*7°. 857. Zondag 8 December A0. 1895. Nieuws- en Advertentieblad. OFFICIEEL GEDEELTE. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag;- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 nor op den dag der uitgave. zC ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOU, ParkstraatBuna op Tixn Eerste Zitting van den Militieraad. TEXEL, 7 December 1895. Sint Nicolaas. De jaardag van Sint Nicolaas is weder voorbij. In naam van den goeden Sint zijn verrassingen gedaan die wellicht blijd schap verwekten, die aanleiding gaven tot raadselachtige vragen, die hoop en verlangen opwekten, verlevendigden ot bevredigden, doch ook die wellicht teleurstelden. Zoo'n St. Nico. laasfeest heeft in sommig opzicht wel iets van een kansbord voor mogelijke gebeurtenissen. Voor velen is het Sint Nicolaasfeest echter slechts de jaardag van den goeden kindervriend, wiens voorbeeld men in eigen kring en som wijlen ook nog iets wijder navolgt. Laat ons wenschen dat het zoo door de meesten wordt begrepen en ook dit jaar zal zijn toegepast. De vooravond van den St. Nicolaasdag werd hier als naar gewoonte gevierd. Des middags zoowel als des avonds bewogen zich velen gemaskerd langs de straten; wij zouden haast zeggei), meerderen dan gewoonlijk. Bijzondere vertooningen merkten wij evenwel niet op: des middags een optocht met een ezelwagentje waarvan de personen hier en daar eenige geschenkjes uitdeelden en des avonds de struisvogel, was vrijwel het eenigst merkwaardige; overigens was het een raden wat vele gemaskerden wilden voorstellen, behalve dat sommigen, die in groote haast hier en daar geheimzinnige pakjes bezorgden, gewis- selijk de ijverige dienaressen van den Sint wareD, om naar zijnen geest blijdschap te verwekken. De jaardag van Sint Nicolaas is weder voorbij, blijve zijn' goede geest evenwel steeds rond waren, onder allen en in alles. Gebruik zal er wellicht niet van worden gemaakt, doch voor zoover noodig willen wij er aan herinneren dat Maandag a.s. gelegenheid is tot vermarkten van vee. Volgens een inder tijd genomen raadsbesluit toch, wordt gedurende de wintermaanden December, Januari en Febru ari, den tweeden Maandag van die maanden gelegenheid geboden tot het markten van vee. Waal, 4 December. Gisteravond trad in de druk bezochte vergadering van „Nut en Genoegen" op de Heer Bigot, van Amsterdam. Was de verwachting hoog gespannen, de Heet Bigot stelde de aanwezigen niet te leur: onverschillig in welk karakter de spreker zich voordeed, de voordracht was meesterlijk. Loopen de meeniDgen omtrent den inhoud der voorgedragen stukken, uiteen, iedereen zal er wel van overtuigd zijn, dat de Heer Bigot een acteur is van den eersten rang. Gaarne zien wij den begaafden declamator hier nogmaals optreden. De Cooksdorp, 6 Dec. Met de verdiensten van de visschers is het hier tegenwoordig niet rooskleurig. Hield men zich bijna het geheele jaar ook onledig met het vissehen naar schelpen, thans is dit middel van bestaan voor hen onmogelijk gemaakt, daar het door de politie verboden is. Reden tot dit verbod moet zijn het bescha digen der zeeweringen. Volgens de visschers evenwel geschieden de werkzaamheden op plaatsen, waar het strand minsten 500 M. breed is en zou de beer Maas, die met het opzicht over het strand is belast, het nadeelige er van niet inzien. Tot kerkvoogden by de Ned. Herv. gem' zijn herbenoemd de H:H. H. Bakker Wz. on K. v. d. Kloot. arj no TEXSLSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 8 maanden Voul dbs Buna 80 Ct*. Franc» per pest door ge heel Nhdbblanb 46 Oti. Naar Ammnta *n andere landen met verhooging der porto'*. Prijs der Adverteniièn Van 1 tot 6 regel* 80 Ota. - Iedere regel meer 6 Ct*. Ghroote letter* en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummer* 8 Ct*. per nummer. fel m ce INSCHRIJVING NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge- eente Texel; Brengen ter openbare kennis, dat de mannelijke gezetenen, geboren in het jaar 1877, zich ter schril ving voor de Nationale Militie behooren te melden ter Gemeente-Secretarie tusschen d m lsten en 31sten JaDuari 1896, met overlegging in een kosteloos verkrijgbaar uittreksel uit hunne sty )boorte-acte, indien zij elders zijn geboren. Voor die inschrijving zal meer bepaald zitting orden gehouden ten Raadhuize, op Maandag en 6 Januari 1896, des voormiddags te 10 ure, lodat men verzocht wordt zich zooveel mogelijk dat tijdstip aan te melden. Verder wordt de aandacht gevestigd oponder- aande artikelen der wet van den 19den Augus- as 1861 (Staatsblad No. 72), welke betrekking ebben op de inschrijving voor de Militie: Art. 15. Jaarlijks worden voor de Militie ingeschre- alle mannelijke ingezetenen, die op den lsten 'anuari van het jaar hun 19ie jaar waren ingetreden. Voor ingezeten wordt gehouden lo- ht), wiens vader, of is deze overleden, wiens ceder, of, zfln beiden overleden, wiens voogd intre- iten is volgens de wet van den 28sten Juli 1850 taatsblad No. 44); 2 hij, die, geen ouders of voogd hebbende, gedu- ie,fende de laatste, aan het in de eerste zinsnede van it artikel vermelde tijdstip voorafgaande, achttien laanden in Nederland verblijf hield 3). hij, van wiens ouders de langstlevende ie ga sten was, al is zjjn voogd geen ingezeten, mits hjj innen het Rflk verblijf houdt. Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling, Bhoorende tot eenen Staat, waar de Nederlander iet aan den verplichten krijgsdienst is onderworpen, 1 waar ten aanzien der dienstplichtigheid het begin- el van wederkeerigheid is aaDgenomen. Art, 16 De inschrijving geschiedt: lo. van een ongehuwde in de Gemeente, waar de ader, of, is deze overleden, de moeder, of zjjn beiden verleden, de voogd woont; 2). van een gehuwde en van een weduwnaar in e Gemeente, waar h(j woont 31. van hem, die geen vader, moeder of voogd eeft of door dezen is achtergelaten, of wiens voogd uiten 's lands gevestigd is, in de Gemeente waar it) woont; 4i. van den buiten 's lands wonende zoon van leu Nederlander, die ter zake van 's lands dienst een vreemd land woont, in de Gemeente, waar lijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond leelt. Art. 17. Voor de militie wordt niet ingeschreven 1). de in een vreemd R0k achtergebleven zoon 'an een ingezeten, die geen Nederlander is; 2o. de in een vreemd RQk verblijf houdende ouder- ooze zoon van een vreemdeling, al is z(jn voogd ugezeten 3). de zoon van een Nederlander, die ter zake ran 's lands dienst in 's RQks overzeesche bezittingen •f koloniën woont; Art. 18, lste en 2de lid. Elk, die volgens art 15 lehoort te worden ingeschreven, is verplicht zich laartoe bjj Burgemeester en Wethouders aan te geven ■U88chen den lsten en den 31sten Januari. Bfl ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis is it)n vader, of, is deze overleden, zijne moeder, of flu beiden overleden z(jn voogd tot het doen van toe aangifte verplicht. Art. 20. H(j, die eerst na het intreden van z(jn L9le jaar, doch vóór het volbrengen van zijn 20ate, gezeten wordt, is verplicht, zich, zoodra dit plaats leeft, ter inschrijving aan te geven b(j Burgemeester >n Wethouders der Gemeente, waar de inschrijving, 'olgens art. 16 moet gesohiedeu. iel Daarbfj gelden de bepalingen der 2e zinsnede van art. 18. Zijne inschrijving geschiedt in het register van het jaar, waartoe hjj volgens z(jn leeftijd behoort, Texel, den 4 December 1895. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, STRICK VAN LINSCHOTEN. De Secretaris, J. A. WESSTRA. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge meente Texel maken bekend, dat de Eerste Zitting van den Militieraad voor deze Gemeente zal worden gehouden te Alkmaar, op Vrydag, den 13 December 1895, des voormiddags ll1/, uren. In deze zitting wordt uitspraak gedaan omtreDt: lo. de verschenen vrijwilligers voor de militie; 2o. de lotelingen, die redenen van vrijstelling hebben ingediend; 3o. de lotelingen, in de artt, 55 en 56 der Militiewet bedoeld; en 4o. alle overige lotelingen. Ter Secretarie der Gemeente zijn inlichtingen te bekomen, wie al dan niet persoonlijk voor den Militieraad moeten verschijnen. Texel, den 5 December 1895. De Secretaris, De Burgemeester J. A. Wesstra. Strick van Linschoten. JACHT, De BURGEMEESTER der Gemeente TEXEL brengt ter kennis van belanghebbenden, dat bij hem is ontvangen de navolgende kennisgeving DE COMMISSARIS DER KONINGIN in de provincie NOORD HOLLAND, Gezien het besluit van Gedeputeerde Staten dier provincie dd. 27 November 1895 no. 49; Gelet op art. 11 der wet van 13 Juni 1857 (Staatsblad no. 87), tot regeling der Jacht en Visschertj Brengt ter kennis van belanghebbenden dat de sluiting der jacht op klein wild, met uitzondering van die op houtsnippen, voor Noord holland is bepaald op Dinsdag 31 December 1895, met zonsondergang, en dat alzoo op grond van het bepaalde b]j het eerste lid van artikel 27 der aangehaalde wet, het verkoopen, te koop uitstallen en vervoeren van het hierbedoelde klein wild, uiterlijk tot en met 14 Januari 1896 zal mogen plaats hebben. En zal dit besluit in het Provinciaal Blad worden geplaatst en voorts in elke gemeente van Noord holland worden aangeplakt. Haarlem, 80 November 1895. De Commissaris der Koningin voornoemd, S C H O R E R. Texel, den 6 December 1895. De Burgemeester voornoemd, STRICK VAN LINSCHOTEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1895 | | pagina 1