N°. 790. Donderdag*2 Mei. A®. 1895. Advertentieblad. Nieuws- en Binnenland. Advertentiëu vóór 10 aar op den dag der uitgave. Pry» der Adverteniién Van 1 tot 6 regels 30 Cts. Iedere regel meerSCts. Groots letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en AJDVERTENTIËN worden aangenomen bg de Uitgevers LANGEVELB DE ROOU, ParkstraatBubö op Tkxzl Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden Voor den Buna 30 Cts. Franco per post door ge heel Nbdsblani» 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. TEXEL, 1 Mei 1895. Een Meigroet. De Meimaand is daar, de Bloeimaand, zoo als haar schoonen bijnaam is. Verloochene zij ook thans die roeping niet. Het schoone weder in de laatste dagen van April gaf alreeds een goede voorbereiding voor de taak welke de Meimaand wacht. Alom leven, alom ontbottiDg in de natuur, 't leert ons dat de winterheerschappij voorbij is; 't belooft blijde vooruitzichten. Z\j 't zoo ook met den mensch: leere de ontwakende natuur hem niet te wanhopen doch met moed en kracht zijnen levenstaak te vervullen. Aan den vooravond van Mei vermaakt de jeugd zich met het ontsteken van vuren, waai op alles wat hinderlijk was of wat ont sierde, wordt vernietigd. Moge 't zoo ook den mensch zijnvernietigen wij wat ons hindert of ontsiert zooveel in ons vermogen is en worde het beeld van de lieve Mei, het symbool van leven en ontwik keling, bewaarheid in alles en in allen. De ambtenaar bij de directe belastingen D. Visser, alhier, is in dezelfde betrekking overgeplaatst naar Beek, bij Nijmegen; ter zijner vervanging wordt naar hier overgeplaatst de ambtenaar bij de directe belastingen C. Brouwer, thans te Bunde, Limburg. Deze laatste is naar wij vernemen een oud-Texelaar. Ter markt waren Maandag aangevoerd 10 Schapen, 3 Nucht. Kalv., 16 Biggen. De handel was traag. Ten vorige jare, in de eerste helft der maand April, konden wij mededeelen dat alreeds vee in de weide was gebracht; dit jaar kon in diezelfde weide, bij den Burg, pas den laatsten April het vee worden ingebracht, en daar voedsel vinden. Alzoo ruim 18 dagen later. Dit zelfde geldt ook van de bloembollen cultuur, welke iets later is; liefhebbers van bloemen willen we evenwel alsnog opmerkzaam maken dat de bloemen veel beloven en een wandeling naar de bloemvelden tijdig moet geschieden om een schoon gezicht er van te genieten. Naar wjj vernemen wordt na Zondag met het afsnijden der bloemen aangevangen. Oudeschild, 30 April. In het bijzijn van vele moeders, werd gisteren in de Koningin Wilhelmina-Bewaarschool alhier, eene openbare les gegeven, die over het geheel uitnemend voldeed. Meer en meer blijkt het, dat de instelling in eene behoefte voorziet, vooral gewaardeerd door de moeders, die orde en netheid reeds in de prilste jeugd bij 't kind wenschen te zien aankweeken. Het getal leerlingen verminderde den ln April eensklaps ongeveer met dertig, die op de openbare lagere school werden geplaatst. Echter komen wekelijks weer andere kinderen lang zamerhand de opengevallen plaatsjes aanvullen. Vlieland, 26 April 1895. Door de liberale kiesvereeniging alhier is de heer Zurmühlen te Helder met algemeens stemmen candidaat gesteld voor de aanstaande verkiezing van een lid der Prov. Staten. Door genoemde kiesvereeniging worden tevens stappen gedaan ten einde zich bij de centrale lib. kiesvereeniging in het hoofdkiesdistrict Helder aan te sluiten. De beide personen, welke bij het ongeval te Helder, Vrijdag in de vorige week het leven hebben verloren, schipper Edelenbos en diens zoon Jan Edelenbos, waren beiden gehuwd en laten vrouw en kinderen nade knecht, Jacob Bakker, heeft ge6n letsel bekomen, een paar schrammen aan de beenen uitgezonderd. Het onderzoek zal moeten uitwijzen wat de oorzaak van de ramp is geweest en of in dit geval van eenige schuld, dan wel alleen van een noodlottig toeval sprake kan zijn. Den laatsten dag dat België voor den invoer van Nederlands vee geopend was, zijn van 's morgens 6 uur af tot zonsondergang niet minder dan 2860 stuks groot vee langs het grensstation Rozendaal naar België verzon den, ter aangegeven waarde van f 415.000. Dit hooge cijfer werd nog nooit bereikt. Een inwoonster van Baarn is het slacht offer geworden van een nieuw soort oplichterij. Zij ontving n. 1. een pakket, zoogenaamd afge zonden door een welbekende Amsterdamsche firma onder rembours van f 24.50. Niets kwaads vermoedende, betaalde zij, hoewel zij niets besteld had, maar wie schetst haar verbazing, toen het pak niets anders inhield dan een paar turven. Zaterdag 