OFFICIEEL GEDEELTE. N°. 826. Donderdag 22 AugustusA0. 1895. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden Voor din Buna SO Ct«. Franco per pott door ge heel NkdibljlNB 46 Ct*. Naar Amrenra en andere landen met verhooging der porta'». Advertentiën vóór 10 unr op den dag der uitgave. Prijs der Advertentiên Van 1 tot 6 regels 80 Ct». Iedere regel meer 6 Ct». Groot» letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummer» 2 Ct». per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIÊN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOU, ParkstraatBueö op Tizn REINHEID DER STRATEN. De BURGEMEESTER van T e x e 1 In aanmerking nemende, dat de reinheid der straten, vooral die te den Burg, dikwyls veel te wenschen overlaat; Vestigt de aandacht van de ingezetenen op hunne verplichting tot het wieden en schoon houden der straten en goten vóór en langs hunne panden. Texel, den 13 Augustus 1895. De Burgemeester voornoemd, STRICK VAN LINSCHOTFN. TEXEL, 21 Augustus 1895. Ter markt van Maandag waren weder aan gevoerd 516 Schapen, 116 Lammeren, 2 Koeien, 3 Nucht. Kalveren, 4 Paarden, 9 Veulens. De handel in Schapen was iets trager, in Lammeren vlug; de prijzen wederom goed; voor Schapen werd betaald van f 14 tot f 19; voor Lammeren van f 8 tot f 13, zelfs schijnt f 15.50 te zijn besteed. Iets geheel nieuws voor Texel, vervaar digd op de drukkerij van de Texelsche Courant, wordt door de firma Langeveld de Rooij op heden in den handel gebracht. Het zijn briefkaartformulieren, waarop de goedgeslaagde afdruk van een paar punten op Texel, naar photographische opname, voor komen. In verschillende kleuren zijn die gezichtjes op Texel afgedrukt op de bedoelde briefkaart formulieren, welke na voorzien te zijn van een 27» cents postzegel, als gewone briefkaarten beschreven en verzonden kunnen worden. Mocht deze nieuwigheid eenigszins in den smaak vallen en aftrek vinden, dan is het de bedoeling van de uitgevers om de collectie met meer andere nieuwe gezicht-punten uit te breiden. Tot verzending als eene aardigheid aan elders wonende verwanten, zijn deze brief kaartformulieren uitnemend geschikt, ook aan hen, die eenige photographisch juiste afbeel dingen, voor weinig geld, willen bezitten, zullen ze zeker welkom zijn. Het definitief programma, voor de feeste lijkheden bij gelegenheid der a. s. landbouw tentoonstelling, kon ook in de vergadering der feestcommissie, Dinsdagavond gehouden, nog niet worden vastgesteld, aangezien de financiën niet voldoende bleken te wezen om hetvoor- loopig programma geheel ten uitvoer te brengeD. Het nummer wat nog onbeslist bleef was de verlichting van het Park, in plaats waarvan door anderen werd voorgesteld eene verlichting van de Groene Plaats, hetgeen minder kost baar zoude zijn naar men meende. De verlichting van Park of Groeneplaats zal in eene vergadering Maandagavond in de Ver gulde Kikkert te houden, worden uitgemaakt en dan tevens het programma definitief wor den vastgesteld. Aangenomen is thans reeds, nevens de ten toonstelling, het houden van eene Harddraverij, Volksconcerten, Ringsteken, Hardloopen met hindernissen, Tobbesteken, Tonnetjeskruien en groot Vuurwerk. Zouden er wellicht zijn die nog geene bij dragen hebben gegeven en dit alsnog willen doen, of anderen hunne bijdragen willen ver- hoogen, dan herinneren wij er aan dat de heer A. de Rooij Penningmeester der feestcommissie is. Er komt betrekkelijk weinig tekort om het voorloopig programma geheel ten uitvoer te brengen en dan zal het in waarheid een flink volksfeest zijn. Make nog eenige bijdragen zulks mogelijk. Waal, 20 Aug. De helft van ons dorpje ziet er, na de flinke herstelling der straat, netjes uit. Mochte na één of twee jaar de andere heltt aan de beurt komen, dan zou de Waal, hoe klein dan ook, onder de Texelsche dorpen een goed figuur maken. De Cocksdorp, 20 Aug. De vlekziekte onder de varkens breidt zich hier meer en meer uit. Reeds een twintigtal heeft men moeten afmaken, waarvan enkele geheel verbrand moesten worden. Den Hoorn, 20 Aug. Gisteren avond was, buiten het dorp, de laudbouwer V. bezig zijn paard te dresseeren, ten einde bij gelegenheid der a.s. harddraverij met succes te kunnen mededingen. Toen de oefening voor dien avond voldoende bleek te zijn, kwam V. in vollen draf het dorp