OFFICIEEL CESEELTE. N°. 841. Zondag 13 October A0. 1895. Nieuws- en. T 1 aayertenrieDiaa. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden Voui nan Busa 80 Cte. Franco per pott door ga- heel Nköeblanb 46 Cta. Naar Airann-A «n andere landen met verhooging der porto's. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOU, ParkstraatBuna or Tnxia Advertestiën vóór 10 aar op dea dag der uitgave. Pryjt der Advertentitn Van 1 tot 6 regels 80 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groots letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten R a a d h u i z e een koralen ketting met gouden slot, gevonden op den Oudeschildergrindweg. TEXEL, 12 October 1895. Aan men de schuld Van af begin October verbeugen we ons in eene postregeling met de grootere en kleinere plaatsen in Nederland, die op zijn zachtst gezegd noodlijdend is. Het niet doorrijden tot Helder van trein 111, van Amsterdam te 1.23. vertrekkende, ontnam ons de gelegenheid om 'brieven als anderzints, welke niet met den trein, (welke 9.50 's morgens uit Amsterdam vertrekt), kunnen worden verzonden, nog deuzelfden dag alhier te ontvangen; geldt dit voor brieven en andere goederen, 't geldt ook voor het per sonenverkeer: moet men naar Texel we schreven het reeds vroeger men zorge maar met den trein te Helder aankomende te 12.08 's middags, te arriveeren, of men kan wachten tot den volgenden dag. Die toestand had kunnen worden voorkomen indien de ondernemer der postverzending van Helder naar hier, zekerheid had kunnen geven dat ook gedurende den winter de overbrenging der post, na aankomst van trein 5.26 te Helder, zou kunnen geschieden. De ondernemer gaf wijselijk die zekerheid niet, want een moed willig in gevaar brengen van de kloeke beman ning van de „Ada" plus schip, lading en passagiers zou het zijn geweest, indien de stoombootdienst 's avonds te 6.30 van den Helder, (welke in den zomer mogelijk is), ook voor den winter ware bestendigd geworden. Billijkheidshalve had men nu mogen ver wachten dat na deze geldige redenen, door wijziging der treinenloop op eene andere wijze in het te voorziene ongerief zou worden tegemoet gekomen, en alzoo met de belangen van de bevolking van eene ni<A onbeteekenende gemeente rekening zo.'u worden gefeyjden, edoch dat mocht yhet zoo wezen. Vermoedelijke/hebben velen gemeend dat tengevolge m/ndere inschikkelijkheid van de zijde der administratie van de spoorwegen, ons deze kfool werd gestoofd, ook wij waren niet vrij/van deze meening, doch in een pas d.d. ontvangen antwoord op het schrijven van B. en /vV. van 9 September jl., (de adm. der r«*J' -egen zal wellicht ook denken: „een tijding komt vroeg genoeg)" lezen wij '%t een voorstel aan ZE. den Minister van •2[oo p H. enN., om trein 111 in dezen winter- 'nojoienst weder in de plaats van trein 115 tot ei den Helder te doen doorloopen, niet de goed- t keuring der Regeering heeft mogen verwerven en in deze dienstregeling verandering in den bestaanden toestand dus niet mogelijk is." Ziedat is nu eens recht vaderlijk zorgen!I? Het dezer dagen ingediende verzoekschrift is dus juist aan het goede adres; of het zal baten? wij kunnen het moeielijk gissenbillijk heidshalve zou men mogen verwachten dat ook een Minister niet te hoog zal staan, om, waar hij gedwaald heeft, zulks te erkennen en de gevolgen er van te herstellenwij wil len zulks ook in dit geval wenschen. De omstandigheid dat bij de aanbieding van het adres, door onzen burgemeester in persoon, ZEd., naar wij vernamen, de gelegenheid werd gegeven de omstandigheden nauwkeurig toe te lichten geeft nog wel geene toezegging, doch 't is kl veel gewonnen wanneer men in de gelegenheid wordt gesteld zijne zaak te bepleiten. Laat dus de hoop ons niet begeven dat deze onverkwikkelijke zaak alsnog ten goede zal worden opgelost. Den Hoorn, 12 Oct. Gisteren avond hield de „Onderlinge VereeDiging bij Ziekte" hare jaarvergadering. Na opening der vergadering door den Direc teur, die den aanwezigen een woord van dank bracht voor de goede opkomst, werd door den Secretaris een verslag voorgelezen betreffende het afgeloopen Yereenigingsjaar. De daarop volgende rekening, door den Pen ningmeester, wees een batig saldo aan, ten gevolge waarvan .besloten werd de vrijstelling tot het betalen van contributie gedurende de wintermaanden, van 3 op 4 maanden te brengen. Tot commissaris werd herbenoemd de heer J. Witte. Over art. 10 (het toetreden van nieuwe leden) ontstond een druk debat; de einduitslag daar van was dat besloten werd nieuwe leden da delijk gelijke rechten als de oudere te verlee- nen, mits zij 5 guldon entreegeld storten en bavendien twee jaren doorloopend moeten be talen. In den nacht tusschen Donderdag en Vrijdag zijn van het strand alhier weggeslagen 4 manden en 4] paar hozeneen groot ver lies voor den armen visscherman wiens ver diensten toch al zoo sober zijn. Aan den Helder zijn van het verlorene echter drie manden en een paar hozen aangespoeld. Een huis ingestort. In de Delistraat te Katendrecht is gisterenmorgen een in aanbouw zijnd huis van twee verdiepingen, ingestort. Het ingestorte pand was re»*» ^uuer 06" nap gebracht en op hefc oogenblik dat de ramp plaats had waren daarin eenige timmerlieden, stukadoors en