Prijs Ier mcMms f 125, f 21 e» f 3.58. Sb.. Itiigiii! f 6.60 per 166 kilogram, in goed blauw foot; f 4.66 per 166 kilogram los. HUISHOUDSTER. Prins Hendrik polder. P. BOON, Tandarts, Indien gij Publieke Verkooping Huismanswoning mei Landerijen. Se Notaris Coninck Westenberg DINSDAG 18 DECEMBER 1894, BRILLEN in soorten, Wasschen met Lucht. Feuilleton. LIEFDE EN GELD. Prijs der zuivere Amerikaansche Petroleum: publiek verkoopen HELDER. 429 79,80 en 81. 76, 77 en 78. 72, 73 en 74. 19,20 en 21. 266. 265. HELDER, 15 December 1894. Wordt gevraagd een Huishoudster, om dadeiyk in dienst te treden. Zich te vervoegen in persoon of franco brieven, by Jb. BAKKER. ParkstraatBurg, Texel. HUURDERS van BOUWLAND in bovengenoemden polder, die hun land weer in willen huren, moeten zich vóór den 20 dezer persoonlek wenden tot den ondergeteekende en dan tegelijkertijd de nog verschuldigde pacht voldoen. J. E. WINKLER. te HELDER, zal MAANDAG 17 DECEMBER, van 11 tot 1 uur, bij P, Lieuwen, aan den Burg, te spreken zijn. vóór Nieuwjaar nog VISITEKAARTJES ot ander DRUKWERK benoodigt zijt, is eene spoedige bestelling ten zeerste gewenscht. Wij leveren 100 Visitekaartjes, (niet vooreen koopje), doch op goed carton en in een aller keurigst doosje verpakt, met 100 passende Enve loppen (portefeuillesluiting) voor EEN GULDEN. LANGEVELD DE ROOIJ. eener zal op 's avonds 7 ure precies, in het lokaal „de Vergulde Kikkert," aan DEN BURG H. A. C. Sectie N°. 428 1. 5.58.40 Hofstede met Woonhuis, Schuur, Erf en Tuin ge naamd de Arendmet een perceel Weiland genaamd de Voorste Euiskoog 2. 2.80.90 Hooiland Duinstuk 8. 5,38.60 Hooiland (3 perc.) Duin stukken 4. 6.03.40 Hooiland de Ossenweide Combinatie perc. 1 tot en met 1. 5. 4.13.30 Weiland Schapenstuk 6. 1.66,60 Hooiland Prikstukje 7. 2.32.20 Hooiland Serkstuk Combinatie perc. 1 tot en met 7. 8. 6.83.10 Hooiland Lagesaad „302,303. Combinatie perc. 1 tot en met 8. 9. 1.79.00 Weiland 7oors(e Koeienweid H 179. 10. 2.61.30 Weiland Achterste Koeienweid182. 39 16 80 H.A. Combinatie van het geheel. Eigendom van den Heer PIETER PIETERSZOON BREMER, Landeigenaar te Texel. Informatiën en inzage van Kadastrale plans zijn te bekomen, zoo ten kantore van voornoemden Notaris CONINCK WESTENBERG, als ten kantore van den Notaris BOONACKER te SCHAGEN, en liggen de verkoopvoorwaarden veertien dagen vóór den verkoop ter lezing. De geheele koopsom, kan tegen 4°/t rente, onder voldoend onderpand gevestigd biy ven. f 16000 beschikbaar. Puike Aardappelen p. mud f 3.20, Winter, Uien 75 ct. p. 7» mud, prachtige Appelen f3 00 p. '/a mudbenevens Haring, Zoutevisch, Stok- visch, groote Kastanjes, Chinaasappelen. Beste waar, billijken prijs. jj, VLA S. (ook voor bijziende) voorhanden bij G. D. KIKKERT, Goud- en Zilversmid, Gravenstraat. In 15 minuten is het goed uit het vuil; te zien aan de Waal by B. F. VAN DEN BERG, Woens dag 10-12 uur; den Helder by G. KOPPEN, Dingsdag 2-3 uur. Vrij naar 't Fransch door A. B. 23. Hoofdstuk VIII. De baron was buiten zich zelf, z0n mond opende zich zonder dat er een woord uit kwam. Gobeel z0n lichaam rilde. W0 dwalen af, mijne dochter, zei h0, zich eenigszins bedwingende. Ik zie, dat