N°. 817 Zondag 21 Juli. A0. 1895. Nieuws- en Advertentieblad. OFFICIEEL EEDEELTE. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag;- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden Voor dun Bubo 80 Ct». Franco per post door ge heel Nhdrbland 46 Cts. Naar AifiRrra «n andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 uur op den dag; der uitgave. Prijs der Advertentién Van 1 tot 6 regels 80 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groot* letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ABVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELÖ és DE ROOIJ, ParkstraatBürg op Texel VERKIEZING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Texel brengen ter kennia van belanghebbenden, dat afschrift van het procesverbaal van opening der stembriefjes ter benoeming van vier leden van den Gemeenteraad, op heden is aangeplakt en ter Secretarie der Gemeente voor een ieder ter inzage is neder gelegd. Texel, den 17 Juli 1895. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Strick van Linschoten, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris. Inrichtingen die Gevaar Schade of Hinder kunnen veroorzaken. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge meente TEXEL maken bekend, dat ter Gemeente- Secretarie ter inzage ligt een verzoek met bi) lagen van JAN BREMER, wonende te Waal op Texel, om vergunning tot oprichting eener brood koeken beschuitbakkerijin het perceel gelegen te Oosterend, plaatselijk gequoteerd wijk O No. 29 en kadastraal bekend Sectie B No. 1479. Op Woensdag den 31 Juli 1895, des voormiddags te 11 uren, zal ten Raadhuize te den Burg ge legenheid bestaan om bezwaren tegen dat verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toetelichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen vóór het bovengemelde tijdstip op de Secretarie der Ge meente kennis nemen van de ter zake ingekomen stukken. Texel, 17 Juli 1895. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Strick van Linschoten, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris. SCHIETOEFENINGEN. De BURGEMEESTER van Texel brengt ter algemeene kennis, dat de navolgende schiet oefeningen van het fort de Earsens zullen worden gehouden 1°. op 24 Juli a. s. of zoonoodigop volgende dagen met een oefeningskanon van 6 c.M. op het vaarwater vóór het fort op de Earssens, Eelsdeur, Marsdiep en Texelstroom 2'. op 31 Juli a. s. of zoo noodig op volgende dagen met oefeniDgs granaten van SO c.M. in de richting van Marsdiep en Texelstroom, vooraf gegaan door eenige schoten in oostelijke richting; 8°. met mitrailleurs op 31 Juli a. s. of zoo noodig op volgende dagen op schijven, geplaatst op den Zuidwal in ongeveer zuidoostelijke richting. Minstens één uur vóór den aanvang van het vuren zal een roode vlag waaien van het fort en zullen op borden geplaatst aan den ingang van de Marinehaven en op het buitentalud van de battery Vischmarkt, de grenzen der richtingen voor het vuren onder 1° en 2«, vermeld worden, Voorts worden belanghebbenden er op gewezen, dat het verboden is, behalve aan het personeel, dat daartoe is aangewezen, in de vaarwaters vóór het fort op de Earssens te ankeren of te gaan liggen gedurende het vuren, onder 1° en 2» genoemd en zich gedurende het vuren, onder 3° genoemd, te bevinden op den Zuidwal en zü die zich tydens het vuren bevinden op de vaarwaters vóór het fort op de Earssens in eene strook, welke rechts en links van de Ijjnen, waarin gevuurd wordt een breedte heeft geiyk aan den afstand, waarop zy van het fort verwyderd zyn, zich blootstellen aan levensgevaar. Texel, 19 Juli 1895. De Burgemeester voornoemd, CONINCK WESTENBERG L.B. TEXEL, 20 Juli 1895. Volksfeest. De commissie benoemd in de vergadering der Hol). M. v. Landbouw afd. Texel, Vrijdag 12 Juli gehoudeD, hield Donder dagavond eene bijeenkomst om hare werkzaam heden aantevangen. Tot bestuur van die commissie werden benoemd de Heeren J. de JoDgh, als Voorzitter, C. J. Rab, Secretaris, A. de Rooij, Penningm. De commissie zelve werd met het oog op de vele werkzaamheden, nog met eenige per sonen vermeerderd. Bij bespreking van het te wachten feest, bleek het dat alle aanwezigen zeer gezind waren om een flink volksfeest te organiseeren, indien althans de medewerking van de ingezetenen dcor het verstrekken van flnantieelen steun, zulks mogelijk zou maken. Tot het ontwerpen van een voorloopig pro- j gramma werd geraadpleegd het programma der feestviering bij gelegenheid der gehouden i tentoonstelling in 1891, en met zulk een leiddraad, gelukte het alras een voorloopig i programma vast te stellen. j Er zullen alsnu twee feestdagen zijn, Woens dag 4 en Donderdag 5 Septemberde eerste zal meer gewijd zijn aan zaken de landbouw betref fende, de tweede uitsluitend voor volksfeesten. 