voegers werkzaam. Vol ijver toog men aan het werk om de ongelukkige^) onder puin en hout bedolven, redding te v/erleenen en werdenachtereenvolgens 9 persten te voorschijn gebracht, waarvan de -meesten ernstige verwondingen hadden bekomen. Weerwraak. Zooals men weet worden de Belgische grenzen voor den invoer van ons vee in Belgie gesloten. Eenige landbouwers uit Zeeland, over dezen maatregel ten zeerste verbolgen, hebben het plan gevormd den Mi nister van Binnenlandsche Zaken te verzoeken het slachten van vee aan de Belgische grenzen en den uitvoer van slachtvee naar een Belgisch abattoir te verbieden, de vergunningen aan de Belgische grensbewoners voor bemesting, be- akkering en beweiding van landerijen in te trekken, de concessie tot het leggen eener sluis te Ter Neuzen te weigeren. Door deze maatregelen wil men Belgie noodzaken den vrijen invoer van vee toe te staan, omdat het als een axioma wordt beschouwd, dat dit land buiten het Hollandsch vee niet kan. De Tweede Kamer was Woensdagmiddag even bijeen; de voorzitter had het een en ander mee te deelen. Zou-hij, zou-hij niet? Het duurde een heelen tijd, voor er een voorstel kwam om de volgende week te vergaderen. En toen het kwam, toen werd niet het Per soneel aan de orde gesteld, maar de wet tot invoering van de faillissementswet benevens eenige kleinigheden. De aard van de aan de orde gestelde on derwerpen doet echter het vermoeden rijzen, dat dit maar een introductie is om niet te veel met de deur in huis te vallen en dat als de Kamer er den smaak weer wat van beet begint te krjjgen, het voorstel volgen zal om op dien goeden weg voort te gaan en het personeel vóór de begrooting af te doen. Onder Hoeven (N.-B.), nabij wachtpost 18, ter plaatse „de Zeggen", heeft men bij het graven in de heide, diep in het zand een schip gevonden. Het schip is nog vrij gaaf en was voorzien van anker en kettingen. Men verdiept zich in gissingen, hoe het vaartuig daar terecht is gekomen. Sommigen vermoeden bij den St. Elisabethsvloed; anderen beweren, dat aldaar vroeger een vaart heeft geloopen, genaamd „Passiona- ofPassievaart." Woensdagmorgen vroeg werd brand ont dekt in den molen „De Wachter" van den heer A. M. de Jong aan het einde van het Heilige Land, nabij het station der Noordhollandsche tramwegmaatschappij te Alkmaar. Het vuur breidde zich zoo snel uit, dat aan blusschen niet te denken vielalleen het paard, de wagen en de tuigen konden worden gered en in korten tijd was alles uitgebrand. De oorzaak kan men niet gissen. Alles was behoorlijk verze kerd. Er stonden geen andere perceelen zoo dicht bij, dat gevaar was te duchten voor verdere uitbreiding van den brand. Van den molen is thans niets over dan een deel der steenen muren. Men meldt uit Harlingen: Terwijl van alle kanten wordt geklaagd over „de straatjongens van heden, de misdadigers van morgen", terwijl men vraagt welke wettelijke bepalingen en tuchtmiddelen behoo- ren aangewend te worden om het kwaad te beperken, is hier iemand, die daartoe een anderen weg inslaat. T 1 R. van der Meulen, commies ter secretarie, „die sedert verleden jaar in „Ons tehuis" op verzamelt en hen op aangename en nuttige wijze bezig houdt. Er wordt voorgelezen en verteld, gedamd en gedomineerd, aan hartige toespraken ontbreekt het niet, en zoo wordt zichtbaar ten goede gewerkt. De jongens, die verleden jaar geregeld kwamen, zijn in massa teruggekomen. Aan Heeren Burgemeesters der gemeenten in Noord-Holland, is de volgende circulaire toe gezonden ,De Noord Hollandsche Propaganda-Commissie tot afschaffing van sterken drank neemt de vrijheid zich tot u te wenden met een beleefd doch dringend verzoek. De loting is aanstaande. Oude gewoonten volgend, zullen velen der opgeroepenen meenen te moeten offeren aan de zucht tot bedwelming. Het is waar, in vele kringen wordt heden ten dage geprotesteerd tegen de heerschappij van den alcohol, maar het is er verre van af, dat die nieuwe geest alle gemoederen vervult. Er zullen zwakken gevonden worden, die, wijkend voor den slechten invloed, van zoogenaamde vrienden, struikelen op dien dag; vaders en moeders zullen verkeeren in groote vreeze, spaar penningen zullen worden verbrast, twisten en vechtpartijen zullen ontstaan, er zal schade worden geleden aan lichaam en ziel. Dit behoeft niet zoo te zijn. Uw gezag, dat recht en zedelijkheid brengt, kan, door zijn banden wat nauwer toe te halen, dien dag medewerken tot de vrijheid die waarachtig is. Vrijheid toch is daar waar de rede triomfeert over den harts tocht, vrijheid is daar waar de mensch zijn menschelijkheid bewaart. De Noord-Hollandsche Propaganda-Commissie, zich gesteund wetend, niet alleen door hare geest verwanten, maar ook door talloos velen, die, staande buiten haar strijd, toch de verwildering van jongelingen op lotingdagen met leede oogen zien, richt zich tot u met het beleefd verzoek, dat het u behagen moge op genoemde dagenen op de door u noodig geachte uren het schenken van sterke dranken in de herbergen uwer gemeen ten, althans in de plaatsen waar geloot wordt en waar letelingen doortrekken, te verbieden. TEXELSCHE COURAWT. Zltkj-qyütog» TT,*»yi OaV» 70 fr.1 VUI uL\jLL IlOOLl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1895 | | pagina 1