N°. 742. Donderdag 15 November. A". 1894. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit Wad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor dsn Bobs SO Cts. Franco per post door ge heel Nedhrland 45 Cta. Naar A hurts* an anew e landen mat verhooging der porto's. Advertentlën vóór 10 nur op den dag der uitgave. Prijs der Advertentièn Van 1 tot 6 regels SO Cts. - Iedere regel meer 8 Cts. Groot» letters en Vignetten worden naar plaats ruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen b£j de Uitgevers LANGEVELP PE ROOU, Parkstraat, Baas op Tbxbl toj TEXEL, 14 November 1894. en Op de Dinsdag gehouden markt waren nul aangevoerd 30 Koeien, 13 Kalveren, 40Lam- ad« meren, 3 Paarden, 75 Biggen en 1 korf Kippen. reil Behalve in Biggen, werd er weinig omgezet, del van de prijzen valt daarom weinig te zeggen; ien|Biggen golden van f 6 tot f 10. lenl De laatste onzer marktdagen muntte niet °cbl uit door gunstig weder, op een stormachtige [aalnacht volgde een slordige dag; zeker zou dan Qieljook het bezoek van deze markt wel van teI|weinig beteekenis zijn geweest, ware het niet tt#ldat tengevolge de herstemming welke dien rooijiag moest plaats hebben voor een lid van de hel| Tweede Kamer, velen toch naar den Burg '6®|wilden gaan om hunnen kiezersplicht te ver- 1 tf|vullen. Van de 580 kiesgerechtigden maakten 387 idet|van hun recht gebruik, tegen 285 bij de eerste lei.df|stemming. lejes z0m 'trek kaai i| rarei acht idda illig .lemi Te Helder namen 1038 kiezers aan de herstemming deel, tegen 910 bij de eerste stemming. Te Wieringen kwamen op 225 kiezers tegen 154 de vorige keer. Wij vestigen de aandacht van onze lezers ip de in dit nummer voorkomende advertentie «treffende de winterdienst der stoomboot ,A.da" welke Donderdag 15 Nov. aanvangt. Oosterend, 13 Nov. Schipper P. Ellen van Jost had j.l. Zaterdag het ongeluk de giek m dtpijner schuit op den schouder te krijgen, zoodanig delfllpat hij eenigen tijd bewusteloos bleef liggen. 5oo spoedig mogelijk werd geneeskundige hulp ratboden, en thans schijnt de toestand nogal ivredigend te zijn. Het ongeluk had plaats te Harlingen bij het loorvaren van eene brug. Van den Gouverneur-Generaal van Ned.- pdië is nog het volgende telegrafisch bericht ntvangen: „Generaal Vetter vraagt twee -tetaljons tot deelneming aan de vermeestering atendLjj fjakra-Negara, omdat de aanwezige troe- in wegens het vasthouden der posten te jering zijn indien de vijand massaal stand loudt en Tjakra stuksgewijs moet vermeesterd rorden. Alleen deze maand nog kan goed teder voor de operatiën worden verwacht. )e twee bataljons moeten daarna terug. Een lad met de commandanten van land- en zee- lacht wordt nog gehouden." Ia aansluiting met dit bericht is van den lUverneur-Generaal het volgende telegram itvangon „Conform den raad van legercom- indant en admiraal is besloten twee bataljons zenden. Deze kunnen den 17den dezer rede van Ampenan zijn." - De bladen hebben een telegram uit Bata- van den volgenden inhoud Het vijfde en het elfde bataljon infanterie |n naar Lombok vertrokken. Hen verwacht, dat Tjakranegara deze week Btormd zal worden. üoesti Djilantik dreigt met zijne volgelingen L Lombok terug te keeren. qd.) Te Malang worden vliegende colonnes ge vormd, bestemd om zoo noodig tegen Bali te ageeren. De leverancier van levensmiddelen op Lom bok heeft zich gevestigd binnen het versterkte Ampenan, naar aanleiding van geruchten betreffende een door de Baliërs beraamden aanval. Hoe brutaal sommigen te Amsterdam tegenwoordig te werk gaan, blijkt wel hieruit dat in de vorige week twee mannen aan een bovenhuis belden en, toen hun openge daan was, parmantig naar boven stapten, de deur der kamer openden, waar de vrouw des huizes met de kinderen zich bevond, en een brief ter lezing aanboden. Toen daaraan geen gevolg werd gegeven, weigerden zij per tinent heen te gaan, of eerst moest geld ver strekt worden. De meid werd bevolen politie te halen, doch dit kon niet geschieden, wijl zij haar den uitgang versperden. Gelukkig kwam een doch tertje van 9 jaren op de gedachte den surveil- leerenden agent van het Buiten Gasthuis, van j het balkon van het huis af, te waarschuwen, die dadelijk hulp verleende en de indringers i buiten de deur zette. De afdeelingsverslagen der Tweede Kamer zijn verschenen over de begrootingen van Marine en Oorlog. Bij Marine werd wegens de groote nnan- tiëele offers, welke voortdurend voor militaire doeleinden worden gevorderd, het denkbeeld opnieuw verdedigd om de taak van