~~of fTcït elFede el te7 N°. 752. Donderdag 20 December. A°. 1894. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Aan de lezers Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor dbn Bue9 SO Cts. Franco per post door ge heel Nbdsbland 45 Cts. Naar Amsrtka en andere landen met verhooging der porto'*. Advertentiën vóór 10 nor op den dag der uitgave. Prijs der AdvertentiSn Van 1 tot 6 regels 80 Cts. - Iedere regel meer 6 Cts. Groots letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD BE ROOU, ParkstraatBona op Texel Wij berichten dat in de volgende week, uit hoofde van de Kerstdagen, onze Courant Maandag avond in plaats van Woensdagavond zal worden uitgegeven; advertentiën voor dat nummer gelieve men in te zenden vóór Maandagmorgen 10 uur. In de daaropvolgende week zal mede de Courant Maandag Oudejaarsavondworden uitgegeven in plaats van Woensdagavond; in dat nummer zal tevens gelegenheid zijn tot het plaatsen van Nieuwjaarsgroeten a 20 Cts., mits dadelijk betaling en niet meer plaats dan 4 regels beslaande. Opgave van dergelijke en andere advertentiën voor dat nummer, gelieve men tfidig te doen, ten einde van opname verzekerd te zijn. LANGEVELD DE ROOIJ. Eostelooze inenting en herinenting. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge meente TEXEL maken bekend, dat op Zaterdag 33 December 1894 des voormiddags 9 Va uur in de O. 11. School te den Burg, gelegenheid zal bestaan tot kostelooze inenting en herinenting van de ingezetenen, die zich daartoe aldaar aanmelden. Texel, den 17 December 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Strick van Linschoten, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris. TEXEL, 19 December 1894. De uitslag van de verkiezing van een Hoofdingeland voor den polder Waal en Burg, Maandag gehouden, was als volgt: Uitgebracht 56 stemmen. Hiervan bekwam de Heer S. R. Keijser 37 stemmen en de Heer C. R. Keijser 19 stem men, zoodat eerstgenoemde gekozen is. Was het velen eene teleurstelling dat de Nutsavond in de vorige week werd afgezegd, te verrassender is zeker thans de mededeeling dat het aan het bestuur van het Nut is gelukt ook nog deze maand een' spreker te bekomen. Volgens achterstaande advertentie toch zal Donderdag a.s. de heer de Jongh, van de Waal, als spreker optreden en ongetwijfeld is dit eene welkome vergoeding voor de aanvankelijke teleurstelling. De beminnaars van muziek en tooneel- spel, wacht eene goede gelegenheid om daarvan te genieten, op den tweeden Kerstdag. Naar wij vernemen zal dien avond door eenige personen, waaronder van vroegere Rederijkerskamers, een tooneelstukje worden opgevoerdde muziek van het fanfarecorps zal bij afwisseling zich laten hooren en daardoor dezen avond des te aangenamer doen zijn. Oüdesohild, 18 Dec. Bij de leden van het gemengd zangkoor „Utile Dulci", onder leiding van den Eerw. Heer Wouterlood, moet het voornemen bestaan om tusschen kerstmis en den oudejaarsavond, het beroemde Weihnachts- Oratorium, ten gehoore te brengen. Vermoede lijk zullen de daarbij behoorende tableaux, door middel van Dissolvingvieuws aanschouwelijk worden gemaakt. Zoo mogelijk zou deze uit voering op Zondag 30 Dec. aan den Burg worden gegeven. Het programma zou dan met schoone muziek nummers worden verrijkt, voor welker uit voering zich eenige heeren, o. a. een viertal van den Burg, beschikbaar stelde. Eene com positie voor gemengd koor, door den Heer S. Vlessing vervaardigd, en opgedragen aan „Utile Dulci", zal dan tevens worden gezongen. Aan een en ander moet zeer veel zorg worden besteed. In Noordholland maakt men zich dezer dagen, niet zonder reden, beangst voor het „ongans" onder de schapen. In vele plaatsen waar men dit het allerminst verwacht, doen zich zoo nu en dan reeds ernstige verschijn selen voor. Het is gebleken, dat exemplaren, die in de oogen alle teekenen van gezondheid gaven, toch danig met de ziekte waren behept. Terwijl in enkele gemeenten op de stallen nog tongblaar uitbreekt, schijnt deze ziekte over het algemeen af te nemen. Sommigen van het aangetaste vee lijden hevig aan zeere pooten en wel zóó, dat het vleesch onder de huid schijnt te rotten. Deze hebben daardoor óf een harden dobber óf gaan, voor een klein deel, dood. Te Oudendijk doet zich by den heer S. ten tweeden male het geval van tong- blaar voor onder denzelfden veestapel. Het zelfde heeft zich hier en daar voorgedaan onder het