N°. 840. Donderdag 10 October A0. 1895. Nieuws- en Advertentieblad. OFFICIEEL GEDEELTE. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voof dmn Buna 80 Cts. - Franco per post door go- heel Nkdhelanö 46 Cts. - Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. AdvertentlCn vóór 10 uur op den dag der uitgave. Prijs der Advertentién Van 1 tot 5 regels 80 Cts. Iedere regel meer 8 Cts. Groots letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers S Cts. per nnmmer. ABONNEMENTEN en ABVERTENTIËN worden aangenomen de Uitgevers LANGEVEL© DE ROOtJ, ParkstraatBurg op Tixm, De Uitg. der Tex. Ct. berichten dat zij met eenige dagen zullen beschikken over de hen komende bedragen voor abonnement, advertentiën, drukwerk enz. Voor eene gereede voldoening der aan te bieden kwitautiën, houden zij zich beleefdelijk aanbevolen. LANGEVELD DE ROOIJ. Loting voor de Nationale Militie' BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge meente TEXEL, maken bekend 1°. dat de loting voor de Militie van degenen, die vóór 1 September van dit jaar zijn inge schreven, zal gehouden worden te Texel in de o. I. school te den Burg op Maandag den 21 October 1895, des voormiddags 11 nur; 2°. dat op Maandag den 31 October 1895, des middags 12'/a uur, ter Secretarie de getuig schriften kunnen worden aangevraagd, ter bekomiEg van vrijstelling wegens broederdienst of als eenige wettige zoon 8°. dat de lotelingeD, die vrijstelling verlangen wegens eigen militairen dienst of die van een broeder of broeders, de noodige bewijsstukken moeten inleveren bij den Burgenmeester, ten minste tien dagen vóór den dag, waarop de eerste zitting van den Militieraad wordt ge opend, en alzoo vóór 38 November 1895. Voorts worden de belanghebbenden er uitdruk kelijk op gewezen, dat het opgeven van de redenen van vrijstelling bij gelegenheid der loting aan den Militie Commissaris en het indienen van de noodige bewijsstukken aan de Militieraad, niet voldoende is om zich de vrijstelling te verzekeren, waarop zij meenen aanspraak te kunnen maken, maar dat hun belang medebrengt om bovendien de vrijstelling te vragen in de Eerste Zitting van den Militieraad, op den tijd, daarvoor overeenkomstig art. 25 van het Koninklijk besluit van 8 Mei 1882 (Staatsblad No. 46) bepaald. Texel, den 8 October 1895. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Srrick van Linsohoten, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris. SCHIETOEFENINGEN. De BURGEMEESTER der Gemeente Texel maakt bekend, dat volgens ontvangen mededeeling van den Kommandant van de le Compagnie van het korps Pantserfort Artillerie te Helder, weder schietoefeningen zullen plaats hebben en wel op den 9 October 1895 en zoo noodig 3 8 vol gende dagen; Deze oefeningen bestaan uit „het schieten met een oefeningskanon van „6 c.M. van het fort op de Harssens tegen „een sleepschtjf in een sector begrensd door „de lijn Earsens den Burg op Texel en ,O.Z.O. ten 0. De onveiligheid zal op de schietdagen op de gebruikelijke wijze worden aangegeven o. a. door het plaatsen, minstens een uur voor den aanvang van het vuur, van een roode vlag op het fort op de Harssens en groote waarschuwingsborden aan den ingang der haven en op het buitentalud der batterij Vischmarkt, waarop vermeld zal zijn van waar en in welke richting gevuurd zal worden. Texel, den 8 October 1895. De Burgemeester voornoemd, STRICK VAN LINSCHOTEN. TEXEL, 9 October 1895. Ter markt werden Maandag aangevoerd 33 Koeien, 44 Kalveren, 63 Schapen, 88 Lam