OFFICIEEL GEDEELTE. N°. 828. Donderdag 29 Augustus. AP. 1895. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor dsn Bubo 80 Ct*. Franco per post door go- heel Nucsblano 46 Cts. Maar Amsrika en andere landen met verhooging der porto's. AdvertentiSn vóór 10 nur op den dag der nitgave. Prijs der Advertentiên Van 1 tot 6 regels 80 Cts. Ieders regel moerSCte. Groots letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ABVERTENTIËN worden aangenomen bö de Uitgevers LANGEVELB BE ROOU, Parkstraat, Boeg op Tbx«l RAADSVERGADERING. De BURGEMEESTER der Gemeente TEXEL Gelet op art. 41 der Gemeentewet Brengt, naar aanleiding daarvan, ter kennis van de ingezetenen, dat eene vergadering van den Raad door hem is belegd op Vrijdag, den 80 Aug. a. s., des voormiddags 9 Vï uur, in de daar voor bestemde zaal ten Raadhuize dezer Gemeente. Texel, den 27 Aug. 1895. De Burgemeester van Texel, STRICK VAN LINSCHOTEN. Te behandelen onderwerpen: I. Madedeelingen. Ingekomen stukkon. II. Voorloopige vaststelling Gemeente-rekening en goedkeuring rekeningen instellingen van Wel dadigheid, dienst 1894. III. Verzoek W. E. Schumaker om te worden aan gesteld als makelaar. IV. Verzoek ontslag J. Coster als vroedvrouw te Oudeschild. V. Benoeming onderwijzeres o. 1. school to den Hoorn. LOSLOOPEN VAN RAMMEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van TEXEL vestigen de aandacht van belanghebben den op het bepaalde by art. 28 der verordening van politie voor de Gemeente luidende Het is verboden: a. rammen, anders dan voorzien van twee spannen, in de weide te laten loopen van 1 September tot 1 October; b. rammen van 1 October tot 1 December daaraanvolgende in de weide te laten loopen, tenzy na verkregen schrifteiyke toestemming van Burgemeester en Wet houders. Overtreding wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste vyf en twintig gulden. Texel, 28 Augustus 1895. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Strick van Linschoten, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris. TEXEL, 28 Augustus 1895. Da markt van Maandag jl. kenmerkte zich weder door een beteekenende aanvoer, vooral van Wol vee; de handel daarin was vlug en de prijzen wederom goed; in Koeien en Kal veren ging weinig of niet om. Voor Schapen werd besteed van f 14 tot f 21; Lammeren f 8 k 16; voor Koeien was de prijs f 100 a 160; voor Kalveren vermoedelijk van f 20 tot f 40. Aangevoerd werden 716 Schapen, 289 Lam meren, 12 Koeien, 20 Kalveren, 1 Paard, 8 Biggen, 8 korven Kippen. het is beslist. Met vlag en wimpel kwam het voorstel tot verlichting van het Park aan den avond van den eersten der a. s. feestdagen, er door, in de vergadering van de feestcom missie Maandagavond gehouden. Een viertal der aanwezigen hield zich buiten stemming doch de overigen stemden als één man voor de verlichting van het Park. De verlichting zal bovendien niet te be krompen worden opgevat ten einde dezelve zoo goed mogelijk te doen zijn. De financien vorderen wel is waar eene gepaste zuinigheid, edoch, de hoop dat nog eenige bijdragen zullen inkomen, wilde men nog niet loslaten. Nu, wie weet, mogelijk zijn er onder onze meer bevoorrechten nog wel die, bij zulk een flink feest voor het volk, der commissie met een stille gift meenen to moeten verrassen, zoo iets geschiedt moer. Het programma werd alsnu definitief vast gesteld; onder de advertentiën in dit nummer vinden de lezers eene officieele aankondiging daarvan. Zij het weder ons nu voor die dagen maar genadig. „De Oranjebloem," is de titel van een bundeltje van 45 vaderlandsche liederen „voor school en huis," welke door den 2e luitenant Clockener Brousson zijn verzameld en welk boekje bij den uitgever Tnieme, te Nijmegen, het licht zag. De heer Brousson, die indertijd een liederen bundel „voor Janmaat en Soldaat" ontwierp, heeft met zijn „Oranjebloem" een niet minder goed werk godaan. Terecht is de meening dat de uitreiking van dit bundetje opdena.s. Koninginne jaardag, aan de schooljeugd, er veel zou toe kunnen bijdragen om het zingen der niet altijd even aangename straatdeunen tot een minimum te brengen. Echt nationalo liederen op bekende melodiën is de rijke inhoud van dit bundeltje, hetwelk voor weinig geld is te bekomen. Oudeschild,'27 Aug. De verjaardag van H.M. de Koningin zal hier feestelijk worden gevierd door de schooljeugd. 