OFFICIEEL GEDEELTE. N°. 779. Zondag 24 Maart. A9. 1895. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag;- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor d«n Bubo SO Cts. Franco per post door go- heel Nkdbbland 45 Cts. - Naar Akhbdea en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nnr op den dag der uitgave. Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de XJitgev&rs LANGEVELS DE ROOIJ, Parkstraat, Bubo op Tbxil HADASTER. De BURGEMEESTER van TEXEL doet te weten, dat volgens ontvangen mededeeling, door den landmeter van het kadaster in het begin der volgende maand zal worden aangevangen met de opneming der kadastrale veranderingen in deze Gemeente. Texel, .22 Maart 1895. De Burgemeester voornoemd, STRICK VAN LINSCHOTEN. TEXEL, 23 Maart 1895. Volgens mededeeling van den Minister van Justitie, is met ingang van 6 April verplaatst de Rijksveldwachter W. Jongepier van Haarlem naar de Cocbsdorp op Texel. Eene waarschuwing, om niet, zal zeker niemand te duur voorkomen. Zulk eeue waarschuwing doen wij wanneer wij er aan herinneren dat de Personeele belasting voor den laatsten Maart geheel moet zijn betaald. Daarvoor rest dus nog deze week. Een ieder doe zijn voordeel met deze waarschuwing, waarvan de kosten nihil zijn. Waal, 19 Maart. Het muziekgezelschap „Concordia", dat den laatsten tijd weinig meer van zich liet hooren, is dezer dagen door de werkende leden ontbonden. Oudeschild, 22 Maart. Heden is door een garnalenschuit hier weer een vat hars aaDge- braeht, dat in het net van den zeebodem was opgehaald. Het vat was gemerkt „H. U. R." Een bedrag van f 12.55 is hier ter hand gesteld aan de Wed. V., hetwelk te Oosterend door de Heeren J. Daalder en E. Viessin g dezer dagen was ontvangen, bij gelegenheid dat eene lezing en eenige bijdragen voor 't goede doel werden gehouden. De Tweede Kamer heeft de motie van den heer Dobbelmann, betreffende de nood zakelijkheid een er herziening en uitbreiding van ons tarief van invoerrechten, met 52 tegen 33 stemmen verworpen. Vanwege het Britsch Departement van Landbouw is de landing van vee uit bijna alle Europeesche landeD, met inbegrip van Nederland, verboden. Uit Brussel ontvangt Reuter bericht, dat volgens particuliere berichten de Belgische grens heden voor Nederlandsch vee weer zal worden geopend. De Belgische Minister De Bruyne die ver klaarde, dat h(j binnenkort een besluit zou uit vaardigen, waar by de grens geopend wordt bij een paar bureelen op de Hollandsche grens en by het bureel van Meenen op de Fransche grens, voegde daaraan toe 't Was om reden van bescherming zooals men het gezegd heeft, dat ik in Juli 1894 de grens deed sluiten't is omdat het mond- en klauwzeer in Holland woedde. De ziekte is thans zoo sterk verminderd, dat, volgens de laatste inlichtingen, ze nog enkel waargenomen wordt in zesentwintig boerderyen in Noord Brabant en Friesland. Ik zal dus de grens wederom openen om aan den algemeenen wensch onzer fokkers te beantwoorden. Doch ik doe het binnen bepaalde perken en slechts ty'deiyk. Zooals is medegedeeld, zullen de Koning innen in de maand April a. s. Londen be zoeken. De «Tel." verneemt nader, dat de zeereis van uit Den Helder zal worden ge maakt dit zou dan gepaard gaan met eenige maritieme vertooning. Volgens andere berichten zal de reis van Vlissingen gaan. Men meldt uit Hippolytushoef Gedurende dezen winter zijn op het eiland Wieribgen eene menigte wilde zwanen ge schoten. Door sommigen wordt het getal op 350 geschat. De prijs voor dat wild bedroeg voor de oude f 4 a f 6, voor jonge f 1,75 a f 3. Eenige zwanen, die slechts even aan den vleugel aangeschoten waren, werden levend bemachtigd en brachten f 6 a f 8 op. Voorts werd er eene veel grootere hoeveelheid rot ganzen, die hier af en toe op den trek voor komen, zoowel geschoten als met het slagnet gevangen. De houders van eendenkooien echter, die anders soms honderden eenden, talingen en smienten vangen, klagen. Hunne vangst was van zeer weinig beteekenis. Op het Alkmaarsche meer zijn onlangs door visschers van den heer Dil in den tijd van tien dagen ongeveer 20,000 pond aal en paling gevangen. Ook werd een witte aal gevangen, welke door den heer Dil naar Artis te Amster dam is opgezonden. Een bakkersjongen, te Amsterdam, die van zijn patroon in de Goudsbloemstraat had gedaan gekregen, wilde zich daarom op dien patroon wreken. Hij deed dit op de volgende wijzeDe buurt waar hij gewoonlijk 's morgens met zijn broodkar liep, was de Nassaukade. Maandagmorgen ging hij nu dienzelfden weg loopen en toen hij zag, dat zijn opvolger zich een oogenblik van zijn kar verwijderde, goot hij in de nog met brooden gevulde wagen een flesch petroleum leeg. Ook trachte bij nog het zakje met geld, dat er in lag, mee te nemende nieuwe knecht zag dat echter, greep hem en leverde hem over aan de politie. Gelyk men weet werd aan Jaap Eden, den pryswinner op schaatsen te Hamar, een feestelyke ontvangst bereid by zyn terugkomst in Nederland. Toen Jaap te Haarlem zijn intocht deed, had hy, alvorens de restauratiezaal binnen te treden, zyn modern