ik m0n vraag slecht heb gesteld. W0 hebben op het oogenblik slechts een middel om aan ondergang en oneer te ontsnappen. En dat is, dat ge gaat huwen met den man, aan wie ik uw hand heb beloofd, en zoo ge den dood uws vaders niet wilt. U levert dus m0 over, om uw schuld te betalen, mompelde Jeanne op onbeschrijfelijk bit teren toon. Het is, vervolgde de baron, kind, om uw hart op de proef te stellen- en te zien of ge meer houdt van uw vader dan van een jongmensch, die u misschien morgen reeds zal hebben vergeten. In een woord, u komt mij vragen m0ne liefde, m0n geluk, geheel mijn leven op te offeren, om u te helpen, uw fortuin terug te krijgen, dat ge hebt in gevaar gebracht. Verloren! Ge kunt zeggen verlorenIndien het enkel in gevaar was, maar het is niet enkel ons geld het is ons huis, onze naam, het is u zelf I U w toekomst welke gij redt/ O, houd op vaderzei Jeanne, Ik heb u nu begrepen.U vraagt van m0 een daad van toewijding van gehoorzaamheid? Jeanne mompelde de baron van onrust bijna verteerd. Welnu ik zal m0 opofferen zeide Jeanne zacht. De gr0saard uitte b0 het vernemen van dit besluit een kreet van vreugde. Het is een edelmoedig man, dien g0 tot echtgenoot zult kr0genen r0k, zei h0, terw01 h0 Jeanne aan het hart wilde drukken. Het jonge meisje hield hem met een gebaar terug. Geen woord meer. Ik wil zelfs z0n naam niet weteD, want ik zal hem nooit beminnen.' Dit zeggende verw0derde z0 zich, de baron verbluft achterlatende. Ba, mompelde h0, nadat h0 een weinig bekomen was van z0ne ontsteltenis, binnen een jaar zal ze m0 bedanken, wanneer z0 zal weten wat het zeggen wil eigen equipage te houden. Z0 is nog te jong om dit naar waarde te schatten. Op haar leeft0d heeft men geen verstand genoeg daarvan. Het hoofd is dan nog vol zotheden en alles sch0nt even schoon. Later echter zal z0 wel liever, wan. neer de straten vuil z0n, per r0tuig uitgaan, dan te voet B0na voldaan verliet h0 de kamer z0ner dochter, om zich naar Le Lourdel heen te spoeden en deze de goede tflding te brengen. Zooals h0 had gezegd, had de bankier haast met het sluiten van het huwel0k. De vader daarentegen had in het minst geen haast, want h0 vreesde maar steeds, dat z0ne dochter op haar besluit zou terug komen. Men kwam overeen, dat de teekening van het contrakt binnen 14 dagen met groote pracht zou plaats hebben in de woning van den baron. Jeanne verliet haar kamer niet. Voortdurend waren hare gedachten bezig met Achilles. Z0 dacht wat b0 wel zou moeten lüden, wanneer zoo slag op slag hem zoude treffon. Hot leven was baar een walg, de dood was voor haar schoon. Hier beneden bleef haar niets dan p0n en smart. Toen Le Lourdel aan hare woning kwam, begaf zfj zich zoo onverschillig en koud als een beeld naar de salon. Z0 had haar verloofde nog niet gezien en zy scheen vreemd aan alles wat er roDdom haar voorviel, zoozeer ging z0 op in haar eigen droefheid. Le Lourdel werd door deze Bskoude houding niet afgeschrikt. H0 hoopte, dat dit na het huwel0k wel zou veranderen. Er was dan ook t0d noodig om Achilles te vergeten Door hetgeen er zoo voorviel en waarvan Annette de beteekenis niet wist maar wel raadde, was z0 er toe