N°. 746. Donderdag 29 November. A". 1894. Nieuws- en Advertentieblad. OFFICIEEL SEDEELTE. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor dsn Bubo 80 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar A wrong a en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nnr op den dag der uitgave. Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 80 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen by de Uitgevers LANGEVELD Ss DE ROOU, ParkstraatBurg op Tkïl MEDISCHE- POLITIE. De BURGEMEESTER der Gemeente TEXEL Overwegende dat zich in deze Gemeente enkele gevallen van „MOND- en KLAUWZEER" onder het rundvee voordoen dat het gebruik van ongekookte melk zooals herhaalde malen gebleken is, gevaar oplevert voor besmetting ook by menschen Gelet op het hieromtrent ingewonnen advies van den gemeente-geneesheer: WAARSCHUWT de ingezetenen ten dringenste tegen het gebruik van ongekookte melk en noodigt hen uit, melk niet anders te gebruiken, dan nadat zij minstens 5 minuten goed heelt gekookt. Texel, den 16 November 1894. De Burgemeester voornoemd, STRIOK VAN LINSCHOTEN- KOHIER HONDENBELASTING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Texel maken bekend, dat het j suppletoir kohier van hondenbelasting voor het dienstjaar 1894, gedurende 14 dagen van heden j tot en met 7 December 1894, ter Gemeente- j Secretarie voor een ieder ter inzage ligt. Texel, den 23 November 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Strick van Linschoten, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris. RAADSVERGADERING. De BURGEMEESTER der Gemeente TEXEL Gelet op art. 41 der Gemeentewet Brengt, naar aanleiding daarvan, ter kennis van de ingezetenen, dat eene vergadering van den Raad door hem is belegd op Donderdag, den 29 Nov. a. s., des voormiddags 11 uur, in de daar voor bestemde zaal ten Raadhuize dezer Gemeente. Texel, den 26 November 1894. De Burgemeester, STRICK VAN LINSCHOTEN. Te behandelen onderwerpen I. Mededeelingen. - Ingekomen stukken. II. Voorstel B. W. verhooging jaarwedde vacante i betrekking onderwijzer school te Oudeschild. III. Verzoek kweekeling J Raven aan de school te j Midden-Eierland, om eene toelage. IV. Aanbieding begrootingen a der Gemeente, dienst 1895; b van het Algemeen Armbestuur, dienst 1895; c van het Algemeen WeeshuiE, dienst 1895. V. Vaststelling suppletoir kohier Hoofdeltjken omslag dienst 1894. TEXEL, 28 November 1894. Het schoone jaargetijde is voorbij en daar mede voor velen de tijd tot het doen van wandelingen. Uit dien hoofde zou 't mogelijk voor velen laDg een geheim kunnen blijven dat weder een deel der gemeente eene ver fraaiing heeft ondergaanwij bedoelen hier mede de nieuwe begraafplaats, benoordenden Burg; sinds eenige dagen is de bouten poort welke die plaats van den weg scheidt, ver vangen door een ijzeren hek, hetwelk zoowel door eenvoud en soliditeit als door doelmatig heid, daar ter plaatse bij uitstek goed geplaatst is; zoo wordt door een practischen geest, zelfs het schrille van een doodenakker tot een minimum gebracht. Met verwijzing naar oen in dit nummer voorkomende advertentie, herinneren wij er aan dat Donderdag a.s. eene muziekuitvoering zal worden gegeven door het Fanfare-corps alhier. Met de post, Zaterdagavond, alzoo te laat om in ons vorig nummer optenemen, ontvingen wij het volgende bericht Vlieland, 23 Nov. Toen de schrikkelijke onderstelling, dat de visscher J. Bakker van de Cocksdorp en zijne drie zoons in den storm van den 13den 11. hun graf in de golven gevonden zouden hebben, werkelijkheid bleek te zijn, meende de vereeniging „Burgerkring" alhier het zich verplicht te zijn, mede het hare te moeten doen, om den nood der achter- blijvenden zooveel doenlijk te lenigen. Een commissie werd gevormd om gelden in te zamelen en niet te vergeefs deed deze een beroep op de liefdadigheid der ingezetenen. De bijeengebrachte som toch, f 120, mag, gelet op het kleine getal inwoners dezer ge meente, vrij aanzienlijk genoemd worden. Oudeschild, 27 Nov. Meer dan gewone bedrijvigheid heerschte er heden langs de haven, nu de garnalenkokerijen zijn heropend en de werkzaamheden daar werden hervat. De vangst, ofschoon niet ruim, was toch aanvankelijk niet onbevredigend, 't Komt er eu maar op aan, dat aan de buitenlandsche markten de opbrengst der garnalen ruim genoeg zij, om de visscherij te kunnen bestendigen. Zelden wordt er vóór Kerstmis winst be haald met den