Donderdag 3 October A0. 1895. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. 838. OFFICIEEL GEDEELTE. xro li Dit bind verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden Vouc din Bubo 80 Cti. Franco per pott door ge heel Nidiblxnd 46 Ots. Naar *"«n» en andere landen met verhooging der gorto's. Advertentiën vóór 19 nnr op den dag der uitgave. Prijs der Advertentiën Van 1 tot S regels 80 Ots. Iedere regel meer 6 Ots. Groots letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 8 Ots. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen b$ de Uitgevers LANGEVELD DE ROOU, Parkstraat, Bubo of Tixn GEVONDEN VOORWERPEN Gedeponeerd ten Raadhuize een portemonnaie inhoudende t 0.14, gevonden te den Burg in den Binnenburg. STRERHING PASSAGiT" üj BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Texel brengen ter kennis van belanghebbenden, ,1 dat, tengevolge het herstellen van een duiker in den weg loopende door het Burger Nieuwland, de passage aldaar voor rij- en voertuigen en vee zal zijn gestremd van heden tot en met den g 5 October 1895. Texel, den 80 September 1895. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Striok van Linschoten, Burgemeester. q J. A. Wesstra, Secretaris. HERHAL1NGSONDERWIJS. r BURGEMEESTER' en WETHOUDERS van TEXEL brengen ter openbare kennis, dat op de e O. L. Scholen te den BURG en OUDESCHILD, gelegenheid zal worden gegeven tot het genieten van herhalingsonderwys, gedurende het tijdvak van 15 October 1895 tot 15 Maart 1896 op Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vr|jdag, o des avonds van 67« tot 87. uur, voor jongens en meisjes van 13 tot 16 jaar, die het gewoon schoolonderwijs hebben genoten, terwijl eveneens r leerlingen van 17 en 18 jaar, met toestemming r van Burgemeester en Wethouders, in overleg met de betrokken onderwijzers, aan dat onderwas r kunnen deelnemen. ZU, die daarvan wenschen gebruik te maken zullen zich vóór den 15 October a. 8., b|j het betrokken hoofd der school moeten aanmelden, onder overlegging van hunne vaccinatie bewjjzen. Texel, 1 October 1895. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Striok van Linsohoten, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris. t TEXEL, 2 October 1895. Nawerk. Rekening doen is zoo wat de slotsom van iedere zaak. Dit was ook het doel der bijeenkomst op Zaterdagavond in „de Lindeboom", van de daar s saamgekomenen leden der Commissie voor de Tentoonstelling en Volksfeesten op 4 en 5 j September jl., heugelijker gedachtenis. Da rekening van de feestcommissie wees aan verschillende ontvangsten aan een bedrag van f 458.30, aan uitgaven een cijfer van t f 479.05; er was alzoo een tekort, doch daar- t voor had de commissie nog te beschikken over ruim 400 lampions, welke van de Parkver- r lichting vrij wel ongeschonden waren overge- j bloven. De afd. Texel der H. M. v. L. wier ont- i vangsten een gunstiger cijfer aanwees dan voor de uitgaven benoodigd was, was evenwel beleefd genoeg het tekort der feestcommissie voor hare rekening te nemen, welk aanbod |d dank werd aangenomen; als tegen- beleefdheid besloot alstoen da feestcommissie om de nog voorradige lampions aan de afdeeling voornoemd, af te staan. Zonder veel moeielijkheden waren in korten tijd de werkzaamheden alzoo naar wensch afgeloopen en beslecht, en konden de verga derden met genoegen nog eens terugdenken aan de dagen van 4 en 5 September. Hierin bleef men dan ook niet in gebreke; na zulk een goeden afloop kwam het woord uit een verruimd harte en ademde het gesprokene een geest van voldaanheid. In de eerste plaats werd door den Voorz. der afd. Texel van de H. M. v. L. den Heer C. Keijser Pz., alsnog een verzuim hersteld, naar hij zeide, indien hij een woord van hulde bracht aan het Fanfare-corps, dat ziGh zelve als het ware had overtroffen; laat ons, zeide spr., allen het onze doen om het corps te steunen, om dat corps voor ons te behouden; een welgemeend „leve lang", van de verga derden, was het antwoord op deze woorden. Hiermede was het vuur geopend en in verschillende toespraken werd achtervolgens hulde gebraGht aan allen, die in meerdere of mindere mate tot welslagen van de feestdagen hadden medegewerkt en van hunne belang stelling hadden doen blijken. Geen overdreven speeches, geen verafgoding van enkelen, lag ten grondslag aan het gesprokene, doch even kalm, waardig en degelijk, als ons feest zich heeft gekenmerkt, zoo ook kenmerkte zich deze laatste bijeenkomst van landbouw- en feestcommissie. De eendrachtszin van allen die ons feest bijwoonden en het daardoor zoo goed deden slagen, heerschte ook op deze bijeenkomst, werd daar geroemd als de macht die ons feest had mogelijk gemaakt, werd gewenscht voor de toekomst voor Texel om steeds krachtig te zijn. 