OFFICIEEL BEDEELTE. N°, 796. Donderdag 23 Mei. A". 1895. ie uw 8- en. Advertentieblad. Binnenland, IMt blad verschijnt Woensdag;- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden Voor dsn Bubs SO Cts. Franco per post door ge heel Nhdkbland 46 Cts. Naar A»fPRnr* an aadere landen met verhooging dor porto's. AdvertentiSn vóór 10 uur op den dag; der uitgave. Prijs der Advertentiën Van 1 tot 6 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groots letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummer* 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN ea ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELB DE ROOU, ParkstraatBusa op Tkxjl RAADSVERGADERING. De BURGEMEESTER der Gemeente TEXEL Gelet op art. 41 der Gemeentewet; Brengt, naar aanleiding daarvan, ter kennis van de ingezetenen, dat eene vergadering van den Raad door hem is belegd op Vrjjdag, den 24 Mei a. s., des voormiddags 11 uur, in de daar voor bestemde zaal ten Raadhuize dezer Gemeente. Texel, den 18 Mei 1895. De Burgemeester voornoemd, STRICK VAN LINSCHOTEN. Te behandelen onderwerpen I. Mededeelingen. Ingekomen stukken. II. Verzoek van A. de Root) en echtgenoote om ontslag als Vader en Moeder in het Algemeen Weeshuis. III. Voorstel B. W. tot wijziging der verordening regelende het O. L Onderwijs in de Gemeente. IV. Voorstel B' W. tot verkoop en in gebruik- geving grond en tot verkoop van oud Ijzer (oude schoolkachels). V. Verzoek P. Bakker Ptot het plaatsen eener heining langs zijn gebouw op het haventerrein. TEXEL, 22 Mei 1895. Bij Kon. besluit is, als blijk van goed keuring en tevredenheid de zilveren medaille en een loffelijk getuigschrift toegekend aan J. Kuiper Jz., schipper te Texel, wegens betoon den moed en zelfopoffering bij de redding der bemanning van de Egmonder bomschuit „De drie Gezusters", bij de kust van Texel, in den storm van 24 Maarten de bronzen medaille en een loffelijk getuigschrift aan C. Zegel Mz., D. Krijnen Fz., C. Krijnen Fz., J. Koorn Wz., C. Duinker Lz., C. Koopman Cz., C. Blom Jz. en G. Brouwer Gz., visschers te Texel, wegens betoonden moed en zelfopoffering bij de redding der bemanning van de Egmonder bomschuit „De drie Gezusters", bij de kust van Texel, in den storm van 24 Maart. De eerste groote Lammerenmarkt voor dit jaar, heeft alhier plaats gehad; opende de handel welke alreeds geschiedde blijde vooruit zichten voor den veefokker, toch werd met verwachting uitgezien naar de resultaten van den eersten marktdag. Die verwachting is zeker niet tegengevallen, reeds spoedig werden eenige partijtjes verkocht tegen zeer bevredigende prijzen en zoo bleef het voortgaande handel was vlug en de prijzen waren goed; de hoogste prijs welke besteed werd was f 13; gemiddeld werd f 9 f 11.50 besteed. De kwaliteit der lammeren was vrij goed, doch ongetwijfeld zal de vol gende marktdag wel betere producten opleveren. Onze veefokkers kunnen voorhands tevreden zijn; levert de eerstkomende L9idsche markt even gunstige uitkomsten zoodat de koopman ook iets verdient, dan kan dit jaar voor onze fokkers een goed jaar zijn, hetgeen wij voor hen gaarne wenschen. Ter markt waren aangevoerd 3178 lammeren; verder nog 13 schapen, 9 koeien, 16 nuchtere kalveren, 35 schrammen en 21 Biggen. Schrammen en biggen waren niet duur; de prijzen waren van f 12 tot f4. Oudeschild, 20 Mei. Zaterdag werd alhier in „de Zeven Provinciën" eene vergadering gehouden, door een veertig-tal ingezetenen van het dorp, om te beraadslagen hoe op de meest afdoende wijze verbetering zou zijn te brengen in den toestand van de sloot, waarlangs het drinkwater voor het dorp en de vaartuigen in de haven moet aangevoerd worden. Door het dicht maken van het sluisje in den dijk, is de toestand zoodanig verergerd, dat een beladen boot niet meer door de sloot kan varen. Het eindresultaat der besprekingen was, om eene commissie te vormen, die met in- teekenlijsten langs het dorp zou gaan, ten einde zoodoende eene som bijeen te brengen. Met dit geld zou men zich tot de eigenaars van de sloot wenden, en een beroep op hunne medewerking doen om te verkrijgen dat zoowel de schipperij als de ingezetenen weer als voorheen op billijke wijze aan drink- en waschwater kan komen. Oosteeend, 21 Mei. In de vergadering van de Afd. „Oosterend op Texel" van de Vereeniging tot bevordering van de