N°. 802. Donderdag^ 13 Juni. A*. 1895. Nieuws- .en A-dvertentieblad. OFFICIEEL GEDEELTE. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag;- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor din Boua 80 Cts. Franco per post door ge heel Nbdkbland 46 Cts. Naar Ajubika en andere landen met verhooging der porto's. AdvertentiSn vóór 10 nor op den dag der uitgave. Prys der Advertentièn Van 1 tot 6 regela 80 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. G-roota letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ABVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgever» LANGEVELD BS ROOU, Parkstraat, Burg op Texk, HERHALINGS-OEFENINGEfl. De BURGEMEESTER van TEXEL, als daartoe de noodige aanschrijving ontvangen hebbende, roept by deze op, de milicien verlofgangers van de lichting 1892 HENDRIK DOP, JAN DOGGER, FREDERIK HALSEMA, JAN KOK en CORNELIS VISSER, dienende by het korps Torpedisten, om op Woensdag 3 Juli a. s. des namiddags vóór 4 uur by hun korps te Helder, voorzien van hun kleeding, uitrusting, zakboekje en ver lofpas, by hun vertrek met groot verlof mede genomen, aanwezig te zijn, ten einde in werkelyken dienst te worden gesteld. Texel, den 8 Juni 1895. De Burgemeester voornoemd, STRICK VAN LINSCHOTEN. TEXEL, 12 Juni 1895. Ook op do vierde groote lam meren markt bleef het jonge wolvee prijshoudend. De handel was reeds van den beginne af levendig en de prijzen waren goed. Gemiddeld werd voor f 8 tot f 11.00 verkocht, voor enkele beste partijtjes werd f 11 50. f 12 00, f 12.50 enz. tot vermoedelijk f 18.75 besteedafzonderlijke exemplaren werden (ten dienste van de fok kerij?) voor f 15.00 verkocht. Ter markt werden aangevoerd 1673 Lam meren, 43 Schapen, 8 n. KalvereD, 10 Koeien 5 Paarden, 26 Schrammen en 11 Biggen. Oüdeschild, 11 Juni. De commissie, die de a. s. tentoonstelling van prijzen, ingekomen voor de verloting ten bate van het „Admiraal de Ruijterfonds," organiseert, wordt sinds eenige dagen verrast met zeer degelijke geschenken. Eene dame aan den Burg stond voor het doel zelfs een solide naaimachine af, terwijl eene andere dame eene fraaie oléographie zond in een keurige vergulde lijst. Ook is een inktkoker, rijk met zilver ge monteerd, toegezegd. Mochten de goede voorbeelden tot navolging aansporen, dan kaD, met de bereids ingekomen prijzen, de voorgenomen tentoonstelling, die in de kermisweek wordt gehouden, belangrijk genoeg zjjn. Naar men verneemt, is voorloopig de 81e September aangenomen als de dag, waarop de Tweede Kamer, na het aanst. zomer-reces, zou bijeenkomen, om in de daarop volgende veertien dagen, zoo noodig tot kort vóór de sluiting van het zittingjaar, de afdeelings- vergaderingen te houden tot onderzoek van de inmiddels ingekomen kieswet. De straatroovers te Amsterdam treden met den dag brutaler op; het blijkt uit het volgende Zaterdag-morgen is een 19-jarig jongeling, die voor zijn patroon aan een der flnantiëele instellingen aldaar geld gehaald had, het vol gende overkomen de jonkman droeg het geld in een zakje in de hand en moest er mede zijn op de Bloemgracht. Op weg daarheen begaf hij zich in het urinoir op de Keizers gracht bij de Wester mar kt, waar een oogenblik later een kerel binnentrad, die hem blijkbaar reeds eenigen tijd gevolgd had, belust op het zakje met geld. BrutaalwGg greep het sujet1 naar het zakje en gaf tegelijkertijd den jon geling met een mes eenige diepe sneden over de hand, zoadat het bloed er uit gutste en hij door de pijn overmand, het zakje wel loslaten moest. De beroofde jonge man had ook nog een aanzienlijk bedrag aan bankpapier in den bin nenzak van zijn jas geborgen. Gelukkig, dat de roovers daarvan onkundig waren. Dat men goedkoop grondbezitter kan worden, is bij eene te Loosdrecbt gehouden veiling gebleken. Daar werden twee voor landen met akker en water ter grootte van 4 hectaren, 47 areD, 10 centiaren verkocht voor f 58. Naar het „Hbl." verneemt, zal in de a. s. zomerzitting der Provinciale Staten van Noord-Holland een belangrijk voorstel aan de orde komen in zake de zeewering te Callantsoog, benoorden en bezuiden den Zeedijk der Hondsbossche." Het gebouw „Felix Meritis" te Amsterdam heeft Donderdagochtend in groot gevaar ver keerd. Da firma Heldert had uit Duitschland ontvangen een vat met Putz-Oel, die bijzonder was aanbevolen voor de reiniging der machines. Bij de bezorging werd door politie en brand weer meegedeeld, dat van de in het vat aan wezige stof niet