OFFICIEEL GEDEELTE. N". 882. Donderdag 5 Maart. A0. 1896 Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag;- en Zaterdagavond. AbonnemenUpriji per S maanden Vour din Bubs 80 Ct«. Franca per peet door ge heel Nederland it Ct«. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto'*. Advertentlën vóór 19 uur op den dag; der nitgavc. Prifft der Advertentitn Van 1 tot S regele 80 Ota. Iedere regel meer S Cta. Sroote lettere en Vignetten worden naar plaatirnimte berekend. BewiJsnnmmera 3 Ota. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worde» aangenomen btj de Uitgevers LANGEVELD ft DE ROOU, ParkstraatBona o* Tnxm. OPKOMST ONDER DE WAPENEN. De BURGEMEESTER van TEXEL, als daartoe de noodige aanschrijving ontvangen hebbende, roept by deze op de Zeemiliciens van de lichting 1894 Lourens Bakker, Jan Daalder, Cornelis Ellen, Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk Koning en Biem Vlaming om zich op WOENSDAG 33 April 1896, des middags 13 nnr aan te melden by den Kommandant van Hr. Ms. Wachtschip te Willemsoord, voorzien van hun kleeding, uitrusting, zakboekje en verlofpas, bij hun vertrek met groot verlof medegenomen, ten einde in werkelyken dienst te worden gesteld. Texel, 2 Maart 1896. De Burgemeester voornoemd, STRICK VAN LINSCHOTEN. TEXEL, 4 Maart 1896. De ingeschrevenen voor de Nat. Militie voor de lichting 1896, welke bij de loting ten vorigen jare een dienstplichtig nummer trokken, zijn, voor zooverre zij geen plaatsvervangers of nummer ver wisselaars stelden, Maandag morgen bij het leger iDgedeeld. Den Hoorn, 28 Febr. - Dinsdagavond hield de vereeniging „Leering en Genoegen" hare laatste vergadering in dit jaar. Deze avond was uitsluitend aan het genoegen gewijd. Voor eene dicht bezette zaal werden door het gezelschap „TriDitas" verscheidene schoone muzieknummers ten gehoore gebracht. Had dit sixtet op andere dorpen reeds roem inge- oogst, niet minder luid was de btjval, dien het hier mocht te beurt vaUen. Wij hopen dan ook, dat de heeren meermalen lust mogen gevoelen hunne talenten dienstbaar te maken aan het verhoogen van 't genoegen van onze feestelijke vergaderingen. Een tooneelstukje en verscheidene luimige voordrachten wisselden elkander verder af. Vooral het tooneelstukje liep flink van stapel, in aanmerking nemende dat de executanten allen beginners waren. Een opgewekt bal besloot den avond. (Voor ons vorig nummer te laat ontvangen). De Cocksdorp, 29 Febr. - Gisteren hield het alhier opgerichte tooneelgezelschap zijne laatste voorstelling in dit seizoen. In de eerste plaats werd opgevoerd het tooneelspel „De koopman van Antwerpen", welk stuk zeer in den smaak viel en flink werd voorgedragen. Hierna volgde het blijspel „Zout", waarmede de spelers de toehoorders ook aangenaam wisten bezig te houden. Ten slotte werd ten tooneele gevoerd het kluchtspel „Het spreekuur van den dokter", dat ook algemeenen bijval wist te verwerven. Met een woord van dank aan de werkende leden, die zich veel tijd en opoffering getroostten, en het gezelschap reeds zoo menig genoeglijken en leerrijken avond verschaften, sloot de voorzitter deze tamelijk goed bezochte bijeen komst. Oosterend, 2 Maart. Zaterdag jl. werd in het „Wapen van Texel" eene druk bezochte vergadering gehouden, bijeengeroepen door de leden der permanente havencommissie. Ter bezichtiging was gesteld een ontwerp voor eene haven by de Oostkaap, waarvan de situatie op eene grootte van 1: 1000, de dwarsprofielen op die van 1100. Het geheel was keurig geteekend en ontworpen door den Waterbouw kundige, J. P. Visser, te 's Gravenhage, tot een eindcijfer van f 125000, alzoo ton lager dan het vroeger aangeboden project. De heer C. Mossel deelde der vergadering mede, dat de zaken voor het aanleggen eener haven thans goed marcheeren en dat hy de verwachting durft uit te spreken, dat binnen een jaar reeds een begin van uitvoering gegeven zal kunnen worden. In deze week was hy, in gezel schap van de heeren A. P. Staalman, Lid der Tw. K. en J. P. Visser, Waterbouwkundige, op audiëntie geweest by den Minister van W. H. en N- en Z.E. had gezegd, dat de zaak thans geheel zyne sympathie had en dat, met eenige mede werking van de Pr. Staten van Noord-Holland, thans een goed einde daaraan gemaakt zou kunnen worden. Had Z.E. het vorige jaar gezegd, dat hy de helft der begrootingssom wilde toezeggen, thans wil hy nog