'""P. 763. Zondag 27 Januari. A°. 1895. Nieuws- en Advertentieblad. OFFICIEEL GEDEELTE. Binnenland. uist, 'illis teldl !<Ï8j :em, dei Ui; hfli ra» •om ïu. d. ?ref Jke e ■en,; Dit blad verschijnt Woensdag;- en Zaterdagavond. Abonnementsprys per S maanden Voor den Bobo 30 Cts. Franco per pott door ge heel Nederland 46 Cts. Naar Amerika sn andere landen met vorhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nnr op den dag; der uitgave. Pryjt der Advertenlièn Van 1 tot 6 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groot* letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. 30NNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen b|j de Uitgevers LANGEVELB DE ROOU, ParkstraatBübö op Tïxïl nan it. GRONDBELASTING. e BURGEMEESTER van TEXEL maakt be id, dat door hem heden is afgekondigd en aan Heer Rijksontvanger ter invordering is uitge- t, het kohier der grondbelasting op de ge- |Wde en ongebouwde eigendommen voor het stjaar 1895 en dat ieder daarop voorkomende "stingschuldige verplicht is, zijn aanslag op den lt8ie wet bepaalden voet te voldoen. 3 tr' Texel, 25 Januari 1895. De Burgemeester voornoemd, STRICK VAN LINSCHOTEN. 'lij RAADSVERGADERING. e BURGEMEESTER der Gemeente TEXEL elet op art. 41 der Gemeentewet derrengt, naar aanleiding daarvan, ter kennis wei de ingezetenen, dat eene vergadering van iop Raad door hem is belegd op Dinsdag, den aajJ&n. a. s., des voormiddags 11 uur, in de daar- r bestemde zaal ten Raadhuize dezer Gemeente, j el Texel, den 26 Januari 1895 ooi De Burgemeester, STRICK VAN LINSCHOTEN. Te behandelen onderwerpen l(je Mededeelingen. Ingekomen stukken. Voorstel B. W., aangaan tfldeldke geldleening. Aanbieding kohier, Hoofd. Omslag, dienst 1895. ler Benoeming leden stembureaux. Voorstel B W. gratificatie Ambt. ter Sscretarie, over 1894. Af- en overschrijvingen en betalingen uit den post voor onvoorziene uitgaven, dienst 1894. Benoeming onderwijzer o. 1. school te Oude i0o! schild. kf- Voorstel B. W., inzake verhooging maximum jaarltjksche bgdrage onderhoud Waalderweg. are eld lei ik! TEXEL, 26 Januari 1895. ™$volking. De bevolking der gemeente Texel .;ond op 1 Januari 1894 uit: in. 2964, Vrouw. 2950, te zamen 5914 'ermeerdering gedurende het jaar, door .boorte: M. 64, Vr. 76, te zamen 140 cl8tiging: M. 62, Vr. 56. tezamen 118 s; 126, 132, 258 'ermindering gedurende het jaar, door atfte: M. 36, Vr. 47, te zamen 83 isitrek M. 78, Vr. 90, te zamen 168 H4, 137, 251 ''e bevolking vermeerderde alzoomet 7 0Ievolking op 31 Dec. 1894 «in. 2976, Vrouw. 2945, te zamen 5921 «opmerkingen omtrent den loop der bevolking irende het jaar. betal geborenen in de Gemeente: ^levend M. 65, Vr. 77, te zamen 142 m. aangeg. 1, 2 Totaal 66, 78, 144 irfte in de Gemeente zonder de levenloos gevenen medegerekend nn. 35, Vrouw. 47, te zamen 82. >tal Huwelijken 41. Voor den bouw eener boerenwoning, -Jvan de aanbesteding tegen Donderdag j.l. a door den Heer D. C. Bakker te Oudeschild was uitgeschreven, waren ingekomen 8 in- schrijvingsbiljetten, en wel als volgt: P. Timmer, Oosterend f 8165. J. J. Bruin, Burg- 3168. A. Kees, Oudeschild - 3175. F. Daalder, Oosterend. - 3182. 0. Smit, Burg3243. R. Daalder, Burg- 3250. Gebr. De Wijn, Oudeschild - 3355.95. A. H. Geus, Burg- 3600. Het werk is aan den laagsten inschrijver gegund. Voor de verbouwing van de Hofstede „Operen", waarvan de aanbesteding gisteren avond heeft plaats gehad, waren ingeleverd 6 inschrijvingsbiljetten, als volgt: Job. Kalisf 1096. A. H. Geusf 1025. Jb. H. Geusf 1012. J. J. Bruinf 967. Cornells Zoetelieff 889. Pieter Zoetelieff 865. Het werk is aan den laagsten inschrijver gegund. Oudeschild, 25 Jan. Van eenige jongelieden Het schijnt nu, dat de electriciteit het zal winnen. De proefneming geschiedt voor reke ning van genoemde ingenieurs. Territoriale wateren. Binnen de lfjn van drie mijlen buiten de kustlijn heeft ons land het reoht vreemde visschers buiten de lfjn te houden tot het uitoefenen van hun bedrijf. Deze zooge naamde territoriale wateren vallen geheel onder het rechtsgebied van Nederland. Krachtens de conventie van den Haag tusschen verscheidene Europeesche mogendheden enkele jaren geleden gesloten hebben al die Rijken dat zelfde recht voor hun eigen kustgebied. In den allerlaatsten tijd echter