„0. L. Vrouw van Lourdes", Fanfare-corps, Texel. Donderdag 6 Juni Hooipwas en NagrasT" te LEIDEN LEIDEN SÏQOM'BQQTDIEIST P. F. HOLTZAPFFIL. I Bjj in Uitlever C. BURGER te SCHAGEK, Be ris is sMts 75 cis eer jaar». ten huize van P. L. BIKKER, Mstraat. van hare lijnen en MtenMsch Gedistilleerd Stalrood, Stalgeel, Krijtwit, Kunstkalk iroje en natte verfwaren, tslas, enz. P. Ent Bnslnnt van Hen plier EIJERLAND H Zaterdag: 22 Jml 1895, 'z avotós 7 ure, vloerzeil, matten, zeil- en tapiitloopere enz. em. DONDERDAG 6 JUNI 7 UUR AAN BOORD. Advertentiën Se firma A. MENALDA ZONEN Goedkoope aanbieding van KAAS. het slechten van slootgrond, eenige oude schoolkachels. HOOI VEILIN G. J. H. MOOJEN, Makelaar, ADYERTENTIË3L D. C. DROS. A. DROS Albzn. Oprechte Haarlemmer-olie. Eau de Cologne's in alle prijzen. aanbesteden Verhuren het grasgewas op de wegen. J. P. NOORDIJK Te koop: Een BAK WAGEN opveeren. publiek verkoopen'. verkocht en verhuurd Wederom ontvangen J. I. voor spot spotprijzen!!!! zullen de veebooten PurmerendeBurgemeester van Alkmaar en Beemsterwederom in de haven van Texel gereed liggen tot het vervoer van Lammeren en ander vee voor Leiden en tusschen gelegen plaatsen. De lammeren zijn vanaf Texel tot Leiden geassureerd hetzij aan boord der stoombooten hetzij in een tjalk geladen mits ter verlading opgegeven aan de agenten. Concurreerende vrachtprijzen. voor VIER achtereenvolgende, plaatsingen in de Texelsche Courant in eens opgegeven, worden slechts DRIE- maal rekening gebracht. DANKBETUIGING. Bij deze betuig ik myn hartelijken dank aan allen die blijken van belangstelling gaven bij de teraardebestelling van mijn geliefde Echtgenoot, en inzonderheid aan de leden van 't Ziekenfonds die hem kosteloos ter laatste rustplaats hebben gebracht. Wed. K. KOOIMAN. Ondergeteekende bericht hierdoor, dat hij zjjn zaak in Kruideniers-, Grutterswaren en hetgeen verder tot het vak behoort overgedaan heeft aan zijnen broeder, ARIE DROS Albzn. alhier. Onder dankzegging voor 't genoten vertrouwen, beveelt hy zijn opvolger in ieders gunst aan. Hoogachtend, i verscheen de eerste aflevering van het Maandschrift tijdschrift voor Katholieken. Dit tijdschrift zal worden uitgegeven in maan- deljjksche afleveringen van 24 pagina's. Men vrage proefnummers aan by den uitgever. My refereerende aan 't bovenstaande, bericht ik hierdoor, dat door my de zaak myns broeders overgenomen is, en dat ik zal trachten, door kwaliteit en pryzen my elks gunst te verwerven. My daartoe beleefd aanbevelende. Hoogachtend, Burg, 1 Juny 1895. De ondergeteekende heeft zich een flinke MANGELMACHINE aangeschaft en beveelt zich min zaam aan tot het gladmangelen van goederen, belovende eene nette en goedkoope bediening. JOHANNA HAGENAAR, Personen, die lust mochten gevoelen zich als werkend lid aan te sluiten bij het fanfare corps alhier en zy, die belang stellon in de ontwikkeling en den bloei van deze vereeniging, worden beleefd uitgenoodigd tot het by wonen eener samenkomst op Woensdag 6 Juni a. s. des avonds half negen te houden in „DE VERGULDE KIKKERT." HET BESTUUR. te LEEUWARDEN, bericht dat zy voor het eiland TEXEL tot AGENT en DEPOTHOUDER heeft aangesteld den Heer J. P. NOORDIJK, te DEN BURG, aan wiens adres zy beleefdeiyk ver zoekt de orders te willen inzenden en waar tevens pryscouranten te verkrygen zyn. Hootddepot van „de Koning Tilli" van de P. KUIPER, Binnenburg. EDAMMER MODEL, 30 ct. per stuk, neem s. v. p. proef. A. DROS Albzu., de Cocksdorp. 