Buitenland. Marktberichten. PREDIKBEURTEN. Be verzending van vroege aardappelen (muisjes) van Enkbuizen naar elders is reeds begonnen. Nog geen jaar is zooveel bouwland met vroege aardappelen bepoot geworden als thans. De vele vraag voor het buitenland, vooral voor Duitschland en Engeland, maakt deze bouwerij vrij winstgevend, zoodat men zich meer en meer daarop gaat toeleggen. De Vlaardinger Ct. schrijft Ter oorzake van de min gunstige omstan digheden waarin de Zuiderzeevisschers thans verkeeren is gisteren reeds een groot aantal hunner waarvan de meeste in de kracht huns levens, uit Ameland, Marken, Terschelling, enz. alhier aangekomen om zich bij de reeders aan te melden voor de Haringvisscherij. Terwijl ook reeds vele Friezen daarvoor zijn aangenomen zullen dit jaar daarvoor beduidend minder Duitschers worden aange worven. Ook te Maassluis zullen vele visschers uit de Zuiderzeeplaatsen traGhten zich bij de reeders aldaar te doen aanmonsteren. In de omstreken van Gorinchem zijn dezer dagen ongeveer vijftig kalfkoeien le qualiteit door een Spaansch landeigenaar opge kocht en Zaterdag per extra-boot naar Rotterdam vervoerd, vanwaar zij per stoomschip naar Bilbao worden gebracht en verdor per spoor naar Valladolid. Ter waarschuwing. Hoe gevaarlijk en ongepast de grap is, om iemand te doen schrikken, is weder te Win schoten gebleken. Een 18-jarig meisje aldaar is, doordat plotseling iemand uit den wal eener sloot voor haar kwam springen, bewusteloos neergevallen, welke toestand, nadat zij thuis gebracht en weder bij kennis gekomen was, herhaaldelijk terugkeerde. Eerst den volgenden dag kon het meisje weder eenige woorden spreken. Thans is haar toestand zooveel verbeterd, dat er geen vrees meer bestaat, dat de gevaarlijke aardigheid nog droevige gevolgen zal hebben. Een 75 jarig kreupel moedertje heeft zich vervoegd bij den voorzitter der arr.-rechtbank te Winschoten, om verlof tot het instellen van een eisch tot echtscheiding. Als het de moeite maar waardig is. Arme Scheveningers, zegt de Haagsche correspondent der Zw. Ct., zo krijgen een pier en een dijk, waarmee zij, die altijd geroemd werden als „bij de pinken" te zijn, deerlijk gepierd en aan den dijk zullen gezet worden, indien zij daarenboven niet door een al te kostbare haven zoo gehavend zullen worden, dat hun de lust in het voortbestaan vergaat. Een goudsmid te Schoonhoven had in het begin der vorige week in zijn winkelkast behalve veel moois, een onvoldane rekening liggen ten name van een stadgenoot. Deze, benieuwd, wat toch al die menschen voor den winkel moesten doen, kwam ook een kijkje nemen, maar raakte, op het gezicht van het briefje, zoodanig uit zijn plooi, dat hij eerst den winkelier heel wat gepeperde lieflijkheden naar het hoofd gooide en ten slotte een vleesch- mand door diens prachtige winkelruit. De rekening was daarmee echter niet voldaan, integendeel, de goudsmid stelde een eisch tot schadevergoeding in en de politie gaf den driftigen jongeling proces-verbaal. Een booze maand is de maand Juni, volgens Falb. Zij wordt gekenmerkt door veel regen en onweer, bij een tamelijk hooge temperatuur. Ook wolkbreuken en hoogwater voorspelt hij in deze maand. Alleen in het midden der maand, zoo ongeveer tusschen den lOJen en den 20sten Juni zal het weer veel koeler worden. In de buurt van de Utrechtsche zijde te Amsterdam wordt het wielrijden beoefend door vele dames. Donderdag kreeg zulk een wielrijdster het in de Albert Cuypstraat te kwaad met een ander lid barer sekse. Men zei, dat de wielrijdster door een straatjongen was gemolesteerd en dezen daarop een paar welverdiende oorvegen had toe gediend. Doch nu kwam de moeder van den knaap voor den dag, wierp het rijwiel omver en gaf op haar beurt deineen elegant grijs cost uura gekleede