N°. 788. Donderdag 25 April. A9. 1895. Nieuws- en Advertentieblad. OFFICIEEL GEDEELTE. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abmnementsprijs per 3 maanden Voor dkn Bdbo 80 Cts. Franco per post door go- heel Nsdxblans 46 Cti. Naar Ajkbixa «q andere landen mat varhooging dar porto's. idvertentiSn vóór 10 nor op den dag der uitgave. Pr\js der Advertentièn Van 1 tot 6 regele 80 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groot» letters en Vignettan worden naar plaatsruimte berekend. Bewtlsnummers 3 Ota. psr nummer. ABONNEMENTEN en ABVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LAN9EVELD Sc DE ROOU, Parkstraat, Burg op Tbzii. INVOER VAN VEE IN BELGIË. De BURGEMEESTER van TEXEL brengt ter kennis van belanghebbenden, dat biykens een by hem ontvangen bericht van den Heer com missaris der Koningin in deze provincie, de Belgische grens, met ingang van 27 April a. s. weder voor invoer van vee en schapen uit Nederland wordt gesloten. Texel, 20 April 1895. De Burgemeester voornoemd, STRICK VAN LINS CHOTEN. TEXEL, 24 April 1S95. Met zekerheid kunnen wij mededeelen dat A. de Rooij en Echtgenoote, Vader en Moeder in het Algemeen Weeshuis alhier, eervol ontslag uit die betrekking hebben aangevraagd met ingang van 15 Aug. a. s. De beide funct ion narissen namen gedurende bijna 15 jaren het inwendig bestuur van deze inrichting waar. In de vergadering der Vrijzinnige Kies- vereeniging alhier, welke Maandagavond werd gehouden, was het eerste punt der agenda het doen van rekening, welke m6t een goed saldo sloot. Ingekomen was een schrijven van de Kies verenigingen „Burgerplicht" en „Vooruitgang" te den Helder, beide meldende dat de Heer C. D. Zurmublen door die Vereenigingen was gesteld tot candidaat voor het lidmaatschap der Prov. Staten, en met verzoek die candi- datuur te steunen. Door het bestuur der kiesvereeniging alhier werd tot candidaat voor het lidmaatschap der Prov. Staten gesteld de Heer C. D. Zurmuhlen te den Helder; met algemeene stemmen besloot de vergadering genoemde heer als candidaat te proclameeren. Tot afgevaardigde naar eene alg. verg. van de nog bestaande centrale liberale kiesver eeniging in het district Helder, waar de statuten dier Vereeniging zullen worden herzien, werd aangewezen de Heer Kuperus, tot diens plaats vervanger de Heer F. Keijser. Tot leden van bestuur der Kiesvereeniging alhier werden gekozen de Heeren A. P. Koorn en J. de Jongh, welke zich die benoeming lieten welgevallen. Gemeentebelasting. Wy hebben voor ons liggen een aanslagbiljet Hoofdelijke Omslag, waar wy uit aanstippen „de betaling zal moeten geschieden in vier gelyke termynen", enz „en wel voor den l™ Mei" enz,terwyi by gebreke daarvan" enz Evenals wy in vorige nummers aan de voldoening van personeele-, bedryfs- of grondbelasting herin nerden, willen wy thans ter zake gemeente belasting eene gratis-waarschuwing verstrekken, op gevaar af dat sommigen dat voortdurend terugkomen op belastingbetalen minder aange naam zouden vinden, 't Is trouwens niet onze schuld die belastingheffing en onzerzyds zouden we er ons zelfs zeer goed mede kunnen vereenigen indien de zaken zonder die belasting betalery evengoed konden marcheeren. Edoch, zoover zyn wy nog niet. Wy willen er voor het oogenblik dus aan herinneren dat de eerste termyn van den Hoofde- ïyken Omslag vóór 1 Mei moet zyn betaald; een ieder wachte zich voor schade. Wy doen die herinnering wellicht thans met nog meer aandrang dan die voor de ryksbelas- tingen, omdat de voldoening der gemeentebelas tingen indirect van aanbelang is en samengaat met de belangen van zeer vel6 ingezetenen. Immers de gemeentebelastingen worden aan gewend als salarissen voor verschillende ambte naren, als daar zyn voor de administr; tie, voor politie, onderwijzers en zoovele anderen, welke salarissen hier weder worden besteed en alzoo indirect de neringdoenden weder ten goede komen; verder tot betaling van datgene wat aan de gemeente wordt geleverd we nemen natuuriyk aan dat billijkheidshalve eigen inge zetenen worden bevoordeeld met de leverantie van hetgeen voor de gemeente op welk gebied ook, benoodigd is waardoor de leveranciers ook op tyd hunne betalingen kunnen doen; en zoo zouden wy nog meer kunnen noemen om aan te toonen dat het op tyd betalen der gemeente belasting voor de ingezetenen inderdaad van groot belang is; wanneer ieder ter behoor- ïyker tyd zich kwijt van zyne verplichtingen is het ook anderen mogeiyk zyne zaken in eene goede orde te houden. Om die redenen alzoo en ook om het belasting budget voor zichzelve niet onnoodig te verhoogen (door vervolgingkosten) herinneren wy er aan dat het der Hoofdeiyke omslag vóór 1 Mei moet zyn betaald. Oudeschild, 23 April. De redding van zes Egmonder visschers op .24 Maart 1.1. tijdens den geweldigen storm, door tien kloeke visschers