11. hield de West-friesche Kanaal- vereeDiging in het „hotel Doeleü, te Hoorn, 69n algemeene vergadering. Daarop werd behandeld het voorstel van het bestuur om voor rekening der vereeDiging een ontwerp te doen maken van eene verbinding Stolpen- Schagen. De heer S. Berman, burgemeester van Schagen, bestreed dit plan en wenschte een project te laten vervaardigen van eene waterverbinding van Schagerbrug naar Kolhorn. Dit voorstel vond ernstige tegenkanting. Na levendige discussie werd het voorstel Waller aangenomen, strekkende om het punt te ver dagen en door een volgende algemeene ver gadering te Schagen te laten beslissen over het doen maken van een ontwerp Stolpen- Schagen, met mogelijke uitbreiding tot Kolhorn. De veenarbeiders uit Jubbega (Fr.), die naar Schotland vertrokken zijn om aldaar turf te maken valt het daar niet mee. Het loon is vrij hoog, bij zwaren arbeidmaar de levens behoeften zijn er duur. Men verwacht dat zij binnen drie maanden weer naar het vaderland terugkeeren, om den Frieschen boer in den hooitijd te helpen. Over de werkstaking door de timmerlieden te Haarlem, vermeldt het Haarl. Dbl. het volgende „typisch geval," dat, indien het waar is, er zeker wel voor pleit dat deze vrouw heel wat beter hare roeping begrijpt als hoofd van het huisgezin, dan menige man. „Een vrouw kwam op een der middagen tegen twee uur by een timmermansbaas alhier ver nemen, of haar man te werk was gekomen of dat hy met de stakers aan het wandelen was. Het laatste was het geval. Het vrouwtje maakte rechtsomkeert en ging haar man zoeken. Een paar uur later kwam ze met haar man, stevig b(j den arm gehouden, by den baas vragen of hy weer aan het werk mocht gaan. „AJs hy wil kan hy weer beginnen," gaf de baas haar ten antwoord. „Willen?" en meteen duwt ze haar man de werkplaats binnen en zegt met een welsprekend gebaar „Pas op hoor, dat je zoo iets niet weer uithaald; den heelen winter zonder werk geloopen en gebrek geleden omdat er niet was, en zou je nu er werk is er uitloopen, pas op hooren wat opgewonden verliet het vrouwtje de werkplaats, den baas bedankende voor zyn goedheid. In eene rede door den Belgischen Minister de Bruyn gehouden over de veeziekten en het sluiten van de grenzen, zeide deze ten slotte dat Nederland inderdaad zijne grenzen gesloten houdt, maar dit kan geen reden voor België zijn om zulks ook te doen, aangezien Neder land nu eenmaal geen behoefte heeft aan buitenlandsch vee. De Minister besloot met te zeggen dat hij genoodzaakt zal zijn de grenzen weder te openen zoodra dit met de eischen van den gezondheidstoestand vereenig- baar zal zijn. Op zeer eigenwaardige wijze heeft dezer dagen een onderwijzer te 's-Gfravenhage de aan zijne zorgen toevertrouwde leerlingen een bevat telijk beeld trachten te geven van de parle mentaire werkzaamheden. Hij ontwierp voor zijn klasse een reglement en zond dit zijnen leerlingen toe, geheel en al in den vorm van een ontwerp van wet. Eerst de boodschap (hier een meesterlijke); dan het uit negen artikelen bestaande ontwerp en ten slotte de memorie van toelichting, een en ander in de gebruikelijke parlementaire termen. En om het beeld te voltooien, liet hij over dit ontwerp in zijn miniatuur-parlement beraad slagingen houden, na een „voorloopig verslag," dat saamgesteld werd uit de schriftelijke beoor deeling der kinderen, van de artikeleD, een oordeel dat zij bij wijze van huiswerk moesten opstellen. Een der knapen fungeerde als voorzitter, de meester als Minister, terwijl do overige bevolking der klasse de Kamerleden vormde. De kleine quasi-volksvertegenwoordigers debatteerden er dapper op los. Ook de meisjes— want de klasse bestaat uit jongens en meisjes namen aan de werkzaamheden deel. Wat men al niet steelt 1 Te Wilnis is in een der laatste nachten eene hoeveelheid mest van een vaalt ontvreemd, ter waarde van ongeveer f 80, zonder dat het tot nog toe gelukt is den dader op te sporen. Op de nieuwe markt te Amsterdam gat een der cavaleristen, die in den stoet der Koninginnen reed, tijdens het verblijf aldaar een sterk stukje van rijkunst te zien. Door welke oorzaak weet 't „Hbl." niet, maar het paard viel omver en de huzaar bleef in den zadel. Het paard kwam op de been, gleed uit en viel weder, en de huzaar, ofschoon op deze manoeuvre van zijn ros niet minder bedacht dan de eerste maal, bleef opnieuw in den zadel. Weder stond het paard op en alsof er niets was gebeurd, reed de man verder. Een flink ruiter I TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1895 | | pagina 1