OFFICIEEL GEDEELTE. N°. 797. Zondag 26 "Mei. A". 1895. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland, IMt blad verschoot Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per S maanden Voor den Bceg SO Cts. Franco per post door ga- heel Nederland 45 Cts. Nasr Ambbiza on andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave. Fryt der AdvertentiSn Van 1 tot 5 regels 30 Cts. - Iedere regel meer 6 Cts. Groots letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummsr. ABONNEMENTEN ea ABYERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELB BE RQQÏJ» Parkstraat, Büsg op Tbxel GEVONDEN VOORWERPES, Gedeponeerd ten RAADHUIZE een granaten armbandje, gevonden in den Binnenburg. MARKTPOLITIE. De BURGEMEESTER van TEXEL brengt ter kennis van belanghebbenden, dat gedurende de alhier te houden lammert nmarkten, alléén de Parkstraat is opengesteld voor den toegang met wagens tot het Marktplein, terwijl het verlaten van dat plein zal moeten geschieden langs de andere daarop uitleopende straten, dat met het wegvoeren der lammeren niet dan na elf uur een aanvang mag worden gemaakt, tenzjj met toestemming van den marktmeester en noodigt voorts de ingezetenen beleefdelijk uit, om vroegtijdiger dan tot nog toe het geval was. de lammeren ter markt aantevoeren. Texel, den 25 Mei 1895. De Burgemeester voornoemd, STRICK VAN LINSCHOTEN. TEXEL, 25 Mei 1895. Donderdagmorgen ging voor dit jaar de eerste groote bezending lammeren van hier naar de Leidsche markt. Met vier booten (drie veebooten en een sleepboot) en zes tjalkschepen werden deze reis vervoerd 4812 lamineren, 2 koeien en 2 kalveren. Onder het getal lammeren zijn inbegrepen 180 lammeren van Wieringen, welke in do haven overgeladen werden. Omtrent de stranding van een schip op de Razende Bol, zie ons vorig nummer, lezen wij in het „Dbl. van Helder." Tijdens de hevige donderbui, die boven deze gemeente en de naaste omgeving woedde, strandde in de Noordergronden het Noorsche barkschip „Albatros," govoerd door kapitein Bagge, met eene lading hout van Krageiö naar Gent bestemd. Terstond na do stranding werden de masten gekapt, om het hevige werken van het schip zooveel mogelijk tegen te gaan. De vrouw en de dochter van den kapitein, die de reis medemaakten, werden met eene sloep overgebracht aan boord van de in de nabijheid zijnde Texelsche blazerschuit T. X. 184, schipper J. Burger, die de beide dames hier behouden aanbracht. De kapitein en de overige bemanning samen 10 man wenschten het schip nog niet te verlaten en bleven aan boord. De „Albatras" is Woensdagavond door sleep- booten vlot en te Nieuwediep binnengesleept, na een deel van den deklast te hebben gelost. Waal, 23 Mei. Als een verblijdend teeken des tijds kunnen wij mededeelen, dat aan één onzer inwoners f 0.90 is geboden voor de kilo wol. Lammeren goed in prijs, en de wol hoogereen en ander geeft voorzeker hoop op een gunstig jaar voor den boerenstand. Vlieland, 23 Mei. Bij de herstemming voor een lid van den Gemeenteraad tusschen de h. h. K. R. Visser, A. Molenaar en H. Hijlkema zijn uitgebracht 44 stemmen. Hiarvan verkregen zij respectievelijk 21, 16 en 7 stemmen, zoodat gekozen is de heer K. R. Visser. Waal, 25 Mei. Een droevig ongeluk had heden in den vroegen morgen plaats in het Spang. Toen de arbeider K. Kooijman met paard en wagen naar 't Oudescbild zou rijden, werd het paard schichtig, en sprong op zij. De voerman geraakte in het water onder den wagen. Pogingen, om den ongelukkige te redden, bleven vruchteloos en de man overleed kort daarna. Hij laat eene zwaDgere weduwe met 2 kinderen na. Oüdeschild, 25 Mei. Voor wie de koude Meidagen ook onaangenaam of schadelijk mogen zijn, de garnalenvisschers hebben er voordeel bij. Dag aan dag koken zij in hunne schuiten, en doordien de vangst zoo ruim is als bijna het geheele seisoen niet het geval was en daarenboven de kwaliteit uitstekend genoemd mag worden, verdienen de visschers thans een behoorlijk weekgeld. Schuit voor schuit levert dagelijks vijf a zes manden af. Met de tongenvangst door de Noordzeevisschers gaat het redelijk, doch er zal nog veel ver diend moeten worden eer men de schade van het vorig jaar te boven is. Oosterend, 25 Mei. Men hoort hier dagelijks klachten uiten over de nadeelige en onaange name gevolgen van de laatste verandering in de post-gemeen schap met den