BIOS As., Een vet VARKEN, tat wirara van Eendenkooi met Bosch en Boomgaard, ei vel ii 8 getceelee. van het vervoeren van eene lading Sdmimaarde, t.a.s. ïaielijts wkritaar: Marktberichten. Algemeens Bewaarschool. te slooten lans lei Publieke Verkooping op Zaterdag 15 December 1894 en Zaterdag 22 December 1894 Aanbesteding „NUT EN GENOEGEN," Waal. '2VETTE VARKENS lil! LIJNZAADKOEKEN, HUISHOUDSTER. Maandag a. s. aflevering van prima Murwe Lijnkoeken, Raap koeken, Lijnmeel, Rijst en Gort, Groenten in bussen Ie kwaliteit KOE-, VARKENS- en Om Een Geurig THEE THOMSON PREDIKBEURT E N. ADYERTENTIEN. DIRECTRICE AANBESTEDING^ te koop R. P. KEIJSER Cz. SCHAPEN VL EESCH, lts in provisiekamers bewaarde spijzen worden de muizen verorberd. In de woonvertrekken en zij zich bij gebrek aan iets beters tevreden kaarsen. Wil men des nachts kunnen slapen moeten de ledikanten midden in de kamers met de pooten in diepe met water gevulde ken geplaatst worden; verzuimt men dit, kruipen de kleine knaagdieren onder de sens en dekens. De geheele oogst is in de jchte streken vernield, zelfs het stroo is ver men of totaal bedorven, en grondbezitster uit den omtrek van het Ossipowo werd door de muizen zoo tot ;wijfeling gebracht, dat zij naar Petersburg ihtte. Dezer dagen wilden eenige boeren in me voertuigen overnachten, nauwelijks hadden zich echter ter ruste gelegd, of de muizen iterden tegen de voertuigen op en kropen boeren tusschen de kleeren en in de laarzen, lens of niet, de boeren moesten weg. Uit .ere gouvernementen en districten komen der- jke verontrustende berichten, lal van woningen moesten door de bewoners rden verlaten, omdat zij door de muizen in k een toestand zijn gebracht, dat men er nogeiyk in kan overwinteren. Alle pogingen, het werk gesteld om de plaag af te wenden, ven tot nu toe vruchteloos. Men hoopt nu een strengen winter, opdat koude en honger muizen zullen uitroeien. Aan de Regeeringsgebouwen van Whitehall Londen werden niet minder dan 24 pakjes lorgdj elk een bom inhoudende. Men was iterdochtig en liet de pakjes dus onderzoeken, aruit bleek dat zij, bij opening op de gebruike- :e wijze, met een harden knal zouden zijn tploft, doch overigens geen letsel konden te ieg brengen, daar de bommen slechts een beetje rit bevatten. Het gelukte de politie twee mannen te arres ten, Charles Joseph Bent, een decorateur en anck Cannock, machinist, die de pakjes zouden zonden hebben. Wat zij er eigenlijk mede orhadden, is niet recht duidelijk. Voor brandwonden wordt, na toepassing n de bekende voorzorgsmaatregelen, door een richtgever der „Temps" aanbevolen een smeer- gemaakt uit het wit van een ei en olijfoliie, larmede men de blaren door middel van een dseel bestrijkt: men gaat hiermede zoolang ort tot de pijn verdwijnt. Het smeersel vormt ae beschermende korst, die zeer bevorderlijk voor t genezen der wonde schijnt te zijn. Te Marseille is een bedelaar gevangen momen die bleek in bezit te zijn van ongeveer iO.OOO francs aan geldwaardige papieren en een lis van 800 francs huurwaarde, de man, die er ree dienstboden op na hield, verklaarde den chter, dat hij door zijn gebrekkigen lichaams- iuw en zijn zwakke gezondheid geen ander Instgevend beroep kon uitoefenen dan dat van idelaar. Dit beroep bracht hem gemiddeld tien mes per dag op, benevens brood en andere vensbehoeften. Hij kon dus op deze wijze ven zonder dat zijn kapitaal verminderde. Zondag 9 December. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur Ds. van Schaick. Waal. Voorm. 10 uur Ds. de Mazure. Den HoornVoorm. half tien Ds. Leffef. Oucleschild. Nam. 2 uur Ds. de Mazure. Oosterend. Nam. 2 uur Ds. van Schaick. Cocksdorp. Voorm. half tien de Hr. Barends. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur Ds. Kuperus. Ondertrouwd M. J. LOGMAN en J. GROENE VELD. Texel, Oostvoorne. 