gaan stemmen op die beweeren, dat die afstand van drie mijl te gering is en dat die minstens tot vfjf moet worden uitgebreid, willen de vischgronden niet te zeer afgevischt worden door vreemden ten koste van het bestaan der eigen kustbewoners. Zweden en Noorwegen schijnen reeds de afstand tot zes mijlen onderling te hebben geregeld, ook met Spanje en Portugal was dit reeds het geval i en ook in Engeland wenscht men die richting uit te sturen. Evenwel is men nog gebonden door het Haagsche Tractaatmaar het is dus te voorzien dat bij de eerste gelegenheid de beste een wijziging in deze geest zal plaats hebben. Het hoofdbestuur van den „Bond van te de Waal, die onlangs te de Cocksdorp eene Orde door hervorming" roept de medewerking tooneelvoorstelling gaven voor een liefdadig j van all0 weidenkenden in tot oprichting eener doel, is aan eene weduwe alhier, die 't zeer i vennootschap voor de te stichten kolonie goed gebruiken kande netto opbrengst, bedragen de een som van tien gulden, ter hand gesteld. De jongelieden, die zich zoo 'C lot van onge- lukkigen hebben aangetrokken, kunnen ver zekerd zijn dat hetgeen zij bijeenbrachten, moeielijk beter besteed had kunnen worden. Sinds een paar dagen zijn de geleidelichten op de haven alhier van nieuwe toestellen voorzien, waardoor het licht veel versterkt en dus verder op zee is waar te nemen. j De waterstaat heeft door deze verbetering werkelijk in 't belang der schipperij gehandeld. Mocht hij ook wat licht kunnen brengen in den donkeren nacht, die in figuurlijken zin zoo vele visschers omhult. Uit Den Haag verneemt de „Gazette van Antwerpen" en wel uit een allerbeste bron dat de onderhandelingen tusschen vennootschap voor „Eigen Haard." j De Bond wil voor cultuur geschikten en goed gelegen woesten grond aankoopen en dien verdoelen in kleine boerderijen van 4 k j 6 HA. Eene eenvoudige woning zal daarop I gebouwd wordeD, terwijl een deel van den j grond voor rekening der vennootschap zal j worden ontgonnen. Daarna zal de boerderij in huur worden gegeven aan een oppassend arbeidersgezin. Vee en gereedschappen worden er gratis bijgeleverd. Blijken de huurders vlijtig en oppassend te zijn, dan wordt de j losse' huur in vaste huur of beklemming ver anderd. Deze overgang mag voor de vennoot schap geen financieel voordeel worden. Door het „R. Nbl." werd dezer dagen bericht, dat de heer W. de Metier, het ge wezen lid der Tweede Kamer, zou lijden aan België en Holland voor het aanleggen der j invallen van de diepste moedeloosheid en internationale telephoonlijn zeer werkdadigsor^s aan totale verstands-verbijstering. De voortgezet worden. Men hoopt eerlang de »Midd. Ct.", die onderzoek heeft gedaan naar hand aan het werk te slaan en in de maand April gereed te zijn met de telephoonver binding tusschen Antwerpen en Rotterdam. Alzou zouden er gesprekken kunnen gevoerd worden tusschen Brussel en Amsterdam, tusschen Parijs en Amsterdam via Brussel en tusschen al de bijzonderste plaatsen van België en Holland. De minister van waterstaat, handel en nijverheid heeft, volgens het „U. D", bepaald dat volgens de plannen der ingenieurs Ter Meulen en Dufour, te Amsterdam, een proef zal worden genomen, om als beweegkracht voor de kolossale deuren van de nieuwe sluis te IJmuiden electriciteit aan te wenden. Zooals bekend is, was in deze quaestie een prijsvraag uitgeschreven of als beweegkracht hydrauliek of electriciteit zou worden gebezigd. j de waarheid van dit bericht, heeft de stellige 1 mededeeling ontvangen, dat het geheel onwaar iswel heeft de heer De Meijier zich zijne niet-herkiezing sterk aangetrokken en is hij geruimen tijd naar het buitenland geweest, omdat hij wat zenuwachtig was, doch hij is weer volmaakt gezond. Karaffen en flesschen schoonmaken kan men op de volgende eenvoudige manierMen neemt een weinig zaagsel, dat men met warm water in het te reinigen voorwerp doet. Na eenigen tijd goed geschud te hebben, spoelt men de karaf of flesch met wat koud water na en men zal zien dat het glas volkomen helder is. Wanneer de voorwerpen erg vuil zijn, doordat zij in geen langen tfld werden gereinigd, dan moet men deze zelfde bewerking een paar ouden herhalen. TEXELSCHE COURANT. TOOI af

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1895 | | pagina 1