Voor slechts 50 cents MARL1TT: „Dfi TWBeÖB MW" Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij Riiterajlaals. C. R. KEIJSER. Prüs der lackines fl 25, f 2.00 en f 3.50. H.H. Winkeliers. (MemetteMa teicM ontvangen te telen Feuilleton. Een inwonend BOERENKNECHT A. DROS Aibzn. noteert heden vnnr Wasschen met Lucht. gevraagd DEN BURG OP TEXEL. Tot het vervaardigen van Druk- en Bindwerkhet plaatsen van advertenti'èn in alle courantenhet leveren van Nieuwsbladen en Tijdschriften enzenz. bevelen onderge- teekenden zich bij voortduring aan. langeveld de rooij. LIEFDE EN GELD. Vrij naar 't Fransch door A. B. 1 tegen 20 Maart (niet ouder dan 20 jaar). Adres: W. C. EELMAN, n/b den Burg. Per 100 Kilo. Murwe Lijnkoeken 104 stuks in kisten a f 10.50 Murwe Lijnkoeken 10000 kilo, franco haven Texel (los) 9.50 Lijnmeel 8.50 Schepp's samengestelde Veekoek 8.25 Half karde Lijnkoek K Co. 8.50 AHER1K.4ANSCHE LIJNKOEK 7.75 Grondnotenkoek 8.50 Half harde Sezamkoek 9.00 Hnrwe Raapkoeken 6.75 Gehalte en zuiverheid gegarandeerd. Gebroken 25 cents per 100 kilo hooger. a contant of bekende conditiën. Rozijnen 7Ct. p. pond bij 5 pond. Krenten 8'/t - Vijgen 10 Pruimen 8 1"* soort witte Suiker 25 Tarwe bloem 5 Heel 5 O O a a a a a a a a a a a a a a a a a a In 15 minuten is het goed uit het vuil; te zien aan de Waal bjj B. F. VAN DEN BERG, Woens dag 10-12 uur; den Helder by G. KOPPEN, Dingsdag 2-3 uur. Pnike Aardappelen p. mnd f 3.20, Winter, Uien 75 et. p. V, mnd, prachtige Appelen f 2 00 p. Vs mud; benevens Haring, Zoutevisch, Stok- viscb, groote Kastanjes, Chinaasappelen. Beste waar, billijken prijs. M, VLAS. Doe uw voordeel en probeer de SURROGAAT BOTER van de firma J. C. DONNEE, Alkmaar, levert uitsluitend prima kwaliteit. Monsters en prijscouranten worden op aanvrage franco toegezonden door den Agent JOHS. VERMEULEN, Vlaanderliof, ALKMAAR eene prachtige keuze in WOLLEN GOEDEREN als Kinder-, Meisjes en Vrouwenkapers, Hersen lappen, Dasjes, Wantjes, enz. Ruim voorzien van Winterpetten, bonte Mutsen, Kinderpooltjes, in alle soorten en prijzen. Voorradig de zoo gunstig bekende eigengemaakte duffelsche Winterjassen voor kinderen en ouderen; op verlangen wordt allep ook aangemeten geleverdd contant 5°/# korting-. Aanbevelend, UE. Dw. D., PHILIP VLESSING. is aan de drukkerij van dit blad voor de lezers verkrijgbaar met circa 100 platen, vroeger f 2.50, thans voor 50 cents. Deze keurig meesterlijk geschreven roman, boeiend van stijl en inhoud, is een der beste werken. De vertaling van G. P. Kits van Heijningen is onovortreffelijk. Wij bieden dit werk onzen lezers aan voor den spotprijs van 50 Cent, naar buiten franco tegen toezending van 60 Cents. UITGAVE VAN DE TEXELSCHE COURANT. TE 26. Hoofdstuk IX. Annette verliet hem op den drempel der woning, nadat zjj hem eerst nog had aanbevolen den moed niet geheel te laten zakken. Langen tijd bleef hg daar in de onmiddelflke nabijheid van de deur staan, voortdurend bezig met zijn wreede gedachten, totdat hij door een hevige schok uit zfln staat van halve bewusteloosheid werd opgeschrikt. H(j kreeg een duw van een der genoodigden die de woning van den baron verliet. Pas toch op, militair riep een ruwe stem. Achilles wendde zich levendig om naar den spreker. Militair? zei hij. Ik ben de burggraaf van Montbrison/ En ik verzoek u wat beleefder tot mü te spreken. De man keek uiterst verbaasd en zei De burggraaf van Montbrison? Ja, kent ge mij Alleen bt) naam, antwoordde de onbekende, terwijl hjj z|jn lachen niet kon weerhouden. Achilles werd toornig en zei boos: Neem u in acht, ik ken u niet, ook niet b(j naam maar ik zou u wel eens kunnen leeren, dat men niet ongestraft den burggraaf van Montbrison kan uitlachen. Ha, ha, zacht wat, mijnheer de burggraaf hernam de onbekende op spottenden toon ik begrijp wel, dat ge heden avond minder goed gemutst zijt. De jonge man vloog de onbekende bijna aan. Wie zegt u, dat ik niet goed gemutst ben? Waar bemoeit ge u mee? Met datgene, wat ook mg min of meer aangaat, zoo ik meen, zei de onbekende luid lachende. Achilles begon eenigszins te begrijpen wie tegen over hem stond, hij werd nog bleeker dan te voren en keek de man goed aan. Wie zijt ge dan? vroeg hij. Ha, ha, ge begint reeds iets te vermoeden Welnu, ge hebt goed geraden. Ik ben het Ik ben Le Lourdel. Hoe, Le Lourdel De ellendeling, die mij m(jn geluk heeft ontstolen. Dit zeggende nam