Kandegama-Thee Verkiezing Prov. Staten. Gevraagd een Boerenknecht grof en fijn AARDEWERK. Liberale Kiesvereeniging Haarlemsche Courant. De verloop van m Huis, Erf en Tnin van den Heer K. Poneer te Texel eaat op 20 Ja- nnari 1896 niet door Tep 16 Januari a. s wordt praaid: Bjj Ren MSerieleetaSe tentet men in on alle Kies- ee Tandpijelijders! Atos ff. C. EELMAN. Vesten. eerste twaliteit Bras- Klaver- ea Eigelscbe laepUea enz. Veer den Visscherman voorhanden: Publieke Yerkooping LIJNZAAD. zal, OP BIHSDAB 14 JANUARI 1896, Verhuring. G. J. O. D. DIKKERS, J. H. IHOOJEK, Makelaar te Texel, op Woensdag 22 Januari a. s, te BURG bij A. DROS Albzn. A. P. STAALMAN, den Heer A. P. STAALMAN Schipper Jb. KEIJSER vraagt een Derdeman. U. KUIPER, aient voor HELDER en Omstreken. den Heer dr. P. P. C. HOEK. Een HUIS en ERF in de Weverstraat Jac. KIKKERT Hz„ Burg. Uitverkoop van Dr. P. P. C. HOEK, Een Boerenknecht, J. J. KD1JPEB, PaMtaal. Denk om de f 100.000. G. J. 0. D. DIKKERS, publiek verhuren: G. J. O. D. DIKKERS publiek verhuren publiek verhuren Dingsdag 4 Februari 1896, publiek verhuren een uitstekende mélange van China- en Ceijlon-Thee. JOPHA. Delftsche Distilleerderij Gist- en Spiritusfabriek. Uit de hand te koop Gevraagd HANDEL „BURGERPLICHT'' Gevraagd Uit de hand te koop VISCH-BLA2ERSCHUIT, Leesuren open op de Notaris te Texel, des voormiddags 11 ure, in het hötel de Lindeboom te BURG OP TEXEL publiek verkoopen Ongeveer 470 balen, door zeewater bescha digd CALCUTTA LIJNZAAD, afkomstig van het op Texel gestrand geweest zijnde Engelsche schip KENSINGTONbestemd van Calcutta naar Hamburö. Information te bekomen bij den Heer H. FLENS te Texel en by de Heeren DUINKER GOED KOOP te Nieuivediep en Amsterdam. Zegt het voort. G .DIKKERS, Notaris. Notaris te Texel, zal, ten verzoeke van Mevrouw de Wed. P. FLENS te Texel, voor den tyd van 6 jaren Op VRIJDAG 17 JANUARI 1896, 's avonds 7 ure, in het café „DEN BURG" aan den Bun» op Texel. 1. Heerwaardensboet en Wagenhuis groot 1 50 10 2. Oostelijk middelste stuk 1 60 00 3. Hekstuk Hoornderweg 115 00 4. Hooge Hoornderweg 1 60 00 5. Middelstestuk 125 00 6. Driekant 115 00 7. Mossellanden 196 00 8. Tuintje 0 01 54 Comb. 1 tot en met S, 4 tot en met 6 en 1 tot en met 7. Notaris te Texel, zal, op MAANDAG 20 JANUARI 1896, 's avonds 7 uur, in het Café Parkzichtaan den Burg alhier. Voor den Heer A. P. HOORN qq. 4.21.40 Weiland, .Jan Schagenslanden," bezuiden den Burg alhier. In perc. comb. zal ten verzoeke van den Heer S. KEIJSER Jz. qq. 's avonds 7 ure, in het logement Het wapen van Amsterdam" te OOSTEREND, 1 28 60 Over de weg. 1 25 90 Hooge en Koeienweid. -87 70 Lage a/d Weg. 1 56 99 Goukes. - 58 00 Koeienweid. 1 37 70 de Bosch. Alles elkander annex onder OOSTEREND, voor den tyd van zes achtereenvolgende jaren. Den huurders wordt het éé-ste huurjaar eene voldoende hoeveelheid Schuimaarde ter bemesting der landerijen, door den Eigenaar verstrekt. Het Bestuur van het Waterschap de 30 Gemeenschappelijke Polders zal op 's morgens 11 ure in het Logement „de Ver gulde Kikkertalhier 1. De ZEE- en KADIJKEN, BERMEN, KADEN. 2. Het OPHALEN van WIER aan deSteen- gloorjing. 3. Het OPLOSSEN van WIER idem. 4. DE PALINGVISSCHERIJ idem en in de plas bij de Oosterender Sluis. 