OFFICIEEL CEDEELTE. N°. 799. Zondag 2 Juni. A". 1895. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit bl#.d verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementspryt per 8 maanden Voor dj*n Bubo SO Ct«. Franco per poet door go- heel Nkdkrlans 46 Cti. Naar Amnm «n andere landen met verbooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nnr op den dag der uitgave. Prijt der Advertentiën Van 1 tot 6 regels 80 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groots letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 3 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN e» ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOÜ, ParkstraatBubö op Tkil M ARKTPÖLITIE. De BURGEMEESTER van TEXEL brengt ter kennia van belanghebbenden, dat gedurende de alhier te houden lammer, nmarkten, alléén de Parkstraat ia opengesteld voor den toegang met wagens tot het Marktplein, terwijl het verlaten van dat plein zal moeten geschieden langs de andere daarop uitloopende straten, dat met het wegvoeren der lammeren niet dan na elf nur een aanvang mag worden gemaakt, tenzij met toestemming van den marktmeester en noodigt voorts de ingezetenen beleefdel^k uit, om vroegtijdiger dan tot nog toe het geval was. de lammeren ter markt aantevoeren. Texel, den 25 Mei 1895. De Burgemeester voornoemd, STRICK VAN LINSCHOTEN. De commissie van onderzoek voor eene eventueel te houden verloting bracht daarna haar rapport uit. ZU adviseert Aan de tentoonstelling eene verloting te verbinden van voorwerpen, zooveel mogelijk uit hetingezon- dene op de tentoonstelling, aan te koopen daartoe te verzoeken de goedkeuring van de Koningin, waarbij het getal der uittegoven loten te bepalen op een maximum van 5000 de prijs der loten te bepalen op 50 cents11 loten voor f 5.00 voor de verloting geeft de Als hoofdprijzen commissie aan; GEYOiVDEX VOORWERPEN. Gedeponeerd ten RAADHU.1ZE een zak in houdende zes roggebrooden (paardenbroodeD), 27 Mei j. 1. gevonden op het Marktplein. TEXEL, 1 Juni 1895. Wordt voor het jonge wolvee goede piijzen besteed, als een bijzonderheid deelde men ons nog mede dat op de markt van Maandag jl. een joeg schaap met drie lammeren werd verkocht voor de som van f 51. De tweede groote verzending van lam meren naar de Leidsche markt, welke Donderdag van hier geschiedde, was niet minder dan in vorige jaren. Met 4 veebooten, 7 tjalkschepen en een sleepboot werden dien morgen ver scheept 6780 lammeren (waaronder 190 van Wioringen). De vergadering van de afd. Texel der Holl. M. v. Landbouw, Donderdagavond in „do Vergulde Kikkert" gehouden, had hoofdzakelijk ten doel; bespreking van het rapport der commissie welke was uitgenoodigd om in zake eene te houden verloting by gelegenheid der in September te houden tentoonstelling, de vergadering te dienen van advies. De vergadering werd bijgewoond door 18 leden, een getal waarover men zich mocht verheugen in overweging nemende dat de drukte door het veikoopen en afleveren van lammeren, voor velen wellicht verhindering deed ontstaan. Trots die afwezigheid, konden de werkzaam heden toch voortgang hebben, alleen de afwezig heid van den Secretaris en met hem de notulen der vorige vergadering en wellicht andere stukken, was oorzaak dat de gewone volgorde eener ver gadering in de war liep, waarover de Voorz. zijne ontevredenheid uitsprak. Door een der leden werd de opmerking gemaakt om net nummer schoonrijden, op het programma der tentoonstelling, te veranderen in hardrijden, 't welk vermoedelijk meer in de smaak zoude vallen. Ofschoon door velen die meaning werd gedeeld, bleef toch op het programma het nummer schoon rijden gehandhaafd, doch werd tevens aangenomen om zoo mogelijk voor den volgenden dag eene harddraverij uit te schrijven; zulks werd echter afhankelijk gesteld hiervanot wellicht van andere zijde voor dien dag een volksfeest sal worden georganiseerd. 4 Schapen en 1 Ram. Tex ras 2 Lammeren en 1 Ramlam. j 2 Ooilammeren. 1 Ramlam 4 gekruiste Schapen. 3 idem. idem. 2 idem. idem. 1 vet Schaap. 1 idem. 1 Veulen. 1 Koekalf. 1 compleet Paardentuig en verder verschillende gereedschappen voor Land j en tuinbouw, en voortbrengselen van land- en tuinbouw, in het geheel tot een getal van 150 prijzen. De commissie geeft als toelichting te kennen dat j zij het wenscheljjk acht de hoegrootheid der overige f prijzen te bepalen naar het debiet van de loten, in dezer voege, dat het inkomend bedrag voor de loten, na aftrek der onkosten, geheel aan de verloting ten goede zal komen, zoodat de kas der afdeeling daarvan geen pretijr zal trekken doch ook geen schade zal kunnen beloopen. Het bovengeformuleerd voorstel der commissie r kon de goedkeuring der vergadering wegdragen. De Voorzitter zegt de voorloopige commissie dank voor hare bemoeiingen en stelt voor de daarin zitting gehad hebbende Heeren als defini tieve commissie aan te stellen, en deze te