Croote Prijsverlaging Hartelijke danBetniEinE. van verscWllenfle Krnideniers- en Hrnttersw aren Ten fate van ie Zewissckrjj. Ingezonden Stukken. Marktberichten. Mijn welgemeenden dank Het verhoogen der dijk, P. BOON, Tandarts, Een perceel Weiland, eerste kwaliteit HOOFDHAAS. Twee VETTE VARKENS. PREDIKBEURTEN. ADYERTENTIËN. AANBESTEDING. Te huur gewaagd: Yleeschhouwerij „de Beurs." YERMIST: a Te koop: „Figaro" beweert, dat deze brochure in Duitschland groote oneteltenis heeft gewekt. De bevolking van Ierland ia in de laatste vijftig jaren met niet minder dan 3,600,000 per sonen verminderd. Vóór een halve eeuw telde Ierland 8,300,000 inwoners; thans slechts4,600,000 en nog altjjd neemt de bevolking af. Voor een groot deel wordt dit geweten aan de slechte aardappeloogsten, terwijl ook de hooge loonen in Amerika vroeger velen daarheen hebben gelokt. Daar Ierland bijna geen nijverheid bezit, is er onmiddellijk gebrek wanneer de oogst tegenvalt. Door het college voor de Zeevisscherijen wordt ter kennis van belanghebbenden gebracht, dat te rekenen van af 1 Febr. 1895, voor het vragen van gemeenschap tusschen een Neder- landsch Zeevisschersvaartuig en een Neder- landschen oorlogsbodem en omgekeerd, uitslui tend gebruik moet worden gemaakt van het sein: twee nationale vlaggen onder elkander geliischen dat op geen ander sein voor het vragen van gemeenschap acht zal worden gegeven; en dat voorts aan de belanghebbenden dringend wordt aanbevolen, bij verdere wisseling van seinen, gebruik te maken van die, welke onlangs door de Ministers van Waterstaat, Handel en Nijverheid en van Marine is vast gesteld, als volgt: Nationale vlag, daaronder gele vlag door den visscher geheschen, beteekent „Ik heb moeielijkheden met andere vis- schers," of„Ik wensch proces-verbaal te doen opmaken." Hetzelfde sein van het oorlogsschip, beteekent: „Ik verzoek den schipper bij mij aan boord te komen. Ik wensch hem te spreken." Nationale vlag, daaronder blauwe vlag, Visschersvaartuig. „Ik heb gebrek aan mondbehoeften." Oorlogsschip „Schrijf uwe mededeelingen op een plank. Ik kan u niet verstaan." Gele vlag boven, daaronder Nationale. Visschersvaartuig „Ik heb gebrek aan manschappen." Oorlogsschip „Ik zal u een sloep sturen. Ik zal u helpen." Gele vlag boven, daaronder blauwe. Visschersvaartuig „Ik heb geneeskundige hulp noodig voor inwendige zieken." Oorlogsschip „Ik kan u geen sloep sturen. Ik kan u niet helpen." Blauwe vlag boven, daaronder Nationale. Visschersvaartuig „Ik heb geneeskundige hulp noodig voor uitwendige zieken." Oorlogsschip „Stuur uwe zieken met uw eigen boot. Dan kan de geneesheer hen onderzoeken." Blauwe vlag boven, daaronder gele. Visschersvaartuig „Wil mij een boot sturen, de mijne kan niet varen," of: „Ik heb geen boot." Oorlogsschip: „Wijk uit, ik kan niet manoeuvreeren." N.B. Men beantwoordt een sein, dat men gezien en begrepen heeft, door de blauwe vlag te hijschen. Dit heet contra-sein. De vlag met een knoop er in, of vlag in sjouio, blijft het teeken dat men in nood ver keert en dus dringend hulp noodig heeft. Aan de Redactie der Texelsche Courant. Geachte Redactie Vergun mij voor het onderstaande een beschei den plaatsje in uw blad, dat heden 24 December 1894 verschijnt. De zaak is deze. Ieder weldenkend mensch is ten zeerste over tuigd van het groote nut van een postwezen, zooals dat in ons land reeds bestaat. Wij zullen ook de laatste wezen om dit te betwijfelen. Maar waar nu de posterij eene zaak van r(jke inkomsten bljjkt te zijn voor ons rijk, daar is het te betreuren dat sommige postdiensten zoo slecht beloond worden. Neem een concreet voorbeeld. De post per Diligence van Oosterend over Waal en Burg naar Oudeschild trekt voor haar werk en wat meer zegt hare verantwoor delijkheid zulk een minimum loon, dat het haast geen noemen waard is. En deze verkeerde toestand springt te meer in het oog, waar de verantwoordelijkheid vergroot wordt door bijko mende omstandigheden zooals verleden Zaterdag avond door zware storm, zoudat de Diligence gevaar liep van omver te worden geworpen, 't Zou naar m{jn bescheiden meening geen kwaad kunnen, indien d9 Burgerij van Oosterend en Waal als meeste belanghebbenden het hunne deden om daarin verbetering te brengen. Moge dit ingezondene daartoe aangespoord hebben dan is het doel van dit schrijven