wielrijdster een paar ferme klappen, zich daarbij lang niet malsch uitlatende over zulke „floddermadams" die met haar tijd geen raad weten en dan nog kinderen van een fat soenlijk „mins" durven te slaan. De „floddermadam" greep nu den schroeven draaier van haar fiets, die in haar fijn geganteerde hand een lang niet te verachten wapen bleek. Kennissen en familileden van beide partijen schoten ter hulpe en het duel zou tot een alge meene vechtpartij geleid hebben, zoo niet de politie tusschenbeide was gekomen, die aan het standje een einde maakte. (Tel.) Volgens het blad „Sta Pall" is de tot standkoming van „Erica-Stichting" ten volle verzekerd en wordt aan de voorbereidende maatregelen druk gewerkt. De landmeter is met de opmeting en indeeücg begonnen. Voor behoorlijken waterafvoer wordt het noodige ontworpen. De bouw der huizen is aanbesteed. Vóór 1 November moet alles gereed zijn. Men schrijft uit Leeuwarden: Welken invloed het sluiten der Duitsche grenzen voor ons vee heeft, kan o. a. duidelijk blijken uit het volgendeIn dit voorjaar waren de bij het bestuur van het Fries che Rundvee Stamboek bekende aanvragen om stamboekvee zeer aanzienlijk. De vereenigiug is Esthland besloot om voor 30.000 mark in Friesland aan te koopen, ten einde dit vee onder hare leden weor te verkoopen. In Zwitserland, waar in den jongsten tijd gunstige ervaringen met het Friesche vee zijn openbaar gemaakt, hadden zich consortiums tot gemeenschappe- lijken aankoop van stamboekvee gevormd. In Italië waren door coöp. landbouwvereeni- gingen eveneens plannen tot invoer op het getouw gezet, maar van dit alles is niets tot stand gekomen, daar Duitschland ook den doorvoer onmogelijk heeft gemaakt. Tal van landbouwers in Duitschland drin gen er bij de Regeering steeds ernstiger op aan, om de grenzen voor het Nederlandsche vee open te stellenvooral in Westfalen is die beweging sterk. Aangevoerd wordt dat Nederland thans kan geacht worden vrij te zijn van besmet telijke veeziekten; getuige de openstelling der Belgische grens, terwijl ze meenen dat de tegen woordige smokkelhandel in vee het gevaar van overbrenging van een sporadisch geval van besmet telijke veeziekte zeer in de hand werkt, terwijl dit verdwijnt bij geoorloofden invoer onder toezicht van deskundigen. Voorts wordt betoogd dat door het verbod van invoer de veeprijzen ongekend zijn gestegen en menig landbouwer, uit geldnood, zijn vee heeft verkocht, waardoor thans zulk een groot gebrek aan vee is, dat de veestapel niet behoorlijk kan worden aangevuld; zeer ten nadeele van de melkproductie, dien de Duitsche landbouwer in het algemeen uit eigen middelen niet voldoende met fok vee weet aan te schaffen, waarom de invoer van het uitstekende Nederland sche vee het eenige middel is, dat adressanten in voldoende mate kan helpen. De republiek Formosa, een uitvloeisel van de oorlog tusschen China en Japan, zal spoedig gelegenheid hebben te toonen, hoe zjj hare een- en ondeelbaarheid kan handhaven. Een Japansche vloot is voor hare voornaamste stad verschenen en zelfs een merkwaardigheid als eene Chineesche republiek zal tegen eene Japansche strijdmacht wel niet lang bestand zjjn Het is toch niet waarschijnlijk dat Europeesche mogendheden openlijk voor haar partij trekken. Dat China tot hare stichting heeft medegewerkt, is vrjj zeker; of het daartoe door Rusland en Frankrijk werd aangespoord, is nog niet bewezen. Wat China betreft, wordt herinnerd dat den 24sten Mei uit Shanghai aan de „Pal Mali Gaz." werd gemeld „Dagelijks vertrekken aanzienlijke versterkingen naar Formosa." Den volgenden dag telegrafeerde Wolffs agentschap uit Shanghai; „Li Tsching Fang, de zoon des onderkonings Li Hoeng Chang, wien is opgedragen, Formosa over te geven, vertoeft nog hier en schijnt ongaarne