N°. 822. Donderdag 8 AugustusA0. 1895. Nieuws- en Advertentieblad. OFFICIEEL CEOEELTE. Binnenland^ Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor dsn Bubö SO Cts. Franco per post door ge heel Nsdbelano 45 Cts. Naar Akïriia sn andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nar op den dag der oltgave. Prijs der Adverteniièn Van 1 tot 6 regels 30 Cts. Iedere regel meer 8 Cts. Groot» letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ABVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELB BE RGOU, Parkstraat, Bobo op Tbxel PERSOAEELE BELASTING. De BURGEMEESTER van TEXEL maakt bekend, dat door hem heden is afgekondigd en aan den Heer Rijks-Ontvanger ter invordering is uitgereikt het voijaarsch kohier No. 2 voor de belasting c-p het personeel voor het dienstjaar 1895/96 en dat ieder daarop voorkomende be lastingschuldige verplicht is, zijn aanslag op den by de wet bepaalden voet te voldoen. Texel, 7 Augustus 1895. De Burgemeester voornoemd, STRICK VAN LINSCHOTEN. TEXEL, 7 Augustus 1895. Heden, den 7 Augustus, herdenkt de oudste bewoner van ons eiland, de heer KI. Slot, zijnen 99sten verjaardag. Ia aanmerking genomen den hoogen leeftijd welke Slot heeft bereikt, een tijdperk waarin hem de zorgen des levens geenszins zijn ont gaan, mag de jarige zich nog in een bevredi gende gezondheidstoestand verheugen. „De laatste loodjes wegen het zwaarst" zegt het spreekwoord en zeker zal Slot, die thans zijn 100ste levensjaar is iDgegaan, dat niet weinig ondervinden op zijn' verderen levens- tocht, doch wij twijfelen er niet aan of menig onzer zou gaarne het feit willen gedenken dat een der medeburgers zijn eeuwfeest viert. Ter markt waren Maandag aangevoerd 449 Schapen, 151 Lammeren, 1 Koe, 4 nucht. Kalvereü, 8 Schrammen, 1 korf Eenden en 1 korf Kippen. De handel was vlug; men besteede voor Schapen van f 14 tot f 20; voor Lammeren van f 10 tot 13. Oosterend, 6 Aug. Jl. Zondag werd de heer B. van Zweden tot zijne bediening als Godsdienstonderwijzer bij de Ned. Herv. Gem. alhier, ingeleid door den Weleerw. Zeergel. Heer Ds. van Waardenburg van IJtens. Deze had daartoe als tekst gekozen de woorden: „Gij zult mijne getuigen zijn", uit Hande lingen 1:8.— Des namiddags preekte de heer van Zweden zijne intrede naar aanleiding van 2 Corinthe 4: 5 en 6. Vlieland, 5 Aug. De heer A. H. de Carpentier van hier, thans ond. te Helder, heeft onlangs met gunstigen uitslag te Haarlem examen gedaan voor de hoofdacte. Dat Vlieland, nu alhier een badgelegen heid bestaat, meer en meer de aandacht begint te trekken van de bewoners van den vasten wal, blijkt gaandeweg duidelijker. Zoo werd o. a. ons eiland verleden Zondag bezocht door de „Stad Kampen", welke van Harlingen naar hier een pleiziertocht hield. Ondanks het slechte weer hadden een 36-tal heeren en dames den moed, de reis te ondernemen, ruim viermaal zoo groot was echter het aantal van hen, die door den hevigen wind en de regenbuien afgeschrikt werden. Weinige jaren geleden werd er in de Zuiderzee wat al te ijverig gevischt naar z. g. mosselzaad, dat naar Zeeland werd vervoerd, om daar op de banken te worden aangeplant. Men heeft toen als 't ware de kip met de j gouden eieren geslacht. Wel was 't werk in den aanvang zeer voordeelig, maar nu nog doen zich de nadeelige gevolgen voor de mossel- visschers der Noordzee-eilanden gevoelen. Sinds eenige weken bevinden zich schuiten van Ierseke en Bruinisse in de Zuiderzee, om j op de mosselbanken zaaigoed in te zamelen 1 en naar Zeeland te vervoeren. Mr. J. A. van Gilse levert in het Augustus- j nummer van de Vragen des Tijds een critiek j op van Houten's kiesrechtontwerp. Zijn inziens huldigt dit ontwerp, ondanks den schijn van S een kiesrecht-uitbreiding op groote schaal en op breeden grondslag te geven, feitelijk weinig anders dan den belasting-census als nagenoeg eenigen grondslag van kiesbevoegdheid. Het is waar, naast den eisch van aanslag in een j der rijks directe belastingen en betaling van f dien aanslag stelt art. 1 van het wetsontwerp niet minder dan nog zeven verschillende voor waarden, aan ééne waarvan de mannelijke j 25-jarige Nederlander, tevens ingezetene, slechts heeft te voldoen om tot de stembus te worden toegelatenmaar wordt het ontwerp v. Houten wet, dan zal, tot velor verrassing misschien, 