Alle soorten BINDWERK, zal MAANDAG 19 November, van 11 tot 1 nnr, bij P. Lieuwen, aan (Ion Bnri, to sproten zijn. Oiiergettaia bericht ontvangen te bellen Ingezonden Stukken. Marktberichten. Advertentiën Dankbetuiging. niet in aanmerking te komen. „UNITAS," P. BOON, Tandarts, Een solide TRAP-N AAI MACHINE. Winteraardappelen Nieuw Nieuw el VRIJDAC-AVOND afloopt Prijsraadsel f 25. PREDIKBEURTEN. ADYERTENTIEN. Stoomboot „Ada van Holland" Te koop: fL irijken dwerg-boompjes vol vruchten op de tafel; le gasten behoeven de hand slechts uit te steken >m de vruchten van- den boom te plukken. ,hinaasappelen, zoete citroenen, peren, appels, iruimen, abrikozen en kersen laten zich het iest in potten kweeken. f 25 wordt verloot onder de in te zenden iplossingen van onderstaand prijsraadsel. Oplossingen moeten worden ingezonden vóór 3 November e.k. met bijvoeging van duidelijken laam en adres aan het bureau van dit blad. (4) Mijn geheel is een volzin bestaande uit 3 woorden 14 lettergrepen of 43 letters en is ene aanbeveling voor een algemeen erkend niddel tegen de onaangename verkoudheid of loest. (B) 35-13-3-11 24-2-17 is de naam van en oud minister van Financiën. Op de (O 5-9-23-31-2-33-23-30-31 -20 - 40 41—39 23 6 te Antwerpen heeft dit rtikel de gouden medaille verworven. Bij het koopen van het artikel eische men (D) 6-19-3 21 7 17 met (E) 7 daar er bedrie- elijke namaak bestaat met F3-13. De kinderen verheugen zich reeds op de komst an (6?) 43-39-17-38-23-13-14-34-19- i-18-4. (H) 37-8-29-16-27-42-23-25-26-8- l is een vorstelijke verblijfplaats. De (J) 21—22 23 10 34 12 21 was in het lar 1894 in Frankrijk zeer overvloedig. (X) 42-13-8-28-17-1-36-26-32-15 is Bid waard I zegt het spreekwoord. De oplossing moet geschreven worden op iderstaand uit te knippen formulier. OPLOSSING. aam en Voornaam raat.. emeente Alkmaar, 9 Nov. Graanmarkt. Aangegeven, totaal 3902 Hectoliters, als; Tarwe 15 Rogge Gerst id. chev. 19 Haver X) Paardenboonen Bruine Boonen Citroen Duiven Witte 23 Kanariezaad Rood Mosterdzaad Geel d,P4 Koolzaad 6 Karweizaad Blaauw Maanzaad 3If8 Groene Erwten grauwe Vale Erwten f 5,50 4, 4, 2.25 5, 14,50 17, 5,75 17, 8,75 11, 5, 15,25 8 8,50 15, f 4,60 3,10 5,25 .15, 18,50 114',50 10, ,21, ,18, Jkmaar, 12 Nov; Aangevoerd 21 Koeien f 170 240; 52 vette Kalveren f 40 f96, per kilo 1 90 ct.17 nucht. Kalveren f 8 16; 669 slapen f 14 k. 28. 220 vette Varkens 36 a ®j ct. per KG.48 magere dito f 10 a 15. msterdam, 12 Nov. Aangevoerd 236 Run- Wpn, le kwal. 70 k ct., 2de kwal. 60 ct., 8e kwal. 50 ct. per KG. 110 Melk- en kalfkoeien f100 a 2205 Graskalveren fa; 28 nucht. kalv. f 6 k 1162 Schapen f a Lammeren k f 469 vette Varkens 34 k 37 ct. per KG. Formerend, 13 Nov. Aangevoerd 103 vette kalveren 70 a 90 ct. per kg.; 80 nucht. kalv. f 8 a 22; 189 vette Varkens 36 k 40 ct. per kg. 67 magere Varkens f 12 k 16. -; 245 Biggen f 5 a f 9; 1700 Schapen en Lammeren; 514 Runde ren en 9 Stieren. Kip-Eieren f 6, a f 6,50 p. 100. Vette koeien, lager in prijs, handel stug, f 0.55 a f 0,68 per k.g. Gelde koeien, prijshoudend handel stug, f 80 a f 150 per stuk. Melkkoeien, prijshoudend, handel stug, f 140 a f 215 per stuk. Vette kalveren, hooger in prijs, handel vlug. Nuchtere kalveren, hooger in prijs, handel vlug. Vette varkens, prijshoudend, handel vlug. Magere varkens en biggen, prijshoudend, handel stug. Vette schapen, lager in prijs, handel stug, f 18 a f 27 per stuk. Magere schapen, lager in prijs, handel stug f 12 a f 18 per stuk. Overhouders, lager in prijs, handel stug, f 10 k 19 per stuk. Londen, 12 Nov. Ter veemarkt zjjn aangevoerd 2500 Runderen, 10000 Schapen en lammeren, 65 kalveren, Varkens. Men noteert: Runderen; 0,37s k 0,70; Schapen en lammeren 0,52 a 0,90; kalveren 0,50 k 0,80; varkens a OPGAVE VAN BRIEVEN, geadresseerd aan onbekenden, verzonden in de 2e helft der maand October. Van het hulpkantoor Oudeschild Lacrois, Amsterdam. Zondag 18 November. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur Ds. van Schaick. Waal. Voorm. 10 uur Ds. de Mazuee. Ben Hoorn. Voorm. half tien Ds. Leffef. Oudesehild. Nam. 2 uur Ds. de Mazube. Oosterend. Nam. 2 uur Ds. van Schaick. Cocksdorp. Voorm. half tien de Hr. Barends. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur Ds. Küperus. Ben Hoorn. Nam. 1'AuurdeHr. J. B. düBüy, proponent. Burgerlijken stand der Gemeente Texel. van 7 Nov. tot 13 Nov. ONDERTROUWDWillem Kaan en Antje Boon. GETROUWDGeene. GEBOREN: Jan, zoon van Jacob Vlaming en Dirkje Stark. Helena Emelie, dochter van Jacob Sijbrand Dijt en Aaltje Koster. OVERLEDENPieter Vonk, 36 jaren, geh. met Dieuwertje Bakker. voor VIIR achtereenvolgende, riaatsingen in de Texelsche Courant n eens opgegeven, worden slechts D RI li- maal rekening gebracht. Heden overleed te Rotterdam onze broeder en behuwdbroeder, ANTONIE DE VRIES, in den ouderdom van 64 jaren. C. G. KUIJPER. A. KUIJPER-de Vries. Oosterend op Texel, 9 Nov. 1894. Algemeene kennisgeving. Heden overleed tot diepe droefheid van rnjj en mijne nog vijf jeugdige kinderen, waarvan de oudste nog te jong is om het verlies te beseffen, mijn innig geliefde Echtgenoot, P. VONK, in den ouderdom van 36 jaar en 7 maanden. Wed. P. VONK—Bakker. Oudeschild, 10 Nov. 1894. V BEVALLEN van een mcio|c, A. DIJT—Koster. WB8TER3EEST, 12 November 1894. Langs dezen weg betuigen wij onzen hartelfjken dank aan den Heer Dr. WAGEMAKER voor zijnen onvermoeiden ijver en liefderijke hulp aan ons zoontje bewezen. F. SLOT en Echtgenoote. Oudeschild, Nov. 1894. De ondergeteekende verlangt bij de stemming op 23 November 1894, voor HOOFD-INGELAND J. VEEGER. Onderl. Verzekering tot uitkeering bij overlijden, gevestigd te Den Hoorn, Texel. ALGEUEENE VERGADERING op MAANDAG 19 NOV., 's avonds 7 uur, in het Loodsmans welvaren te den Hoorn. HET BESTUUR. te HELDER van 15 NOV. tot 15 FEBRUARI. Van TEXEL 7.30 morg. en 2.15 nam. NIEUWEDIEP 9.15 4.30 Alles gewonen tijd. DE DIRECTIE. Adres te bevragen Bureau dezer Courant. Ondergeteekende biedt TE KOOP aan een klein partijtje beste Winteraardappelen. Monsters verkrijgbaar, prijs zeer billijk. Achtend, UEd. Dw. Dienaar, E. VLESSING. Ondergeteekende bericht, dat de KEGEL-BIL- LARD-WEDSTRIJD van duizend party en, waarvan op heden ruim negenhonderd zijn gespeeld,denkelijk en de prijzen alsdan direct worden uitbetaald, waarna onmiddeljjk op verzoek van velen, weder een WEDSTRIJD van duizend partijen geheel op dezelfde voorwaarden als deze, zal beginnen. Texel, 14Nov.'94. Hótel „de Zwaan" eene prachtige keuze in WOLLEN GOEDEREN, alsKinder-, Meisjes en Vrouwenkapers, Her sen- lappen, Dasjes, Wantjes, enz. Ruim voorzien van Winterpetten, bonte mutsen, Kinderpooltjes, in alle soorten en prijzen. Voorradig de zoo gunstig bekende eigengemaakte dnffelsche Winterjassen voor kinderen en ouderen; op verlangen wordt alles ook aangemeten geleverdd contant 5% korting. Aanbevelend, UE. Dw. D., PHILIP VLESSING. wordt vervaardigd door LANGEVELD DE ROOIJ. ..„No. I U, 6, 4,40 ^•gyy.TWTrgrgr>rEg3<3acf-3C£r~.-wirTfc-w^SJ>-.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 3