meer voorstellen. Hy had nog al eenig bezwaar in het onderhoud, doch ook daarin wilde Z.E. aannemeiyke voor stellen doen. (Voor onderhoud werd geraamd f 2800 per jaar). De heer Mossel sprak met zeer veel lof over de goede ontvangst by den Minister, alsmede bjj den Commissaris der Koningin in N. H., alwaar hy tevens op audiëntie was geweest. Ook de indrukken hier ontvangen waren van zeer bemoedigenden aard, waarom dan ook werd gezegd, dat men thans met moed de toekomst te gemoet kon gaan. Verder deelde de heer Mossel nog mede, dat hy, in gezelschap van nog een lid der haven commissie, heden naar den Burg was geweest om den Burgemeester verslag te doen van zyne zending, doch dat hy er niet in geslaagd was Z.E. A. te spreken. Wel was eene visite by een der Wethouders afgelegd, doch over de ontvangst aldaar werd niet geroemd. Ook werd gelaakt de wyze van ontvangst op het Secretarie der Gemeente, welke scherp afstak by die van Minister en Commissaris ten deel gevallen. Beroepen by de Ned. Herv. Gemeente alhier ds. K. Loggers, te Velzen. Oudeschild, 3 Maart. Dat de goede diensten van den Heer G. Klazinga, Directeur van het mannenkoor „Amicitia", door de leden dier Zangvereeniging op hoogen prijs worden gesteld, bleek weer gisteren, bij gelegenheid van den verjaardag des directeurs. De leden van het mannenkoor hadden een barometer aangekocht en vereerden dezen als een verjaargeschenk en tevens als blijk van waardeering en erkentelijkheid, aan den Heer Klazinga, die niets onbeproefd laat om den bloei van „Amicitia" te bevorderen. Wij lezen over de veehandel in Friesland: In verschillende bladen kon men in de vorige week lezen, dat Spaansche kooplieden vee in deze provincie opkochten, en terstond daarop de mededeeling: „de handel in rundvee is vlug." Intusschen meene men niet dat een aankoop van twintig stuks een vluggere markt en hoogere marktprijzen zou maken. De prijzen zijn integendeel dalend, vooral van melk- en kalvekoeien, en het is juist de laatstgenoemde soort welke vooral door buitenlandsche koop lieden gezocht wordt. Sedert de vorige week zijn de prijzen daarvan weer lager, een gevolg van grooten aanvoer. Veel vee op de markt bleef onverkocht, en het was volstrekt niet zeldzaam dat een buitenlander op de markt f 10 minder bood dan de boer op stal had kunnen kragen. Kerkvoogden en notabelen te Oterleek (N.H.) hebben in hunne laatste vergadering besloten, den vasten huurprijs der bouw-en weilanden, behoorende aan de Ned. Herv. Gemeente, met 10 pet. te verlagen wegens de slechte tijden. Op een veiling in de Warmoesstraat te Amsterdam, was dezer dagen groote belang stelling voor een paar kleine, onooglijke schrjjf- cahiers, waarin een verzamelaar op vrij primi tieve manier een betrekkelijk gering aantal postzegels had geplakt. Maar de echte liefhebbers hadden er gauw de lucht van gekregen, 't Was een kleine collectie, die wellicht 26 jaren stil had gelegen in een verloren hoekje. Er waren zegels in van de voormalige kleine Duitsche Staten en de vroegere Italiaansche vorsten dommen en zeldzame exemplaren uit de Engelsche koloniëD, in 't bijzonder Australië. Op de veiling was 't verbazend vol, en toen de schrijfboeken aan de orde kwamen, kon men een speld hooren vallen; het bod steeg snel en regelmatig, en ten slotte werden de boekjes toegewezen voor f 1110. Volgens de kenners heeft de kooper nog een gelukkigen avond gehad. Tegen het drankmisbruik. Het Leger des Heils heeft sedert een paar avonden te Meppel een nieuwigheid ingevoerd, die tal van bezoekers trekt. Zij bestaat hierin, dat het platform in twee deelen is gescheiden; de eene helft wordt ingenomen door een gelukkig en tevreden huisgezin, verblijvende in een net gemeubileerd vertrekje, de andere helft vertoont de verblijfplaats van een dronkaard, met al de attributen, die daarbij behooren. Deze aanschouwelijke voorstelling Btrekt om te wijzen op het voordeel van drankont houding en het nadeel van drankmisbruik. Falbs weervoorspellingen voor Maart, luiden als volgt: De eerste helft van deze maand is rijk aan sneeuw; in de tweede helft zal deze niet voorkomen. Het weer is in de eerste helft voortdurend koud, in de tweede voortdurend warm. Het koudst zal het wezen in het begin der maand, het warmste aan het einde. Van 1 tot 8 Maart. Zeer koud weer, met veel sneeuw. TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 1