Kunstmesthandel, Grossier: Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij (MerneteeMe bericht ontvangen te Mta A. iiliwiid STEMMING. BOCKBIER Bierbottelarij „de Pool." BRILLEN in soorten, GELD verkrijgbaar H.H. Winkeliers. P f 6.40 per 100 kilogram, in goed blauw fnst; f 4.40 per 100 kilogram loi Feuilleton. Prijs der zuivere Amerikaansche Petroleum: DEN BURG OP TEXEL. Tot het vervaardigen van Druk- en Bindwerkhe plaatsen van advertentïèn in alle courantenhet leveren var s Nieuwsbladen en Tijdschriften enz. enz. bevelen onderge\ teekenden zich bij voortduring aan. LIEFDE ÈN GËLD. Het Bestuur van den polder Waal en Burg, brengt ter kennisse van de stemgerechtigde Inge landen, dat op Maandag 17 December a. s., in het hötel „den Burg" alhier van 's morgens 10 tot 's namiddags 1 ure, zal worden overgegaan tot de stemming en verkiezing van Een HOOFD INGELAND en zulks ter voorziening in de vacature, ontstaan door de periodieke aftreding volgens den Rooster, den Heer R. J. EELMAN. Texel, 27 November 1894. Eet Bestuur voornoemd, J. J. ROEPER, Voorzitter. Sd. KEIJSER Pz., Secretaris. verkrijgbaar, (ook voor bijziende) voorhanden bij G. D. KIKKERT, Goud- en Zilversmid, Gravenstraat. op driemaandelijksche accepten met en zonder borg. GELD VERKRIJGBAAR tegen hypothecaire zekerheid met voldoende overwaarde. inzonderheid THOMASPHOSPHAAT met 19% Phosphorzuur. De gewoonlijk hier verkrijgbaar THOMAS PHOSPHAAT heeft slechts een gehalte van 14% Phosphorzuur. J. E. WINKLER. eene prachtige keuze in WOLLEN GOEDEREN, als: Kinder-, Meisjesen Vrouwenkapers, Her sen- lappen, Dasjes, Wantjes, enz. Ruim voorzien van Winterpetten, bonte Mntsen, Kinderpooltjes, in alle soorten en prijzen. Voorradig de zoo gunstig bekende eigengemaakte duffelsche Winterjassen voor kinderen en ouderen; op verlangen wordt alles ook aangemeten geleverda contant 5% korting. Aanbevelend, UE. Dw. D., PHILIP VLESSING. Doe uw voordeel en probeer de SURROGA; BOTER van de firma J. C. DONNEE, Alkma levert uitsluitend prima kwaliteit. Monsters prijscouranten worden op aanvrage fran toegezonden door den Agent JOHS. VERMEULEN, Vlaanderh ALKMAAR HELDE E, HELDER, 8 December 1894. UITGAVE VAN DE TEXELSCHE COURAN1 g< 31 Vrij naar 't Fransch door A. B. 21. Hoofdstuk VU. De baron kreeg een rilling door al zijne leden als de ter doodveroordeelde moet hebben, wanneer hem wordt aangekondigd, dat de beul gereed is. De jongen had zich nu gehaast de deur te openen en de baron volgde hem nu werktuigelijk naar de afdeeling waarin Le Lourdel zich bevond. De bankier had een fluweelen calotje op het hoofd. Het was koud in de kamer. B(j het zien van den baron, wiens uiterlijk alle zedelijke kwelling uit. drukte, kon hij een teeken van voldoening niet weerhouden. Hfi stond niet op en nam evenmin z{jn calotje af. H{j behoefde zich nu niet in te houden. Hjj was nu de meester. H0 maakte ternauwernood een beweging met het hoofd. Ga zitten, zei hjj, een stoel met de hand aan wijzende. De baron liet er zich op neer vallen. Ik heb mjj uwe rekening laten brengen, zei de bankier zonder eenige inleiding. Het totaal beloopt twaalf honderd duizend francs, elf centimes. Die nog heden moeten worden betaald? Die heden middag moesten betaald zfln en zjjn betaald, zei Le Lourdel, uiterst kalm. Die betaSld zijn? stamelde de baron. Ja, ik heb daarvoor gezorgd hernam de bankier steeds kalm Ik begreep wel, dat ge zooveel geld niet zoudt hebben liggen. Er is tijd noodig om uw bezittingen te gelde te maken En ik moest mijn crediet bewaren. Aan mjj is u alles verschuldigd ziedaar alles Maar, zei de baron, ik zal u nooit kunnen betalen Ik bezit zooveel niet, zelfs al verkoop ik al wat ik bezit. Le Lourdel haalde de schouders op. Maak u daar niet ongerust over. Ik heb de tjjd om te wachten Ik ben in de gelegenheid gewesst u een doorn uit de voet te halen. Dat is waar, zei de baron. Ik ben er blij om, vervolgde de bankier. Ik weet, dat ge een eerlijk man zjjt en het deed mfi genoegen uw naam ongedeerd uit de zaak te redden. Ge ztjt er nu geheel buiten. Alles is geregeld. Ge hebt slechts met mg te doen en niemand anders dan ik, heeft het reoht u te zeggen, dat ge hem een centime schuldig zjjt. De baron gevoelde zich als herleven. H0 begon weder vrijer adem te halen. De edelmoedigheid zonder eenige ophef van Le Lourdel trof hem zeer. H0 kende de bankier nog niet. Hjj had hem niet tot zoo iets in staat geacht. Hoe zal ik u ooit kunnen voldoen? stamelde hg. Zeer