garnalenhandel. Zeker tot onaangename verrassing van velen, die meenden dat aan de krijgsbedrijven op Lombok een einde was gekomen, werd Zaterdag van Regeeringswege het volgende uit Indië ontvangen telegram gepubliceerd Gisteren, ter opvatting van familieleden van den Radja, eene colonne naar Sasari gezonden. Na vergeefsche sommatie volgde hevig gevecht waarbij vele voorname Baliërs sneuvelden. Hevige brand belette de vervolging van den vijand. Colonne op heen- noch terugweg door bevolking bemoeilijkt. Gesneuveld een officier en een Europeesch sergeant; licht gewond een officier; gewond twaalf minderen. Per „Prins Hendrik der Nederlanden" z(jn heden naar Batavia gezonden de oude Radja en drie familieleden. By het departement van Koloniën is des middags nog het volgende telegram van den gouverneur generaal van Ned. Indië ontvangen „Telegram van de Koningin Regentes is door land- en zeemacht, met geestdrift begroet. Gisteren doorzocht colonne zuid Tjakra-negara, vergezeld door wykhoofden. Nergens tegenstand. Bevolking slechtte op eerste aanzegging de klei- muren en de wallen van den zuidrand. Voorname Baliërs onderwierpen zich in grooter aantal dan vorige dagen." Van den Gouverneur Generaal is Maandag by het departement van Koloniën, onder dagteekening van 25 dezer, ontvangen het navolgende telegra- phische bericht, betreffende de verdere gebeur tenissen op het eiland Lombok: „Alle voorname poenggawa's, voor zooveel bekend, thans in onderwerping; twee verwanten van Radja nog niet. Inlevering van wapens vordert goed." De corresp. van de N. R. Ct. te Batavia seint onder dagteekening van 26 dezer „Alle voorname hoofden benevens de tweede vrouw van den radja hebben zich onderworpen. Zeshonderd geweren zyn iügeleverd. Wy verkenden Bertais zonder belemmering." 27 Nov. Nengah Karang Karang, wettige zoon van den radja, is gedood in een gevecht te Topati. De proefvelden met kunstmeststoffen in de Ypolder, aangelegd vanwege de afdeeling Houtrijk en Polanen der Hollandsche Maat schappij van Landbouw, hebben geen gunstige uitkomst opgeleverd. De tarwe, verbouwd op de velden, bemest met kalk, superphosphaat en een mengsel dezer beide stoffen, stond in halm en korrel nagenoeg gelijk met het product van niet bemeste akkers. Ook bij vlas en beetwortelen (dit bemest met chilisalpeter) waren de uitkomsten van geen be toeken is. Een verkeerde Sint Nicolaas. Te Helmond werd in de vorige week een diefstal van effecten gepleegd. Daaromtrent deelt men mede A. de K., siyter te Amsterdam, vroeger te Helmond, is gisteren avond met den trein van 5,52 alhier aangekomen. Na zich geheel te hebben verkleed als St. Nicolaas, is hy by ver schillende winkeliers geweest om het een of ander te koopen. Geen van hen bleek den ver momde hun ouden stadgenoot te herkennen Hierop heeft onze Sint zich naar de bakkery van de wed. N. begeven en bestelde daar St. Nicolaas- gebak, onder voorgeven dat hy voor de kinderen van een geacht ingezetene voor St. Nicolaas moest spelen. Daar de reeds bejaarde winkelier ster van het in betaliDg gegeven bankbiljet van f 25 niet terug kon geven, verzocht zy Sint- Nicolaas in de huiskamer te willen komen. Nadat de man hieraan gevolg had gegeven, heeft hy de oude vrouw op het bed geworpen en zich meester gemaakt van ODgeveer f 50,000 aan effecten en andere papieren van waarde. Nauwelijks had de dief zich met zyn buit verwyderd, of de krasse weduwe was reeds opge staan en deelde aan een paar voorbygangers het voorgevallene mede. De politie werd onmiddeliyk gewaarschuwd. Deze vatte post aan het station. En gelukkig. Want juist op het oogenblik dat de laatste trein naar Amsterdam tot vertrekken gereed stond, komt er op eens iemand te voor- schyn, die nog met den trein wilde vertrekken. Maar de politie legde nog juist by tyds de hand op hem. In de wachtkamer onderzocht, werd behalve het gestolene, nog by hem bevonden een valsche baard, touwen, een lang mes en een fleschje met vloeistof, dat nog nader onderzocht moet worden. Ter waarschuwing. Te Kamerik (TJtr.) had dezer dagen een bejaard landbouwer zijn hand bezeerd aan een stuk glas. Hij wilde die wond genezen door aanwending van zoo genaamde hulsbalsem, echter niet door zjjn geneesheer of apotheker bereid, maar van een rondreizenden venter langs de huizen gekocht. Kort daarna zwollen hand en arm op en de man stierf aan bloedvergiftiging. COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 1