inrijden, met het ongelukkig gevolg dat het paard uitgleed en ruiter en paard op de straatsteenen terecht kwamen, bij welk ongeval de ruiter zijn been brak. Zij die treurige afloop velen een waarschu wing om in het dorp niet zoo hard te rijden. Een oudje. Heden, Woensdag 21 dezer, hoopt de wed. Vuyk geb. De Haan, te Kapelle aan den IJsel, 104 jaren oud te worden. Waarschijnlijk is zij de oudste bewoner van Nederland. Hoewel minder krachtig dan op haar vorig geboortefeest, is ze nog tamelijk gezond. Haar geheugen blijft goed en haar geest helder. Mej. Vuyk is naar latere berichten niet de oudste in ons land; dat voorrecht valt ten deel aan den bekenden oud-scheepsgezagvoerder te Groningen, die op den 21ste der volgende maand zijn 107den verjaardag hoopt te beleven. De zoo bekende Jaap Eden heeft Zondag te Keulen, op zijn rijwiel het mijl-amateur wereld-kampioenschap gewonnen. De overwinning van Jaap werd met een luid gejubel begroet. Zijn vrienden vereerden hem een lauwerkrans, terwijl de muziek het Neder- landsche volkslied speelde, dat door de aan wezige Hollanders werd gezongen. De Hollandsche jongens komen uit den hoek 1 Zaterdagavond brandde de kapitale boe renplaats, gelegen aan de Groote Sloot in de Zijpe en bewoond door den heer A. Kroon, tot den grond af. Alleen eenige landbouw werktuigen werden gered. Nog belangrijker was de brand, die Zondag de weeshuisplaats met het daaraan belendende algemeen weeshuis, mede gelegen aan de Groote Sloot in de Zijpe, in asch legde. Slechts enkele voorwerpen van historische waarde, benevens de monumentale poort bleven ge spaard. Het weeshuis dagteekende van 1628. De gebouwen en de landerijen, groot ruim 35 hectare, werden bij testament van mr. Qui- rijn van Strijen, burgemeester van Amsterdam, en zijne echtgenoote vrouwe Cornelia van Raambeeck, dd. 5 April 1697 geschonken aan het polderbestuur van de Zijpe, op voorwaarde dat zij altoos zouden zijn ten voordeele van het weeshuis en twee hoofdingelanden zitting zouden hebben in het bestuur. Bij beide branden was alles verzekerd. Hooibroei wordt als oorzaak genoemd. Op het programma der feestelijkheden op 5 Sept., tijdens het bezoek der Koninginnen te Zuidwolde, komt een eigenaardig nummer voor. Een Drentsche „scheper" (schaapherdei) met zijn „ziep" (bond) en zijne wollige onder danen, zal in vol ornaat zich op eene geschikte plaats bevinden, om HH. M.M. eene aanschou welijke voorstelling te geven, hoe de kleine, maar voor den Drentschen landbouwer nuttige Drentsche schapen hun voedsel zoeken. „Eer brengt een arme vader, Met vreugd zes kinderen groot, Dan dat zes rijke kinderen, Hem koesteren in den nood," zoo zong onze, nu grijze dichter Nic. Beets in vroeger jaren reeds en nog tegenwoordig blijkt soms op de meest bedroevende wijze, dat hij maar al te zeer gelijk had. Zoo thans weer te Burgercompagnie. De wed. H. woonde daar bij hare kinderen in. maar was ook alweer in die mate het vijfde rad aan den wagen, de harmonie werd zoo dikwijls verstoord, dat de arme moeder, ten einde raad, den dood in het water gezocht heeft. Haar lijk werd bjj het vallaat aldaar opgehaald. Van bevoegde zijde worden aan de „Zw. Ct." eenige mededeelingen gedaan nopens de schade, die de ingezetenen van Genemuiden nl. degenen, die door maatschappelijken en financiëelen toestand voor het ontvangen van vergoeding of tegemoetkoming in aanmerking behooren te worden gebracht by den jongsten brand en stormvloed hebben geledeD. Die schade enkel voor die lieden wordt, na verkregen inlichtingen, begroot op minstens f 3000 tengevolge van den brand en op minstens f 7000 tengevolge van den stormvloed. Daar voor is bij de commissie ontvangen nagenoeg f 1200 en wordt nog verwacht pl. m. f 200, samen f 1400. Hierbij moet in aanmerking genomen worden, dat de hierboven aangegeven schade-cijfers niet uitmaken werkelijke schade, maar het bedrag, dat als tegemoetkoming aan de meer behoeftige ingezetenen zou dienen te worden gegeven. Volgens de Belgische bladen komt er vee te kort in de provincie Antwerpen en het land van Waas, tengevolge van de sluiting der Hollandsche grens. De klachten zijn al gemeen. Uit de schaarschte zal zonder twijfel de duurte van het vleesch voortkomen, zegt de „Reforme." TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1895 | | pagina 1