meren, 5 Paarden, 2 Veulens, 20 Schrammen en 89 Biggen. De handel was stug; de prijs was voor Koeien van f 100 tot f200; Kalveren van 130 tot f 70; Schapen van f 18 tot f 22; Lamme ren van f 12 tot f 16; Biggen van f 6 tot f 14. Door een onzer ingezotonen werd dezer dagen een postduif opgevangen; het diertje was blauw van kleur en had om de linkerpoot een koperen bandje, waarop stond SDHS 1891 - 251 Gisteren avond hield het Fanfarecorps zijne vierde jaarvergadering. Na opening van de vergadering werd door den Secretaris een verslag voorgelezen over het afgeloopen jaar, hetwelk zaakrijk en zeer nauwkeurig vermeldde, hetgeen van het 4de levensjaar van deze Vereeniging kan worden gezegdde moeieltjkheden en teleurstellingen, doch ook de overwinning welk*1, naar wij allen weten, door het corps is behaald, door zijn optreden tijdens ons schoon Landbouwfeest. De rekening van den Penningmeester wees een bevredigend cijfer aan; het ledental der Vereeniging is met 29 vermeerderd en bedraagt thans 102, waaronder ook van de andere dor pen; een tiental personen heeft zich als wer kende leden aangemeld. Goedgevonden werd dat 10 aandeelen zouden worden uitgeloot (zie adv), de overige gelden blijven beschikbaar voor benoodigde uitgaven. Tot lid van bestuur werd gekozen de heer L. J. Kikkert. Aan den Directeur, zoomede aan den af tredenden Voorzitter den heer S. Keijser Jz., werd welverdiende hulde gebiacht voor hetgeen door hen in het belang der Vereeniging werd gedaan. De vergadering werd, behalve door het be stuur en de werkende leden, bijgewoond door slechts 7 aandeelhoudersde vraag kwam bij ons op: is dat nu de zoo gepredikte be langstelling en sympathie? 't Is wel treurig dat de Jan-Salie-geest nog maar niet schijnt te kunnen wijken. Oudeschild, 8 Oct. Zondag 11. werd door Ds. C. Lefïef, consulent der Herv. Gem. alhier, als godsdienstonderwijzer ingeleid, de Heer Oh. Niessink, naar deze plaats overgekomen uit de Wilp, prov. Groningen. Met een opwekkend woord aanvaardde de Heer Niessink zijn dienstwerk. De gemeente verheugt zich in het vooruitzicht, voortaan weer geregeld des Zondagsmorgens ter kerk te kunnen gaan. Ofschoon het seisoen voor de visscherij naar zeepaling al heel wat gevorderd is, blijft men nog altijd naar het voornaamste bij dit werk, n.l. de paling wachten. De uitkomsten zijn tot heden zoodanig, dat de uitgaven door de meeste visschers nog niet bestreden kunnen worden. Oosterend, 8 October. In den polder het Noorden ziet men dagelijks groote vluchten grauwe granzen rond trekken. De schade door deze beesten teweeg gebracht is dikwijls vrij aanzienlijk; op lage groenlanden trekken zij het gras met wortel en tak uit, terwijl zij ook vreten van het te velde staande wintergraan. Af en toe wordt er op deze schuwe dieren jacht gemaakt, doch het is zeor moeielijk ze onder schot te krijgen. Niet onaardig is het echter te zien, wanneer er een schot valt, hoe zich groote vluchten van somtijds 200 en meer in de lucht verheffen, terwijl een oor- verdoovend gegigak zich doet hooren. Is het niet gemakkelijk voor de jagers om ganzen te bemachtigenhazen schijnen er bijna in 't geheel niet te zijn. De zonen van Nimrod klagen dan ook steen en been. Dat het in de laatste dagen op de Noord zee buitengewoon boos weder moet geweest zijn is schrijft men uit IJmuiden duidelijk merkbaar aan enkele binnenkomende hout booten. Zondagmorgen kwam de „Mathilda" binnen, wier deklast bij het wegslaan van den fokkemast afgeknepen had, en in den