N°. 867. Zondag 12 Januari. A0. 1896. IleuwB» en 4dTertentieblad. OFFICIEEL BEOEELTE. Binnenland» Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden Voui dsn Bursa 80 Cts. Franco per post door ge heel Nsdkeland 4E Cts. Naar Akêbika m andere landen m®t vsrhooging der jorte's. AdvertentiSn vóór 10 nnr op den dag der nltgave. Pr\js der Advertentién Van 1 tot S rogels 80 Cts. Iedere regel meorSCts. Gtroete letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 3 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ABYERTENTIËN worden aangenomen b$ de Uitgevers LANGEVELS SE ROOU, Parkstraat, Bubo op Tm» Aan onze begunstigers wordt be richt, dat wy in het begin dezer week znllen disponeeren over de ons komende bedragen voor abonnement, advertentiën, druk werk enz.met gereede voldoening der aan geboden kwitantiën zal men ons ten zeerste verplichten. Buiten Texel zal over het aan ons verschul digde, na 20 dezer per postkwitantie worden beschikt. De invordering van het bedrag van uitgegeven rekeningen, zal na afloop dezer maand geschieden LA.NGEVELD DE ROOIJ. SCHULDVORDERINGEN ten laste der gemeente Texel. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Texel noodigen de verschillende belanghebbenden uit, die over het afgeloopen jaar 1895 eenige leveran- tiën of werkzaamheden ten dienste der gemeente gedaan hebben, om voor zoover zij dit nog niet deden, hunne vorderingen vóór den 20 Janu ari a, s. in te zenden ter Secretarie der gemeente. Texel, 10 Januari 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Strick van Linsohoten, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris. ZEEMILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge meente TEXEL noodigen, krachtens artikel 150, lste lid der Militiewet, de loteliDgen dezer Ge meente van de lichting van dit jaar uit, om, zoo zy verlangen by de Zeemilitie te dienen, zich daar toe vóór den lsten Febrmrie a. s., ter Gemeente- Secretarie aan te melden. Tevens wordt de aandacht der lotelingen ge vestigd op den inhoud van het gewyzigde art. 129 der Militiewet, thans luidende als volgt: De by de militie te land ingelyfden worden niet tot het aangaan van eene verbintenis voor de buitenlandsche zeevaart toegelaten, zonder schrifteiyke toestemming van wege onzen Minister van Oorlog. Die toestemming wordt in gewone tyden niet geweigerd aan de lotelingen, die reeds vóór hunne iniyving by de militie hun beroep van de buitenlandsche Zeevaart maakten en die zich overeenkomstig art. 150 voor de Zee militie hebben aangeboden, doch daarby niet hebben kunnen worden aangenomen. Texel, 10 Januari 1896. De Secretaris, De Burgemeester, J. A. Wesstra. Strick van Linsohoten. TEXEL, 11 Januari 1896. In herinnering zij gebracht dat Maandag a.s., zijnde den tweeden Maandag in deze maand, gelegenheid zal zijn tot het vermarkten van vee. Wij brengen in herinnering dat voor de verkiezing van een lid voor de Provinciale Staten in het kiesdistrict Helder, Dinsdag den 14 dezer, gelegenheid zal worden gegeven ten raadhuize alhier, van des morgens negen tot des namiddags vier uur. Aan den Heer J. H. Ehl Weurdinge, laatst onderwijzer aan den Hoorn op Texel, is een pensioen verleend van i 257 's jaars. Voor hen die er belang in stellen deelen wij mede, dat met 1 Jan. jl. als directeur van het hier bestaande Leesgezelschap is opgetreden de heer R. Mentz, ter vervanging van den heer C. A. de Braai, die als zoodanig had bedankt. Oudeschild, 10 Jan. De bergers van het lijnzaad, over boord geworpen van het gestrande fregat „Kensington," die in den nacht by mis tig weer er niet tegen opzagen de plek op te zoeken waar het verlorene in en op den bodem der zee lag, rekenden op eene goede beloo ning. Thans, nu de lading gereclameerd wordt, schijnt het loon dat aangeboden wordt, niet mede te vallen. Jammer dat de wet niet precies aangeeft wat in dergelijke gevallen kan of liever moet worden uitbetaald. De Staat schijnt een mildere opvatting te hebben, wanneer het goederen betreft, die hem in eigendom behooren. Voorheen toch is bereids, voor gezonken en geborgen mijltonnen, de helft der waarde als bergloon uitgekeerd. Moge dat loffelijk voor beeld thans gevolgd worden, door de recht hebbenden op het onder zulke moeielijke om standigheden geborgen lijnzaad. Oosterend, 10 Jan. „Nut en Genoegen" hield Dinsdag jl. hare derde gewone vergade ring in dezen winter. Voor dezen keer waren geene sprekers van elders uitgenoodigd, om gelegenheid te ver schaffen aan de leden tot het geven van bijdragen. Hiervan werd dan ook een tamelijk druk gebruik gemaakt, zoodat de vergadering eerst over elven gesloten kon worden. De volgende vergadering, waarin de heer J. de Jongh als spreker zal optreden, is bepaald op Dinsdag, 28 Januari a.s. In eene vergadering van de liberale kiesvereeniging alhier, dezer dageD gehouden, werd Dr. P. P. C. Hoek, Rijks-adviseur in Visscherijzaken en Directeur van het Zoölogisch station te Helder, tot candidaat voor het lid maatschap van de Prov. Staten geproclameerd en wel met algemeene stemmen. De aftredende bestuursleden werden herkozen, terwijl gekozen werd de heer P. A. Dekker. Tot lid in het Hoofdbestuur der Centrale Liberale Kiesvereeniging in het kiesdistrict Helder werd gekozen de heer S. P. Koning en tot