gekomen Achilles te schr0ven zonder Jeanne er van te verwittigen. De arme jongen kwam juist aan op denzelfden avond waarop het huwel0ks-contrakt tusschen Jeanne en Le Lourdel zou worden geteekend. Hoofdstuk IX. Het was ongeveer half zeven toen Achilles in de straat aankwam. Een verschrikkelijke angst maakte zich van hem meester, toen h0 bemerkte, dat alle ramen van de woning van m0nheer Grandvilliers helder verlicht waren als voor een groot feest. De buitendeur stond w0d open en in de helder verlichte vestibule bemerkte men op de vloer prachtige tapgten, terw01 langs de wanden sieriyke planten waren geplaatst. Toonen van muziek klonken Achilles in de ooren. Twee r0en van rytuigen stonden rechts en links van de woning en af en aan verscheen er weer op nieuw een prachtig r0tuig, hetwelk voor de deur stilhield om eene nieuwe genoodigde te doen uitstappen. Nieuwsgierigheid dreef Achilles om te onderzoeken wat er in de woning van Jeanne voor viel. H0 moest zelf zien H0 had z0n soldatenkleeren nog aan en in deze kleeding kon h0 zich vertoonen tusschen al die zwartgerokte en witgedaste heeren. Zou z0n naam bovendien in dit gezelschap, waar mon hem zonder tw0fel geheel had vergeten niet dezelfde uitwerking hebben als een bom, die in t0d van vrede plotseling in 't midden van een stad wordt geworpen? Dit feest werd zonder tw0fel gegeven ter eere van z0n mededinger. Deze was r.u de koning van het feest. Tot hem kwamen nu allen om hem hun gelukwenschen aan te bieden; z0, die h0 voor het meerendeel zeer goed kende, die z0n vrienden waren, die z0ne liefde voor Jeanne kende en niettegenstaande dat de nieuwe pretendent met dezelfde complimenten kwamen begroeten welke z0 anders tot hem zouden hebben gericht, zonder te denken aan de vreeseiyke smart, welke hem kwelde. Zoo gaat het in de wereld. B0 deze lieden die zich evenals de bloemen keerden naar de opgaande zon, was zeker voor hem wel geene gedachte zelfs aan medel0den met hem. Indien men ook al eens over hem mocht spreken, zou dit zeker op spottende w0ze geschieden en zou men lachen om z0n ongeluk. Achilles had z0n huunjjtuig weggezonden Lang bleef h0 in de straat onbewegeiyk staan. Er viel een fijne motregen welke z0n kleeren doorweekte. Door de bedienden die af en aan liepen werd h0 n0dig aangezien, omdat z0 hem niet kenden en niet wisten waarom die soldaat zoo voortdurend bleef turen naar de helder verlichte vensters. H0 kende de persoon niet, die de voorkeur had gekregen maar z0n haat schilderde hem af, zooals h0 werkpak was dik en lomp en voortdurend met een valschen lach om de lippen. En Jeanne? Achilles had niet aan haar durven denken. H0 zag haar in z0n gedachten in het b0z0n van een man, dien haar zonder tw0fel een walg moest z0n. H0 twyfelde niet aan Jeanne Z0 had wel niet opgehouden hem te beminnen. Indien hun geluk bedreigd werd was dit zeker wel door een oorzaak buiten haar wil. H0 vergat z0n eigen leed, terw01 h0 dacht aan de vreeselyke kwelling welke Jeanne thans moest ondervinden, nu ze ge dwongen was, ondanks al haar verdriet een bl0 gelaat te toonen. Wordt vervolgd.) - LAc/SSVSLD DM ROOU-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 4