Brandassurantie Texel, Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij Van Straalen Monsieur 8 Erkelens, P. C. KOORN, Burg. Indien gij Kantoor: Hoogerstraaf, Burg-Texel. MARINE. Feuilleton, DEN BURG OP TEXEL. Tot het vervaardigen van Druk- en Bindwerkhet plaatsen van advertentiën in alle courantenhet leveren van Nieuwsbladen en Tijdschriften enzenz. bevelen onderge- teekenden zich bij voortduring aan. langeveld de rooij. LIEFDE EN GELD. Wijnhandelaars - Rotterdam. per fl. f COGNAC id. VIEUX SPAANSCHE COGNAC SIROOP VAN PUNCH JAMAICA RUM. SCOTCH WHISKY Hulstkamp OUDE JENEVER p. Literkruik Verkrijgbaar by den agent depothouder 1.55 2.10 1.85 1.55 1.35 1.95 1.20 voor eene prachtige keuze in WOLLEN GOEDEREN, als Kinder-, Meisjesen Vrouwenkapers, Eer sen- lap pen, Dasjes, Wantjes, enz. Ruim voorzien van Winterpetten, bonte Mutsen, Einderpooltjes, in alle soorten en pryzen. Voorradig de zoo gunstig bekende eigengemaakte dnffelsche Winterjassen voor kinderen en ouderen; op verlangen wordt alles ook aangemeten geleverda contant 5°/e korting. Aanbevelend, UE. Dw. D., PHILIP VLESSING, gevestigd te Texel, OPGERICHT IN 188 4; Verzekert tegen vaste en onderlinge premiën alle gebouwen en roerende goederen binnen het Koninkryk der Nederlanden, tegen schade ontstaan door brand, door het inslaan van den bliksem, het ontploffen van petroleum of gas, ook al heeft dit inslaan of dit ontploffen geen brand tenge volge gehad: Diefstal by brand en waterschade wordt mede vergoed. Bij het sluiten der verzekeringen zijn noch Poliskosten, noch Inleggelden, noch Administra tiekosten verschuldigd. vóór Nieuwjaar nog VISITEKAARTJES ot ander DRUKWERK benoodigt zjjt, is eene spoedige bestelling ten zeerste gewenscht. Wy leveren 100 Visitekaartjes, (niet vooreen koopje), doch op goed carton en in een aller kenrigst doosje verpakt, met 100 passende Enve loppen (portefeuillesluiting) voor EEN GULDEN. LANGEVELD DE ROOIJ. Onder nadere goedkeuring van den Minister van Marine, zal op Vrijdag 81 December 1894, des voormiddags te 11 uren, by inschrijving worden HERBESTEED de leveriDg van 1°. Versch RUNDVLEESCH (hiervoor wordt ge raamd p.m. 300 stuks Vee benoodigd te zyn) ten behoeve der équipages van Hr.Ms. schepen en vaartuigen van oorlog, gedurende het jaar 1895 ter reede Texel en in het Nieuwediep. De reeds gemaakte kosten van Aan- en Herbe steding ad f 155.40 zoomede die van de aanstaande 2e Herbesteding komen voor rekening van den eventueelen Aannemer. De inschry vingsbiljetten, ingericht overeenkom stig artikel 4 der hieronder genoemde by resolutie van 26 October 1893 No. 17 vernieuwde Alge meens Voorwaarden, zullen voor elk perceel af- zonderiyk, vóór of op den dag der Aanbesteding, vóór het bepaalde uur, by de Directie der Marine te Willemsoord franco moeten bezorgd worden. De byzondere voorwaarden van aanbesteding, die voor het jaar 1895 eenigszins gewijzigd zyn, zoomede de algemeens voorwaarden, liggen van heden tot aan den dag der aanbesteding, gedurende de werkdagen, op de gewone kantooruren ter lezing en inzage by de Directie voornoemd. De vice-Admiraal, Directeur en Commandant der Marine te Willemsoord, tevens Commandant der Stelling van den Helder, UHLENBECK. Willemsoord, 13 December 1894. UITGAVE VAN DE TEXELSCHE COURANT. Vrij naar 't Fransch door A. B. 24. Hoofdstuk IX. Wat was inderdaad haar leed niet groot in ver gelijking met het zflne HQ kon nog gaan waar hjj wilde en door het wandelen in de koude snijdende wind eenige afleiding zoeken, hy had zich niet in te houden. Hjj kon zjjn smart lucht geven en dat schonk hem eenige verlichting, terwijl z(| verplicht was vrooiyk te schijnen, te glimlachen en haar leed en tranen in zich te smoren. O, wat waren de dagen van vreugd, toen hy by Jeanne aan huis kwam, zeker van hare liefde en hun aanstaand geluk, in zyn gedachten nu reeds verre/ En toch zy waren beiden nog zoo jong/ Hoe zeer was nu alles veranderd/ Toen werd hy in de woning van den baron ontvangen als de aan staande van diens dochter. Wanneer hy kwam, scheen het of de deuren van zelf open gingen en als hy naar gewoonte zyn oogen opsloeg naar het hem zoo goed bekende raam op de tweede verdieping werden de gordynen op zyde geschoven en verscheen het lief gelaat van zyn Jeanne, en nu 7 Onwillekeurig sloeg hy de oogen weer op. Hy werd zeer aangedaan. Een der gordynen van de salon was een weinig op zyde geschoven en Jeanne verscheen hem in het volle licht, zy was bleek als een doode en zy drukte baar brandend gelaat tegen de koude ruiten. Zonder te bedenken wat hy deed, strekte hy de armen uit en