's Morgens zal de pret aanvangen met de kleuters der bewaarschool, terwijl de bevolking der groote school 's namiddags zal feest vieren. Het mannenkoor „Amicitia" is voornemens in zijn gewoon vergaderlokaal des avonds 6ene feestelijke bijeenkomst te houden. Door den heer Koppen wordt 's avonds voor de ramen der „Zeven Provinciën" geïllumineerd, terwijl ook van andere zijde nog feestelijke plannen moeten bestaan. De Schippers- en Visscherbond is voornemens op Zondagavond, ter eere van de KoDinginne- verjaardag, eene gezellige bijeenkomst der leden met hunne vrouwen te organiseeren. Oosterend, 27 Aug. De Weleerw. Heer Ds. H. Stutvoet predikte, als leeraar bij de Cbr. Q-er. Gemeente alhier, jl. Zondag zijn afscheid naar aanleiding van 1 Petrus 5: 10. Den scheidenden leeraar werd na de predi king Ps. 121: 3 staande toegezongen. De Heer Stutvoet vertrekt naar Drogeham, gem. Achtkarspelen. Mr. J. Kruseman gaat in het „Handelsblad" het vóór en tegen na van het in landbouw- kringen zich openbarende streven naar een afzonderlijken vertegenwoordiger voorde belangen van den Landbouw in de Regeering. De wensche- lykheid van een ministerie van landbouw is zoowel in de vergadering der Geldersch O very sel- sche als in die der Hollandsche Maatschappij van Landbouw uitgesproken. Inderdaad pleiten enkele argumenten sterk voor het denkbeeld. Deland- bouwzaken zyn thans op willekeurige wyze by verschillende departementen onder dak gebracht. Olficieel behoort de landbouw als tak van nijverheid onder het ministerie van waterstaat; daarby is o. a. gebracht het landbouwcomité, dat de regeering van advies dient in alle zaken den landbouw betreffende, en de uitvoering der boter- wet. Maar by binnenlandsche zaken behooren de ryks-landbouwschool, de landbouw-winter- scholen en wintercursussen, de rykslandbouw- leeraren, de proefstations, de proefvelden, de subsidiën voor de paardenfokkery, tuinbouw- leeraren, enz. Eindeiyk beheert de Staat zyne domeinen een zuiver landbouwbedryf door middel van het dep. van financiën. Geen wonder, dat de wensch naar eenheid van organisatie gekoesterd wordt. Toch is het niet waarschijniyk, dat het denkbeeld der instel ling van een departement voor landbouw spoedig verwezeniykt zal worden. De landbouwzaken vormen te zamen, in vergeiyking met den dienst by de meeste departementen, een betrekkeiyk kleine administratie, waarvoor men bezwaariyk een afzonderiyk ministerie kan gaan scheppen, dat jaariyks ongeveer f 100.000 kosten zal. Ook zal allicht h6t denkbeeld, dat de stichting van een afzonderiyk ministerie van landbouw uit den aard der zaak grootere uitgaven voor de landbouwbelangen na zich zal sleepen, huiverig maken om tot die stichting mede te werken. Toch zou het te betreuren zyn, indien deze bezwaren er toe leidden, dat de tegenwoordige organisatie onveranderd bleef voortbestaan, en de schr. verwondert zich daarom, dat men niet een eenvoudige oplossing nastreeft, hierin be staande, dat alle landbouwzaken zonder onder scheid by één departement werden gebracht, dan zou de groote eisch van het oogenblik, eenheid in de organisatie, vervuld zyn, aan vele gerecht vaardigde grieven ware tegemoet gekomen en tevens werden de groote onkosten en bezwaren van het thans op den voorgrond gedrongen denk beeld vermeden. Waarschijnlijk in verband met de plannen tot indijking van de Lauwerzee, zijn dezer dagen in tegenwoordigheid van eenige afge vaardigden uit het college van God. Staten peilingen gedaan in de Reidiepsgeul van Zout kamp naar Oostmahorn. Deze geul werd ver leden herfst op 's rijks kosten op de vereischte diepte gebracht, doch slibde hier en daar weer dicht. Een te Zutfen praktiseerend geneesheer heeft aan de „Zutpb. Cc." verzocht met ernst te wijzen op het gevaarlijke van het dragen der thans in de mode komende breede elastieke ceintuurs. Hij had dezer dagen in zijne prak tijk, bij eene overigens volkomen gezonde jonge dame, belangrijke storingen geconstateerd alleen door het dragen van bedoeld toiletartikel] Ia de Friesche gemeente Wilp staat een kerkje, dat aan iemand toebehoort, die daar eiken Zondag als voorganger optreedt voor p. m. 25 personen, die grootendeels in familie betrekking tot hem staan. Van kerkeraad on kerkvoogden is daar geen sprake. Hoewel de voorganger, een zeer eenvoudig man, te goeder naam en faam bekend staat, maakt meD hem toch het leven lastig, zóó zelfs, dat hij de hulp der politie heeft moeten inroepen. TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1895 | | pagina 1