N°. 782. Donderdag 4 April. A*. 1895. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor dsn Buna SO Cts. Franco per pott door ge heel NbdkbIiAND 46 Cts. - Naar Aotbtk* an andere landen met verhooging der porto's. Advertcntlën vóór 10 nor op den dag der uitgave. Pryjt der Advertenlién Van 1 tot 6 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Gtroote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIÉN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGffiVELD DE ROOU, Parkstraat, Bdbg op Tuxjk. Onze geabonneerden buiten Texel zij herinnert dat bij niet toezending van het abonnementsgeld voor 15 April a. s., na dien datum per postkwitantie over het verschuldigde wordt gedisponeerd. Binnen enkele dagen zullen wij over de ons komende bedragen van abonnements- en adver- tentiegelden enz. disponeeren; wy verzoeken beleefdelijk gereede voldoening daarvan. DE UlTÖ. TEXEL, 3 April 1895. De verkiezing van een lid voor de Prov. Staten zal, naar gemeld wordt, plaatshebben den 2den Dinsdag in Mei. Naar het „Vlieg, blad van Helder" verneemt zou Dr. P. Bakker, het aftredend lid, in dit district, voor eene herkiezing niet in aanmerking wenschen te komen. Ter markt van Maandag was geen aanvoer. Oosterend, 1 April. Alhier doet zich in de laatste jaren het eigenaardige geval voor, dat veel meer jongens dan meisjes op de openb. lagere school worden aangenomen. Thans bestaat de aanvangsklasse uit 19 kin- dereD, waarbij slechts 5 meisjes zijn, terwijl het procent voor de meisjes over de laatste drie jaren slechts 23 bedraagt. Oudeschild, 2 April. Misschien wordt het visschen naar garnalen nog ruim eene maand voortgezet, doch hoe gunstig in dat tijdsbestek ook de uitkomsten mochten zijn, 't is bijna ondenkbaar dat in die enkele weken het te kort kan worden aangevuld, dat deze visscherij in den afgeloopen winter voor de visschers heeft opgeleverd. Dan ziet het er treurig uit voor de vaartuigjes, die te klein zijn om er de Noordzee mede te bevaren. Andere bronnen van nijverheid bestaan ook hier, helaas, niet. Over het geheel beleven de visschers moeielijke tijden. Voor de op Vrijdag, 5 April a.s., op het Doelenveld, te Alkmaar, van 11 tot 2 uur te houden tentoonstelling van vet- en fok-rundvee, woivee en varkens, zijn, behalve de voorwerpen ter opluistering, 157 nummers aangegeven: een cijier, dat de laatste jaren niet bereikt werd. Daaronder zijn 81 vette en 46 fokrun- deren. De trekking voor de aan deze tentoonstelling verbonden verloting heeft plaats op Zaterdag, des middags te 12 uur, in het locaal Harmonie, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden notaris H. J. de Lange. De trekkingslijsten zijn kosteloos op franco aanvrage verkrijgbaar bij den secretaris der afdeeling Alkmaar, H. Siebert Coster aldaar. De prijzen, die op Zaterdag, 13 April, niet zijn afgehaald, worden op 15 April verkocht. Men meld uit Haarlem aan 't N. v. d. D. De „Vereeniging tot zedelijke verbetering van ontslagen gevangenen" kan een feit con- stateeren van goed geslaagde hulp, dat tegeu tien mislukkingen opweegt. In 1889 maakte een ambtenaar aan de bank van leening zich schuldig aan fraude, deed de gemeente een schade lijden van f 235 en kwam in de ge vangenis. Toen hij hieruit was ontslagen, trok de vereeniging zich zijn lot aan en bezorgde hem naar de Transvaal, waar 'thetjongemensch gelukte een eervolle betrekking te verkrijgen; en niet alleen had de vereeniging reeds na twee jaren de voorgeschoten gelden terug en ontvingen' ook anderen, die hulp hadden ver leend, het hun toekomende successievelijk, maar thans heeft ook de gemeente hare f 235 ontvangen. Zaterdagmorgen ontving een der onder wijzers van de kostelooze school Gt. te Deventer het eerste kwartaal zijner jaarwedde over 1895, tot een bedrag van f 125, waaronder een paar bankjes van f 40, die hij tusschen een courant in zijn zak stak. Tehuis komende, stopte hij de courant in de kachel met de beide bank biljetten, die jammerlijk verbrandden. CJit de verzamelde asch was niets meer te herkennen. De nummers zijn niet bekend. Uit Emmen schrijft men: De varkensteelt werd in den laatsten tijd weer geweldig overdrevengrootendeels daardoor zijn de prijzen thans zeer laag. Sinds de vorige markt zijn ze nog aan zienlijk gedaald. Wel werden er geen biggen tegen sinaasappelen ingeruild, of vergat men ze, zooals vóór een paar jaar, bij het scheiden van de markt mee te nemen, maar toch brach ten ze vandaag weinig op, n.l.ongeveer 40 cents per week. Omtrent het schip, dat op het terrein der wereldtentoonstelling te Amsterdam wordt ge bouwd, deelt men het volgende mede. Midden op de tentoonstellingsterreinen verrijst het trotsche zeekasteel, het stoomschip „Prins Hendrik", met zijne beide masten en schoorsteen en eerstdaags zal de Nederlandsche driekleur van de gaffel waaien. Het vaartuig heeft een lengte van 300, bfj eene breedte van 48 Amst. voeten. Langs een breeden brug komt men aan