's avonds 9 uur, verloting van de NAAIMACHINES in het logement de ORANJEBOOM. Enkele loten zyn nog verkrygbaftr A 25 cent per stuk, by Degelijke personen op Texel, welke door het verzamelen van inteekenaren op deze uitgave en door de bezorging er van, eenige byverdiensten willen genieten, gelieven zich om informatiën te wenden aan het Bureau van dit blad of aan den Uitgever C. BURGER, te SCHAGEN. zal op DINSDAG 4 JUNI aanstaande des morgens ten half tien uren, te beginnen by den dwarsweg langs de Hofstede Vruchtbaaroord, liggende op de dwarswegen; des avonds ten zes uren in het lokaal van J. BUIJS te DE COCKSDORP, de leverantie van 100 M3 Onderhondsgrint, Idem 150 Schelpen, het transport dier Grint, idem. Schelpen, het schoonmaken van het kanaal, de post- sloot en de hoogezantskil, het teren der poldereigendommen. Nadere inlichtingen verstrekt de opzichter. De BURGEMEESTER van TEXEL zal op WOENSDAG den 5 JUNI 1895, des namiddags 2 uur, vóór de O. L SCHOOL te den BURG, publiek verkoopen Texel, den 25 Mei 1895, De Burgemeester voornoemd, STRICK VAN LINSCHOTEN. houdt zich aanbevolen tot het plaatsen van ADVERTENTIËN in alle dag- en weekbladen, het bezorgen van abonnementen op TIJDSCHRIF TEN, het leveren van kantoorboeken en benoodigd- heden en verder tot het verrichten van datgene wat tot het vak behoort. Te bevragen by JOH. C. BAKKER, Burg. zal ten overstaan van een bevoegd beambte op ZATERDAG 8 JUNI a. s., 's avonds 7 ure, in het logement Het Wapen van Amsterdam, te OOSTEREND Voor den Heer H. JANZEN Ez. 1. HOOIGEWAS van ongeveer 23/4 Hectare land, Vooruitgang fev Sluisstuk) liggende onder den Zuiderdyk, in dit voorjaar goed bemest, leverde in 1894, 17 wagens hooi eerste sneê. 2. HOOIGEWAS van ruim 3'/. Hectare land Tijdgeest (ex Kuipersland) liggende by Zeven huizen, in dit voorjaar goed bemest, leverde in 1894 16 wagens hooi eerste sneê. Af te maaien vóór 13 Juni a. s. Betaling 24 Juni van het volgende jaar. Het hooigewas en nagras van de landeryen toebehoorende aan de Doopsgezinde Gemeente van BURG, WAAL en OOSTEREND zal worden in het Logement „de Lindeboom" aan den Burg. S. KEIJSER Pz., Makelaar. uit de fabriek te Hilversum een party KARPETTEN, DEURKLEEDJES, enz. Verder ruime keuze in Alles zoo goedkoop mogeiyk, betaling contant. Met aanbeveling, op HAANDAG 3 JUNI Ge Pinksterdag), 's namiddags 3 uur, om PRIJS en PREMIE, by W. DUINKER, WAAL. BV Zij MOETEN allen weg, Een party zomer Dames-, Kinder en Meisjes mantels, in alle kleuren en solide kwaliteiten; die nog niet voorzien is van een zomermantel spoedde zich zoo gauw mogeiyk naar den onder geteekende, eer het te laat is. Komt, ziet en oordeelt; A contant nog 5% korting. Aanbevelend, UEd. Dw. D., Ph. VLESSING.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1895 | | pagina 3