belasten met alle verdere werkzaamheden aan de verloting verbonden. Dit voorstel werd bjj acclamatie aangenomen, j De Voorz. brengt aisnog ter sprake het ongerief hetwelk zich meermalen voordoet, doordien de Secretaris op een ander dorp woont; spr. is zeer bevreesd dat daaruit bjj de regeling der a. s. tentoonstelling vele moeieljjkheden kunnen ontstaan. Ten einde aan deze opmerking tegemoet te komen, besluit de vergadering dat voor de zaken de tentoonstelling betreffende een 2de Secretaris den Voorzitter zal worden toegevoegd, waartoe b(j meerderheid van stemmen werd gekozen de heer Roeloffs. Door een der leden wordt gevraagd of het j bestuur ook eenige inlichting kan geven op welke w(jze de som wordt besteed welke voor Texel wordt uitgetrokken op de rekening van het Ned. Paardenstamboek, als aanhoudings- of andere premiën, waartoe deze Vereeniging in staat is gesteld door eene belangrijke Prov. subsidie. Aanleiding tot het doen van deze vraag was, i dat in de rekening van de bedoelde Vereeniging j voorkomt een postpremiën Texel f 100, en later, 1 als nog betaald moetende worden, wederom premiën Texel f 100, terwijl over het verstrekken dier premiën iets duisters ligt. j Op de gedane vraag kon geen voldoende inlichting worden verstrekt, doch zij leidde er toe 1 dat deze afdeeling als lid zal toetreden tot het Ned. Paardenstamboek, waardoor de gelegenheid zich zal voordoen om op de alg. vergadering de gewenschte inlichtingen te bekomen, waarna, naar bevind van zaken, door de afdeeling hande lend kan worden opgetreden, j De vergadering was hiermede geëindigd en werd door den Voorz., nadat deze nog de wensche- ltjkheid had laten doorschemeren dat sommigen der aanwezigen, met anderen, zich zouden aan gorden om aan onze tentoonstelling eenig volks feest toe te voegen, op gewone wijze gesloten. In de vergadering, 1.1. Dinsdag gehouden door de werkende leden en het bestuur van het fanfare-corps alhier, heerschte weinig opgewekt heid, welke waarschijnlijk toegeschreven moet worden aan de minder gunstige vooruitzichten van de vereeniging. In het laatste halfjaar zijn haar twee uitstekende leden als zoodanig ont vallen, en de krachten van het corps zijn van dien aard, dat dit verlies niet andera hersteld kan worden dan door de toetreding van personen, die met kracht en opgewektheid voor de ont wikkeling van het corps werkzaam willen zijn. Dank zij de offervaardigheid onzer ingezetenen is de financieele toestand gunstig te noemen; maar het gezelschap heeit thans in de eerste plaats den zedelijken steun der burgerij noodig, zich openbarende in de toetreding van nieuwe, krachtige leden. Wij herinneren ons nog de genotvolle uitvoeringen, verleden zomer in de open lucht gegeven, en wij weten, dat ook thans de vereeniging zich zoo vaak mogelijk wenscht te laten hoorenmaar dan ook allen, zoo het ons niet aan tijd en lust ontbreekt, ons aange sloten, om het gezelschap te Bteunen in z|jne ontwikkeling. De bespeling der instrumenten is niet zoo moeielijk, of iemand, al is hij ook minder begaafd met muzikalen aanleg, die lust en opgewektheid bezit, kan het spoedig tot eenige vaardigheid brengen en bovendien, de directeur stelt als altijd een groot gedeelte van zijn vrjjen t(jd ter beschik king van hen, die hulp noodig hebben. Wij verwijzen hierbij naar eene in dit nummer voorkomende advertentie. Een ongeval dat even treurige gevolgen had kunnen hebben als dat te Spang in de vorige week, had hedenmorgen op deKooger- weg nabij den Burg plaats. Door het breken van de disselboom eener in gang zijnde wagen geraakte de voerman daarop zijn bestuur kwijt en gingen de paarden er van door. De voerman wist van de wagen te springen en zich zoo te redden, ook een bij hem zittende knaap kwam er heelhuids af, doch kreeg het wiel van eene zich achter de wagen bevindende kar over het lichaam. De paarden werden in den Burg spoedig tot staan gebracht. Zoo ongeveer luidt de ons gedane mededeeling. Oudeschild, 31 Mei. Zoo nu en dan geraakt eens een zeemonster verward in de netten der visschers. Dit geschiedde nog gisteren met een pijlrog, die door Gebrs. Dogger nabij den dflk van den Piins Hendrikpolder gevangen werd. Meermalen komt het voor, dat zulke zeebe woners in de rognetten verschalkt worden, doch zelden zijn ze zoo zwaar als het exemplaar dat gisteren werd buitgemaakt. Dt-ze pijlrog toch was zeventig pond zwaar. Hij sloeg met zijn geducht wapen woest in het rond, zoodat het vrij lang duurde voor 't gevaarlijke beestje onschadelijk was gemaakt. Db Cocksdoep, 31 Mei. Gisteren strandde in de Eierlandsche gronden, nabij den vuur toren, een Engelsch visschersvaartuig. Na het uitbrengen van een anker mochten visschers van hier er in slagen het schip in vlot water en buiten de gronden te brengen. Het bergloon bedroeg 9 Eng. ponden. TEXELSCHE COURAMT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1895 | | pagina 1