Buitenland. De Minister van Binnen 1. Zaken is van oordeel dat in de klacht omtrent den slechten geest der onderwijzers overdrijving schuilt. „Het is bij velen niet ongewoon, zoo schrijft hij aan de Tweede Kamer, een anderen geest dan hun eigen zonder nader onderzoek als slecht te qualificeeren. In elk geval is het onbillijk en schadelijk voor het onderwijs, den geheelen onderwijzersstand aansprakelijk te stellen voor de handelingen van enkelen, wier gedrag tot rechtmatige klacht aanleiding heeft gegeven. Mocht het schooltoezicht den steun der Regeering behoeven, om, waar ditnoodig mocht blijken, krachtig op te treden, dan zal die steun niet worden onthouden". De Hooge Raad heeft beslist, dat de rechtbank, bij het uitspreken van een vonnis tot echtscheiding, de onbeperkte bevoegdheid heeft om een minderjarig kind van partijen aan een derde toe te vertrouwen, zoodat hij zelfs mag bepalen dat het bij iemand in het Buitenland zal verblijven. Prof. dr. Van Iterson publiceert in het „Tijdschrift voor Geneeskunde" zijne onder vinding omtrent de behandeling van diphtheritis met het heilserum. Ean drietal patiënten waarop hij stellig de operatie zou hebben verricht onder gewone omstandigheden, werden thans met 1 a 2 inspuitingen zonder operatie en in zeer korten tijd genezen. De professor heeft het ook toegepast op een paar gevallen die te ver gevorderd waren, om de operatie uit te stellen. Een der patiënten is gestorven, maar ten gevolge van een bijkomende ziekte, niet ten gevolge direct van de diphtheritis. De conclusie, waartoe prof. Van Iterson komt, is, dat eene tijdig toegepaste serum- bèhandeling boven elke andere de voorkeur verdient, maar dat voor vergevorderde of ver waarloosde gevallen de operatie blijft, waarbij dan de ondervinding nog moet leeren of in spuitingen hierna ook nog nuttig zijn. De professor noemt de aanwending van het serum genoegzaam onschadelijk gebleken. Het sehijnt dus ook hier te lande gebleken dat de wetenschap geleerd heeft eene ziekte te ge nezen die tot dusverre talrijke ook van de krachtigste en flinkste kinderen ten grave sleepte. Te Rotterdam (zegt de „Nederlander") bevinden zich kooplieden in houtwol. Dit artikel koopen of krijgen zij gratis van de booten der N. A. S. M. en heeft gediend voor de matrassen der tusschendeks-passagiers. Deze zeer onreine en alle kiemen van besmetting in zich bevattende houtwol wordt in eene werkplaats op de zoo genaamde Stinksloot geperst en netjes verpakt in baaltjes van 50 K. G. of meer en daarna verkocht aan de suikerbakkers, natuurlijk zonder dat deze de herkomst weten. De bakkers gebruiken deze wol tot het verpakken van allerlei suikerwerk, dus voor eetbare waren. Onlangs nog kocht een suikerbakker aan den Stationsweg 500 K. G., hetwelk hij later echter op den vuilnishoop moest werpen. Werkstaking van een burgemeester. De heer T. van der Zee, het bekende hoofd der gemeente Enschedé, heeft geweigerd met zijnen raad de gemeentebegrooting verder te behandelen. Hij nam dit besluit, nadat de raad goedgevonden had zijn jaarwedde ad f 2500 slechts voor een jaar vast te stellen en niet voor vijf jaren, zooals vroeger was geschied. De raad wilde hierdoor blijkbaar zijn weinige ingenomenheid te kennen geven met het beleid van den burgemeester. Vermindering van grondbelasting. In de „Maas en Merwebode" leest men het volgende: Een bekende familie in het noorden van Frank rijk bezit in Noord Brabant en Zeeland een vijftigtal beste hofsteden in eigendom. Door de peraequatie der grondbelasting is de belasting voor elk dezer hoeven verminderd van f 50 tot f 100. Dat maakt een jaarlijksch bedrag van f 3000 h- t 4000, dat thans door de buitenlandsche eigenaars minder wordt betaald aan de Neder- landsche schatkist en als zuivere winst door hen kan worden beschouwd, want geen enkele pachter hèeft eenigen afslag gekregen. Een enkele, die het waagde schoorvoetend de billijkheid van een afslag te betoogen werd