Achilles een dreigende houding aan en was hg den bankier genaderd. Deze duwde hem brutaal op zijde en zei Doe maar geene moeite, ik zal toch niet met u vechten. Omdat go een lafaard zgt. Omdat men niet duelleert met den burggraaf van MontbriBon, hernam de bankier koel. De jonge man deed een sprong naar den bankier en riep woedend uit: Dat zult ge mg verklaren, Le Lourdel weerde hem met zgn grove hand van zich af. Men duelleert niet met den burggraaf van Montbrison, zei hg kalm, omdat de burggraaf de Montbrison de zoon is van den graaf de Montbrison en deze eerloos is. Mgn vader, stamelde Achilles verschrikt. Hg is zonder twgfel op het oogenblik reeds gevangen genomen, hernam Le Lourdel steeds kalm en ge deedt beter bg hem te zgn dan hier langs de straten te slenteren. Dat is een raad jongmensch, welke ik u geef. Achilles hoorde dit laatste niet meer. Hg was geheel zonder bewustzgn van hetgeen er rondom hem voorviel. Slechts een gedachte had hgZgn vader gevangen. En waarom? Wat wilde die man zeggen? Zgn haren rezen hem ten berge. Hg klampte zich aan de muur vast, om niet te vallen. De bankier had zich lachende verwgderd zonder dat de jonge man zelfs ook maar eene poging had aangewend, om hem terug te houden. Achilles zag hem in een rgtuig stappen en bg het licht van den lantaarn zag hg nog het lachend gelaat van den bankier. Hg dacht echter niet meer aan Le Lourdel. Hg dacht aan zgn vader en snelde door de donkere en eenzame straten. Hoofdstuk X. De dageraad begon reeds te blinken, toen Achilles bg zich aan huis kwam. Een raam was nog ver licht. Het was het raam van de kamer zgns vaders, De jonge man werd er zeer door getroffen, Zgn vader sliep dus niet. Hg moest wel een zeer ernstige; reden hebben zoo lang te blgven waken. Het was dus waar wat die man hem had verteld? Tot nu toe had hg nog eenigszins getwgfeld. Nu hg van de eerste schrik was bekomen, kreëg hg weder heerschappg over zgn geest. Hg had over alles nagedacht. Waarom zou zgn vader gearresteerd worden? Wat kon hg hebben gedaan? Hg wist wel, dat zgn financieelen toestand niet zeer roos kleurig was, maar onteerd? Neen dat kon niet. Een Montbrison kon niet onteerd zgn. Onder zgn tocht naar huis had hg dit overdacht en bgna was hg weder gerust geBteld, toen hg het licht zag blinken in de kamer zgns vaders en al zgn angst weder terug kwam. Blgkbaar gebeurde er bg zgn vader toch iets zeer ongewoons. Voor zoover hg wist was het de eerste maal, dat hg op zulk een ongewoon uur licht zag in de kamer zgns vaders. Schoorvoetend ging hg er toe over de woning binnen te treden. Zou hg bg zgn vader aankloppen op dit ongewoon uur? Wat zou hg zeggen, om dit bezoek te rechtvaardigen En als de ellendige Le Lourdel hem eens had voorgelogen? Hg moest echter weten wat er waar van was Hg kon niet in de onzekerheid blgven. Hg was reeds ongelukkig genoeg door het verliezen van haar dien hg beminde. De hemel had hem deze tweede slag moeten besparen, de eerste trof hem in zgns liefde maar deze slag was veel erger, want die trol hem in zgn eer. Nooit had hg die eer zoo op prgs gesteld als nu hg werd bedreigd. Overal met het hoofd omhoog te kunnen gaan, zonder vrees gedwongen te worden het te moeten buigen. Te weten dat men achter zich heeft een reeks van voorvaders, welke steeds hun naam onbevlekt hebben bewaard, dat geeft moed in het leven. Dat helpt iemand vooruit te gaan en allerlei moeiten en bezwaren te overkomen. Bg de gedachte hieraan gevoelde Achilles zgn hart hevig kloppen. Het eergevoel, dat was de bloei die zgn moeder met zooveel zorg bg hem had aan gekweekt. Het zaad was in goede aarde gevalle! en de plant was goed ontwikkeld en krachti! geworden. Daarom dan ook kon hg de angst nie: langer doorstaan, welke hem als 't ware verteerd» Hg moest zgn vader zien, hg moest onmiddelgk va: hem een besliste verklaring hebben. Hg kon nis langer aan zulk een vrees ten prooi blgven. Meer dood dan levend ging hg naar de deur va: de kamer zgns vaders en klopte bescheiden aan. Eet stem, die zeer aangedaan was en welke hg m» moeite als die zgns vaders herkende, zoozeer wï die veranderd, riep hem toe binnen te komen. Achilles opende de deur. Met een sprong stoB de graaf op, na eerst een voorwerp, dat op zgn bursas lag, met eenige papieren te hebben bedekt. {Wordt vervolgd.) 8n«lMn4ruk - LAN£1 VELD Dl BOOU- X»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 4