N°. 755. Zondag 30 December, A®. 1894. Nieuws- en Advertentieblad. OFFICIEEL BEPEELTE. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 nor op den dag der nitgave. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD St DS ROOU, ParkstraatBübg op Tkxzl wy herinneren nogmaals dat ons volgend nummer op den Oudejaars avond zal worden uitgegeven en in dat nnmmer gelegenheid zal zijn tot het plaatsen van Nieuwjaarsgroeten a 20 Cts. enz. Vóór Maandagmorgen 10 nur gelieve men Nieuwjaarsgroeten en advertentiën in te zenden. TEXEL, 29 December 1894. Het Kerstfeest met de kinderen der Zondag school alhier, werd als naar gewoonte op den 2den Kerstdag in de Christelijke bewaarschool gehouden. Vertellingen en het zingen van liederen wisselden elkander af; de kinderen werden onthaald op koek en chocolade en bij het huiswaarts gaan met een geschenkje bedacht. De aangekondigde tooneelvoorstelling met medewerking van de muziek van het Fanfare corps, Woensdagavond in der „Vergulde Kikkert" gegeven, trok veel bezoek, de zaal was goed bezet. De algemeene indruk omtrent dezen avond, zoowel muziek als tooneel betreffende, was niet ongunstig. Door samenwerking was een aangenamen avond mogelijk gemaakt. Aan het einde der voorstelling vernamen wij dat dezen avond pas een tiental dagen geleden was voorbereid; die korte tijd van studie hadden de medespelenden op het tooneel inderdaad goed gebruikt. Aan alle medewerkers, alsook aan het publiek, werd na afloop een woord van dank gebracht namens de ontwerpers van dezen avond, en tevens medegedeeld dat de netto opbrengst ten goede zou komen aan het fanfarecorps en aan de alg. bewaarschool alhier. De voorstelling welke te 11 uur was geëin digd, boodt gelegenheid tijdig te huis te zijn voor hen, die van het bal geen gebruik wilden maken. Velen bleven echter nog een poosje verwijlen en maakte een dansje mede voor zoover de ruimte dit veroorloofde of stelden zich tevreden met de rol van toeschouwer. Naar 't ons voorkwam was het grootste deel der bezoekers over den avond wel voldaan. Tot diakenen bij de Doopsgez. gem. van Burg, Waal en Oosterend op Texel zijn gekozen de heeren J. J. Roeper voor Oosterend, C. A. Keyser voor de Waal, terwijl voor den Burg herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren Joh. R. Keiiser en D. J. Bakker voor de periodieke aftreding en voor de vacature- Stam tusschen de heeren D. J. Bakker en Jan Rab Sr. Jl. Maandag hield de afdeeling „Texel" van het N. O. O. hare laatste vergadering in dit jaar. Aanwezig waren 13 leden en 4 gasten. De heer L. J. de Vries van 't Zand had kennis gegeven, dat hij heden zijne toegezegde lezing niet zou kunnen houden. Tot Voorzitter werd herkozen de heer C. A. de Braai. De heer J. Daalder bracht verslag uit van de handelingen der buitengewone Gewestelijke Vergadering, gehouden te Amsterdam. Voor lid van het Bestuur der Gewestelijke Vereeniging „Noord-Holland" verkreeg de heer C. F. A. Zernike 10 stemmen, terwijl op den heer S. C. Verhaar slechts 1 stem werd uitgebracht. De heer H. de Vries hield eene inleiding over het onderwerp: „Het Zangonderwijs in de lagere school", waarop eenig debat volgde en wat tengevolgde had, dat eene commissie van 4 personen, bestaande uit de heeren J. de Jongh, H. Groenewold, J. A. Frederiks en H. de Vries, werd benoemd tot het bijeen verzamelen van geschikte liedjes voor alle scholen op Texel. De heer C. A. de Braai gaf als bijdrage een stukje van Jan Holland, getiteld„Mythe over den oorsprong der Muzijk. De volgende vergadering zal gehouden worden op 23 Maart 1895 in „De Oranjeboom." Wij herinneren er aan dat Zondag 30 dezer, des avonds 8 uur, door de Zangvereeniging „Utile Dulci," van Oudeschild, het beroemde Weihnachtsoratorium zal worden uitgevoerd, opgeluisterd door dissolving-vieuws. Ter verdere aanvulling van den avond zullen (zie de pro gramma's) voordrachten (vocaal en instrumen taal) door eenige Heeren van elders en van hier, worden gehouden. Waal, 23 Dec. Heden avond had alhier het jaarlijksche Kerstfeest plaats, geschonken aan de leerlingen der Zondagschool. Toepas selijke liederen werden door de kinderen gezongen versnaperingen werden uitgereikt en bovendien aan ieder leerling een lief geschenkje ter hand gesteld. Een aantal ouders en andere belangstellenden woonden het opgewekte feestje bij. Blijkens bij het dep. van koloniën ont vangen telegrafisch bericht van den Gouverneur Generaal van Ned. Indië, wordt de expeditionaire macht op Lombok ontbonden en zullen daar voorloopig slechts twee bataljoua blijven. TEXELSCHE COURANT, Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Busa 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar A nekte a sn sac ere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentièn Van 1 tot 6 regels 80 Cts. - Iedere regel meer 6 Cts. Groots letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 3 Cts. per nummer. SCHULDVORDERINGEN TEN LASTE DER GEMEENTE TEXEL. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van TEXEL, noodigen belanghebbenden, die gedurende het jaar 1894 eenige leverantiën of werkzaam heden ten dienste der Gemeente hebben gedaan, uit, om, voor zoover zij dit nog niet deden, hunne vorderingen vóór het einde dezes jaars intezen- den ter Secretarie der Gemeente. Texel, den 21 December 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Strick van Linschoten, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris. Inschrijving Nationale Militie. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge meente TEXEL: Brengen ter openbare kennis, dat de mannelijke ingezetenen, geboren in het jaar 1876 zich ter inschrijving voor de Nationale Militie behoo- ren aan te melden ter Gemeente Secretarie tusschen den lsten en den 31sten Januari 1895, met overlegging van een kosteloos verkrijgbaar uittreksel uit hunne geboorte akte, indien zij elders zjjn geboren. Voor die inschrijving zal meer bepaald zitting worden gehouden ter Secretarie op Maandag, den 7 Januari 1895, des voormiddags te 9 ure, zoodat men verzocht wordt zich zooveel mogelijk op dat tjjdstip aan te melden. Verder wordt de aandacht gevestigd op onder staande artikelen der wet van den 19den Augustus 1861 (Staatsblad No. 72), welke betrekking hebben op de inschrijving voor de Militie: Art. 15. Jaarlijks worden voor de Militie inge schreven alle mannelijke ingezetenen, die op den lsten Januari van het jaar hun 19 ie jaar waren ingetreden. Voor ingezeten wordt gehouden: lo. hjj, wiens vader, of, is deze overleden, wiens- moeder, of, z(jn beiden overleden, wiens voogd inge zeten is volgens de wet van den 28 a ten Juli 1850 (Staatsblad No. 44); 2o. ht), die geen ouders of voogd hebbende, gedu rende de laatste, aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip voorafgaande, achttien maanden in Nederland verblijf hield. 8 j. hij, van wiens ouders de langstlevende inge zeten was, al is zijn voogd geen ingezeten, mits hö binnen het R|jk verblijf houdt. Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreem deling, behoorende tot eenen Staat, waar de Neder lander niet aan den verplichten krijgsdienst is onderworpen, of waar ten aanzien der dienstplichtig heid het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen. Art. 16 De inschrijving geschiedt: lo. van een ongehuwde in de Gemeente, waar de vader, of, is deze overleden, de moeder, of z(jn beiden overleden, de voogd woont, 2o. van een gehuwde en van een weduwnaar in de Gemeente, waar hij woont, 3o. van hem, die geen vader, moeder of voogd heeft of door deze is achtergelaten, of wiens voogd buiten 's lande gevestigd is, in de Gemeente waar hij woont, 4o van den buiten 's lands wonenden zoon van een Nederlander, die ter zake van 's lands dienst In een vreemd land woont, in de Gemeente waar z(jn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft. Art. 17. Voor de militie wordt niet ingeschreven lo. De in een vreemd Rttk achtergebleven zoon van een ingezeten, die geen Nederlander is. 2 de in een vreemd Rflk verblijf houdende ouder- looze zoon van een vreemdeling, al is zijne voogd ingezeten. I 3a. de zoon van den Nederlander, die ter zake van 's lands dienst in 's Rijks overzeesche bezittingen of koloniën woont Art. 18, 1ste en 2de lid. Eik, die volgens art. 15 behoort te worden ingeschreven, is verplicht zich daartoe b(j Burgemeester en Wethouders aan te geven tusschen den lsten en den 31sten Januari. B(j ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis is z(jn vader, of, is deze overleden, zijn voogd tot het doen van die aangifte verplicht Art. 20. HQ, die eerst na het intreden van z(jn 19de jaar, doch vóór het volbrengen van zijn 20ste, ingezeten wordt, is verplicht, zich, zoodra dit plaats heeft, ter inschrijving aan te geven bö Burgemeester en Wethouders der Gemeente, waar de inschrijving volgens art. 16, moet geschieden. Daarbij gelden de bepalingen der 2de zinsnede van Art. 18. Zijne inschrijving geschiedt in het register van het jaar, waartoe hij volgens zijnen leeftgd behoort. Afgekondigd en aangeplakt voor de tweede maal te Texel, den 28 December 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, STRICK. VAN LINSCHOTEN. De Secretaris, J. A. WESSTRA.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 1