hoofddeksel verwisseld met 6en astrakan mutsje. De hoed werd in het rytu'g neergelegd, en, hoe dan ook, hy viel daar uit en werd dooreen der medeloopenden weder in het rijtuig geworpen. De heer W. Muiier, meenende te doen te hebben met een ongepaste aardigheid, vatte het hoofd deksel en gooide het verontwaardigd over eenige ryen van het publiek heeD, op straat. Jaap zag zyn hoed niet terug, doch ontving in de plaats daarvan den volgenden brief: Goeie Jaap! „Hierby de letters van uw hoed, de hoed zelve zend ik niet terug daar hij my past en ik er juist een noodig heb, trouwens zou u er toch nu niets meer aan hebben daar ik hem boven een potje met vuur wat verwydt heb. Ik heb nogal een dikke kop weet uen ik zag u had nog zoo een lekkere warme muts op. Aangenaam zal het my zyn wanneer u by een volgende ovatie een flinke jas of een paar bottines (ik heb steek No. 9) uit het rytuig werpt dan was ik van de zomer het heertje. Vriendeiyk groetend UEd. Hoeddrager. N.B. Ik heb hem al op." Aan weerszijden van den bri6f prijken de uit- Een schip in de lucht gevlogen, Bij Lobith is Dinsdagnamiddag om halfzes een met dynamiet geladen schip in de lucht gevlogen. Een in de nabyheid gelegen schip is daardoor in brand geraakt. De omliggende huizen be kwamen veel schade. De ontploffing had plaats te Salm Orth (by Spyck) en het schip heet „Elisabeth" (schipper Reymers), welks lading bestond uit 1000 kisten dynamiet, inhoudende 20,000 K.G. Het aantal dooden bedraagt 13, dat der gekwet sten vermoedelyk 5, terwyi één krankzinnig is geworden. Het schip „De Hoop" (schipper Gerritsen) is verbrand, andere schepen zyn ernstig beschadigd. Op de plaats des onheils is de ver woesting verschrikkeiyk. Nader meldt men aan het „Hbl." Terwijl men bezig was een transport dyna miet van ongeveer 9000 kisten, of ruim 22,500 K.G. en verdeeld over 6 schepen, bestemd voor Maassluis, weder in te laden, nadat het onge veer vier weken geleden, toen de rivier met ys was bedekt, in een loods aan de overzyde der rivier was opgeslagen, deed zich om half zes, toen men begonnen was met de lading van het derde schip, een hevige ontploffing hooren. Byna onmiddellyk volgde een nog heviger knal. De huizen waggelden op hunne grondvesten, en toen men de straat opvloog, zag men een reusachtige dampkolom boven de ligplaats der dynamietschepen opstijgen. Nadat deze was opgetrokken, bleken er twee schepen beladen met ongeveer 1600 kisten, in de lucht te zyn gevlogen. Een derde schip stond in brand, doch gelukkig bleek dit nog geen lading aan boord te hebben. Intusschen is dit schip door het vuur vernield. De andere nabijgelegen vaartuigen moeten betrekkeiyk weinig geleden hebben. De ramp is niet op Nederlandsch, doch op Pruisisch grondgebied voorgevallen. Zondagavond ontstond door onbekende oorzaak binnenbrand ten huize van de koop vrouw Aaltje Schurink, oud 64 jaren, wonende in de Veldmaatsgang in de Laarstraat te ZutfeD. Bij de opruiming van het vuil, dat zich in het huis bevond, ontdekte men nog heel andere dingen dan men verwacht had en wel werd successievelijk ongeveer aan zilvergeld f 5675, benevens eenig gesmolten zilver en eenige gouden sieraden gevonden. De eigenares stond bekend als eene be hoeftige vrouw, die dan ook langs de huizen ging vragen. Kwalijk riekende potten met vleescb, 6 8 stuks beschimmelde roggebroo- den, 40 etenskaartjes uit verschillende spijs- kokerijen en brandstofkaartjes werden onder den rommel gevonden. Naar de „Residentiebode" verzekert, houdt de Minister van Oorlog zich bezig met de voorbereiding van eene hervorming onzer levende strijdkrachten. Bij die regeling zullen de schutterijen „niet op den tegenwoordigen voet behouden blijveD." Uit Pijnacker wordt geschreven Als een bewijs dat in deze streken nog van geene daling der landprijzen sprake is, waarvan de berichten, vooral uit het N. en O. van ons land, gedurig gewagen, dient, dat in de afge- loopen week alhier eene boerenwoning met 20 HA. land in publieke veiling de kapitale som van f 43,000 opbracht. Nu moet hierbij echter in aanmerking genomen worden dat er extra goed weiland onder was en dat de ver snippering in verscheidene perceelen mede tot dien buitengewonen prijs aanleiding gaf. Volgens deskundigen is hier voor een boer onmogelijk een behoorlijk bestaan te vinden op zulk een duur land, wil de landheer een billijke rente van zijn geld trekken. Daarenboven werkt de versnippering van de landerijen, die eertijds tot ééne boerderij behoorden, ook al niet mede om den boerenstand er boven op te helpen. In de Zaterdag gehouden vergadering van den raad der gemeente Ginneken (by Breda) werd door burgemeester en wethouders voorgesteld den hoofdelijken omslag van zekeren landbouwer te verhoogen met f 2, om reden een nichtje bij hem was komen inwonen. Het jongste lid van den raad merkte op, dat dit twee kwartjes te veel was daar de beste boerenmeid maar een daalder waard is. Hilariteit onder de vroede vaderen i TEXELSCHE COURMT. geXalple letteris vilt don hood J. E.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1895 | | pagina 1