er op gewezen, dat de waarde van den grond voor hem (pachter) toch dezelfde was gebleven. Wat anders De jaarlijksche inkomsten van het kantoor van zekeren ontvanger der directe belastingen zijn door dezelfde peraequatie verminderd met 10.000. Dit kantoor loopt over drie gemeentenmeer dan een derde der ongebouwde eigendommen dier gemeenten behoort aan buitenlanders, die du3 ieder jaar een voordeel van minstens f3000 genieten. Ook daar is van vermindering voor den pachter geen sprake. Trouwens zulk een afslag had aldaar evenmin plaats voor de pachters, wier eigenaars hier te lande woonachtig zijn. Zaterdagmorgen omstreeks half twaalf ontstond brand aan den spoordijk van het Staatsspoor (Leiden Woerden) buiten de voor malige Wittepoort. Aldaar was men bezig met het vullen van ledige petroleumvaten uit een pas aangevoerden waggoD, waarin zich groote volle vaten bevonden De ledige vaten stonden ten getale van ongeveer 80 langs den slootkant. Om de kieren daarvan dicht te maken, gebruikte men lijm, welke in een pot in de nabijheid stond te koken. Hetzij dat die pot te dicht bij de vaten was, hetzij dat hij was omgevallen, zeker is dat een vat vuur vatte en in een oogenblik ston den 43 vaten in volle vlam. Spoedig kwam hulp opdagen en niettegen staande de hitte verschrikkelijk was, slaagde men er in, de brandende leege vaten in de sloot te werpen, zoodat dit vuur spoedig ge- bluscht was. Minder gemakkelijk ging dat echter met vier reeds gevulde vaten, welke eveneens door het vuur waren aangetast. De vlammen, welke zij vertoonden, waren kollossaal en de hitte was zoodanig, dat men er op grooten afstand van moest blijven. Aan blussching of in het water werpen viel alzoo niet te denken. Nu en dan deden de vaten ook knallen hooren, welke aan kanonschoten deden denken. De „Amsterdamsche Crt." stelt in het licht, hoe na Nederland bij het sterfgeval, dat het huis van Saksen Weimar getroffen heeft, betrokken is. De overledene toch was de naaste mannelijke erfgenaam tot den Nederlandschen troon. Ware het hier te lande, als bjjv. in Rusland, noodig naast het hoofd van den Staat een troonopvolger te plaatsen, dan zou de 70-jarige prinses Sophie als zoodanig zijn uitgeroepen. Mocht eene nieuwe ramp ons Vorstelijk Huis dus treffen, dan zou het Weimarsche Huis dus geroepen worden de kroon van Nederland te dragen. De rechten, welke de prins bjj een kinderloos overlfjden van onze Koningin zou doen gelden, zijn nu overgegaan op zijn 18-jarigen zoon, prins Willem Ernst. Deze heeft een twee jaar jongeren broeder, Bernard Hendrik. Vooral deze omstandigheid is van gewicht, omdat, zoo de kroon der Neder landen in het Weimarsche Huis kwam, deze volgens onze Grondwet nooit zou kunnen worden gedragen door den Groothertog zelf. In elk geval zou een jongere broeder dus geroepen worden, den troon te beklimmen. Gelukkig dat in geen enkel opzicht aanleiding bestaat, ons op dit ge bied in verdere bespiegelingen te verdiepen. Toch aldus eindigt het blad achten wjj eene korte herinnering aan wat de toekomst, ondanks alle hoopvolle teekenen, zou kunnen brengen, op dit oogenblik niet overbodig. Koude voeten. Nu de winter nadert, zullen vele menschen weer last van koude voeten krijgen, en tal van middeltjes bedenken om van dien last bevrijd te worden, zonder dat hun dit gelukken wil. Met vilt omkleede schoenen of pantoffels, twee paar kousen, warme kruiken en andere dergelijke middeltjes helpen gewoonlijk niet lang. En toch is het voor gezonde menschen in den regel gemakkelijk van koude voeten af te komen. De voet wreekt zich door koud te worden, dikwijls over de verwaailoozing, waaraan hij bloot staat. Ook de voet heeft het recht, evenals de hand, om verzorgd te worden Zij wil geregeld gewasschen worden. Maar de voeten steken in kousen en schoenen, en nu worden wel de kousen gewasschen en de schoenen gepoetst, maar met de voeten, denken velen komt het zoo nauw niet. Geen wonder dus, dat zij