van hier zoo moedig volbracht, is door eene welgeslaagde teekening aan de vergetelheid ontrukt. De sergeant T. Zwanenburg, te Nieuwediep, heeft het feit zeer verdienstelijk weergegeven in beeld. Die schilderij zal worden gereprodu ceerd en daarna in den handel worden ge bracht ten bate van het „Admiraal de Ruijter-fonds". Omtrent de aanvaring van het stoomschip „Prinses Amalia" van de Stoomvaart-maat schappij „Nederland" ontleenen wij aan een schrijven van een der opvarenden het volgende „Dinsdag den 9en April vertrokken wy 's nam. 1 uur van Southampton en waren ten 2 uur ongeveer in volle zee. Het gezicht was niet erg helder en we vreesden mist te krygen. Werkeiyk kwam die 's avonds opzetten en het werd spoedig zoo ondoor dringbaar dik dat we zoo langzaam mogeiyk moesten gaan Btoomen en voortdurend het akelig gillend geluid van de waarschuwende misthoorn boven onze hoofden hoorden. Den morgen van den lOan dan, toen wij we naby Ouessant, d.i. eindpunt van het Eneelsch Kanaal, W3ren, op welke plaats de meeste Koersen elkaar kruisen, des morgens om 8.45 uur hoorden we een fluit, die etieds nader kwam aan onze bakboords- (linker) zyde. Wy lagen al gestopt. De Btoomer, onzichtbaar door de dikke mist was in onzeonmid- deiyke nabyheid en naderde voortdurend. Ik begaf me als de wind naar de brug, en daar keken we met ons vieren en de kapitein in de richting van waar het geluid kwam. In angstige spanning, velen met doodsbleek gezicht en de herinnering aan het geval „Elbe" in het hoofd, keken passagiers en equipage te samen uit. Toen de boot oogensohyniyk vlak by was, comman deerde Kapitein Visman volle kracht achteruit, wfi gaven daarvoor het sein, drie korte stooten op de stoom fluit,welk sein door den anderen werd beantwoord. Te laat juist toen de machine-telegraaf werd overge haald, komt een grooten kop met scherpen boeg uit de mist te voorschyn. Ik hoor den man aan het roer nog roepen.' „Groote God, dat gaat recht op ons in, en op hetzelfde oogenblik een geweldigen schok en hevig gekraak, verward gegil en bevelen op beide bodems. Een hacheiyk oogenblik. „In de sloepen," roept de ouwe en meteen hollen we ieder naar zyne eigene sloep, het mes tusschen de tanden gekneld, vliegt iedereen naar zfine plaats. Snyden maar, jongens, gooi overboord/ Wat heeft een mensch eene kracht op zulk een oogenblik. In minder dan twee minuten waren de sloepen buiten boord tot op het water neergostreken, beladen met equipage, ongeveer 12 kolonialen en eenige passagiers. De dokter holde nog gauw de sloepen langs en gaf iederen sloepkommandant een flescbje reukzout. Inmiddels was een onzer booten naar de aanvarende boot gegaan om die te verzoeken in de nabyheid te biyven tot eventueel hulp verleenen. Het was de „Elmine", een der booten van de Kaapsche lyn tusschen Londen en de Kaap, via Havre, een groote nieuwe steamer. Gelukkig behoefden wfi niet weg en de sloepen werden weer aan boord genomen toen we het lek hadden gezien. De stoompompen konden het water gemakkeiyk meester blyven. Om 1 uur zetten we de reis voort om te Genua te repareeren en waar- schyniyk zal ons dat hier tot Maandagmiddag ophouden." Blijkens bericht van den gezant te Brussel is de invoer van rundvee en schapen uit Nederland in België weder gesloten met ingang van 27 April e.k. Het wetsontwerp tot regeling van het kiesrecht, moet bereids bij den Raad van State zijn ingekomen. Men meldt uit Amsterdam: Even vóór de aankomst der Koninginnen hebben een aantal socialisten opstootjes ver wekt. Vier hunner, waarvan twee maskers en blonde pruiken droegen en een als politie agent was verkleed, reden rond, doch werden voor den politiepost aan de Oudebrug door een aantal agenten tot staan gebracht en ge arresteerd, waarbij een groote volksoploop ontstond voor de drukkerij van „Recht voor Allen", waar Domela Nieuwenhuis en anderen honderden stroobiljetten over de menigte heen wierpen. Hierbij hadden weder opstootjes plaats. Er werden geduchte slagen met stok en sabel uitgedeeld en velen werden gearresteerd. Woensdag heeft een hevige brand ge woed in de onder Siegerswoude liggende bosschen van den heer R. baron Van Lijnden, te 's-Gravenhage. Bijna 2 H.A. is eene prooi der vlammen geworden. Alles bezet 1 Voor een krankzinnige in de gemeente Scheemda telegrafeerde de burgemeester naar 16 krankzinnigengestichten, om plaats te ver zoeken, maar overal te vergeefs, alle plaatsen waren bezet. De kranke van geest wordt thans in zijne woning bewaakt. Naar met zekerheid wordt vernomen is bij kon. besluit bepaald dat de gele uit monstering van de uniformen onzer infanterie door roode uitmonstering zal worden ver vangen. Dit bericht zal zeer zeker bij het leger met ingenomenheid worden begroet zegt de „N. R. Ct." TEXELSCHE COIJRMT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1895 | | pagina 1