namid dag de „Cairclen," waarvan niet minder dan ongeveer 1200 balken overboord gespoeld waren waardoor heel wat vernieling wbs aangebracht en waarbij ook een man te water geraakte, die door een volgende golf weer het want kon vastgrijpen en zoo behouden bleef. Op het rapport van de Hullsche boot, dat ongeveer 20 ÈDg. mijlen uit de kust een ont redderd vaartuig ronddreef, is de sleepboot „Titan" naar buiten gestoomd en later weer teruggekeerd met den Noorschen schoener „Normann," van Laurvig, op sleeptouw. Het schip was door de bemanning verlaten, om trent wier lot niets bekend is; de fokkemast was overboord geslagen en het dreef op zijn lading, die uit hout bestaat. In Westelijk Zuid-Beveland heerschte in geen jaren zoo levendige handel in konijnen als tegenwoordig. Deze diersoort wordt dan ook aldaar zoo veelvuldig aangetroffen als zelden het geval was. Sommige fokkers be zaten in den laatsten tijd van 50 tot 100 stuks. De prijzen van volwassen exemplaren beloopen f 1de uitvoer heeft plaats naar Engeland en België. Menig arbeider trekt een aardige duit uit deze fokkerij. In Sta Pal plaatst het hoofdbestuur van den „Oranjebond van Orde" de volgende bekend making: Het mag van algemeene bekendheid geacht worden, dat de „Oranjebond van Orde" met zijn Erica Stichting in de Wormingermate onder Apeldoorn de proef neemt of het mogelijk zij op goeden heidegrond aan een oppassend gezin een bestaan te verzekeren, indien een stuk grond ter groote van ruim 4'/, Hectare en daarop een uitmuntend gebouwde boerderij, ter beschikking van zoodanig gezin gesteld worden. De proef wordt genomen met vijf hoeven, bij- eengelegen langs den spoorweg op ongeveer drie kwartier afstands van het dorp. Gegadigden verbinden zich tot het betalen van een jaarljjksche pacht van drie procent van het voor stichting en aanleg gebezigde kapitaal en een rente van drie procent van de gelden, die in leen mochten worden verstrekt voor aankoop van vee, mest, veevoeder als anderzints. Zij mogen paard noch os houden. Wat de bebouwing van den grond betreft, moeten zij zich onderwerpen aan leiding en in zichten van bevoegde zijde. Gedurende de eerste drie jaren wordt slechts een gedeelte van de pachtsom gevorderd. Gedurende de eerste twee jaren worden de hoeven gehuurd; daarna mits de Bond over de huurders tevreden zij in erfpacht gegeven voor den tjjd van 80 jaren. Niemand wordt als huurder aangenomen, die niet over eenig vee (koeien, pinken varkens, kippen,) beschikken kan, want het is in het belang der te nemen proef, dat de belangen van Bond en van huurders van meet af aan samen gaan. Van de vijf boerderijen zijn er nu drie verhuurd aan in de omgeving wonende gezinnen. Twee z{]n dus nog beschikbaar. Deze wil de Bond ook voor lieden van buitenaf beschikbaar stellen en hierop vestigt hf) de aandacht. Gegadigden ge lieven zich te wenden tot majoor J. J. A. In 't Velt, te Apeldoorn, die alle mogelijke inlichtingen wil verschaffen, Niemand behoeft zich aan te melden, die niet de beste getuigschriften aangaande degelijkheid, levensgedrag en kennis van landbouw overleggen kan. Nog zij medegedeeld, dat de grond in zijn soort van uitmuntende qualiteit is, dat van elke hoeve reeds nu l'/> Hectare tot grasland is aangemaakt, maar dat gegadigden wel moeten weten, dat zij hard zullen moeten werken. Met het oog hierop zal de voorkeur gegeven worden aan gezinnen, die veel arbeidskracht kunnen medebrengen! TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1895 | | pagina 1