wolveeer waren schapen, die tweemalen achtereen, en dan vooral minder hevig, werden aangetast. Men meldt uit Harlingen: De verkooping van meubelen, toebehoorende aan „burger" T. Stienstra, heeft hier plaats gehad. Toen het bedrag van de achterstallige rijks- en gemeente-belasting binnen was, hield de deurwaarder op. Dit resultaat is niet verkregen zonder eene ferme houding van de autoriteiten, bijzonder van den burgemeester en den commissaris van politie, en na vooraf goed beraamde maatregelen. Vier aan vier werden de kooplustigen toegelaten tot het lokaal, na behoorlijk te zjjn gefouilleerd; fluitjes en rateltjes werden afgenomen, dragers van revolvers zullen wel op een afstand zijn gebleven; wie geen geld kon toonen, mocht buiten blijven; wie praats wilde maken, werd naar buiten gebracht, gelijk „burger" Reensgebeurde, die door vier man op straat werd gezet. De Friezen toonden zich niet bevreesd voor dreigementen en kochten het goed naar waarde. De benden, met stokken in de stad gekomen, trokken mistroostig af. In het begin van dit jaar deserteerde van het korps genie, te Utrecht in garnizoen, de tam boer V. en wist zich geruimen tijd hier en in het buitenland schuil te houden, totdat hfi, het wagende zijn meisje eens te bezoeken, door de politie werd gesnapt en naar zijn korps terug gebracht, waar hfi in bewaring werd gesteld. Teen men hem echter op zekeren dag een ver hoor zou doen ondergaan bleek de vogel te zfin gevlogen, terwijl alle nasporingen zonder gevolg bleven totdat men opeens hoorde dat hjj zich onder een anderen naam, met door hem ont vreemde papieren, voor den kolonialen dienst had verbonden, doch met het handgeld er van door was gegaan. Andermaal gelukte het der Utrechtsche politie, toen hf) weder, door de liefde gedreven, de noodige voorzichtigheid uit het oog verloor, hem te arres teeren, en ter beschikking van de militaire auto riteit te stellen, die hem naar Harderwijk deed transporteeren. Van daar weder naar Utrecht overgebracht, werd by ziek en in het militaire hospitaal aldaar opgenomen, waaruit hy echter in den nacht van Zaterdag op Zondag weder heeft weten te ontvluchten. Om ontdekking zooveel mogelijk te voorkomen, had hfj van een gedeelte zijner kleeding een pop gemaakt en deze onder de dekens gelegd, zoodat men op het eerste gezicht moest denken, dat hfj nog lag te slapen. Of hij zich voor de derde maal zal laten snappen, zal de tyd moeten leeren; tot heden is echter nog geen spoor van hem gevonden. Gelijk eenmaal het kapitool door ganzen werd gered, zoo werd dezer dagen de vee handelaar M., te Wijk-Maastricht door eene gans gewaarschuwd dat er onraad in aantocht was. Toen er nl. 's nachts pogingen tot inbraak bij hem werden gedaan, was het eene gans, die door haar vervaarlijk gekwaak de bewoners deed ontwaken, waardoor de inbre kers op de vlucht, gingen. Men meldt uit Vlist: De meeste vee houders in deze gemeente, die jl. Donderdag met hunne varkens ter markt naar Gouda gingen, konden zoo weinig bedingen, dat ze hun koopwaar maar weer meenamen naar huis. Iemand hier, die van de lage markt gebruik maakte, kocht een fijne zeug van ruim 400 halve kilo's zwaar tegen 16 ct. Schoon aan den haak kwam ze hem op I8V4 ct. per half kilo te staan. In de vorige week passeerde de brug over den IJsel te Deventer, langs den spoorweg Almeloo—Apeldoorn, een extra-trein met een kanon uit de fabriek van de firma Krupp, te Essen. Het kanon woog 50,000 KG. en de geheele trein 150,000 KG. Met het oog op dit kolossale gewicht had men te Zutphen bezwaar gemaakt den trein den spoorweg aldaar te laten passeeren. De brug te Deventer hield zich uitstekend hetgeen door drie ingenieurs is geconstateerd. Het kanon werd vervoerd naar Amsterdam, van waar het naar Denemarken vervoerd zal worden. De heer Bonnema uit Assen trad te Wildervank op om eene rede te houden over boter- en kaasbereiding. Een vijftigtal personen vormden zijn belangstellend gehoor. Toen hij zijne inleiding begonnen was, stamelde hij een verzoek om zich even te verwijderen. Zijne zenuwen hadden hem overmeesterd en buiten gekomen, de tram ziende naderen, nam hy daarin plaats en verliet Wildervank. Na een kwartier wachten werden de toe hoorders ongerust. Men zocht den spreker overal, maar natuuriyk vruchteloos. De heeren maakten er toen een gezeliigen avond van. TEXELSCHE COURANT,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 1