5. Het EIJEREN ZOEKEN in het Noorden. P. P BOON. Verkrijgbaar in pakjes van 7, Eng. pond A 50 cent. en is verkrijgbaar de practische Landbouw- Almanak voor 1896. J. P. NOORDIJK. Ondergeteekenden bevelen voor de a. s. verkiezing voor een lid der Prov. Staten aan den Hr. lid der Tw. K. St. G., een man, die daar toont te wezen een waardig vertegenwoordiger van het Nederlandsche volk, en in de Prov. St. evenzoo voor onze Texelsche belangen eene lans zou breken, en aldus betoonen de rechte man op de rechte plaats te zyn. Daarom roepen zjj u in allen ernst toe Hiest op 14 Jannarl als één man lid van de Tw. K. der St. G. Jb. P. Koorn. Jan KI. Brouwer. Jb. Pz. Plaatsman. Jb. Jn. Salm. B. v. d. Vis. A. Eelman. Fr. v. d. Vis. J. J. Roeper. I C. Bremer. <3 M. P. Boon. ft C. G. Bakker, Burg. S. A. Lap. KI. B. Lap. J. Ai Bruin. J. D. Bruin. A. J. Bruin. D. B. Lap. J. J. Bruin. J. K. Kok. C. J. Garritsen. S. B. Lap. K. v. d, Kloot. Joh. de Graaf. G. Allerbeste. P. Stoepker. 1 Beproeft voordat gij tand of kies laat trekken Het stilt onmiddellijk de hevigste tandpijn of voorkomt deze; per flacon 35 c. Jopha Tandpoeder, antiseptisch, aange naamste, verfrisschendste aller tandpoeders. Elegante doos 10 en 20 c. Generaal Agent L. I. AKKER, Alkemadestraat 44, Rotterdam. Verkrijgbaar bjj P. KUIPER te den Burg en verder by de meeste Drogisten en Parfume riehandelaars in Nederland. De LIBERALE KIEZERS-VEREENIGING te Oosterend op Texel heeft in hare vergadering van 4 Januari jl. tot candidaat by de eerstvolgende verkiezing gesteld Oosterend 0. T. 8 Januari 1896. HET BESTUUR. en daarachter staande, voor korte jaren nienw gebouwd PAKHUIS en ERF, uitkomende in de Nieuwstraat. Te bevragen en te zien by P. KIND, in een klein gezin om terstond in dienst te treden goed met de wasch om kunnende gaan. Men vervoege zich onder letters O. R. aan bureau van dit blad. tegen 20 Maart a. s. of direct. in Onder openbare controle der Rijkslatdbouw- proefstations. Van D. J. v. d. HAVE, Kapelle bij Goes. Agent voor Texel 10% korting. Wed. Jb. BRANS, COCKSDORP. te HELDE R, In de op 7 dezer gehouden algemeene verga dering is tot candidaat der Kiesvereeniging voor het lidmaatschap van de Provinciale Staten ge proclameerd de Heer Ryks-adviseur in visscheryzaken en Directeur van het Zoölogisch Station te Helder. De kiezers in dit District worden dringend uitgenoodigd, aan de op Dinsdag 14 dezer te houden verkiezing deel te nemen en hunne stemmen op genoemden candidaat uit te brengen. Heldee, 10 Januari 1896. Het Bestuur der Kiesvereeniging; C. D. ZÜRMTJHLEN. W. THIE Fz. G. T. VON OTERENDORP. S. W. STOOKER. S. JARING. die goed kan melkenmet 20 Maart in dienst te treden. Adres A, Jz, BRUIN, Hoorn—Texel. Scheepskachels, Scheepsklokken en Wekkers. BAROMETERS, VISSCHERSGAREN, PUTSEN, ZWAARDENVET 20 ct. per Kilo enz. Lage prjjzen, betaling d contant. Met aanbeveling, EENE EXTRA STERKE in 1886 te Harlingen gebouwd, genaamd .Dolfijn" lang 59 voet, groot 67 ton, met twee masten en zoo goed als nieuwe zeilen, Kor-vlschtulg en complete b moodigdheden om de Noordzee te bevaren, thans liggende te Nieuwediep. Te bevragen by den eigenaar den HeerB. C. WELTEVREDEN te Helder en by G. DIKKERS Notaris te Texel. Nog enkele loten voorhanden. De trekking zal a. b. MAANDAG beginnen en acht dagen duren. Na de trekking liggen de lysten ter inzage in het Café „den Burg" en zyn op aan vrage aldaar 15 cents te koop. C. KUIJPER Cz. Leesgeld 75 Cts. per 8 maanden. LANGEVELD DE BOM# jj m 25 s p.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 3