vasten wal. Doordat de' stoomboot 17* uur later dan ge woonlijk uit den Helder vertrekt, komt de deligence hier aan tusschen 9 en 97* uur des avonds, zoodat couranten en brieven ongeveer 9 uur 45 min. a 10 uur bezorgd kunnen worden. Vele meuschen gaan hier vroeg naar bed, zoodat dikwijls de helft van de bestelling aan het hulppostkantoor terugkeert. Ia de vorige week kwamen op één avond van 10 brieven, 9 terug. Zij, die hunne brieven des avonds ontvangen, kunnen deze onmogelijk beant woorden, omdat de laatste buslichting plaats heeft te 10 uur. Misschien dat de verandering van overwegend belang is voor de overige deelen van het eiland; doch hier zou men stellig met onver deeld genoegen vernemen, wanneer wederom tot de oude regeling teruggekeerd werd. H. M. schepen „Atjeh" en „Zeehond" welke op het bericht dat op Bornrif een Duitsch schip zou zijn gestrand, daar heen waren vertrokken om assistentie te verleenen, zijn met onverrichter zake weder van hunnen tocht teruggekeerd. Schrijft men uit de Over-Betuwe, dat er dit jaar weiDig kersen zullen zijn, daar eene soort van insect de jonge vruchten vernielt, uit de Neder-Betuwe wordt gemeld, dat er een goed gewas verwacht wordt. Naar men meldt is het ontwerp van wet tot wijziging der wet op het recht van successie en van overgang bij overlijden, waarop wordt gedoeld in de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp betreffende de personeel e belasting, bereids bij den Raad van State ingekomen. CJit Amsterdam wordt gemeld, dat generaal Vetter daar 6 Juni wordt verwacht. Aan het station zal hij worden opgewacht door een commissie, bestaande uit autoriteiten en in Nederland teruggekeerde strijders op Lombok. Op het stadhuis zal de burgemeester den generaal toespreken en zal hem de eerewijn aangeboden worden, vervolgens is er een concert in het „Paleis voor Volksvlijt" en een gastmaal en als slot van den feestdag zal op den Amstel een vuurwerk afgestoken worden. Een heer te 's Hage vermiste in de laatste dagen der vorige week een bedrag van pl. m. f 6000. Niet wetende waar het geld kon zijn, deed hij aangifte aan het centraal commissariaat van politie. Den rechercheur v. S. werd opgedragen een onderzoek in te stellen ten huize van bedoelden heer en de politiebeambte slaagde er in tusschen eenige boeken het geld terug te vinden. De heer had het geld dus te goed weggeborgen. Blijde het bedrag terug te hebben, beloonde hij den rechercheur met de aanzienlijke gift van duizend gulden. (Vad.) Onder het opschrift „Geld toe" schrift Eet Gentrum: Uit den inhoud van het wetsvoorstel tot nieuwe regeling der personeele belasting blijkt, dat het slechts in enkele onderdeelen afwijkt van het schema, voor eenige weken door do Nieuwe Rott. Ct. medegedeeld. De wijze, waarop de reductie is geregeld voor gezinnen uit den middenstand, maakt dat vele van onze ernstige overwegende bezwaren komen te vallen. De aftrek geschiedt nu naar gelang van het aantal kinderen en be draagt 27* tot 127* pet. voor ieder kind, naar gelang de huurwaarde der woning lager is en deze alweer gerekend naar de acht klassen van gemeenten. Zoo kan het dus gebeuren, dat iemand met 8 kinderen ook 8 maal 127* pet. gelijk 100 pet. aftrek ontvangt en dus niemendal behoeft te betalen. Dit zal wel de bedoeling niet zijn van den Minister, maar in zijn wetsvoorstel staat hoege naamd niets van eene beperking in het art. 7, noch in de Memorie van Toelichting. Evenmin is het opgeklaard of bijv. iemand met negen en méér kinderen geld toe zal krijgen I Uit Friesland schrijft men aan het U. D.: Door een Italiaansch veekooper wordt alhier kalfvee opgekocht voor den uitvoer van Italië. De beste soort wordt voor dat doel aangekocht; do prijs er van is echter Diet hoog, een gevolg van de sluiting der Belgische en Duitsche grenzen, welke landen de afnemers zijn van dit soort vee. Feitelijk profiteert dus de Italiaansche koopman van deze sluiting. De prijs der vette koeien is tijdens eene week in Friesland met ruim 10 ct. per K.G. gestegen, ook de lage prijzen der vette varkens verbeterden met 2 cts. per pond. De lammeren, hoe duur zij reeds waren stijgen nog in prijs, nu Holland blijft trekken Duizenden worden derwaarts gezonden en men betaalt in Friesland voor de le qualiteit reeds f 12 per stuk. TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1895 | | pagina 1