gaf een gil. Het visioen was weder verdwenen. Dit voorval voerde zyn smart ten top: Ik moet weten, wat hier voorvalt, mom pelde hy. Vastberaden trad hy de helder verlichte tuin binnenj de eerste persoon dien hy opmerkte was Annette, hy uitte een kreet van vreugde, De oude vrouw was zeer ontsteld hem te zi6n. U hier, mynheer de burggraaf, en dat heden stamelde zy. Ik wil haar zien, Annette, haar spreken! stamelde Achilles, zonder recht te weten wat hy zei, Maar dat is onmogeiyk/ riep Annette uit, buiten zich zelf van schrik, als men u zag Als men u herkende, van avond/ U moet gaan, dat is verstandiger. Wat gebeurt er dan toch van avond? vroeg de jonge man, geheel overmeesterd door zyn angst Hoe, ge weet het dus niet? Ik weet niets ik heb uw brief ontvangen en ben heengesneld. Ternauwernood een uur bevind ik my in Parys. Dan verwondert het my nietB, zy Annette. Maar wat is er dan toch hernam Achilles. ge dan niet dat ik byna sterf van angst? va Het contrakt wordt van avond geteekend.p de oude vrouw. Achilles keek haar aan met een blik als van i waanzinnige. Hy begreep het niet. Het contrakt? stamelde hy. Het huweiykscontrakt, stamelde de dienstbc toen ik u schreef was het reeds te laat, maai wist het niet. Dus, alles is voorby mompelde Achilles, op i beenen wankolende. Zeer waarschyniyk is het op het oogenl reeds geteekend. Jeanne de vrouw van een ander! riep de jot man uit, maar wat is er dan voorgevallen Wej verschrikkeiyke gebeurtenis O, vraag my daar niet naar, mynheer, ik vt nietsvan nietsmen heeft er my niets verteld. Reeds langer dan een maand is hier huis reeds geheel in de war. Ik weet niet m hoe ik het heb, het ongeluk schynt ons allen drukken. Eerst was het met mynheer de bar gedurende veertien dagen was hy als gek, gehi nachten liep hy maar op en neer door zyn kaï Allen maakten wy ons ongerust over hem. Ik heb daar echter niets van gezien, maar anderen hebl het my verteld. Wat ik echter met eigen oo; heb gezien en waarvan ik u met zekerheid spreken, is de diepe smart van de juffrouw, doet iemand pijn het arme kind zoo te zien lyden. veel houdt zy van uSedert veertien dagen doetj niets dan weenen. Maar waarom moet dit huweiyk zoo overhaast onverwacht plaats hebben? vroeg Achilles. Ik weet het niet, zy heeft my er niets v| gezegd. Het schynt of mynheer de baron eenskl geheel is veranderd, alsof hem iets verkeerds is O' komen. Sedert die man hier in huis is gekomen, de smart er ook verschenen. Die man? mompelde Achilles. e Ja, de aanstaande. Ik kan zyn naam noiv onthouden en toch heeft men die meermalen gezegi Was het niet Le Lourdel? Ja, juist. Zooals men zegt een zeer ryk m< Onder ons, mynheer, zei de oude vertrouw ïyk, het is een geldkwestie. Mynheer de baron steeds gierig geweest, maar zou mynheer de bar meenen dat hy alles mee kan nemen? Achilles luisterde niet meer, als wezenloos tuur|. hy naar de helder verlichte vensters, waarachter 1 zoo nu en dan de schaduwen van dansende paartj opmerkte. Annette echter riep hem weder tot de werk lykheid terug. Maar ge moet u verwyderen, mynheer de burggrai I zei zy, men kon u wel eens opmerken. My verwyderen? Ik wil haar zien. De oude vrouw keek Achilles aan, als wilde zy zich van overtuigen, dat hy niet gek was. Haar zien? stamelde zy. Ja, haar zien, herhaalde de jonge man. f ga niet heen, voordat ik haar gezien heb ik reken op u, Annette, om my dit onderhoud verschaffen. De oude vrouw uitte een kreet van schrik. Op my Denk daar maar niet aan. Integendeel denk ik aan niets anders, bid u, goede Annette, weiger het my niet. al wat ik bezit. De oude vrouw stribbelde nog tegen. Al beloofdet gy my uw toekomstig geluk, ook d| nog zou ik het niet kunnen. Ge zult haar verwittigen, dat ik er ben, dati haar wacht, en ge zult my ergens verstoppen, ma ik wil niet vertrekken, voordat ik haar heb gezis voordat ik uit haar eigen mond heb vernomen welke reden zy verplicht was tot dit huweiyk, dat mf levensgeluk verwoest. Ik wil, ik moet haar zia al is het slechts voor een enkele minuut, eet seconde, maar ik ga niet heen, voordat ik has heb gezien. Achilles greep haar arm, als wilde hy die breke: Tranen stonden hem in de oogen, tranen van wai hoop en machtelooze woede tevens. Annette had medelyden met hem. Luister, zei zy, ik zal doen, wat ik eigenig niet moest doen. Ik zal my misschien de toom den hals halen van mynheer de baron, maar ik ka u niet zoo ongelukkig zien, u en de juffrouw, zondi dat ik er diep door getroffen wordt. (Wordt vervolgd.) Sn»l?wiirak - LANGSVÏLD DE ROOU- T TE o:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 4