Brief uit Lombok kennisgeving! g. J' 9 1 8- - i Een partijtje JONGE KIPPEN, Prijs Yijf cents. Mie Htffiltl, pb. Sajet, Prijs Yijf cents. <1: Nationale Militie FOTOGRAFIEN van verschillende deelen van Texel. Feuilleton. f 25.—. i 8- s i b 1 a li s- F. J. QUAX, NATHAN HERTZLEB «s* S a 3 i 8- S 85 a fe§< a, S: S 8 S3 5 SS 8 P s SS* ?§SL co Vrij naar 't Fransch cloor A. B. 14. Hoofdstuk V. TE KOOP: die aan de leg zijn, bij D. VERHOEVE, DE WAAI;. Het Bestuur van het Waterschap de 30 Gemeen schappelijke Polders, brengt ter kennisse van de Stemgerechtigde Ingelanden, dat op VRIJDAG 83 NOVEMBER a.s. van 's morgens 9 tot 's namiddags 3 ure ten Raadhuize alhier zal worden overgegaan tot de stemming van DRIE HOOFD-INGELANDEN, welke behoort te ge schieden ter voorziening in de vacatures ontstaan door de periodieke aftreding van de Heeren J. Veeger en S. Keijser Jnz. en de tusschentjjds opengevallen plaats tengevolge het overlijden van den Heer P. N. Bremer. Texel, 5 November 1894. Eet Bestuur voornoemd, J. J. ROEPER, Voorzitter. S. KEIJSER Pz., Secretaris. wordt uitgeloot onder de goede oplossingen van het PRIJS RAADSEL onder Ingez. stukken. VAN an zen goeje memmele Hartjesdagsteeg No. 184. AMSTERDAM. Verkrijgbaar aan het bureau van dit blad en by alle Boekhandelaren. i-3 Q tel <1 21 O ft <5 O O *"5 «g S 8 - CS O ft ft O Pr ft 5 i 9». 1 3 f 02 O Voor het stellsn van PLAATSVERVANGERS en NU9HHER VERWISSELAARS, voor de lichting 1895, bestaat dagelijks gelegenheid tot contrac teeren by GEBROEDERS VLESSING, Burg, Texel, Hoogachtend, Namens de Directie, Nieuwsloot, ALKMAAR. {^^1? Grma'WINiiiJiiL Sc C- éSÜs»" 7ÏPELDOORN. De complete collectie ligt ter inzage. Bestellingen van fotografiën welke voor moeten dienen, worden ten spoedigste ingewacht. W. J. LANGEVELD Pz., fotograaf. Twee dagen later had h{j het geluk geplaatst te worden op het kantoor van een bankier, die vertrouwen stelde in zijn open eerlijk gelaat. Hö verdiende nu ztJn brood. Hö kon werken. Na gedurende den dag voor z(jn patroon te hebben gewerkt, studeerde hg gedurende een groot deel van den nacht Op deze wfjze was hy in zjjn doel geslaagd. Hg had nooit geslapen. Hö was zoo aan de duisternis gewoon) dat by in het donker zag, evenals de katten. Toen hö alle geheimen kende van de bank, toen hjj zich even sterk gevoelde als de beste bankier van dien tijd, was hg naar het buitenland vertrokken om daar zgn studiën voort te zetten. Hg had re^ds eenig geld kunnen over verdienen; toen hg zich eindeigk volkomen voor zgn taak berekend gevoelde, was hg naar Pargs teruggekeerd. Toen had hg zön huis gesticht. Hö had zich niet laten verleiden door de duivel der weelde evenals zgne collega's. Men vond geen prachtige schilderstukken aan de plafonds. Hg had geen groote zalen, waarin een honderdtal klerken den schgn aannamen van te werken, maar hg ver diende geld en liet anderen, die zgn raad opvolgden, geld verdienen. Hg gebruikte het geld van anderen niet om zgn muren te versieren of voor de liverei van zön bedienden, zooals die en die, welke hö met namen aanwees. Hg had nooit anders gezocht dan het belang van anderen, van hen, die vertrouwen in hem stelden. Voor zich vroeg hg niets. De welvaart, die hg rondom zich deed geboren worden, was zöne belooning. Een helle schaterlach, welke ironisch klonk in het cabinet, zette deze woorden kracht by. Men begröpt wel, dat deze geschiedenis te mooi was, om waar te zön, maar op deze manier was Le Lourdel gewoon zich aan de nieuwelingen voor te doen. Deze namen er van aan zooveel of zoo weinig zö wilden, maar de naïfsten onder hen namen alles voor waar aan en leverden zich met gebonden handen en voeten aan den man over, die hen zoo belangeloos en eeriyk toescheen. In werkeigkheid was Le Lourdel een groote schelm- Vooral aan de beurs schonk men hem weinig ver trouwen. Er hadden inderty d eenige minder aangename verhalen omtrent hem de rondte gedaan onder de vaste beursbezoekers maar langzamerhand waren die vergeten en thans beschouwde men hem ge woonigk als een schelm, die men echter zooals er wel meer zgn, om zgn ondeugd moest eeren, Eén waar punt was er echter in het verhaal van Le Lourdel, nameigk dit: hg was zonder geld of goed te Pargs gekomen. Hg was wel eerst op een bankierskantoor werk zaam geweest, maar hier was hg spoedig weggejaagd omdat hg niets, dat maar