Jï°. 766. Donderdag 7 Februari. A°. 1895. Nieuws- eu Advertentieblad. OFFICIEEL EEDEELTE. Binnenland* beb if' op X ge i 'k, hert nd. i rerdra| minde, om t 'iets he daaru g Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor dkh Buna SO Cts. Franco per post door ge heel Nkdbbland 45 Cts. Naar Ahbbjka sa aaceie landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave. Prijs der Advertentiën Van 1 tot C regels 30 Cts. Iedere regel meer S Cts. Groots letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD <fe DE ROOU, Parkstraat, Btraa op Tkxil plicht Belooning voor het vinden van een lijk. De BURGEMEESTER van TEXEL maakt tsiaglekend, dat blijkens by hem ontvangen bericht an den vice consul van Duitschland te Heider, ene premie van DU1ZENO MARK is gesteld _p het vinden van het ïyk van den Heer WALTER 0 z®"|CBüLL, wonende te DUEREN, Rheinland, liddelbare lengte, eenigszins gedrongen gestalte, gori donkerblond haar, kleine korte knevel en trouwring met de naam Emmy Schoeller. issaif Bedoelde persoon was passagier aan boord van et onlangs in de Noordzee gezonken Duitsche itoomschip „Elbe." By het vinden van bedoeld lijk verzoekt de urgemeester onmiddellijk telegrafisch bericht. Texel, 4 Februari 1895. De Burgemeester voornoemd, STRICK VAN LINSCHOTEN. GRONDBELASTING. De BURGEMEESTER van Texel, brengt ter rennis van belanghebbenden, dat ter Secretarie r z»|lezer gemeente, van af heden gedurende 30 dagen ?oor een ieder ter inzage ligt, eene opgave der schattingen en metingen in deze gemeente over uldjhet dienstjaar 1894. De verzoekschriften om hermeting of herschat- ting ten koste van ongeiyk, - die om vernietiging van schattingen, welke geacht worden in strijd met de wet te zyn verricht, de bezwaarschriften tegen ambtshalve verbeteringen van misstellingen ia de belastbare opbrengst en van onjuiste metin gen en berekeningen, zoomede de bezwaarschriften omtrent de onderwerpen, bedoeld in art. 43 der wet van 26 Mei 1870 (Staatsblad n° 82), behooren luidens de artt. 16 n°. 1, 19 n°. 2, 23 derde lid en 44, bij Gedeputeerde Staten dezer provincie te worden ingediend, binnen 30 dagen na heden. Texel, 6 Februari 1895. De Burgemeester voornoemd, STRICK VAN LINSCHOTEN. ei var sht og TEXEL, 6 Februari 1895. Maandagavond hield de Texelsche IJsclub haren jaarlijkschen feestavond, waar zoo niet alle, dan toch zeer vele leden met hunne dames-huisgenooten tegenwoordig waren. Het programma voor dezen avond beloofde een drietal blijspelen, muziek en zang, en als surprice „optreden der beroemde Beiersche Dameskapel," een en ander te besluiten met een bal. De heerschappij van den wintervorst baarde voor dezen avond alreeds teleurstelling, door dien we, tengevolge daarvan verstoken bleven van de muziek van de heeren Polak van den Helder, een zoo gewenschte aanvulling bij een avond als Maandag. Het gemis daarvan werd evenwel minder sterk gevoeld tengevolge de bereidwilligheid van eenige jongelieden, wier klavier- en snarenspel veel vergoedde. Het programma voor den avond werd met stiptheid uitgevoerd en de verschillende num mers met genoegen door de aanwezigen aan gehoord. Aan de costumes was door velen groote zorg besteed. Eene aardige gedachte was de surprice „optreden der beroemde Beiersche Dameskapel" welke, zoo al niet streelend voor het gehoor, toch eene allerliefste verschijning was. Na r floep der werkzaamheden bleven velen nog eenige uurtjes bijeen om aan het slot nummer van het programma deel te nemen en deze bijeenkomst opgewekt te besluiten. Met 9 Februari a.s. wordt de rijksveld wachter P. van Os verplaatst van de Cocksdorp naar Wijk aan Zee en Duin en met denzelfden datum de rijksveldwachter K. v. Wingerden verplaatst van Beverwijk naar de Cocksdorp. Waal, 5 Febr. Dat .het ijs, ondanks de aanhoudende vorst, toch nog niet geheel ver trouwbaar is, ondervond Zondag j'. eene jonge dame, die op het Kil in Waal en Burg „er door" zakte. Gelukkig waren er spoedig behulp zame handen aanwezig, om de schaatsen- rijderes uit hare koude positie te redder. Onze zeevaarders. Den len April a. s. zal het 300 jaar geleden zijD, dat de eerste Nederlandsche schepen naar Oost-Indië zijn vertrokken, en wel van Tessel uit. „Den 2e dach Apprilis op Sondaghe hebben wy onze arckeren gelicht, den wind hebbende van den n. o. ende syn des morgens omtrent te 7 uren het Spangersgat uitgelooperi, onzen rechten coers als synde naar de horffden settende, om tusschen Eogelant ende Frarchi ych naer de ïyke zee te loopeu," zoo luidt het in het journaal, gehouden door den adelborst Frank van der Does, die