bij zulk eene achteruitzetting uit louter baloorigheid koud worden. Een staaltje van volksetymologie. Onder de nieuwe aardappelsoorten, die in de, laatste jaren in Friesland terrein hebben gewonnen, behoort ook de bekende soort Magnum Bonum. De een of andere schrandere bol heeft dezen naam, niet tbuisbehoorende in de spreektaal eener ongeletterde bevolking, verhollandscht, zoodat men daar thans bijna algemeen de soort hoort bestempelen met den naam van „manke boonen." Volgens majoor Waelput zullen wij in den a. s. winter veel sneeuw en meer dan 20 graden koude hebben. Dit wordt bevestigd door een Duitsch beambte bij het boschwezen, die tevens meedeelt, dat de winter reeds vroeg zal beginneD. De veldmuizen hebben namelijk bijtijds een zeer grooten wintervoorraad ingezameld. In de nabijheid der dorpen bemerkte men reeds allerlei roof gedierte; de insectenkoloniën werken in hun winterkwartierende trekvogels zijn reeds lang verdwenenwilde ganzen en eenden hebben, vroeger dan gewoonlijk, de Noordsche kwartieren verlaten. Het dennehout krijgt nieuwe spruiten en de bladeren vallen veel vroeger of dan in andere jaren. Dit zijn, naar den man, die op de hoogte kan zijn, beweert, alle voorteekenen van een vroegen en strengen winter. In ons land tracht men zooveel mogelijk te voorkomen dat de arbeid in de gevangenissen ten nadeele strekt der particuliere nijverheid. Directeuren van gevangenissen weten soms niet wat zij doen zullen, om den gevangenen maar bezigheid te geven en vervaardigen dezen iets, dat concurrentie aandoet aan industriëelen, dan wordt er en te terecht zeer over geklaagd. In Engeland denkt men er blijkbaar niet zoo over. Koningin Victoria zelve geeft het voor beeld zij heeft in de gevangenis van Agra een prachtig tapijt laten vervaardigen van 25 M. lang en 13'/t M. breed, waaraan 28 veroordeelden arbeidden, terwijl zij nog twee van dezelfde soort zal laten vervaardigen. En niet alleen begunstigd zij de gevangenis met deze bestellingen, maar moet z(j het voor nemen hebben te kennen gegeven om de gede tineerden, waarvan verscheidenen wegens ernstige misdaden tot dwangarbeid waren veroordeeld, te beloonen door hun kwijtschelding van hunne verdere straf te verleenen 1 Straks ontvangt de gevangenis het schild van leverancier van H. M. de Koningin, terwjjl menig werk wordt onthouden aan even zoovelen, die het voorrecht missen wegens ernstige misdaden te zijn veroordeeld. Nog slechts korten tijd is het werk in de Schotsche mijnen hervat, of reeds is er opnieuw sprake van een werkstaking. In eene circulaire der Schotsche mijnwerkers worden alle werklieden uitgenoodigd, aan de direction der mijnen eene loonsverhooging van 6 stuivers te vragen. Na ontvangst van het antwoord der direction zal het comité overwegen, of men door een werkstaking de loonsverhooging zal afdwingen. Tegen 30 Nov. is eene algemeene vergadering te Glasgow belegd. De eigenaar en stichter van het circus Renz, zoo bekend in Duitschland en elders, is overleden. Hij liet zijn erfgenamen het douceurtje van tien millioen na. Op grond van een reeks vernuftige proeven is Bourier tot de overtuiging gekomen, dat tabaksrook op vleesch en andere voedingsmiddelen een voor de gezondheid nadeeligen invloed uit oefent. Hij bewees, dat tabaksrook in staat is om versch en gekookt vleesch in een zeer gevaarlijk voedsel te veranderen, doordat er een gedeelte der vergiftige bestanddeelen van dien rook op nëdergeslagen worden. De vleeschdeelen zijn daarbij naar gelang van hun aard of den toestand waarin zij zich bevinden, meer of minder vatbaar om den tabaksrook in zich op te nemenversch geslacht, vochtig en week vleesch, vet, hersen massa en dergelijke zijn het meer dan hardeen droge stukken vleesch. Ingevolge de uitkomst dezer onderzoekingen dient dus gewaarschuwd te worden tegen het rooken in vertrekken, waar voedingsmiddelen bewaard of toebereid worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 2