eenige waarde had, ko> laten liggen. Een bewös was dit reeds van schurkenaard. Hg stal zelfs de postzegels van brieven, dien hg ter post moest bezorgen en h speculeerde reeds aan de beurs met de spaarpenninge van zgn kameraden welke deze zoo dwaas war» hem toe te vertrouwen. Zoo weggejaagd uit betrekking kon hg moeiigk weder eene andere kryge; maar by zocht ook niet naar een nieuwe meests hg slenterde langs de straten van Pargs dikwijl half verhongerd en slecht gekleed, maar steeds geret voor allerlei zaken welke minder goed het liet konden zien, des zomers sliep hg in de open luct om het geld voor een slaapplaats uit te winnen t hg begon er toen reeds aan te denken om, zoodi zgn geld zulks maar eenigszins toeliet, zich als bankif te vestigen. Een vreeseigk bestaan voorwaar, voor: durend levende van valschheid en bedrog en alt maar gevaar loopende voor korten of langeren t( te worden opgepaktblootgesteld aan wind en reger aan koude en hitte, met gebronsd gelaat en onrusti als een struikrooverslechts gedreven door zön zuct om geld te verdienen en rök te worden. Verscheidene jaren waren op deze wöze verloop® toen hg eindeigk kans van slagen kreeg. LeLourda die zich toen nog kortweg Lourdel noemde, ha kennis gemaakt met een bende schurken evena! hg, wier beroep bestond in het smokkelen va Cognac en andere sterke drank in Pargs. Lourdi die van buitengewone lichaamskracht was, kon hl van groote dienst zön. Zö verbonden zich met hei Men verdiende grof geld. De makkers van Lourd verteerden het hunne naarmate zö het wonnen, h daarentegen spaarde het op. Hg had nooit zoo zuini geleefd als nu hg zooveel geld verdiende. M< bespotte hem om zgn verregaande gierigheid mas liet hem zön gang gaan. Hg wist wel dat de winst» niet zoo lang zouden kunnen worden behaald en di men de een of andere dag gesnapt zou worden 6 hg wilde voordat de slag viel, zorgen, dat hg eeni] kapitaal had overgegaard en dit deed hö zeer handig Op een goede dag liet hg het gezelschap in d steek en verdween. Hg had toen vgfduizend franc opgespaard I zegge vgfduizend francs 1 Veertien dage later werd de geheele bende gearresteerd. Lourdf werd niet lastig gevallen. Van dat oogenblik af werd de vagebond gehei vernieuwd. Men zag op de beurs een forsch gebouv persoon verschönen. Het was mynheer Lourdel. IV: deed hg Hö speculeerde, eerst voorzichtig vervolgens toen de fortuin hem scheen toe te lach» meer grof. Dit was zgn nieuwe ondergang, wan door het failliet gaan van een groote ondernemii verloor hg niet alleen alles wat hg had gewonne maar zelfs meer dan hg bezat. Hg betaalde nii maar ging failliet. Hö moest nu van een ander berct leven, zön ongeluk gaf hem een ander idee aan il hand, dat hg later ten uitvoer bracht en waarme hg zgn fortuin maakte In de nabgheid van hi Noorder station vestigde hg zich als zaakwaarnemei Dit nieuwe beroep duurde echter zeer kort. Z| minder eerigke handelingen hadden de aandacht o zön zaak doen vestigen van de politie. Een bevi tot inhechtenisneming werd reeds gereed gemaal maar hg wist nog te ontvluchten onder het oog va de agenten. Later zullen wö zien op welke wtj: hg hen wist te ontsnappen. Op zekeren morgen van het jaar 187bemerkt ieder die speculeerde, in de couranten een ad vertent van een paar regels met vette letters gedrukt, welt hun aandacht trokOperaties aan de Beurs zondi gevaar. Kapitaal in één jaar verdubbeld. Adn letters L. L. poste restante bureau van de Beirn Deze zonderlinge reclame berichtte niets meer minder dan de terugkomst te Pargs van den oudi Lourdel, die eindeigk zön weg had gevonden f zich nu Le Lourdel noemde. In het buitenland hi hg nagedacht. Waar hg betrekkeigk het best geslaaf was, was de Beurs. De eenige dwaasheid die t begaan had, was slechts met zön eigen geld spelen. Wanneer hg met het geld van anderen ko speculeeren zou dat prachtig zön maar hg moest di ook dat geld hebben. Le Lourdel zocht en vond b middel in de plaatsing van de kleine advertent welke wö hebben vermeld en welke juist op ee zeer gunstig oogenblik verscheen, het was juist het midden van den tgd waarop geheel Partje i böna geheel Frankrgk als 't ware was aangegrepf door de speculatiekoorts, welke na enkele jaren zoovs onheilen zou berokkenen. (Wordt vervolgd.) Snelpersdruk - LANGEVELD DS BOOIJ- Ttt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 4