zijne ondankbare zending te volvoeren." Denzelfden dag werd de uitroeping der republiek bekend. De feesten te Kiel zullen 29.000 zeelieden bijeenbrengen en daar het bekend is, dat deze heeren over gezonde magen beschikken, kan men gerust geloof hechten aan de volgende opgave van hetgeen per dag noodig wordt geacht1000 L. melk, 6000 L. bier (in vaten), 10.000 flesschen bier, 14 ton versch vleesch, 1600 flesschen wijn, 100 likeuren. Niet op zijn mond gevallen. Een aardig antwoord wordt verteld van een Ier, die een Engelschman als gids verstrekte in zjjn land. Toen zjj bij een heuvel kwamen werd ter toelichting medegedeeld dat dit de „Duivelstafel" was, terwijl wat verder een hoog punt „De Duivelsstoel" werd geheeten. 't Schijnt dat De Duivel nog al wat bezittingen heeft in deze buurt, zei de Engelschman droog weg. Ja, maar h(j is een uitwonend eigenaar, hjj huist in Engeland, luidde het antwoord. Zondag ochtend werd Praag geteisterd door een wolkbreuk. Er viel eene zoo groote hoeveel heid water, dat de laag gelegen buitenwijken bijna geheel werden overstroomd. Huizen en kelders liepen vol water, zoodat velen der be woners slechts met groote moeite, met behulp van booten, konden gered worden. Natuurlijk is de schade door het water veroorzaakt zeer groot. —Een walvischvaarder die onlangs een zeemonster had geharpoeneerd, nam ten gerieve van een natuurkundige, die aan boord was, een proef met de trekkracht van het dier. Men liet den harpoen steken en het schip door het gewonde dier, dat 23 meter lang was voort slepen. Men kwam tot de berekening dat zijn trekkracht gelijk stond met 145 stoompaardekracht. Het vraagstuk is zeker niet gemakkelijk op te lossen, hoe van die kracht gebruik te maken voor de scheepvaart. Schagen, 30 Mei. Aangevoerd9 paarden f 65 a 200, Stieren f af 45 Gelde- koeien flOO a f 170,— 50 Kalfkoeien f 130 a f210; Vaarzen f af 86 Nuchtere Kalveren f 8 a 18, 100 Schapen f 16 a f 26. 1530 Lammeren f 8 f 15, Bokken en Geiten f af gld.40 Varkens f8, af 12; 116 Biggen f 4, a f 7,50; 40 Kippen 40 a 75 ct: Eenden a ct. Boter per half KG. f 0,40 a 0,45. Kaas per kilogram 25 a 30 ct. Kipeiren per 100 f 2.75 a f 8. Eendeieren per 100 f 2.90 a f 3.10 Leiden, 31 Mei. Ter markt werden heden aangevoerdOssen stuks f 127 a f 252 76 Stieren f 52 a f 224; Veulens stuks; f af 116 kalfkoeien f 108 a f 220; Melkkoeien f 108 a f 220; 120 Varekoeien f 83 a f 186; 100 Vette koeien f 127 a f 252110 Vette kalveren f 27 a f 82, 78 Magere kal veren 5, af 16, Graskalveren f92 a 1110 294 Vette Schapen f 16 a f 30. 588 Schapen weide) f 13, a f 27, 2 Paarden f af jarige 170 Magere Varkens f 14 a f 28 Vette Varkens a. 292 Biggen f S. af 12. 9776 Lammeren f7.— if 17.50. Londen, 30 Mei. Ter markt zjjn aangeveerd; 100 Runderen, 4000 Schapen en lammeren 130 kalveren, Varkens. Men noteertRunderen 0,40 0,65; Schapen en lammeren 0,60 a 0,80; kalveren 0.47' 0.80varkens a Zondag 2 Juni. (Eerste Pinksterdag) HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. tien uur Ds. van Sohaick. Waal. Voorm. 10 uur Ds. de Mazure. Den Hoorn. Voorm. half tien Ds. Leffef. Oudeschild. 's Avonds 6 uur Ds van Sohaiok. Oo derend. Nam. 3 uur de Hr. Barends. Cocksdorp. Voorm. half tien de Hr. Barends. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur Ds. Kuperus. Den Hoorn. Nam. 2 uur Ds. Heep. Maandag 3 Juni. (Tweede Pinksterdag HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur Ds. van Schaick. Koog. Voorm. 10 uur Ds. de Mazure. Den Hoorn. Voorm. halftien Ds. Leffef. Cocksdorp. Voorm. half tien de Hr. Barends. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Oosterend. Voorm. 10 uur Ds. Kuperus. Waal. Voorm. 10 uur Ds. Heep. Den Hoorn. Nam. 8 uur Ds. Hesp.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1895 | | pagina 2