land- en zeemacht opnieuw te onderzoeken en vastte stellen, en vrij algemeen de aandrang herhaald om op de grondslagen eener vaste organisatie de verhouding tusschen de levende en doode strijdkrachten onzer Marine duurzaam te regelen. Die aandrang werd bij oorlog herhaald. Den minister van oorlog werd met aandrang verzocht zijne denkbeelden omtrent de reor ganisatie der levende strijdkrachten te willen ontwikkelen en zijne plannen dienaangaande te willen mededeelen, meer bijzonder ook wat betreft den persoonlijken dienstplicht. Het schatten bergende schip „Lutine" houdt weder de belangstelling gaande. Door een geheel nieuw gedacht systeem wil men het door duikers mogelijk maken het wrak te naderen, door het namelijk te omringen door een wal van zakken, gevuld met zand. Men zegt, dat daartoe wel 70,000 zakken zullen noodig ziin. Is die wal aangebracht, dan denkt men een schelp- of zandzuiger aan het werk te zetten en op die wijze te beletten, dat het vloeizand dadelijk de weggewerkte specie vervangt. Op die wijze hoopt men het wrak van water te bevrijden en dan door duikers de nog altijd niet gevonden staven goud op te halen. In der tijd is door de Provinciale Staten van Groningen een prijsvraag uitgeschreven naar middelen om bij stormweder de hooge vloeden te doen bedaren, teneinde de ongeluk ken op onze kusten te voorkomen. Ieder zal het met ons eens zijn, dat de Staten door het uitschrijven van deze prijsvraag, eene uitne mende daad verrichtten. Van verschillende zijden uit ons land en ook uit het buitenland kwamen antwoorden in. Vele inzenders hadden geene moeite noch kosten gespaard om hun antwoord, ook door toezending van verschillende voorwerpen, duidelijk voor te stellen. Gedeputeerde Staten hebben in deze zaak eene langdurige instructie ingesteld en verga deringen gehouden met bevoegde mannen, waar onder hoogleeraren der Groninger Universiteit Het schijnt eehter, dat door de inzenders den steen der wijzen nog niet is gevonden, of dat Gedeputeerde Staten om hooge kosten terug schrikken voor het aanschaffen van machines, die eene proef zouden medebrengen. In ieder geval is er nog geen voorste! om den uitge loofden prijs loe te kennen. - In de „N. R. Ct." werd dezer dagen ge vraagd wat er geworden is van de gelden, die wijlen Koning Willem Hl uit het hem in 1874 als nationaal huldeblijk bij gelegenheid zijner 25-jarige regeering aangeboden bedrag, toen voor nationale doeleinden bestemd heeft, o. a. voor een Atjeh-fonds. De heer H. G. Geelhoed, kapitein-comman dant der schutterij te Schoonhoven, antwoordde hierop dat elk jaar in het verslag van het „Fonds, ter aanmoediging van den gewapenden dienst in de Nederlanden", onder de ontvang sten een post voorkomt van „renten uit de gift van Z. M. den Koning", welke voor 1891 f 9070.33 bedroegen. Onder de uitgaven werd vermeld dat daaruit aan 241 deelgerechtigden, verminkten van Atjeh en één weduwe van een gesneuvelde in Atjeh, f 8976.79 is uitbe taald. In 1893 hebben ongeveer 250 vermink ten uit Atjeh zulk een toelage ontvangen. Van de Antwerpsche tentoonstelling is een grap naar Amsterdam afgezakt, die thans in de Nes 35 opgang maakt en de kijkende menigte voor sigarenwinkels doet stilhouden. Een man in een doodkist, die langzamerhand in een geraamte verandert en weer een levend mensch wordt ziedaar in 't kort de vertooning. In een gevangenisachtig hokje wordt ge door twee monniken binnengelaten. Met gordijnen is een lang smal gangetje gemaakt, aan 't einde waarvan een kist, eenigszins in den vorm van een doodkist, rechtop staat. Daarin gaat een persoon staan, als er ten minste liefhebbers ztjn. Een groot wit laken wordt hem voorgespeld, een orgel dreunt sombere tonen op en nu vangt de metamorphose aan. Zijn haar wordt grijs, de snor valt af, de wangen verbleeken, schrompelen in, het vleesch teert weg en de holle doodskop wordt zichtbaar. Nu toont ook het witte laken geraamte-vormen, de ribben, het borstbeen wordt zichtbaar, de beenen z(jn botten geworden het geraamte staat u aan te grijnzen, maar het spreekt nog met menschelljke stem. Schrik niet te erg een oogenblik nog en het skelet wordt weer een menscheltJk lichaam met vleesch en bloed en de man treedt uit zijn ge vangenis. En de verklaring? Die kent natuurlek ieder, 't Zyn spiegels, - 't is doodeenvoudig, zoo redeneert men. Maar onopgelost biyft dan toch het wegtooveren van het laken, want geen menachenhand neemt men waar bij deze vertooning. - Te TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 1