Neder- landsche Visschertj werd door den afgevaar digde, den heer C. Mossel, verslag uitgebracht van de handolingen der Negende Algern. Verg., voor eenigen tijd gehouden te Amsterdam. (Het besprokene op die vergadering, voor zooverre het de Afdeeling Oosterend betreft, heeft reeds eerder plaats in ons blad gevonden). Verder werd mededeeling gedaan, dat de heeren Mossel en Brouwer op audiëntie waren geweest bij den Minister van Waterstaat tot het bespreken der Oosterender havenaange legenheden en dat de Minister aan Provinciale Staten van Noord-Holland heeft aangeboden de helft der begrootingssom tot aanleg eener haven bij de Kaap op de Staatsbegrooting te willen plaatsen, onder voorwaarde, dat Prov. Staten het resteerende gedeelte zullen beschik baar stelleD. Deze tijding werd met blijdschap vernomen. Nog werd medegedeeld, dat thans ook op den steun gerekend mag worden van het Dijkbestuur. Na voorlezing van een request, dat den Minister zal aangeboden worden en eenige besprekingen daaromtrent, werd de vergadering gesloten. Helder, 21 Mei. Op de razende bol strandde heden een met hout beladen schip. De beman ning werd gered. Met de lossing der lading is reeds een aan vang gemaakt. Op het Noordzeestrand te Terschelling zijn verscheidene stukken van meubelen, een pakje portretten van Duitsche mariniers met de namen op de petten en de afbeelding van het „S. M. S. Friedrich Carl" aangespoeld. Bij het Bornrif steken twee masten of stoompijpen boven water uit, De minister van marine heeft bepaald dat in den vervolge bij aanbestedingen van katoenen zeildoek voor de marine als eisch zal worden gesteld, dat het doek vervaardigd moet worden in Nederlandsche fabrieken. Ook de heer Haffmans verklaart zich in zijn „Venloosch Weekblad" thans voor kies- dwang. Hij geeft alleen aan „De Maasbode" in overweging voor het woord „kiesdwang" het zooveel minder aanstootelijke „kiesplicht" in de plaats te stellen. „Al ware het slechts, zegt hij ter liefde van den abbé Brouwers, die reeds twintig jaren geleden de leus: „kiesrecht is kiesplicht" aanhief. Maar eigenlijk is het ook geen dwang. De kiezer wordt niet door den sterken arm naar de kiesbus gebracht en daar gedwongen te stemmen, neen de kiezer, die na afloop der verkiezing blijkt zonder wettige beletselen zijn plicht als kiezer niet vervuld te hebben, wordt gestraft en als hij die straf ondergaat, laat men hem verder ongemoeid." Te Fijenoord is geheel afgebrand de fabriek van de heeren C. L. Schepp Zoon. In de fabriek waren op de verschillende zolders aan wezig groote hoeveelheden veevoeder voor de fabricage van lijnkoeken, zaden en een groot aantal kisten voor de verpakking bestemd. De zaak was op verschillende polissen ver zekerd voor f 80.000. Het gansche eiland Marken stond Donder dag blank; het plotseling hooge water fiets wat in dezen tijd van het jaar nooit voorkomt) heeft groote schade aan weiden en tuinen gedaan. De koeien konden slechts met moeite gered worden. Ook te Monnikendam leed menigeen groote schade, vooral tuiniers. De eerste nieuwe muisjes-aardappelen zijn vau Wijdenes naar Amsterdam verzonden door den heer S. Singer aldaar. Te Waarde ontving iemand zijn aanslag biljet voor den hoofdelijken omslag. Hij zond het biljet evenwel onmiddellijk terug aan den burgemeester met de boodschap: „dat hij wel voor zijn moeder, maar niet voor de gemeente wilde werken." Omdat het zoo koud was. Donderdag had een koifiehuishouder, te Amsterdam, aau den ingang van zijn café een bordje bevestigd met de mededeeling„Hier brandt de kachel." Vergiftigde olie. In de laatste dagen werden in den omtrek van den Schenkweg en ook in andere stadsgedeelten te 's-Gravenhage bij personen na het gebruik van pannekoeken, verschijnselen van vergiftiging opgemerkt. Zij gevoelden zich in meerdere of mindere mate ongesteld, en de geneesheeren constateerden vergiftiging. Bij de politie werd aangifte gedaan. Een voorloopig onderzoek heeft thans aan het licht gebracht dat de oorzaak van de vergiftiging moet gezocht worden in het gebruiken van de olie, waarmede de koeken waren gebakken. Deze olie zou geperst zijn uit zaad dat beschimmeld was. De schuld zou hier dus liggen niet aan den winkelier- verkooper maar aan den groothandelaar. TEXELSCHE COURANT,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1895 | | pagina 1