boord. Ook het groote waterbassin, waarin het schip ligt, is thans zichtbaar en met zjjne versieringen zal het ongetwijfeld een der attractie-punten der expositie uitmaken. Op het dek van het reusachtige schip is een rooksalon geplaatst van djattiehout en bestemd tot reclame voor de Nederlandsche Koninklijke postdienst Vlissingen- Queensborough der Stoom vaart Maatschappij Zeeland." Deze rooksalon geeft tevens door trappen toe gang tot de andere salons, welke ieder eene lengte hebben van 20 bfi eene breedte van IS Meter. In deze salons bevinden zich hutten, badkamer, kaartenkamer, commandantshut, administrateurs- en officiershutten, lampenkamer enz., terwijl ook een leeskamer en damessalon worden gebouwd. Natuurlijk zal een restaurant niet ontbreken, en, alles samenvattende, kan men zich voorstellen, welk een fraai geheel dit schip zal worden. Niet zonder verbazing hebben velen zeker kennis genomen van het bericht in de „Staats courant", volgens hetwelk in afzonderlijke dagorders, bij het leger hier te lande en in Indie, het gedrag van een zeeofficier eervol zal worden vermeld wegens een wapenfeit in Atjeh verricht op 16 Oct. 1886. Beter laat dan nooit, zegt het „Hbl." Maar zonderling klinkt het zeker, dat zulke verdienste eerst na 87» jaar worden erkend. Is de „N. R. Ct." wel ingelicht omtrent de denkbeelden van den Minister van Financiën, dan strekken z|jne voornemens tot herziening van de wet op de personeele belasting zich in hoofdzaak uit tot het aannemen van vijf grondslagen, met j geheele afschaffing van de belasting op lucht en i licht, d. i. op deuren en vensters. Onderhoud en opvoeding van kinderen, kleinkinderen en pupillen, nog geen 21 jaar oud, zou aanspraak geven op eene remissie voor de grondslagen huurwaarde, haard steden en meubilair. Niet voor de beide overigen dienstboden en paarden. Voor huurwaarde zou als regel worden aangenomen het bedrag van den jaar- lljksche huurprijs. Voor huurwaarde, haardsteden en meubilair zouden van belasting vrij >t)n kost scholen, fabrieken, werkplaatsen en winkels. De belasting op het personeel zou zoo zuiver mogelijk eene verteringsbelasting moeten worden d. i. eene belasting op bijzondere verteringen, gelfik de accijns heffing eene zoodanige is. Het gebruiken van ge bouwen zou als eerste grondslag, de huurwaarde de basis van de geheele belasting blijven. Béne haardstede zou onbelast blijven; elk vertrek, dat eens of meer in het belastingjaar verwarmd wordt, voor ééne haardstede gelden. Ben vertrek, waar gelegenheid is tot stoken oiwaar een warmtegeleider is, zou beschouwd worden als verwarmd. Voor twee haardsteden zou f 1, voor iedere haardstede meer telkens 3, 4, 5, 6 etc. gulden meer verschuldigd zijn. Een gebouw dat verschillende woningen bevat, zou in den regel in de volle belasting moeten vallen. Schatting der huurwaarde zou geheel vervallen en bfi niet verhuurde perceelen geregeld worden door vergelijking met de huurwaarde van gelijksoortige gebouwen, ook wat stand en ligging betreft. Wordt thans van de huurwaarde 6 pet. betaald, de Regeering zou dezen maatstaf tot 10 pet. willen opvoeren, in verband met het prijsgeven van de deuren en vensters. De waarde van elk meubilair zou moeten geschat wordenniet door een minutieus onderzoek, maar bfi wijze van klassificatie met ruime speling en eene progressie in aanslag voor de opklimmende klassen, op de wijze zooals thans bjj den beBtaanden grondslag der dienstboden plaats heeft. Die progressie zou b(j de haardsteden geringer zijn, althans wat de lagere klassen betreft, zoodat twee haardsteden minder zouden betalen dan thans het geval is. De progressie bij de dienstboden zou iets sterker worden, doch inzonderheid voor een grooter aantal dan zeven. Het minst sterk zou zfi behoeven te z|jn bfi de paarden, waar z(j zich vóór het derde paard niet noemenswaard zou doen gevoelen. Het belastingjaar zou voortaan tegelfik met het burgerlijk kalenderjaar aanvangen en eindigen, Uit den goeden ouden tijd. De soldaat Muller kreeg een dag politiekamer. Terwijl hij zijn straf onderging, trok hij om de eene of andere reden een zijner laarzen uit, wat door den met de inspectie van het arrestlokaal belasten onderofflcier werd opge merkt. Deze maakte rapport van hetgeen hij had gezien, welk rapport langs den hiërar- chischen weg den vierden dag bij den com mandant der compagnie ter afdoening inkwam, die besliste dat de soldaat Müller aanstonds weer zijn laars moest aantrekken. Komt er in den huidigen tijd weinig geld in des landmans buidel, lang geleden was het al evenzoo. In de eerste 25 jaren na 1500 werd op de weekmarkten onzer steden voor een zak tarwe 12 stuivers, voor een zak rogge 8 en voor een zak gerst 5 stuivers betaald, het maalloon voor een zak graan bedroeg een oortje of 2 stuivers. Eieren kreeg men eigenlijk voor niemandal, zelfs 38 voor één stuiver. TEXELSCÏÏE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1895 | | pagina 1