den tocht meemaakte. Deze schepen, uitgerust door de „Compenie Van Verre in Amsterdam," waren gedoopt met de namen „Mauritius," „Hollandia," „Amsterdam" en „Duyfke." Te HarliDgen zijn in de laatste 14 dagen vier personen plotseling blind geworden. Midden onder hun bezigheden was het, alsot eensklaps het licht uit hun oogen ver dween. Een der patiënten, die op de wandeliDg was, verbeeldde zich eenige maler, dat het sterk weerlichtte en na de laatste maal was hij stekeblind. Tot nog toe is geen der patiënten iets beter. „De Standaard" wijst er aan het slot van een artikel over Kolonisatie op, dat men blijk baar in de West, in Suriname, het hooge belang begint in te zien van vestiging van Hollandscbe boeren aldaar, ook om den wille der kwijnende kolonie zelf, die bijna viermaal grooter is dan ons land. Bij de Koloniale Staten is nl. een ontwerp aanhangig tot regeling van de voorwaarden, waarop personen of gezinnen zich daar als land bouwers kunnen vestigen. „Als nu maar de hand aan den ploeg geslagen wordt", zegt het blad, „en het niet blijve bij goede voornemens, die nooit verwezenlijkt wor den 1 De behoefte aan landbouwers allereerst brengt dit goede met zich, dat men niet hoeft te beginnen met paupers uit de steden af te zender, wien het allicht, ontzenuwd als ze zijD, aan de noodige energie en gehardheid ontbreekt om door te zetten en bij aanvankelijk gering resultaat den moed er nog in te houdeD. „Misschien brengt onze West mettertijd nog wat men van Amerika niet verwachten kon, omdat daar alle nationaliteiten samensmelten wat Transvaal beloofde, maar niet vervulde; en wat men van de Oost oogenschijnlijk tever geefs hoopt." Een lentebode. Uit Beilen wordt aan de „Asser Ct." gemeld, dat aldaar voor eenige dagen, bij feilen noordoostenwind en 10 15 graden vorst, eene ooievaar werd gezieD, die vroolijk door de heldere lucht klap wiekte, als ware het midden in den zomer. Verscheidene personen hebben het dier van nabij gezien. Te Naarden kreeg dezer dagen iemand een onbeduidend wondje. Kort daarop ont stond bloedvergiftiging, ten gevolge waarvan zijn arm voor een groot gedeelte moet worden afgezet. Een tabaksblaadje, dat in den aanvang op de wond was gelegd, wordt nu als de oorzaak der bloedvergiftiging beschouwd. De Elbe, een der snelstoomers van de Norddeutsche Loyd, 2810 registertonnen groot, den 29 uit Bremerhaven naar Nieuw York ver trokken, is den 30 's morgens om half zes toen het wel duister, maar toch helder weer was, op 30 myien afstand van den Hoek van Holland aangevaren door een Engelsch kolenschip, de Crathie, op weg van Rotterdam naar Aberdeen, 470 tonnen groot, en byna onmiddeliyk gezonken. Het geraas by de aanvaring was niet zeer sterk, maar toch snelden onmiddeliyk tal van passagiers naar boven (er waren er 240 aan boord, benevens de bemanning ten getale van 149 en men vloog naar de booten. Hoeveel booten er te water gelaten werden, is nog niet uitgemaakt. Volgens de eene lezing zouden het er acht zyn; een der passagiers beweert echter, dat er slechts twee werden uitgezet, waarvan er een oogenblik- kelijk omsloeg. Van de menschen, die zich in deze laatste hoopten te redden, leeft thans nog slechts eene vrouw, Anna EOcker, die zich zóó krampachtig aan een stuk wrakhout vastklemde, dat men haar byna niet in de tweede boot kon krijgen. Slechts 20 menschen zyn gered. Dezen deden aangiypende verhalen van den angst onder de passagiers, die zich verdrongen op het dek en elkaar de kans op redding betwistten. Een van hen b.v. werd aangevallen door medepassagiers, die hem met geweld een reddingsgordel trachtte af te nemen, waarvan hy voorzien was. De mannen van de Elbe waren voiyverig in pogingen tot uitzetten van de booten, maar het werk werd belemmerd doordat de touwen bevroren waren. Geverfd snoepgoed. Te 's-Hage bleek dezer dagen weer het gevaarlijke van geverfd snoepgoed. Een meisje had voor een cent van zulk groeD gekleurd lekkers gekocht en dit met haar zusje gedeeld. Eenige oogenbükken daarna begonnen beide kinderen hevig te braken. Dadelijk werd de dokter geroepen, die met spoed een drank voorschreefmaar toch bleven de kleinen nog eenige uren onwel en het kleinste had 's nachts nog hevige koorts, terwijl de geneesheer twee malen terugkwam en dus de zaak blijkbaar ook ernstig inzag. Terecht vraagt men, of 't tiet de taak der overheid is, tegen zulke zaken door een nauwlettend toezicht te wakeD. i, hera t uw TEXELSCHE COURANT. ;en kei IZWOI J op ei en, di 'ettii ar, irhei r aan uldi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1895 | | pagina 1