Een groot Logement en CÉ verhuring: ROOMBOTER te koop, Publieke Verkooping te TEXEL Gr. J. O. D. DIKKERS, Boerenplaats „Zaaniai" Publieke Verkooping Gouden Medaille Rraterplaats. C. R. KEIJSER. Aanbesteding SCWWLBEHOEFTEN. J. H. M00J1N, Makelaar te Texel, i. Een Ruis met Schuur Erf en Tuin, S. KEIJSIR Pa., Makelaar, De verhuring geschied voor 6 jaren. KOFFIE Jam Sf Preanger. aai ie Matrat Ban Een best Stierkalf. euiltet De Opoffering van Raymunde. Een HEERENHTJIS TJit de hand te koop: publiek verkoopen A. Dros Albzn. Te koop 2. 188 189 Booneplaats 663.10 3. 190,191 192 Annex Jan Koornsland 1.80.70 4. 330 331 Jan Koornsland 4.04.10 5. 186 Koeienweid 3 21 00 6. 182 185 Molenstuk 3.17.60 7: C 136 Boonehoekje 1.50.00 8. 138 Groote Duinkersland 2.02.00 9. 137 Achterste Duinkersland 1.38.00 10. 139 Bezaan 136 70 met SCHUUR, KOEPEL, ERF en TUIN, Notaris te Texel, zal, op DINSDAG IA JANUARI! 1896, des avonds 7 uur, in het Café „den Burg" aan den Burg op Texel publiek verkoopen: Be zeer gunstig gelegen met diverse perceelen uitmuntend WEI- en HOOILAND te Texel, kadaster Sectie 1. In0. 187 Hnis Zaandam Iflllflllllllll ii j li j) ii j j ii j) a a J J a j) a 1) a Totaal 25.23.00Heet. Combinatie 1 en 28 en 4; 5 en 6; 1 tot en met 6; 7 tot en met 10, en 1 tot en met 10. Van de landerijen in Sectie I gelegen worden geen polderlasten betaald. Eigenaar de Heer JAN HARTOG te ZAANDAM. Aanvaarding der Landerijen 15 Januarij 18961 en het Huis met Tuin 20 Maart 1896. Betaling van de koopsom 24 Juni 1896 en der belastingen van af 1 Januarij 1896. Informatiën te bekomen ten kantore van den Notaris J. COMPRIS te Amsterdam en bjj boven- genoemden Notaris DIKKERS, ten wiens kantore de veilconditiën 8 dagen vóór den verkoop ter lezing zullen liggen. op ZATERDAG den 18 JANUARI 1896, 's avonds 7 uur, in het Logement „de Lindeboom" aan den Burg op Texel, van staande en gelegen op een der beste standen aan de Groeneplaats te den Burg op Texel, kadaster Sectie K nommers 1564, 49 en 143 zamen groot 24.76 Aren. Eigenaar de Heer J. R. G. CONINCK WESTENBERG te Texel. Aanvaarding 1 Mei 1896. Betaling der koopsom 1 Maart a. s. en der belastingen van af 1 Januarij 1896. Informatiën te bekomen ten kantore van de Notarissen C. BOONACKER te SCHAGEN en G. DIKKERS te TEXEL. Ten kantore van laatstgenoemden Notaris zullen de veilingsbedingen veertien dagen vóór den verkoop ter lezing liggen. Door buitengewone omstandigheid met groote gelagkamer, ontbijt- en eetzaal, vele logeerkamers, alle ingericht naar de eischen des tjjds, met keukens, kelders, pomp in huis, regenbak op de plaats, groote tuin en erf, gelegen op besten stand aan DEN BURG OP TEXEL, genaamd Hötel „DE ZWAAN", waarin onheuge lijke jaren Logement en Café met veel succes is uitgeoefend. De kooper kan de geheele of gedeeltelijke inventaris overnemen. Alles te bezichtigen dage lijks des namiddags van 3 4 uur. Verdere inlichtingen geeft de eigenaar en bewoner C. A. BROEKKAMP, BURG-TEXEL. hoogste onderscheiding landbouw tentoonstelling Aug. 1895. ZOOLANG DE VOORRAAD STREKT prima murwe Lijnkoeken, per 100 kilo 82°/. eiwit, 10% vet A f 8.90. Sehepp's lialfkarde Lijnzaadkoeken 32% eiwit 9vet A f 8.00, Gebroken voor schapen en lammeren 25 Cts. hoog er, op gewone conditie. Uitslag der onlangs gehouden onderzoekingen aan het Rijksproefstation te HOORN door de heeren J. E. Winkler, C. W. Bakker Jr en C. M. Veeger is als volgt: Murwe Lijnkoek 33.8 eiwit, 10.8, vet en 94% zuiverheid. Sehepp's halfharde Ljjnzaadkoek 32,8 eiwit, 10,4 vet en 98% zuiverheid. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van TEXEL, zullen op Zaterdag 35 Januari 1896, 's voormiddags 11 uur ten RAADHUIZE der Gemeente aanbesteden: „de levering van de in 1896 benoodigde „leermiddelen voor het onderwijs in de „nuttige handwerken, schoolboeken, sckool- „behoeften enz. voor de verschillende openbare .lagere scholen in de Gemeente. Voorwaarden liggen ter Secretarie ter lezing en zijn tegen betaling der kosten verkrijgbaar. Texel, 8 Januari 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Strick van Linschoten, Burgemeoster. J. A. Wesstra, Secretaris. zal ten verzoeke van den Eigenaar den Heer H. ROEPER, op MAANDAG 37 JANUARI 1896, 's avonds 7 ure, in het Café „den Burg" a/d Burg a/d 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 9. 1 10. 3 11. WAAL, C 874, groot 11 Aren. 23.30 Achterste Schapenland C 6241 onder ,21.20 Achterste Ootjesland 623 de Waal 70.90 Hooge Qeestje C942 73 45.70 Kleine id. 941 .50.50 Voorste Eoogeland 915 -g1 08.50 Achterkoogje 297 tusschen 't Hooge en Spang. 24,80 Maartenskoog C 5101 in 't Zuidveld 83.20 Armenkoog 5111 achter Spang. 48.30 Weelt je I 198, 199, 200 in Waal en Burg a/d Grintweg. ,76.70 Akkers I 121 idem. Informatiën te bekomen ten kantore van ge noemden Makelaar. zal op WOENSDAG 15 JANUARI 1896, 's morgens 11 ure, in de herbergBELLEVUE &a.üDE WAAL publiek verhuren: Voor Heeren Diakenen der Doopsgezinde Gemeente van Burg, Waal en Oosterend. H. A. C. 1. 7 28 44 Boed bij de Waal. 2. 4 47 76 Hoogeboed. 3. 2 88 20 Langeland en Driekant. 4. 2 47 00 Aandel. 5. 1 91 90 Kamp. 6. 1 21 20 Barremjjersland. 7. 0 43 20 Spang. 8. 0 67 70 Hooge. 9. 1 88 70 Kaapsveld. 10. 0 49 30 Groote Sljjkgeestje. 11. 1 42 50 Zwet. 12. 0 67 80 Aaüeeg. 13. 149 90 Bö de Koog, 14. 2 25 80 Hollewal. 15. 0 5810 Idem. 16. 1 43 90 Idem. 17. 0 7210 Idem. 18. 0 33 10 Westen. 19. 2 95 00 Achter de Kooi. 20. 0 53 90 Bouwland (in 6 perceelen). 21. 0 12 60 Kleinehok. 22. 1 28 00 UitriJ. 28. 0 86 90 Kleine Boedstuk. 24. 1 63 90 Melkland. 25. 1 63 90 Huiskoog in Tienhoven. 26. 1 26 30 Bregstuk. 27. 1 06 70 Geest. 28. 0 66 90 Zeedijkje. 29. 1 60 10 Koeijeweid. 30. 1 65 30 Hooge Simonsland. 31. 0 70 70 Lage Simonsland. 32. 1 01 60 Huiskoogje. 33. 0 89 30 Hoogeweidje. 34. 121 20 Langeland. 35. 0 62 30 Driehoekje. 36. 1 49 10 Reijerskoog. 37. 0 59 40 Hengsteweidje De perceelen 25 37 te zamen 14 H. 42 A. 80 C, zullen eerst afzonderlijk worden geveild, daarna met bijvoeging van de Huismanswoning en Tnin in Tienhoven, het perceel de Hammer 1H. 50 A. en het halve Kilstuk pl. m. 4 H. 12 A. voor een gesteld bedrag, in combinatie worden afgeslagen. Bij verhuring in massa zal de 3 eerste huur jaren ieder jaar 403 Schuimaarde op de perceelen worden gebracht. Inlichtingen zfln te bekomen bjj de bovengenoemden Makelaar. uitsluitend 1ste q u a 1 i t e i t verkrijgbaar by by de 5 pond tegen 55 ct. per pond. Bjj grooter hoeveelheid iets minder, Bij C. VAN HEERWAARDE Cz., Burg. 53. Hoofdstuk VI. De taal van den gebochelde was in plaats van koud en eischend zooals tegenover Andró, tegen het jonge meisje vertrouwelijk en zacht. Kom, deze som die voor het tegenwoordige zoo buitengewoon groot geleek, zou men