1 Wanneer wij het voorloopig programma van j die beide dagen achtervolgens zouden melden, dan zal het aldus luiden: Woensdag 4 September. 's Morgens 10 uur tentoonstelling. 's Middags schoonrijden of harddraverij (van wege de landbouw). 's Avonds verlichting van het Park en concert. Donderdag 5 September. 's Morgens 10 uur: Wandeling door den Burg (met muziek). Vervolgens Ringrijden op de Groeneplaats. 's Middags 2 uur: Volksconcert. 's Middags te 6 uur: Volksspelen, als hard- loopen met hindernissen, tobbespel, tonnetjes- kruien. 's Avonds 9 uur: Groot Vuurwerk. Dat een en ander door Muziek zal worden opgeluisterd, behoeft zeker geen betoog. Vrijdag 6 Septemberzal de trekking plaats hebben, van de bij deze gelegenheid te houden verloting van vee en andere voorwerpen. Naar men ziet heeft de feestcommissie groote plannentot een goede geregelde uitvoering er van werden voor elk der verschillende feeste lijkheden afzonderlijke onder-commissiön aange wezen, waardoor de werkzaamheden worden verdeeld en van enkele personen niet te veel zal worden gevorderd; een en ander is alzoo eeer goed geregeld. Maar nu, de financiën: Ter bekoming daarvan zal de commissie lijsten doen circuleeren, met verzoek om bijdra gen, welke uitsluitend voor het volksfeest zullen worden aangewend. Ten einde de onkosten voor het circuleeren der lijsten zoo weinig mogelijk te doen zijn (mogelijk ook met verwachting op beter succes) zullen de commissieleden zelve die lijsten bij de burgerij ter teekening aanbieden, en, aan gezien dit feest zal moeten zijn een Volksfeest voor geheel Texel, meent de commissie gerech tigd te zijn om ook op de overige dorpen van het eiland bijdragen daarvoor in te zamelen, in het vertrouwen dat ook aldaar velen voor zulk een feest iets willen afstaan. Met een woord van opwekking en de wensch van een goed-slagen, sloot de Voorz. van de Landbouw deze bijeenkomst. Wij stemmen met dien wensch in en zullen volgaarne zien dat de commissie in staat zal worden gesteld, het ontworpen programma geheel ten uitvoer te brengen, f In de zitting van de Prov. Staten van Noord-Holland, Donderdag gehouden, werd toe gestaan eene subsidie van hoogstens f 2600 i voor de verbetering en herstelling van den weg van den Burg naar de Waal. I Mede werd in die vergadering goedgekeurd het vastgestelde bijzondere reglement van den polder „de Kuil" op Texel, j Naar wij vernemen is bij Kon. besluit vergunning verleend tot het houden van eene Verloting van vee en land- en tuinbouwwerk- tuigen en producten, by gelegenheid der te honden Tentoonstelling van wege de afd. Texel der Holl. M. v. Landbouw, op Woensdag 4 Sep tember a. s. te houden aan den Burg op Texel. Oudeschild, 20 Juli. Gisteren, bij het binnen komen uit de Noordzee, geraakte de Vlieland er blazerschuit V.LL. 8, in de bollen voor het Nieuwe- of Noordergat, aan den grond. Later, bij hoog water, is zij vlot gekomen en bereikte, met verlies van een zwaard, de haven van het Nieuwediep. - De pogingen om goed versch water te bekomen, door het slaan van een Nortonpomp, nabij de gebouwen van den Heer Dros, aan de haven, mochten tot heden niet het gewenschte resultaat erlangen. De onderneming wordt krachtig voortgezet. Reeds is men ruim 145 voet in den bodem doorgedrongen. Moge zoovee! vo'.harding met goeden uitslag bekroond worden I Ook voor ons dorp ware dit evenzeer te wenschen als voor den ener gieken ondernemer. Te Maastricht worden pogingen aange wend tot het vormen van eene vennootschap voor de oprichting en de exploitatie van eene geweren fabriek. Zoo als men weet, heeft de minister van oorlog de toewijzing voor den aanmaak der nieuwe geweren verdaagd tot 1 Augustus a.s. in afwachting dat zich alsnog eene gelegenheid zal opdoen, dien aanmaak hier te lande te doen plaats hebben. Er worden nu stappen bij den minister gedaan, om ver lenging van den gezegden termijn te bekomen, TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1895 | | pagina 1