29 Nov. 1894. Ondertrouwd: PIETER AARSSEN. en ELIZABETR BOON. Anna Paulowna 7 December, '94. Schagen, 6 Dec. Aangevoerd: 8 paarden 86 a 125, Stieren f af 36 Gelde- oeien f 90 a f 250,— 10 Kalfkoeien f 190 10; Vaarzen f af 14 Nuchtere Alveren f 6 a 22,50; 450 Schapen f 24 a f 30, 370 Lammeren f 10 S, f 22, 6 Bokken en Geiten 3 a f 7 gld.40 Varkens f 10 a f 15. 0 Biggen f 6,- a f 8, 30 Kippen 30 a 100 ct.; 00 Eenden a ct. Boter per half KG. f0,42s a 0,47s; laas per kilogram 20 a 30 ct. Kipeieren per 00 f 4.50 a f 6.50. Eendeieren per 100 f f Leiden, 7 Dec. Ter markt werden heden angevoerdOssen stuks f 118 a f 257; Stieren f 48 a f 86Veulens atuks; a f 186 kalfkoeien f 105 a f 248; [eikkoeien f 105 a f 248; 104 Varekoeien f 94 196140 Vette koeien f 118 a f 25728 lette kalveren f 48 a f 90, 7 Magere kal- 'eren 8, af 19; 48 Graskalveren f 14 a f48 .690 Vette Schapen f 16 a f 35. 42 Schapen reide) f 11, a f 15,- Paarden f a f Magere Lammeren f af, Vette arige 84 Magere Varkens f 15 a f 23 lette Varkens a. 394 Biggen f3, af 11. Londen, 6 Dec. Ter veemarkt zjjn aangevoerd .00 Runderen, 1000 Schapen en lammeren; .6 kalveren, Varkens. Men noteert: Runderen >,S7s a 0,65; Schapen en lammeren 0,56* a 0,927. talveren 0,50 0,77»; varkens a Het Bestuur der Algemeene Bewaarschool aan Den Burg, vraagt een in die school om op 1 Maart 1895 in dienst te treden. Sollicitanten gelieven zich schriftelijk aan te melden bij den Voorzitter (bij wien tevens inlich tingen zfjn te bekomen) voor o f op den 24 December Het Bestuur voornoemd, S. KEIJSER Pz., Voorzitter. A. C. KEIJSER, Secretaris. Het bestuur van den polder Eierland zal op MAANDAG den 10 DECEMBER a. s., des morgens ten 10 uren op het werk aanbesteden, Bestuur van een benevens diverse perceelen WEI- en HOOILAND, gelegen in den polder Oosterend op Texel, in het logement „Het Wapen van Amsterdam" te OOSTEREND OP TEXEL, BIJ OPBOD BIJ AFSLAG, telkens des avonds 7 uur, te weten: Gemeente Texel, kadaster Sectie B N°. 1127, Eendenkooi met Bosch, Boomgaard, Land en Water groot 1.62.10 Heet. Informatiën verstrekt de Opzichter. ZEGT HET VOORT. ongeveer dertig last, van de haven Oudeschild naar het land Dirk de Smit, Eversdekoog a/d weg. Opgaaf wordt ingewacht tot Maandagmiddag 13 uur by J, M. STIGGELBOUT Co. om prfjzen van 15, 7 duizend partijen, ieder moeten worden. Oosterend, Nov. '94. en 8 gulden, van 5 cents, waarvoor gespeeld C. DUINKER. 1025, Hooiland Dijkstalletje 550, Weiland Matteland Platteland 1.33.60 0.81.50 1.06.20 0.0340 1-42.70 0.35.90 0.82.80 0.65.50 Heer Dr. J. Pz. 556, 565, Erf, 656, Weiland Lapjeskoog 421, Sloftkolk 423, de Halig 549, Gteestjesland Eigenaar de WelEd.Zeergel. KONING te Krimpen a/d IJssel. Inlichtingen te bekomen bfj den Notaris G. DIKKERS te Texel en den Makelaar J. H. MOOJEN aldaar. Te bevragen by T. J, ZIJM. MAANDAG a.s. in lossing, haven Oudeschild onovertrefbare qualiteit murwe zuivere per 104 KG. a f 10 50, puik grof LIJNZAAD 667j kg. a f 9.-, Buitenlandsche TARWE 80 KG. f 4,50. Gewone bekende conditiën. Wordt gevraagd een Huishoudster, liefst tusschen de 30 en 40 jaar. Zich te vervoegen in persoon of franco brieven, by Jb. BAKKER, Parkstraat, Burg, Texel. eenigszins beschadigd door zoetwater. Alles voor aannemelijke prys. Ruitersplaats, 8 December. in alle soorten, tegen concurreerende pitjzen. Dagelijks gekookte Bieten, verkrijgbaar bjj J. RIJK, Nieuwstraat. TE KOOP: bjj Jn. Jz. WITTE, „Vredelust." benevens puik gerookt Spek en gerookt Vleesch, bij K. PEREBOOM. Puike Aardappelen p. mnd f 3.20, Winter Uien 75 ct. p. 7» mud, prachtige Appelen f 3 00 p. 7» mudbenevens Haring, Zoutevisch, Stok- visch, groote Kastanjes, Chinaasappelen. Beste waar, billijken prijs. M, VLA S. kopje thee te drinken, hiervoor weinig geld te betalen en bovendien iedere week de kans te hebben f 85 te winnen behoeft men uitsluitend slechts te vragen de van af t 0.75 de 5 ons te verkrygen by Burg op TexelD. C. DROS, J. D. WITTE J. G. KLAASSEN, JOH. BAKKER Czn.te OndeschUd: K. G. BROUWER, O. KOORN, Wed. M. BLOM, N. HOEDEMAKER Jzn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 3