plaatsvervanger de heer P. A. Dekker. De Cocksdorp, 10 Jan. Bij de strandvonderij zijn aangebracht 28 balon meel, welke men in zee had opgevischt. Ze zijn alle voorzien van een loodje. Aan de eene zijde van dit loodje staat „R. M. IL" en aan de andere „Dampfmühle. F. W. Schütt. Berlin." Ter geruststelling van de vele familie betrekkingen harer ambtenaren en beambten in Zuid-Afrika kan de directie der Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij mede- deelen, dat zij in den ochtend van 7 dezer een telegram uit Pretoria heeft ontvangen, aldaar afgezonden op 2 Januari en meldende dat alle reden voor ongerustheid voor de veilig heid van het personeel heeft opgehouden te bestaan. Als een bewijs, hoeveel valsch geld in omloop is, wordt medegedeeld, dat alleen aan het Rijks ontvangkantoor der accijnzen te Amsterdam gedurende het jaar 1895 aange houden werden 21 guldens en 15 rijksdaalders, waarvan vermoed werd, dat ze waren ver vaardigd in nabootsing van echte muntstukken, welk vermoeden, bij het onderzoek door het Muntcollegie te Utrecht, juist bleek te zijn. Slechts 2 dier stukken waren gegoten, de overige alle geslagen op valsche stempels, en vooral de rijksdaalders waren zoo bedriegelijk nagebootst, dat alleen een scherp en geoefend oog, ze van de echte kon onderscheiden. Te Nieuwersluis doet het gerucht de rondte, dat de gebouwen der pupillenschool zullen ingericht worden tot landbouwschool. Onmogelijk is het in elk geval niet, want bfl de gebouwen is een voldoende hoeveelheid grond beschikbaar. Te Zwartewaal, op het eiland Voorne, waar men nog treurt over het verlies van een vischsloep. waarbij vele menschenlevens verloren gingen, maakt men zich thans onge rust over het lang uitblijven van de aldaar thuisbehoorende vischsloep „Koningin Emma." Het getal der opvarenden bedraagt dertien. De heer G Zyima bespreekt in de «Vragen des Tijds" de gronden, welke worden aangevoerd voor de instelling van een Ministerie van Land bouw, en betoogt, dat de algemeene toestand door zulk een maatregel niet zal verbeteren. Voor drie jaar bleken de landbouwkringen weinig belang in de zaak te stellen. Thans is dit echter anders; op verschillende vergaderingen wordt zulk een ministerie gevraagd. Hoofdmotief voor dien drang is de naar schr. meent gegronde bewering, dat dit bedryf stiefmoederiyk wordt bedeeld, maar de verantwoordeiykheid voor dezen toestand rust niet op de Regeering, maar op de landbouwers en plattelanders, die te lauw zyn en zich laten overvleugelen door de stedelingen. De kiezers ten platten lande hebben zeiven toe te zien, of het platteland en landbouwbelang by hun afgevaardigde zwaar genoeg weegt. Aan den invloed van den afgevaardigde dient men meer waarde te hechten dan aan een Ministerie van Landbouw. Toch erkent de schyver dat hier te lande niet genoeg voor den landbouw wordt gedaan. Een blik op de buitenlandsche begrootingen toont aan, dat Nederland in dit opzicht zeer ten achter is en dat die allerbelangrykste tak vaD volks bestaan hier op verre na niet dien steun geniet, welke elders wordt verleend. Ten siotte vereenigt schr. zich met den wensch tot instelling van een afzonderiyke afdeeling landbouwzaken aan het Ministerie van Binnen- landsche Zaken. Een afdeeling is, naar sch. zegt, een bescheiden wensch, maar die juist daardoor des te meer kans heeft te worden vervuld. Op de instelling van een Ministerie kan, naar het hem voorkomt, zoo goed als geen uitzicht bestaan. Een zonderlinge opvatting van bewareD. Voor eenige dagen was bij een ingezetene uit Dokkum, door den deurwaarder beslag gelegd op rundvee, paarden, boerengereed schappen, huisraad enz. Toen later de deur waarder verscheen om tot den verkoop over te gaan, was alles, met bewaarder incluis, spoorloos verdwenen. Kamerplanten, die somtijds na een enkelen nacht van strenge vorst de bladeren laten hangen, plaatse men, om ze te ontdooien, vooral niet op eene lichte en warme plek, daar zij dan onherroepelijk verloren zijn. Het beste is, als de planten door de vorst hebben geleden, ze op eene koude, donkere plaats te zetten, in eene droge lucht. Men heeft kans ze dan nog te beboudeD. Reeds geruimen tijd liet de huiselijke vrede bij de echtelieden S. in de Dorstige- hartsteeg te Utrecht veel te wensehen over, voigens de vrouw een gevolg hiervan, dat manlief te veel misbruik van sterken drank maakt en daardoor niets verdient, volgens den man, omdat zijne wederhelft een „konkel" is, die zich met alles, behalve met haar huis houding, bemoeit. Ook Zondag had het er weer gespannen en wel omdat de vrouw zonder voorkennis van haar man een snoepreisje naar Amsterdam had gemaakt, doch tegen den middag werd de twist weder bijgelegd, zoodat de man, toen hij Maandagmorgen naar het ziekenhuis ging, waar hij als loopend patiënt onder geneeskundige behandeling is, niet heeft kunnen vermoeden, welke booze plannen zijne vrouw koesterde. Vreemd stond hij te kgken, toen hij, een paar uren later thuiskomende, het kooitje geheel ledig en de vogels gevlogen vond. De vrouw had namelijk van de afwezig heid van haar man gebruik gemaakt om het weinige huisraad, dat zij nog bezat, op een wagen te laden en met haar drie kinderen elders een toevlucht te zoeken. TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 1