Buitenland. Volgens mededeeling van den inspecteur over het loodswezen in het 2de District, dato 8 Nov. jl., is tegenover de stompe ton No. 12 nabij het O.lijk uiteinde van den Pollendam, Harlingen, Blauwe Schenk, zeegat van Ter schelling, bijgelegd de spitse ton met bol No. 11, in 83 dM. water, op: 53° 10' 30" NBr. en 0» 30' 3S" OL., die des winters vervangen wordt door een rood drijfbaken met twee bollen. Het vaarwater is aldaar ongeveer 350 M. breed. De redactie van „Het Vredig Tehuis" sprak onlangs als haar gevoelen uit, dat zij in beginsel niet tegen vrouwenkiesrecht is, maar tevens gaf zij daarbij te kennen, dat de groote meerderheid der vrouwen in Nederland het kiesrecht niet wenscht, noch vrouwen kiesrecht in het algemeen wenschelijk acht. In het laatst verschenen nummer van het weekblad komt de redactie daarop terug en oppert zij het denkbeeld een enquête op eigen hand in te stellen. Aan hare abonnéas heeft zij namelijk een kaart gezonden, waarop deze kunnen verklaren, of zij al dan niet het be wuste kiesrecht wenschen of wenschelijk achten. Den 31en December zal de uitslag van dit eigenaardig „plebiscit" bekend gemaakt worden. Een uitstapje. Een gefortuneerd jong- mensch te Rotterdam moet naar men aan „De Maasbode" mededeelt het voornemen hebben om een uitstapje te maken naar Lombok, ten einde zich een juist denkbeeld van den oorlog te vormen. In de zitting der arrondissements-reeht- bank te Utrecht van Maandag deed zich het geval voor, dat van 26 „landloopers", die zich hadden doen opnemen om onder dak te komen, verreweg de meesten verzochten, slechts voor den enkelen winter opgezonden te worden, wijl het a.s. voorjaar hun overvloed van werk beloofde. Slechts één verzocht opzending „voor zoo lang mogelijk" waarop voor hem de uitspraak volgdevoor twee jaar en vijf maanden. Om halftien Zondagavond is te Amsterdam de brug over de Keizersgracht bij de Leidsche- gracht ingestort. Reeds sinds eenige weken, zegt de „Tel.", dreigde het gevaar. In den gewelfrand van den middenboog sloten twee der bedekkings- hardsteenen niet meer aan elkander; de eene hing ongeveer een decimeter lager dan de andere. Zaterdag in den voormiddag werd de eerste voorzorgsmaa'regel door Publieke Werken genomen: door een houten hekje werd den wandelaars belet langs de leuning der brug te gaan. Maar paarden en rijtuigen liet men toen nog ongehinderd het midden van den weg passeeren. Doch des middags om vier uren achtte P. W. het toch raadzaam de passage over de brug geheel af te sluiten. De doorgang er onder bleef nochtans open. Maar de schippers durfden nauwelijks onder de brug doorvaren. Die vrees was niet geheel ongemotiveerd dit blijkt thans uit de instorting. De Zuid-Oost-Buitensingel te 's Graven- hage geleek Zondag eenige oogenblikken eene fanilie-badinrichting. De dochter uit eon gezin in het Nijverheidshofje, die niet met haren beminde mocht uitgaan, sprong uit verdriet hierover in de vaart. De vader sprong zijne dochter na, om haar te redden, en met hetzelfde doel plofte de broeder in het water, beiden echter vruchteloos. Een derde, buiten de familie, kon evenmin slagen en ten slotte gelukte het een schipper de aanstaande met een haak aan hare kleeren te grijpen en aan hare ouders terug te geven, zoodat de druipnatte familie gezamenlijk weer de woDing opzocht. Twee personen, die te Olst onder omgestorte planken bedolven en levensgevaarlijk gewond werden, zijn overleden, waardoor het getal dooden tot vier is geklommen. Omtrent de oorzaak van het ongeluk wordt nader nog het volgende medegedeeld Eene partij planken, die verkocht zou worden, was aan perceelen opgezet, tegen eene van den nen gemaakte stelling. Terwijl de verkoop plaats had, liepen verschillende personen onder en tusschen de planken, om ze te bezien. Eensklaps kwam er beweging in de stelling en viel deze met de planken op den grond. Waarschijnlijk was de stelling niet stevig genoeg gemaakt en is de beweging veroorzaakt door het verzetten of wegnemen van planken. Dadelijk werden de planken opgeruimd en toen bleek dat twee personen gedood en twee, een