eerste kwaliteit Hoofdkaas, A. DROS Az., den Burg. Vet Mm- en Schapenvleescli, Marktberichten, Spier: ile Hr. J. DE JOM, H. i S. Waal A. DROS Albzn. noteert heden vner Ruitmtlaats. Hutsdeparfement Texel. LËËSeËZËLSGHflP le den Burg. WERKVERSCHAFFING. STEMMING. Algemeene Bewaarschool. MARINE. puite Mb PAARDEBOOM, zuivere LIJNZAADKOEKEN, Briquetten /b\ 50 cent per 100, H.H. Winkeliers. BOCKBIER Bierbottelarij „de Pool." K. PEREBOOM. C. R. KEIJSER. P R EDIK BEURT EN. ADYEBTENTIEN. DIRECTRICE Dagelijks verkrijgbaar Dagelijks verkrijgbaar Schagen, IS Dec. Aangevoerd: 12 paarden f 50 a 150, Stieren f af 30 Gelde- koeien f 110 a f 235,- Kalfkoeien f 5 Vaarzen f 60 a f 90 12 Nuchtere Kalveren flla 20, 505 Schapen f 22 a f34, 1372 Lammeren f 12 a f 22, Bokken en Geiten f af gld.40 Varkens f 10 a f 13. 40 Biggen f 5,- a f 8,-; 25 Kippen 35 a 100 ct.; 60 Eenden a ct. Boter per half KG. f 0,37s a 0,47s; Kaas per kilogram 25 a 35 ct. Kipeieren per 100 f 4.50 a f 5. Eendeieren per 100 f a f Leiden, 14 Dec. Ter markt werden heden aangevoerdOssen stuks f 114 a f 256; 10 Stieren f 62 a f 146 Veulens stuks; f af 119 kalfkoeien f 110 a f 252; Melkkoeien f 110 a f 252; 92 Varekoeien f 96 a 194; HO Vette koeien f 114 a f 256; 29 Vette kalveren f 42 a f 91, 8 Magere kal veren 7, a f 10; 26 Graskalveren f 13 a f 45 1538 Vette Schapen f 15 a f 33. 64 Schapen weide) f 11, a f 16,- Paarden f a f Magere Lammeren f af, Vette jarige 120 Magere Varkens f 16 a f 27 Vette Varkens a. 194 Biggen f3, af 12. - Zondag 16 December. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur Ds. van Schaick. Koog. Voorm. 10 uur Ds. de Mazure. Ben Hoorn. Voorm. half tien Ds. Leffef. Oudeschild. Nam. 2 uur Ds. Leffef. Oosterend. Nam. 2 uur Ds. de Mazure. Cocksdorp. Nam. 2 uur Ds. van Schaick. (Doopbediening.) DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Waal. Voorm. 10 uur Ds. Küperus. Nog treurende over het verlies van mjjn geliefde Echtgenoote en der kinderen zorg volle moeder, trof my heden weer een gevoelige slag door het afsterven van mijn jongste lieveling HUTJE, in den aanvallige leeftyd van 10maanden; doch wy hopen in Gods wfjze wil te berusten wiens doen liefde en wijsheid is. K. B. KALF en Kinderen. Helder, 10 December 1894. Benigekennisgeving. V Geboren: Anton Petras, zoon van Dr. J. TIMMER en A. M. LOMAN. Haarlem, 12 December 1894. Aan allen die mij belangstelling toonden op mijn' feestdag! De 8"° December 1894 was voor mij een gedenkdag, doch meer dan dit, een ware en onvergetelijke feestdag werd hy door de belang stelling van zoovelen. Daarvoor mijn' oprechten dank! In de eerste plaats aan het onderwijzend per soneel mijner school voor de samenwerking en de leiding, welke het der schooljeugd verleende, ten einde haar in staat te stellen, my haren feestgroet te brengen. Vervolgens aan de Ouders der Scholieren, zoo wel in als huiten den Burg, die door hunne bijdragen de kinderen in staat stelden mi) een stoffelijk blijk hunner dankbaarheid te schenken. Verder aan de Oud Scholieren en de Leerlingen der Herhalingsschool, die mij bij hunne wenschen een blijk hunner erkentelijkheid aanboden. Voorts aan collega's en anderen, die mij een bewijs hunner vriendschap vereerden. Mijn dank ook aan Heeren Burgemeester en Wethouders voor het vereerend bezoek en aan de Leden van het Fanfare korps voor de serenade. Doch waar zou ik eindigen, indien ik allen wilde noemen, die mi) van hunne belangstelling bewijzen gaven. In één woord, velen maakten mij en den mjjnen den 8"" December tot een der aangenaamste dagen van ons leven, tot een dag, die door ons nimmer zal vergeten wordeD. Daarom aan allen, kleinen en grooten onzen innigen dank! Mede namens mijne familie, C. A. DE BRAAL Hoofd der School Burq, 15 December 1894. te Burg op Texel. VERGADERING Donderdag 20 Dec. a. s. Niet-leden liehben toegang a 16 Cts. VERGADERING der Leden op Woensdag den 19 Dec. a. s., 's avonds te half negen in „DE VERGULDE KIKKERT." Werkz. - Keuze van Tijdschriften. Boekverkooping. De Directeur, C. A. DE BRAAL Armbesturen