teruggeven, zoodra men konLater 1als men eens rjjk werd Even daarna zei de rijkaard zelf, dat het een geschenk en geen leening was. Ten overvloede voegde hjj er nog aan toe. dat hij zijn bescherming noch zijn vertrouwen, niet zou ontzeggen aan den jongeling, die een oogenblik had gedwaald en dat ht) hoopte, dat deze les hem voor de toekomst wijs zou hebben gemaakt. Raymonde luisterde en mompelde zoo nu en dan eenige woorden van erkenteiy feheid, terwtJl zij wijzende op het berouw van haar broeder, voor zijn verder g9drag instond. Haar oogen waren vol tranen van geluk en schitterden als twee sterren. O, kon zfl niet nalaten half verwijtend te zeggen, terwijl zij dacht aan de angst, dien z|j en André hadden uitgestaan, door hun dwaze vrees voor den kassier, O, mynheer Lezin, waarom heeft u dit zooeven niet gezegd tot mynheer Dacjou? Hy zou dan nu reeds by myn broeder zyn en diens angst zou daardoor verkort zijn En ik, ik zou in plaats van als nu met een beklemd hart tot u te komen, naar u zyn toegesneld om onze weldoener daarvoor te danken. De gebochelde naderde haar, greep haar hand, welke zy hem vol vertrouwen liet en zei op minder luiden toon dan te voren Tv-en uw vriend het my kwam vragen, wistik zelf nog niet zeker wat te besluiten. Ik vermoedde niet, dat het my zoo gemakkeiyk zou vallen een besluit te nemen als ik u zag. Ik wist niet tot welke vrouw ik zou spreken. O, het zou misschien beter geweest zyn, als ik maar niet er naar gezocht had, u te leeren kennen/ Mynbcer Lezin zei deze laatste woorden op byna smartelyken toon. Een koude rilling voer Raymonde door al haar leden. En myne broeder dan, wat zou er van hem geworden zyn? zei zy. Wat uw broeder? lader zorgt voor zichzelf. Wat gaat my uw broeder aan? O, wat zyn wy soms toch vreeseiyk zwak. Men acht zich sterk en enkel de ontmoeting van een schoon schepsel toont ons onze zwakte. Uw broeder. Ik denk thans slechts aan myn eigen leed. Leed En waarom mynheer vroeg Raymonde die den schyn aannam hem niet te begrypen en trachtte te glimlachen. Om dat ik in u het schoonste wezen zie, dat ik ooit heb ontmoet. Ge brengt mynj hoofd op hol. Toen ik u een oogenblik geleden voor het eerst zag, vond ik u schoon, maar thans, nu ik u hoor spreken, kan ik niet nalaten u te bekennen, dat ik u lief heb. Heb ik ongeiyk dit te bekennen? Raymonde was op zulk een toespraak in 't geheel niet voorbereid. Zy bleef zwygen en daar zy geen antwoord gaf, vervolgde mynheer Lezin op bitteren toon Ja, ik heb ongelyk. Uw zwygen bewyst my zulks. Helaas ik ben, dit moet ik erkennen, niet het ideaal van een minnaar. Ook gy wendt u van my om myn leeiykheid. De toon waarop hy dit laatste zei, was een duideiyk bewys er van, dat hy veel moest hebben geleden om zyn mismaaktheid. Raymonde, het edelmoedige'meisje, was er door bewogen en zy zei vrymoedig: De man, aan wien men een groote weldaad is verschuldigd, mynheer Lezin, is nooit leeiyk, ik draag u eene grenzelooze erkenteiykheid, genegen heid, liefde toe Ge staat my dus toe u te beminnen. Ja van ganscher harte, zooals u uwe dochter zoudt liefhebben. Welnu mejuffrouw, ik moet u bekennen, dat ik niet ter wille van enkele vriendschap genade zal bewyzen aaneen dief. Raymonde werd door dit gezegde niet weinig verschrikt. (Wordt vervolgd.) Sn(l»«r«drok - LANGE VELD DE ROOU Ttxii

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 4