arbeider en een jongen van 12 jaar, zoo erg gewond en gekneusd waren, dat er weinig hoop op het behoud van hun leven bestaat, terwyl één persoon eene beenbreuk en vier anderen wonden of kneuzingen aan het hoofd en den rug hadden bekomen. Uit Ruinerwold schrijft men Dat men niet alleen aardappelen, maar ook appels uitstekend in kuilen kan bewaren, is zeker niet algemeen bekend, daarom het volgende. Door den timmerman J. S. te Oosteinde werd een paar winters geleden (en nu weer) een partij bijzonder zure appels, die bijna oneetbaar en derhalve ook onverkoopbaar waren, begraven in kuilen, waarvan tegen de verschillende wanden stroo gedaan werd. 't Volgende voorjaar bleek bij 't uithalen, dat de vruchten niet alleen volkomen gaaf waren gebleven, maar zelfs hun onaangenamen smaak verloren hadden, zoodat ze verkocht werden voor 75 ct. per schepel. Dokter Ujlaki, een Hongaar van geboorte, officier van gezondheid le klasse, was wegens ziekte uit Indië teruggekeerd en heeft de boot te Genua verlaten om z(jn familie te Buda Pesth te bezoeken. Degenen, die met hem reisden, vertelden dat hy weinig spraakzaam was en zich over zijn gevangen schap met kapitein Lindgreen weinig uitliet. Wel dweepte hij met het Indisch leger. „Ik heb veel van de wereld aanschouwd, soldaten van vele naties in het vuur gezien", vertelde hij vaak, „doch zulke kranige kerels als het Indisch leger heeft, zag ik nooit te voren. De moed, dien zij toondende zelfopoffering, de flinkheid, de gehoorzaamheid zijn boven mijn lof verheven. Het is het beste leger dat ik ooit zag. Er was een dysenterieüjder, dien ik nooit levend te Ampenan zou krijgen. Bij den overval lag hy in de tandoe en de eerste, die een geweer greep en schoot was hy. Een man werd by hem geplaatst om op hem te passen. Zy vochten als leeuwen; de een verliet den ander niet. Zjj zijn gevallen en hun lijken vonden wjj later over elkander liggende Dappere kerels(„Hbl."j De Fransche socialistische afgevaardigden meenen dat er geen ministers genoeg zijn. zy hebben by de Kamer een voorstel ingediend om een nieuw ministerie in te stellen, een „minis terie van arbeid, van hygiëne en van openbaren onderstand." Daaronder zou b.v. ook het beheer van den veeartsenjjdienst, van de pensioenfondsen enz. vallen. Het „Journal des Débats" merkt hierbij op, dat driekwart van de socialistische wetsvoorstellen, indien zjj aangenomen werden, tot gevolg zouden hebben dat het aantal ambtenaren en bijgevolg de uitgaven des lands buitensporig werden ver hoogd. Terwijl het noodig is de centrale admi- nistratiën, wegens hare kostbaarheid, zooveel mogelijk in te krimpen, willen de socialisten daarentegen de macht der bureaucratie uitbreiden en de kosten daarvan verhoogen, ofschoon zjj tegen den druk der belastingen protesteeren. Het blad verwacht van een nieuw ministerie in het minst geen verbetering van den toestand der werkliedenalleen de begrooting zou met een paar hoofdstukken vermeerderd worden. De inspecteur der Russische gevangenissen Galkin Vrasskoi, die van een inspectiereis is teruggekeerd, heeft te kennen gegeven, dat ergerlyke toestanden heerschen op Saghalien, het eiland dat tot verbanningskolonie dient. In het loopende jaar zijn er nog 2000 vrouwen en man nen heengezonden, afgescheiden nog van de vrouwen en kinderen, die haar mannen en hun vaders vrijwillig zijn gevolgd. De omstandig heden waaronder de bannelingen leven moeten vreeselfjk zjjn als een Russisch ambtenaar dit reeds gevoelt. Op Sardinië heerscht tegenwoordig een drukkende hitte. De thermometer stjjgt zelfs tot 37° C. De velden en de weiden zjjn verschroeid, het werk op het veld is gestaakt en het vee heeft zeer veel te ljjden van gebrek aan water. Een geheimzinnige geschiedenis is aan boord van de Engelsche stoomboot „Richmond" afge speeld. De boekhouder, reeder van de boot, ver telde een dag voor de afvaart uit Londen den kapitein, dat een doofstomme passagier de reis zou medemaken. Deze passagier kwam een paar uur voor het vertrek aan boord. Hy had een zuidwester op, die onder de kin was bevestigd, een lange gryze overjas aan en