aan de beurs was de goede naam van het huis Le Lourdel Cie. reeds gemaakt. Ean klein huis, zonder eenig uiteriyk schoon maar solide. Het volgde niet de thans heerschende gewoonte. Geen reclame, geene weelde, geen bluf. Le Lourdel was wys. Hy wierp zyn geld niet weg, zooals zoovele anderen, die dwaze verteringen maken om het publiek te verblinden. Hy had byna geen onkosten en men berekende, dat by vyf a acht honderd duizend francs per jaar verdiende, het juiste bedrag wist men echter niet. En reeds sedert verscheidene jaren was het zoo gegaan. Wanneer men eindeiyk na zeer veel moeite er in geslaagd was by mynheer Le Lourdel te worden toegelaten, bevond men zioh tegenover een man van ongeveer veertigjarigen leeftyd, kort van lichaam, breed geschouderd, groot van hoofd, zeer kort geknipte reeds grys wordende haren, voor zyn doordringende blik moest elk de oogen neerslaan. Wanneer Le Lourdel toornig was moest hy wel verschrikkeiyk zyn, maar hy was nooit boos. Hy bleef steeds kalm en hield zyn „klauwen in." Dit gaf hem bepaald meer voordeel dan dat hy zyn nagels liet zien. Onder het spreken liet hy voordurend een lach hooren. Hy hield er van zich als een goede ziel voor te doen, vrooiyk en opgewekt, eenvoudig in zyn manieren, gematigd in zyn wenschen, bekend met de ellende en in staat zich met weinig tevreden te stellen. Wat verlaDgde hy? Niets buitengewoons. Eeriykwilde hy zyn brood verdienen en al werkende desnoods twintig uren daags, zyn huis meer en meer op werken Zyn sterk gestel veroorloofde hem dit, en hy kende geen grooter geluk dan te arbeiden. Om het ware karakter van den heer Le Lourdel te kennen, moest men het tegenovergestelde nemen vau hetgeen hy wilde schynen. Hy was somber, haatdragend, geldzuchtig, h beminde het geld om het geld, hy haakte naar het oogenblik, waarop zyn fortuin groot genoeg zou zyn om zyn masker, waarachter hy byna verstikte, af te werpen en zyn hartstochten en ondeugden vryheid te geven. Voor een nieuweling was hy gewoon zyn levens geschiedenis te vertellen, welk verhaal hy geregeld onderbrak door schaterlachen, Ey was begonnen met het land te bewerken. Daat achter de ploeg had hy de goede gezondheid et kracht verkregen, waarvan hy thans nog genoot. Daar achter de ploeg had hy zyn krachtig geste! gekregen, hetwelk hem iu staat stelde nu in zulk een bedorven atmospheer te leven niet alleen maai tevens om geheele dagen en halve nachten te werken zonder dat dit zyn gezondheid benadeelde Op dit oogenblik dacht hy er zelfs nog niet aan geliefd schoon Vendée te verlaten. Wanneer hy aan dit de9l van zyn levensgeschiedenis gekomen was, kon hy niet nalaten de schoonheden van Vendc op te hemelen, Waardoor hy er dan tos gekomen was dit land te verlaten Dat was hen zelf nog niet recht verklaarbaar. Eensklaps was het by hem opgekomen als by ingeving. Gedurends de slaap had hy de klank van goudgeld in de ooret gekregen. De voren, dien hy met de ploeg maakte hadden de glans van het edele metaal aangenomen En hy zag in een soort van spiegel Parys, dat hem scheen te wenken. Lang bood hy weerstand en toch gevoelde hy het, dat daar zyne bestemming lag. Maai waartoe zou hy er heen gaan. Was hy dan niel gelukkig in zyn tegenwoordige staat? Hy dacht ei zelfs niet aan de wensch te koesteren om ryk te worden. Hy zei echter by zichzelf, dat hy vooi anderen nuttig kon zyn en vertrok. Hy had hel recht niet het goede inzicht in de zaken, hetgeei hem zoo eensklaps was ingegeven, voor zich houden. zyn toestand was hem geopenbaard, mocht niet ongehoorzaam zyn. In het dorp haddei al zyn vrienden hem tot aan het station uitgeleid» gedaan. Men had, hy wist wel niet hoeveel glaasjes appelwyn gedronken op het welslagen van zyns onderneming. Eindeiyk was het uur van vertrek daar. Op de daar gebruikeiyke wyze had men elkaai harteiyk op beide wangen gekust. Men drukte elkaai ,f de handen alsof men ze wilde breken, daarop waren ze aarzelend vertrokken en was hy alleen de wacht kamer binnengegaan, waar hy zich bevond te midden °P van onverschilligen, die hem met onverschilligs10 blikken aanzagen. Wat was zyn hart beklemd s^ geweest toen hy zich zoo van ieder verlaten zag Gedurende de enkele minuten, dat hy nog moenldo wachten voor het vertrek der trein, waren hem ds zij; moeieiykheden van zyne onderneming duidelijk Jal geworden. Hy kreeg byna lust weer terug te keeren J» Hy was bang. Hy overwon echter zyn angst. Dl ml locomotief floot ten teeken van aankomst. Hy begsi ie\ zich dadeiyk naar een der wagons, waarin hy plaats nam. Langzaam begaf de trein zich weldra weet loc op weg. Langzaam verdween zyn geliefd dorp je uil zyn gezicht. Dit bezorgde hem een pyniyk gevoei J het was hem alsof er een stroom yskoud water ova I zyn lichaam werd uitgestort. De trein begon n meer gang te krygen. De streek werd hem onbekend De volgende morgen bevond hy zich te Parys. Wanneer mynheer Le Lourdel aan dit deel va zyn verhaal was gekomen, was hy gewoon even of9n te houden. Hy keek zyn hoorders scherp in di0U oogen, om te zien welke indruk dit begin van z{! ?°i verhaal op hen had gemaakt. Indien die Indruk f6 gering was begon Ls Lourdel op eene andere wya Als daarentegen de hoorders door het gehoordi werden getroffen en biykbaar zich verwonderden ove Bc den moed van zoo'n boerenjongen, die om zoo tt zeggen door een geheimzinnige stèm geroepen, alles ou' naar Parys ging om daar fortuin te maken, vervolgd ltv hy op denzelfden toon en met nog meer ophef. Bn Met drie en dertig francs in den zak kwam hfl tiz Parys aan, Hy had dit getal gekozen omdat dit 4ir 1 meeste schyn van waarheid had. Hy slenterde dai - met drie en dertig francs in den zak in Parys rond a s Hy was gekleed in een blauwe kiel, korte broek He groote lompe schoenen en twee hemden in een zakdoel |n geknoopt had hy als bagage by zich. (Wordt vervolgd.) Go ar at st Snelpersdruk - LANGKVKLD DB BOOU- Tm

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 4