1 ten duidelijkste blijken hoe de schijnbaar breede toegang, daardoor tot de stembus geopend, in werkelijkheid maar een smalle poort is, waar- door behalve de censuskiezers slechts zeer j weinigen zullen worden toegelaten. Dat kiesrecht-ontwerp zal wêer wat te doen 1 geven. Uit Schagen schrijft men aan de Zijp. Gt.: Donderdag werd op de botermarkt alhier aangevoerd een partij kaas, die in zoo'n verre gaande rottenden en schimmelenden staat j verkeerde, dat de plaatselijke keurmeester, de heer G. Muijs, mede op advies van den j gemeente-geneesheer, den heer Melchior, tot afkeuriDg voor menschelijk voedsel moest overgaan, 't Zoodje moet nog te slecht voor hondenvoer zijn geweest, doch ,,'t is te probeeren of menschen het lusten," dacht de eigenaar zeker. Te Berkhout is de bliksem geslagen in de woning van H. Langereis. Langereis en j echtgenoote, zeer bejaarde menschen, hoorden een geluid als van verscheidene geweerschoten. Tegelijkertijd zagon zij het vuur door het woon vertrek zweven. Het groote lood der oude j Friesche klok werd door de kamer geslingerd, j Het porcelein in eene kast werd door elkander geworpen. Aardewerk in eene andere kast j werd verbrijzeld. Een steen van den schoorsteen kwam in gloeienden toestand naar beneden.1 Gelukkig werd niemand gedeerd. Hoe gevaarlijk het is vleesc'n van een natuurlijk gestorven beest te eten, bleek weder te SGhijndel. By den landbouwer T. was een j kalf dood gegaan en nu had deze datvleesch aan dezen en genen uitgedeeld, zonder vooraf den veearts over de deugdelijkheid te raad plegen. Het gevolg was, dat een 7-tal huis houdens ernstig ongesteld zijn geworden, zóó zelfs dat sommige de hulp van een geneesheer moesten inroepen. Een dienstmeisje op 't Vreeburg te Utrecht bekroop de lust eens te zien, hoe zwaar zij woog. Ze zou dan plaats nemen op de weegschaal. Het was intusschen zaak zooveel mogelijk het netto gewicht te kennen en zy gaf daarom vol goed vertrouwen in het menschdom haar b:oIschapmaadje, waarin o. a. een welgevulde portemonnaie, aan een vrouw, die daar juist stond, te bewareD. Zij werd nu gewogen, hoorde met blijden trots dat ze wel 60 kilo woog en moest nu betalen. „Wacht even, mijn portemonDaie zit in mijn mandje." Maar o wee, wat ze zocht, de portemonnaie was er niet meer. Het ding was verdwenen en tegelijk met 't ding de vrouw, die zoo welwillend was geweest 't mandje zoolang te bewaren. Op de voordracht van den minister van waterstaat, handel en nijverheid is bij koninklijk besluit van 31 Juli jl., opgenomen in de „Staats courant" van 3 dezer, bepaald: lo. eene Staatscommissie in te stelieD, ten einde te onderzoeken of naast de instelling van eene Rijks-lijfrentenbank en naast de regeling der verzekering tegen ongelukken maatregelen bij de wet behooren te worden genomen, om to bevorderen dat werklieden en met dezen gelijk te stellen personen, die door ouderdom of door invaliditeit blijvend ongeschikt zijn om in hun onderhoud te voorzien, recht erlangen op geldelijke uitkeeringenen bij bevestigende beantwoording dier vraag ééu of meerdere daartoe strekkende wetsvoorstellen met memorie van toelichting en raming der geldelijke gevolgen te ontwerpen en aan Ons in te dienen; enz. Een verdivaalde neger. Er schijnt een van de vele negers der Wereldtentoonstelling verdwaald te zijn, of misfchien loopt er een rond, die tevergeefs naar een wereldtentoon stelling zoekt. In elk geval, heel Echt is in opschudding door een pikzwarten kerel, die zijn intrek heeft genomen in het logement Mielke aldaar. Niemand had meer schik in de zeldzame verschijning dan de jeugd; al heel gauw achtervolgde een leger kinderen den vreemden bezoeker op zijn wandelingen. 's Avonds maakte de sinjeur een tochtje door het dorp en bezocht hij eenige café's. De gemeente-politie vond dit toch al te vrijpostig en zij verwijderde hem er uit en bracht hem naar zijn logement terug, weder achtervolgd door honderden nieuwsgierigen. Daar in Echt niemand zijn aardig dialect verstaat, begint er groot wantrouwen in den boezem der ingezetenen op te komen. De vereeniging tot bevordering van het vreem delingenverkeer te Echt moet hebben laten doorschemeron, dat hij misschien wel van „Haalmeijer ós Go." is. TEXELSCHE COUKMT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1895 | | pagina 1