gemakkelijk, hernam Le Lourdel Gjj hebt eene dochter ik wil huwen. Ik wil uit de zaken treden en als rentenier op mijne goederen gaan leven om evenals de edellieden te gaan jagen- Deze vreeseljjke slag van het noodlot heeft mfi ontmoedigd- Zooals ik u gezegd heb, had ik nog drie millioeu, welke ik niet in de waagschaal wilde leggen en dan nog twee millioen, die ik bestemd had om het verlorene weder terug te winnen. Welnu, ik laat dit plan varen Ik bezit dan in goud geld v0f millioen, zonder nog dat te rekenen, wat gij mi) schuldig zjjt Schulden heb ik niet. Ik heb alles geregeld/ mijn vijf millioenen zjjn vrjj. Ge ziet dus, dat uwe dochter bjj mij aan niets gebrek zal hebben. Indien ge uwe toestemming geeft, moet het huwelijk zeer spoedig plaats hebben. Ik geef uwe dochter dan de 1200000 francs, dien ge m(j schuldig zjjt en wjj zullen dus dan quit zijn. Indien ge niet toestemt, wordt er niets veranderd, ge blijft m(jn schuldenaar en ik uw schuldeischer Eene beweging van den baron opmerkende, eene beweging als die van een gehangene, die zich de keel voelt dichtknijpen, voegde hfi er aan toe Maar ik zal u den tijd geven, wees maar kalm- Tijd had de ongelukkige echter niet noodig. Al kreeg hjj ook nog zooveel tijd, hij zou toch nimmer in staat zjjn, zjjn schuld af te doen al offerde hfi ook alles op. Ik zal nog heden met mijne dochter spreken, zei h0. Hjj scheen gelukkig met dezen uitslag, gelukkig met de gedachte, dat zijne dochter ten minste niet in de ellende zou zjjn. Is mejuffrouw Grandvilliers niet intiem, zei de bankier losweg, met een jongmensch, wiens vader dwaas genoeg zijn vermogen heeft opgemaakt? De burggraaf Achilles van Montbrison? zei de baron. Heeft men u dat verhaald Ik heb laatst de hand mijner dochter geweigerd aan den vader welke die kwam vragen voor zjjn zoon. Gjj hebt daar zeer goed aan gedaan, antwoordde de bankier. De graaf van Montbrison schijnt te zjjn betrokken in verschillende zaken, welke zeker verkeerd zullen afloopen. Het kon hem wel eens zijne vrijheid kosten en misschien ook nog wel meer LANGEVELD DE v ROOIJ. s Wat zegt ge zei de baron met een bewegii van schrik. De waarheid. Ik wist, dat hjj lid geworden was van de raad van administratie van het „Crediet van Navarre e Hjj heeft het ongelukkig genoeg niet daail gelaten. Al etende komt de eetlust. Evenals vei 1 anderen vond hg, dat men al zeer gemakkelijk ge! I verdient in de raden van administratiehet gin i dan ook uiterst gemakkelijk toen de papieren na: f boven gingen. Men kon alles ondernemen, alles aar het publiek wijs maken. Het slikte alles. De gras heeft gulzig van deze goede gelegenheid gebrui gemaakt, de koorts heeft ook hem aangevat, evenal zoovelen anderen, is ook h(j door de ziekte aangetaf en ik heb laatst zjjn naam gezien in eene nieuw onderneming, die nogal groot speculeerde. Heek is er plotseling eene ommekeer gekomen. Alles moes betaald worden. Dat is hard. Gelukkig degene: die in dezen tijd niet anders dan hun geld er b moesten laten. Ik ben maar een bankier, een mai uit het volk. Mjjn vader was landbouwer. Maa het doet m0 leed zulke groote mannen in het lee; te zien. Zjj waren de eer en roem van het land. Z* klonken eertijds op het oorlogsveld. Thans hoor' men ze noemen in de gevangenis t De graat moet worden gewaarschuwd, riep di baron ontsteld uit. Indien h{j uw vriend is, waarschuw hem dar maar ik vrees wel, dat het te laat zal z0n. De baron verliet de straat St. Anna mot nieuw schrik vervuld. Montbrison heden gevangen genomen Wat een ongelukken I Dat was het einde van alles! vervolgens dacht hjj aan z(jne dochter. Het gerucb: had reeds geloopen, dat z0 met den zoon van dei graaf in het huwelijk zou tredeD. Dat gerucht moes! zoo spoedig mogelijk worden gesmoord, het zekersti middel daarvan was haar huwelijk aan te kondigei met een ander. In zjjn ongeluk had hfl nog eet onverwachte kans, Le Lourdel, dat was z(jn behoud, redding voor hem en tevens voor zijne dochter. Een enkele vrees bleef hem echter over. Hoe zou Jeanne het voorstel opnemen? Indien zi) Achilles beminde en zich eens in het hoofd stelde het aanbod van Le Lourdel af te wijzen? O, maar z0 moes! het aannemen. Met Achilles te huwen was onmogelijk indien z{jn vader onteerd was en hfi, hg, was dan verloren. Z(j zou dit begrijpen, z(j was verstandig en z0 wilde de ondergang van haar vader niet Wordt vervolgd.) Snelpersdruk - LANGSVKLD Dl 800U- M TE li

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 4