bereikt. U bi) voorbaat dankzeggende voor de plaatsing. Iemand die niet gaarne zag dat bovengenoemde dienst om die reden werd opgeheven. X. Voor ons vorig nummer te laat ontvangen. Waal. De tooneelvoorstelling door Onderling Genoegen alhier gegeven, is uitmuntend geslaagd. De jongelui die hun vrije uurtjes opofferden, om iets te leeren, waarmede zij een gezelschap aan genaam konden bezighouden, verdienen inalle opzichten een woord van lof voor hun streven. Allen deden hun best en toonden dat zij flink geleerd haddenwaarlijk, wij mogen zeggen dat hier aan ons dorp nog wel iets gedaan kan worden, indien men maar aanpakt; en wij hopen van harte dat binnenkort ons nog eens zulk eene uitspanning worde gegeven. DIXI. Schapen, 27 Dec. Aangevoerd18 paarden f 30 a 150, Stieren f af 25 Gelde koeien f 80 a f 225,- Kalfkoeien f 8 Vaarzen f 70 a f 100 14 Nuchtere Kalveren flOa 18,-; 80 Schapen f 22 a f30, 496 Lammeren f 12 a f 22, Bokken en Geiten f af gld.40 Varkens f8 af 11.. 40 Biggen f 5,— a f 7, Kippen a ct; Eenden a ct. Boter per half KG. f 0,40 a 0,45; Kaas per kilogram 25 a 35 ct. Kipeieren per 100 f 4.50 a f 5. Eendeieren per 100 f f Leiden, 28 Dec. Ter markt werden heden aangevoerd: Ossen stuks f 120 a f 252; 9 Stieren f 51 a f120; Veulens stuks; f af 88 kalfkoeien f 110 a f 248; Melkkoeien f 110 a f 248; 51 Varekoeien f 95 a 19084 Vette koeien f 120 a f 25239 Vette kalveren f 42 a f 94, 23 Magere kal veren 4, af 17; 6 Graskalveren f 14 a f 44 1204 Vette Schapen f 16 a f 32. 72 Schapen weide) f 11, a f 19,— Paarden f af Magere Lammeren f af, Vette jarige 48 Magere Varkens f 15 a f 26 Vette Varkens a. 172 Biggen f 2,75 a f 11 Zondag 30 December. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorna. 10 uur Ds. van Sohaick. Waal. Voorm. 10 uur Ds. de Mazube. Ben Hoorn. Voorm. half tien Ds. Leffef. Oudeschild. Nam. 2 uur Ds. Leffef. Oosterend. 's Avonds 7 uur de Hr. Barends. Cocksdorp. Voorm. half tien de Hr. Barends. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Waal. Voorm. 10 uur Ds. Kuperus. 31 December (Ondejaarsavond) HERVORMDE GEMEENTE. Burg. 's Avonds 67, uur Ds. van Sohaick. Waal. 's Avonds 67, uur Ds. de Mazube. Den Hoorn, 's Avonds Ds. Leffef. Cocksdorp. 's Avonds 67, uur de Hr. Barends. DOOPSGEZINDE GEMEENNE. Burg. 's Avonds 67, uur Ds. Kuperus. 1 Januari (Nieuwjaarsdag.) HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur Ds van Schaick. Ben hoorn. Voorm. half tien Ds. Leffef. Cocksdorp. Voorm. half tien de Hr. Barends. H6den overleed na een korte ongesteldheid ons eenigste lieveling, NEELTJE, in den aanvalligen leeftijd van 17 maanden. Haar diepbedroefde Ouders, Grootouders en verdere Familie. W. VLAS. N. VLAS Hemelrijk. Oudeschild, 26 Dec. 1894. Woor de velen blijken van belangstelling ondervonden op onze vijfentwintig jarige Echtvereeniging betuigen wjj onzen hartelijken dank. C. METS Dz. J. W. VLAS. Burg op Texel, Dec 1894. Lang dezen weg betuigen wij onzen oprechten dank aan den WelEdelen Heer Dr. WAGEMAKER, voor het goede werk aan ons dochtertje bewezen. Verder aan de Heeren Dekker, J. P. Kikkert en M. Bakker, voor de hulpzame hand daarbij verleend. K. KUIPER en Echtgenoote. Burq- Texel. aan allen, die in den storm van 22 op 23 Dec. jl. mjj zoo bereidvaardig de zoo noodige hulp hebben verleend. ZWANENBURG. Tessel, Oudeschild. Dec. 1894. Door het bestuur van het Waterschap de 30 Gem. Polders op Texel, zal op den 7 Januari 1895, 's morgens 11 uur, op het TERREIN b(j den HAMMERWEG, worden aanbesteed van af den Hammerweg tot aan den Zanddijk te Oost, in verschillende perceelen. AANWIJZING 6 Januari 1895, 's morgens 10 uur, beginnende bij den Hammerweg. gjjgpg*» Genoemd gedeelte dyk zal van af heden voor rijtuigen gesloten zijn. te HELDER, zal Slaandag 31 December van 11 tot 1 uur te spreken zjjn bi) P. LIEUWEN aan den Burg. groot ongeveer 17, of 2 Hectare, liefst in de nabijheid van den Burg. Aanbiedingen worden ingewacht aan het Bureau Tex. Courant, onder letter W. als: VET, BOTER, BEEL, enz. Alles contant. Aanbevelend, P. BOON. DAGELIJKS VERKRIJGBAAR C. VISSER. Sedert eenige weken vermist een KRUIWAGEN, zonder bak, grijs geverfd; die dezelve heeft geleend wordt vriendelijk verzocht direct terug te bezorgen. Schipper J. BAKKER. H. KIKKERT, Burg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 3