meer dan 5 liter tegelijk mocht worden opgeslagen en dan wel in bussen van een halven liter; het was namelijk benzine, en de inhoud van het vat was grooter dan het volumen, dat voor eenige jaren in de Huiden straat op zoo vreeselijke wijze is ontploft. De heeren Holdert verzochten aan de brand weer hot vat liefst zoo spoedig mogelijk weg te halm, aan welk verzoek werd voldaan. Bij een proef in de brandweer-kazerne aan de Prinsengracht, bleek bij het ontsteken van een kwart liter van het vocht op een groote kuip met water, hoe krachtig het brandvermogen is van deze „poetsolie". Het vat is voorzichtig vervoerd naar de overzijde van het IJ. Men schryft uit Leeuwarden Een 34-tal heeren in verschillende plaatsen des lands hebben het initiatief genomen tot oprichting van eenen „Nationalen Zuiderzee Bond" en de ontwerp statuten voor die ver een iging verspreid, om in eene vergadering op Zaterdag 15 Juni a. s. by KraBnapolsky te Amsterdam definitief te besluiten tot oprich ting van die vereeniging en de statuten vast te stellen. Het doel van de vereeniging is: verhooging der volkswelvaart door de uitvoering van de plannen der staatscommissie tot drooglegging der Zuiderzee te bevorderen. Ten dien einde zal zy er naar streven, om door het doen houden van besprekingen en het uitgeven van populaire geschriften juiste be grippen ingang te doen vinden omtrent de voor- en nadoelen dier drooglegging. Om haar doel te bereiken, zal zy trachten in zooveel gemeen ten des lands als mogeiyk is afdeelingen op te richten. De leden worden onderscheiden in leden-opzichters, gewone leden, buitengewone leden en eereleden. Er is geen vaste contributie voorgesteld, maar een minimum van 50 cents, kennelijk met het doel om de toetreding financieel niet be zwarend en daardoor algemeen te maken, opdat de bond met der daad nationaal worde. Ten dienste van hen die Zuid-Afrika willen bezoeken of met de reisgelegenheden per spoor aldaar kenDis willen maken, werd door de heeren de Vries Co., Cargadoors- Expediteurs te Amsterdam, eene spoorwegkaart van Zuid-Afrika ontworpen en gepubliceerd. Bedoelde kaart, waaraan annex de passage- prijzen enz. met de stoomers van de Union Lijn is gevoegd, is bij genoemde heeren op aanvrage gratis verkrijgbaar gesteld. Geverfd speelgoed voor kinderen is zeer gevaarlijk. Dit bleek dezer dagen te Hoogwoud waar een kind van den bakker H. met een geverfde rammelaar speelde en deze volgens kinderengewoonte af en toe in den mond bracht. Een paar dagen daarna was't kindje een lijk, naar men vermoedt tengevolge van de vergiftige bestanddeelen der verf. In een weiland onder de gemeente Beest (Geld.) is een uitgestrekte kelder ontdekt. Het verwulf van dien kelder is met een dikke laag klei bedekt, waarop sedert onheugelijke tijden het gras welig groeit. De oorsprong van dien kelder is niet bekend, men vermoedt dat hij behoort heeft bij het kasteel, dat in de Midden-eeuwen in de Neder-Betuwe is gebouwd. Mogelijk zal nu door voorwerpen, welke daarin gevonden worden, daaromtrent iets meer aan het licht gebracht worden. Naar men verneemt wenschen burg. en wetb. van Enschede in eene eerstvolgende raadsvergadering den Raad voor te stellen bij allé gemeentebesturen in ons land er op aan te dringen ten spoedigste der RegeeriDg een adres aan te bieden, dat onverwijld H. M. onze Koningin een wetsontwerp bereike, behelzende uitbreiding en verbetering van het gemeente belastingstelsel en dat dit door de Volksver tegenwoordiging vóór de ontbinding afgedaan worde. Men schrijft uit Amsterdam Een zwerm bijen, biykbaar door de warmte het spoor erg bijster, en die veeleer op de atdeeling „reiswezen" van onze Tentoonstelling de rechte beestjes op de rechte plaats zouden ge weest zijn, streek Zondagmiddag neer op het vensterkozijn van een der bovenramen van het sigarenmagazijn Kalverstraat, hoek Heiligeweg. Daar het raam op een kier opengelaten was, be gaf zich een deel der zweimers, wier „koningin" wel niet ter plaatse aanwezig scheen, naar binneD. Men zag ze bij tientallen tegen de vitrages opkruipen. De rest krielde buiten. Hoe dat daar binnen afgeloopen is weten we niet. Dat zijn trouwens binnenlandsche aan gelegenheden. Maar het straattooneeltje bij te wonen was verrukkelijk en Amsterdammers over het ongewone schouwspel van een troep zwermende bijen hunne opmerkingen te hooren geven, was éénig. TEXELSCHE COURANT,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1895 | | pagina 1