N°. 841. Donderdag 19 September A0. 1895. Nieuws- en Advertentieblad. OFFICIEEL GEDEELTE. Binnenland. Dit blad versefifjru Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Busa SO Cte. Francs per post door ge- hooi Nsdselanb 45 Cts. Naar Akibika on andere landsn mot verhooging ësr porto's. Advertentiën vóór 10 nor op den dag der uitgave. Prijs der AdvertentiSn Van 1 tot 8 regels SO Cts. Iedere regel meerSCts. Glroote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ABVERTENTIÈN worden aangenomen bil de Uitgevers LANGEVELB Se DE RQOU, Parkstraat, Bras op Tïxil GEZONDHEIDSPOLITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van TEXEL Overwegende, dat sedert jaren door tal van eigenaren ot huurders van erven, grenzende aan den Burgwal, zonder de vereischte vergunning van den rechthebbende (in deze de Gemeente), gedeelten van den Burgwal zijn afgeheind en daardoor als het ware aan hunne erven zyn toegevoegd; dat het schoonhouden niet, althans niet naar behooren, door allen geschiedt, terwijl zulks van gemeentewege evenmin kan plaats hebben, daar dit onmogelijk wordt gemaakt, door tal van schuttingen enz. welke op en over den Burgwal zjjn geplaatst; 1 dat door den Heer Inspecteur van het genees kundig staatstoezicht, meermalen op dan slechten en vervuilden toestand, waarin de Burgwal ver keert is gewezen en hij, in het belang der openbare volksgezondheid meer dan eens op verbetering heeft aangedrongen; dat bovendien, vooral in den laatsten tijd, herhaaldelijk klachten inkomen] over de geheel onvoldoende wateraflossing en het dan ook bij persoonlek ingesteld onderzoek, duidelijk is ge bleken, dat de bestaande toestand van den Burgwal, onhoudbaar is Noodigen belanghebbenden beleefd, doch dringend uit, zoo spoedig mogelijk en wel vóór den 15 October 1895, de schuttingen of andere getim merten, voor zoover die zonder behoorlijke i vergunning, op of over den Burgwal mochten zijn geplaatst, weg te nemen of te doen wegnemen, opdat steeds bij het van gemeentewege schoon- houden daarvan, de doorgang door den Burgwal onbelemmerd kan plaats hebben, i Texel, den 16 September 1895. I Burgemeester en Wethouders voornoemd, Strick van Linschoten, Burgemeester. I J. A. Wesstra, Secretaris Eostelooze INENTING en QERINENTING. s BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Texel maken bekend, dat op Donderdag 19 September 1895, van 's middags 12 tot 1 uur in de O. L. School te den Burg, gelegenheid zal 1 bestaan tot kostelooze inenting en herinenting 1 van de ingezetenen, die zich daartoe aldaar aanmelden. Texel, 18 September 1895. 1 Burgemeester en Wethouders voornoemd, Strick van Linsohoten, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris WATERSTAATSWERKEN. f De BURGEMEESTER van TEXEL, brengt ter kennis van belanghebbenden, dat ter Secretarie i dezer Gemeente ter lezing is nedergelegd, een r bestek en voorwaarden waarnaar, onder nadere t goedkeuring van Zijne Excellentie den Minister f van Marine, in het gebouw van het Departement e van Marine te 's Gravenhage, op Donderdag den 8 October 1895 bij inschrijving zal worden aan besteed bet bouwen van eene houten loods op steenen voet, ten dienste van 's Rijksbetonning te Zontkamp, zooals nader in het bestek en de 1 voorwaarden is omschreven. Texel, 18 September 1895. De Burgemeester voornoemd, f STRICK VAN LINSCHOTEN. TEXEL, 18 September 1895. Ter markt waren Maandag aangevoerd 21 koeien, 65 kalveren, 307 schapen, 109 lam meren, 1 paard, 1 veulen, 1 nucht. kalf en 6 schrammen. De handel was matig; de prijzen waren.-jonge koeien van f 80 tot f 120; kalveren f 30 tot f 60; schapen f 16 tot f 24; lammeren f 10 tot f 16. De vergadering van de Vrijzinnige Kies- vereenigiug aan den Burg, uitgeschreven tegen Maandagavond jl., mocht niet bogen op een groot bezoekaanvankelijk was het vereischte aantal leden (volgens regl.) om besluiten te nemen, niet aanwezig, zoodat een uur wachtens noodig was, vooraleer met de werkzaamheden kon worden aangevangen. Door den afgevaardigde naar de vergadering van de Centrale Liberale Kiesvereeniging te Helder, den Heer Kuperus, werd verslag uit gebracht van het behandelde op die vergade ring, den 29 Mei