N°. 749. Zondag 9 December. A". 1894. Nieuws- en Advertentieblad. OFFICIEEL GEDEELTE. Binnenland, Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave. TEXEL, 8 December 1894. Het feest van Sint Nicolaas is voorbij, velen wellicht vreugd' bereidende, anderen mogelijk teleurstelling bezorgende; in dit opzicht wijkt ook het feest van den goed-heiligman niet af van 's werelds beloop. Of de Sint zijnen goeden naam gehandhaafd heeft door ook de minderbedeelden van zijne gaven te doen genieten, zouden wij niet durven beslissen, maar toch, geheel vergeten werden ze allen zeker niet naar wij meenen te mogen denken. De wijze waarop hier de vooravond van den St. Nicolaasdag wordt doorgebracht, was ook dit jaar weinig afwijkend van vorige jaren. Gemaskerden, van wien .men met geen moge lijkheid kon raden, wat zij nu eigenlijk wilden voorstellen, ontbraken ook thans niet; andere vertooningenals b.v. een gedresseerde beer, een clown die in plaats van op de voeten te loop en deze de lucht in steekt, een kijkkast en dergelijke aardigheden (in miniatuur kermis vermaken nabootsende) ontbraken wel niet, doch waren er even weinig als nette en keurige costumes, en toch, wil men een mas kerade-avond tot zijn recht brengen, dan kunnen zulke figuren noode worden gemist. Een goede gedachte was het zeker van een gezelschap gemaskerden, om hunne vertooning dienstbaar te maken aan een weldadig doel; zoo paart men het goede aan het aangename. 't Feest is voorbij, moge de vreugdetosnen de teleurstellingen verre hebben overtroffen en eene aangename herinnering aan de St. Nicolaasdag het deel zijn van velen. De gisteren gehouden herstemming van een Hoofd-Ingeland voor het Waterschap de 80 Gem. polders, had ten uitslag dat gekozen werd de heer K. Jb. Roeper, met 130 stemmen; op den heer S. A. Dijksen waren 116 stemmen uitgebracht. 't Was heden een feestdag voor de school jeugd aan den Burg; doch niet minder dan voor haar was het een feestdag voor den Heer j de Braai, H. d. S. alhier, die op dezen dag (tevens zijn 50sten jaardag), het feit herdacht j dat hij voor 25 jaren geleden de betrekking i van H. d. S. aanvaardde in de gemeente Petten en alzoo gedurende 25 jaren eene dergelijke betrekking bekleedde. „Ieder die hier geen vreemdeling is" zoo schreven we in een onzer vorige nummers „kan weten met hoeveel liefde en ijver de heer de Braai zijne hoogst moeielijke taak vervult, kan ook weten" enz. Dat men zulks echter niet alleen weet, doch ook erkent en waardeert, dat bewees de dag van heden: dat bewees de schooljeugd, dat bewezen oud-scholieren, dat bewezen des heeren de Braal's collega's en zoovele anderen uit de burgerij en van elders, en zoo iets doet goed, zoo iets is een aangenaam verschijnsel. Reeds dagen te voren hadden de scholieren, onder leiding hunner onderwijzers en de onder wijzeres zich voorbereid om dezen dag ietwat feestelijk te doen zijn en voor den heer de Braai onvergetelijk. En dit is ten volle geluktde feestliederen (door de scholieren ingestudeerd), welke op dezen dag in de feestelijk versierde school uit volle borst werden aangeheven, de keurige cadeaux zoowel door scholieren als oud scholieren den heer de Braai aangeboden, ze getuigden van waardeering en hartelijkheid, ze maakten dezen dag voor den heer de Braai zeker onvergetelijk. Dat de kinderen gul en hartelijk door den jubilaris werden onthaald, behoeft zeker geen afzonderlijke vermelding. Het feest van dezen dag toch is voor den heer de Braai van groote beteekenis, voeg daarbij de opgewekte stem ming der kinderen, hun prettige liedjes, en het stoffelijk bewijs van hunne waardeering, dan ligt het voor de hand dat men zulk een dag niet op een droogje doorbrengt. Met genoegen werd het schooluur nu eena op andere wijze dan gewoon doorgebracht en was Meester de Braai, het H. d. S. dezen dag nu eens niet de baas, hij was toch het voorwerp van aller belangstelling en aller achting. De scholieren vereerden hunnen onderwijzer eene keurige pendule met twee daarbfl pas sende coupesde oud-scholieren vereerden Meester de Braai een keurige barometer. Heden middag of avond zullen de gezamenlijke onderwijzers van het eiland hunne opwachting bij den jubilaris maken en bij vele hartelijke toepraken hem een doch wacht even, zoover zijn wij nog niet. Moge het verdere van dezen dag, voor den heer de Braai en zjjn gezin nog veel genoegën opleveren. Ofschoon er mogelijk toch weder geen gebruik van zal worden gemaakt, willen wij evenwel er aan herinneren dat Maandag a.s., de tweede Maandag in December, de eerBte der drie wintermarkten zal worden gehouden. TEXELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 8 maanden Voor dhn Burg SO Cts. Franco per post door ge heel Nederland 46 Ct*. - Naar Aicuuka en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Adverteniiin Van 1 tot 6 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groots letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD Sc DE ROOU, Parkstraat, Bona op Tbxzi. EERSTE ZITTING VAX DEN MILITIERAAD. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge meente TEXEL maken bekend, dat de eerste zitting van den Militieraad voor deze Gemeente zal worden gehouden te HOORN op Vrijdag den 14 December 1894, des voormiddags te 11 uren. In deze zitting wordt uitspraak gedaan omtrent 1°. de verschenen vrijwilligers voor de Militie; 2°. de lotelingen die redenen van vrijstelling hebben ingediend; 3°. de lotelingen, in de artt. 55 en 56 der Militie- wet bedoeld, en 4°. alle overige lotelingen. Ter Secretarie der Gemeente [zijn inlichtingen, te bekomen, wie al dan niet persoonlijk voor den Militieraad moeten verschijnen. Texel, den 1 December 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Strick van Linschoten, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris. Inschrijving Nationale Militie. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge meente TEXEL Brengen ter openbare kennis, dat de mannelijke ingezetenen, geboren in het jaar 1876 zich ter inschrijving voor de Nationale Militie behoo- ren aan te melden ter Gemeente Secretarie tusschen den lsten en den 31sten JaDuari 1895, met overlegging van een kosteloos verkrijgbaar uittreksel uit hunne geboorte akte, indien zij elders zjjn geboren. Voor die inschrijving zal meer bepaald zitting worden gehouden ter Secretarie op Maandag, den 7 Januari 1895, des voormiddags te 9 ure, zoodat men verzocht wordt zich zooveel mogelijk op dat tijdstip aan te melden. Verder wordt de aandacht gevestigd op onder staande artikelen der wet van den 19den Augustus 1861 (Staatsblad No. 72), welke betrekking hebben op de inschrijving voor de Militie: Art. 15. Jaarlijks worden voor de Militie inge schreven alle mannelijke ingezetenen, die op den lsten Januari van het jaar hun 19de jaar waren ingetreden. Voor ingezeten wordt gehouden: lo. hij, wiens vader, of, is deze overledenr wiens- moeder, of, zijn beiden overleden, wiens voogd inge zeten is volgens de wet van den 283ten Juli 1850 (Staatsblad No. 44); 2o. hfj, die geen ouders of voogd hebbende, gedu rende de laatste, aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip voorafgaande, achttien maanden in Nederland verblijf hield. 3o. hij, van wiens ouders de langstlevende inge zeten was, al is zijn voogd geen ingezeten, mits ht) binnen het Rgk verblijf houdt. Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreem deling, behoorende tot eenen Staat, waar de Neder lander niet aan den verplichten krijgsdienst is onderworpen, of waar ten aanzien der dienstplichtig heid het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen. Art. 16 De inschrijving geschiedt: lo. van een ongehuwde in de Gemeente, waar de vader, of, is deze overleden, de moeder, of zjjn beiden overleden, de voogd woont, 2o. van een gehuwde en van een weduwnaar in de Gemeente, waar hij woont, 3o. van hem, die geen vader, moeder of voogd heeft of door deze is achtergelaten, of wiens voogd buiten 's lands gevestigd is, in de Gemeente waar h(j woont, 4o van den buiten 's lands wonenden zoon van een Nederlander, die ter zake van 's lands dienst in een vreemd land woont, in de Gemeente waar zjjn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft. Art. 17. Voor de militie wordt niet ingeschreven lo. De in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een ingezeten, die geen Nederlander is. 2o. de in een vreemd Rijk verblijf houdende ouder- looze zoon van een vreemdeling, al is z(jne voogd ingezeten. 3o. de zoon van den Nederlander, die ter zake van 's lands dienst in 's Rijks overzeesche bezittingen of koloniën woont. Art. 18, lste en 2de lid. Elk, die volgens art. 15 behoort te worden ingeschreven, is verplicht zich daartoe b|j Burgemeester en Wethouders aan te geven tusschen den lsten en den 31sten Januari. B|j ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis is zjjn vader, of, is deze overleden, z|jn voogd tot het doen van die aangifte verplicht. Art. 20. H|j, die eerst na het intreden van z|jn 19de jaar, doch vóór het volbrengen van zjjn 20ste, ingezeten wordt, is verplicht, zich, zoodra dit plaats heeft, ter inschrijving aan te geven b|j Burgemeester en Wethouders der Gemeente, waar de inschrijving volgens art. 16, moet geschieden. Daarbij gelden, de bepalingen der 2de zinsnede van Art. 18, Zgne inschrijving geschiedt in het register van het jaar, waartoe h(j volgens zijnen leeftijd behoort. Afgekondigd en aangeplakt voor de eerste maal te Texel, den 5 December 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, STRICK VAN LINSCHOTEN. De Secretaris, J. A. WESSTRA. »S

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 1