't Is voorbijblijve ons feest echter nog lange in aangename herinnering en zij 't staag een voorbeeld van wat éénheid vermag. Ter markt waren Maandag aangevoerd 29 Koeien, 50 Kalveren, 137 Schapen, 107 Lam meren, 11 Schrammen, 20 Biggen, 5 Paarden. De prijs voor Koeien was van f 100 tot f 190; Kalveren f 20 tot f 60; Schapen f 16 tot f 25; Lammeren f 12 tot f 18; Biggen f 6 tot f 14; de handel was matig. September of herfstmaand is achter den rug; zeldiSrafe hadden wij zulk eeneschoone Septembermaand. Waren de eerste dagen er van ons reeds gunstig voor onze feestdagen, het voortdurend schoone weder gedurende die maand, bezorgde ons op den voorlaatsten dag ervan nog weder eenen genoegeiyken middag doordien het Fanfare-corps, uitgelokt door het heerlijke weder, zich dien middag in het Park liet hooren, zeer ten genoegen van hen, die, al wandelende door de verschillende laantjes, of op andere wijze, zich verlustigden in de welluidende muziek. Een woord van dank namens allen die Zondagmiddag in het Park vertoefden, mogen wij zeker aan het Fanfare-corps wel brengen voor het verschatte genot, Wij schrijven October. Met den eersten dezer trad in werking de winterdienst van de spoorwegen en in verband daarmede, voor ons eiland, eene verandering van de stoombootdienst „Ada." Wel bleef de dienst der spoorwegen (vertrek van- en aankomst te Helder, waarbij wij het meeste belang hebben), onveranderd, doch op reeds vroeger vermelde, alleszins gegronde motieven, onderging de stoombootdienst eene belangrijke verandering, zeer ten ongerieve van vele bewoners van Texel. Vreemd mag het heeten dat met de belangen van de bevolking van een geheel eiland (nagenoeg 6000 zielen tellende) zoo weinig rekening wordt gehouden, dat zulks niet ver mocht op te wegen tegen de belangen van enkelen, die alreeds in veel gunstiger conditiën verkeeren wat de gemeenschapswegen en gemeenschapsmiddelen betreffen. Aan het verzoek toch van bewoners in het Noorderkwartier van Noord-Holland werd wel willend gevolg gegeven om ten gerieve van eenige schoolbezoekers tijdens den zomerdienst eene wijziging te brengen in den treinenloop van Alkmaar naar den Helder. Was die wijziging voor sommigen onzer alreeds onaan genaam, door de late aankomst der post, wij hebben er ons in getroost met de gedachte: „beter een half ei dan een ledige dop." Doch ook dat halve ei wordt ons thans nog ontnomen door de bevoorrechting welke aan de alreeds bevoorrechten ten deel valt: het bestendigen der zoogenaamde schooltrein en het niet doen doorrijden der trein 1.28 van Amsterdam. „Wij misgunnen de bevoorrechten (w|j schreven zulks reeds vroeger) dat voordeeltje niet, doch waar de administratie der spoor wegen in een gulle bui aan enkelen een douceurtje doet is het toch wel wat onbillijk dat zulk een douceurtje moet zijn ten koste van vele anderen, die alreeds niet in gunstigen toestand verkeeren. En zoo is toch nu het geval: voor ons is de treinenloop aankomende te Helder na 12.08 geheel een dood ding. Moet men naar Texel, dan zorge men maar met de trein 12.08 te Helder aan te komen. Welk een groot ongerief dit zal veroorzaken voor onze kooplieden die de markten te Schagen, Alkmaar en dergeltjken bezoeken behoeven wij niet uiteen te zetten, evenmin als dat wij behoeven te verdedigen het onaangename er van voor hen die van hier voor de Rechtbank te Alkmaar worden opgeroepen om getuigenis der waarheid af te leggen of die om andere redenen genoodzaakt zijn van den spoorwegdienst gebruik te moeten maken. Genoegen doet het ons daarom dat alsnog een adres ter teekening rondgaat, om aan den Minister aan te bieden, ten einde zoo mogelijk het doorrijden van trein 111, aankomst te Helder te 3.54, alsnog te verkrijgen. Moge de belangen van de bevolking van een geheel eiland bij ZE. genoegzaam gewicht in de schaal leggen om de bescheiden wensch in dat adres vervat, tot vervulling te brengen, Zee zij het, - TEXEISCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1895 | | pagina 1