gehouden. Daarna werden de statuten der Centrale behandeld en ten slotte goedgevonden dat het bestuur pogingeD zal aanwenden om in den komenden winter één of meer sprekers voor de Vereeniging alhier te doen optreden. De afd. „Texel" van het N. O. G. hield jl. Zaterdag eene goed bezochte vergadering in „Café Den Burg." Na behandeling van notulen en een paar ingekomen stukken, werd door den heer S. de Boer verslag uitgebracht van de handelingen der Gewestelijke vergadering, gehouden te Hilversum en door den heer L. J. Kikkert van die der Algemeene vergadering, gehouden te Rotterdam. Verder bracht de heer S. de Boer nog verslag uit van de handelingen eener verga dering van den Bond van Ned. Onderwijzers, gehouden te Amsterdam, ter bespreking van salaris verbetering en van Weezen- en Weduwen- pensioen. Het onderwerp „Huiswerk" werd ingeleid door den Voorzitter, den heer C. A. de Braai, en had een tamelijk lang, doch opgewekt debat tengevolge. Aan eenige scholen in onze Gemeente zal eene proeve met huiswerk in de hoogste klassen genomen wordeD. De volgende vergadering is bepaald op den 14den December a. s. in „Café Parkzicht." Woensdag 4 September, bij gelegenheid der Tentoonstelling, werd tevens, naar bekend is, eene inschrijving gehouden van Paarden in het Ned. Paardenstamboek. De uitslag daarvan konden wij destijds nog niet vermelden, thans wordt ons echter wel willend medegedeeld dat alstoen 6 paarden zijn ingeschreven, n.l. 3 van den heer C. Slot 1 van den heer L. J. Roeper, 1 van den heer J. Eelman en 1 van den heer A. P. Koorn. Omtrent de in ons nummer van 5 Sept. medegedeelde bekroningen, op de tentoonstel ling, werden ons de volgende verbeteringen verstrekt. Voor Stieren géboren in 1893 of vroeger. P. J. Roeper, le prijs. C. Slot, 2e Voor Rammen van gekruist ras onverschillig ivaar geboren. A. P. Koorn, le prijs. C. R. Keijser, 2e Voor Ramlammeren Texelsch ras, géb. na 20 Maart 1895. Joh. en R. Flens, le prijs. C. Keijser Pz„ 2e Oudeschild, 16 Sept. Aangenaam werden de bewoners van dit dorp gisteren gestemd, toen het fanfarecorps van den Burg zich, onder de kranige leiding van den Heer Groene- wold, langs den dijk en later op de haven deed hooren. Fraai weer begunstigde den tocht en kwam zeker ook aan de uitvoering van zoovele nummers ten goede. Met hartelijk handgeklap werden de beoefe naars der schoone muziek beloond voor zooveel toewijding en 't belangeloos verschaffen van zooveel waar genot. Algemeen was men hier van oordeel, dat het corps met reuzenschreden op de baan der kunst is vooruitgegaan. Zonder geld geen Zwitsers en ook geen muziek. Mogen dus allen aan ons dorp, die er maar eenigszins toe in staat zijn, het fanfare corps ook geldelijk steunen! Dit zij zoo! Oosterend, 16 Sept. Het Fanfare-corps bracht gisteren een bezoek aan ons dorp en speelde verscheidene stukken zeer naar genoegen van de vele hoorders. Telkens als de muziek zweeg, werd geapplaudiseerd. Alvorens te ver trekken, werd onder het blazen van een' marsch een wandeltochtje gehouden. Het corps werd door eene groote schare uitgeleide gedaan, Moge het eens spoedig weerkomen 1 Vlieland, 16 Sept. Zaterdagavond jl. werd alhier onder voorzitterschap van onzen burge meester, den heer Veenhoven, een vergadering gehouden van de aandeelhouders in de Bad- onderneming. Deze bijeenkomst beoogde de oprichting eener naamlooze vennootschap. Als adviseur der vergaderden en tot het opmaken der akte trad op de heer Luber, Notaris te Amsterdam, welke tijdens zijn verblijf op ons eiland, in den atgeloopen zomer, daartoe zijne diensten belangeloos aangeboden had. Tot directeuren werden gekozen de h. b. Veenhoven, Swartsenburg en Gilhuys en tot commissarissen de h. b. A. Sap, A. Kooreman, W. J. van Rossum, J. Zeylemaker en S. Boon. De vergaderingen van de Staten-Generaal zijn Zaterdag in eene vereenigde zitting der beide Kamers, door den Mio. v. Binnenlandsche Zaken, namens de Koningin-Regentes gesloten. Dinsdagmiddag te 3 uur, werd het nieuwe zittingjaar der Staten-Generaal geopend, mede in eene Vereenigde zitting der beide Kamers, door de Koningin-Regentes» COURANT. s

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1895 | | pagina 1