droeg gebreide handschoenen, terwyi hy een langen gryzen baard had. De man hinkte by het loopen. Op de hoogte van Flamborough bemerkte men, dat uit de ventilators op het voordek rook wolken opstegen. Men deed alle moeite om het vuur te doen smoren en stoomde de Tyne op, teneinde de politie met het geval in kennis te stellen. Kort daarop was de doofstomme pas sagier verdwenen. De eerste-machinist van de „Richmond" beweert later Leinster den boek houder reeder, te hebben gezien geheel gekleed als de „doofstomme" passagier. Leinster werd in hechtenis genomen, maar tegen borgstelling van 1000 pd. st. op vrije voeten gesteld. Een der nieuwste Amerikaansche uitvin dingen zyn de zeilwielen" geheel wat anders dan Simon Stevin's zeilwagen. Het zyn tweewielers, met zeilen er aan be vestigd, welke, zonder inspanning van den be- ryder, voortglyden op vleugelen van den wind, Dat zal in stads straten nog heel wat lastiger zyn dan de getrapte rywielen. Omtrent den overleden heer Walter, den hoofd eigenaar der Times, wordt de volgende annecdote verhaald. Toen zpn buiten Bearwood gebouwd werd, staakten de werklieden op een goeden dag den arbeid. De heer Walter, hiervan verwittigd, begaf zich derwaarts, klom op een stelling en begon zonder een woord te zeggen zelf te metselen Hy werkte zoo eenigen tyd voort, terwyi de ver baasde werklieden samenschoolden en het aanza gen. Eindelijk wendde hij zich volgenderwys tot hen„Ge ziet, dat ik buiten u kan, alleen duurt het wellicht wat langer, maar komen doe ik er toch". De werklieden hervatten toen den arbeid. Geiykerwy's zegevierde zyn vader John Walter in 1810 over eene werkstaking zyner letterzetters, door zelf met behulp van eenige halfwassen het geheele blad te zetten. Eigenaardige liefde. Te Cette vatte dezer dagen een timmerman by een twist met zyne „vriendin" deze op en slingerde haar uit het venster. Het meisje werd buiten kennis in deer- niswaardigen toestand naar het hospitaal gebracht, Tot haar bewustzyn wedergekeerd, weigerde zjj volstrekt zich onder doktershanden te stellen, verklarende dat, daar haar „geliefde" het kwaad uitgericht had, hy het ook moest herstellen. En men kon niet anders doen dan haar opnieuw aan de „goede" zorgen van den timmermansgezel toe te vertrouwen. Een gevangenis Fin de Siècle. Een eigenaardige gevangenis bestaat er te Concord in Massachuetts (V. S.) Deze gevangenis is nameljjk geheel ingericht op den voet van een inrichting van onderwys in allerlei vakken van u wetenschap en kunst. Er worden geregeld lessen gegeven door bevoegdera docenten in staatkunde en staathuishoudkunde, in godsdienst, sociale vraagstukken zielkunde 'n en vele andere vakkenvoorts cursussen gehouden over muziek, wiskunde, teeken- en bouwkunst, beeldhouwkunst en kunstny verheid, en op ge regelde tyden moeten de gevangenen door examens 7j biyk geven van hun vorderingen. Ook bestaat er in de gevangenis een club voor de discussie over natuurwetenschappeiyke, en ,5 een voor de bespreking van litterarische onder werpen, terwijl er ook een vereeniging is ter 99 beoefening van de gymnastiek en de athletiek. Eindeiyk is er aan de gevangenis verbonden y. een boerdery met 100 acres land, 85 koeien en 500 varkens en eendrukkery, waar een weekblad gedrukt wordt ten behoeve der gevangenen. Met een en ander heeft men de zedeiyke verbetering der gevangenen op het oog. jj Een kolossaal bruilofsmaal, dat aan „Gar >6 gantua" herinnert, is dezer dagen te Brummerhoi, in het Hanoversch district Zeven, gehouden. Dt j bruidegom was een hotelhouder aldaar. Hy gaf een 6 feestmaal, waar 700 menschen aanzaten en waarbj <j een vette os, twee varkens, twee kalveren, ver- 8 scheidene schapen en bergen pasteien en andei gebak werden opgegeten. Men dronk er natuur ïyk de noodige hoeveelheid wyn by, en twee ankers rum werden gebruikt voor het maker o, van grogjes. Een eigenaardige mode is uit China naar iaj Engeland overgewaaiddessertvruchten worder ct, opgediend met den boom waaraan zy gegroeid a zyn. In plaats van vruchtenschalen enbloemeiea

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 2