of vereenigingen te Texel, die in den aanstaanden winter voor hunne tehuis zittende armen, door werkgeviDg ondersteuning willen geven, worden daartoe in de gelegenheid gesteld door hen ERWTEN te doen lezen, waar voor mits goed werk 90 cents per mud wordt betaald, Men adresseere zich bij den Makelaar J. H. MOOJEN, BURG. Het Bestuur van den polder Waal en Burs, brengt ter kennisse van de stemgerechtigde Inge landen, dat op Baandag 17 December a. s., in het hótel „den Burg" alhier van 's morgens 10 tot 's namiddags 1 ure, zal worden overgegaan tot de stemming en verkiezing van Een HOOFD INGELAND en zulks ter voorziening in de vacature, ontstaan door de periodieke aftreding volgens den Rooster, den Heer R. J. EELMAN. Texel, 27 November 1894. Het Bestuur voornoemd, J. J. ROEPER, Voorzitter. Sd. KEIJSER Pz., Secretaris. Het Bestuur der Algemeene Bewaarschool aan Den Burs, vraagt een in die school om op 1 Maart 1895 in dienst te treden. Sollicitanten gelieven zich schriftelijk aan te melden bij den Voorzitter (bij wien tevens inlich tingen zijn te bekomen) voor of op den 24 December Het Bestuur voornoemd, S. KEIJSER Pz., Voorzitter. A. C. KEIJSER, Secretaris. DAGELIJKS VERKRIJGBAAR: bi) J. P. KIKKERT, Slager. Meel 5 Onder nadere goedkeuring van den Minister van Marine, zal op Vrijdag 21 December 1894, des voormiddags te 11 uren, by inschrijving worden HERBESTEED de levering van 1°. Versch RUNDVLEESCH (hiervoor wordt ge raamd p.m. 300 stuks Vee benoodigd te zyn) ten behoeve der équipages van Hr.Ms. schepen en vaartuigen van oorlog, gedurende het jaar 1895 ter reede Texel en in het Nieuwediep. De reeds gemaakte kosten van Aan-en Herbe steding ad f 155.40 zoomede die van de aanstaande 2e Herbesteding komen voor rekening van den eventueelen Aannemer. De inschry vingsbüjetten, ingericht overeenkom stig artikel 4 der hieronder genoemde by resolutie van 26 October 1898 No. 17 vernieuwde Alge meene Voorwaarden, zullen voor elk perceel af- zonderiyk, vóór of op den dag der Aanbesteding, vóór het bepaalde uur, by de Directie der Marine te Willemsoord franco moeten bezorgd worden. De byzondere voorwaarden van aanbesteding, die voor het jaar 1895 eenigszins gewyzigd zyn, zoomede de algemeene voorwaarden, liggen van heden tot aan den dag der aanbesteding, gedurende de werkdagen, op de gewone kantooruren ter lezing en inzage by de Directie voornoemd. De vice Admiraal, Directeur en Commandant der Marine te Willemsoord, tevens Commandant der Stelling van den Helder, UHLENBECK. Willemsoord, 13 December 1894. Maandag a.s. in lossing haven Oudeschild, natura 76 KG. A f 5. Onovertrefbare murwe per 104 KG. flO,50. BUITENLANDSCHE TARWE 80 KG. f 4,60. Roz\jnen 7Ct. p. pond by 5 pond. Krenten 8'/, Vjjgen 10 Pruimen 8 l,ta soort witte Suiker 25 Tarwe bloem 5 eene prachtige keuze in WOLLEN GOEDEREN, als Kinder-, Meisjes en Vrouwenkapers, Her sen- lappen, Dasjes, Wantjes, enz. Ruim voorzien van Winterpetten, bonte Mntsen, Kinderpooltjes, in alle soorten en pryzen. Voorradig de zoo gunstig bekende eigengemaakte duffelsche Winterjassen voor kinderen en ouderen; op verlangen wordt alles ook aangemeten geleverdd contant 5% korting. Aanbevelend, UE. Dw. D., PHILIP VLESSING, franco thuis aan den Burg. Ruim voorzien. GOUKE BACKER. Doe uw voordeel en probeer de SURROGAAT BOTER van de firma J. C. DONNEE, Alkmaar, levert uitsluitend prima kwaliteit. Monsters en prijscouranten worden op aanvrage franco toegezonden door den Agent JOHS. VERMEULEN, Vlaanderliof, ALKMAAR. verkrygbaar, benevens puik gerookt SPEK en gerookt VLEESCH, i. Per 100 Kilo. Mnrwe Lynkoeken 104 stuks in kisten A f 10.50 Murwe Lynkoeken 10000 kilo, franco haven Texel (los) 9.50 Lynmeel 8.50 Schepp's samengestelde Veekoek 8.25 Half harde Lijnkoek K Co. 8 50 AMER1KAANSCHE LIJNKOEK 7.75 Grondnotenkoek 8.50 Half harde Sezamkoek 9.00 Murwe Raapkoeken 6-7® Gehalte en zuiverheid gegarandeerd. Gebroken 26 cents per 100 kilo hooger. contant of bekende conditiën. B B B B 19 B B B

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 3