N°. 893. Zondag 12 A0. 1896. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden Voor db» Bobs 80 Ct». Franc» per peet door ge heel Nkdiblams 45 Cts. Naar Axhuxa en andere landen met verhooging der porto's. ABONNEMENTEN ob ADVERTENTIÊN worden sasgenomeN bij do Uitgevers LANGEVELB At BE ROOIJ, ParkstraatBurg op Tkxcl Advertentiën vóór 10 nnr op den dag der nitgave. Prijs der Adverieniiin Van 1 tot I regelt 80 Cti. Iedere regel meer 8 Cts. Groot» letten en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 8 Cts. per nummer. TEXEL, 11 April 1896. Onze berichtgever van Oudeschild zeide zeker niet te veel, toen hij in een der vorige nummers van dit blad met ingenomenheid gewaagde van eene uitvoering van het Kinderkoor al daar, onder directie van den heer Lips. Dat bericht was tevens eene bescheiden in troductie voor het Kinderkoor, wanneer het zich op eenig ander dorp zou laten hooren, zooals het plan was. Gevolg aan dat voornemen werd gegeven door eene uitvoering op Woensdagavond j.l., in het hotel „de Lindeboom" alhier. Omtrent die uitvoering zouden wij kunnen verwijzen naar het bovenbedoeld beriGht. Ook hier waren velen der aanwezigen ten zeerste ingenomen met de wijze waarop verschillende nummertjes ten gehoore werden gebracht. 't Waren zeer eenvoudige liedjes welke ge zongen werdeD, juist berekend voor de krach ten der jeugdige zangeressen en zangers; van die eenvoudige liedekens, welke velen onzer mogelijk menigmaal zelve hebben gezongen, en die, bij het genoegen van ze te hooren, bij menigeen wellicht aangename herinneringen opwekten aan vroeger dagen, toen we zelve nog kinderen waren. Zie, zulke liedekens, gezon gen door jeugdige frissche kinderstemmen, dat zijn ook van die dingen „die tot ons spreken." De heer Lips doet zeker een goed work door zijne krachten te wijden aan de leiding van dit jeugdig zangkoor; voor de kinderen is het gewis eene aangename bezigheid, het leert hen, hoe aller samenwerking noodig is, om een goed geheel te vormen, doch boven dien is het niet weinig dienstbaar aan de ver betering van ons volksgezang. Deze resultaten mogen den ijverigen direc teur, den heer Lips, eene belooning zijn voor zijne moeite en opoffering: den kinderen een prikkel om op den ingeslagen weg voorttegaan. De opkomst van publiek was dezen avond maar sobertjes, 't geen echter niet zoo zeer was te verwonderen; verschillende omstandig heden gaven daartoe aanleiding: de schoon maak, welke de ijverige huisvrouw in beslag neemt; andere werkzaamheden voordeheeren der schepping, zoomede het lengen van de dagen, 'tzljn alle redenen, die de afwezigheid van velen konden verontschuldigen. Het lijk van den visscher K. Kerke, die tijdens den storm op 27 jl. verongelukte, is bij de Zuiderhaaksgronden drijvende gevondeD, te Helder aangebracht en vervolgens naar de Waal overgebracht om daar ter aarde te worden besteld. De Cocksdörp, 10 April. Na veel moeite is het gelukt de blazerschuit T. X. 122 om te keeren en behouden aan het einde der Roggesloot te brengen. Zij schijnt niet veel geleden te hebben, hoewel de mast gebroken is. Aan boord bevonden zich nog verschillende goederen, waaronder ook de scheepsklok, welke op 10 uren was blijven staan, zeer waar schijnlijk het oogenbiik, waarop de sehuit is omgeslagen. De Texelsche Zeeassurantie-Maatschappij had dit werk opgedragen aan schipper J. Burger van Oosterend, die met behulp van nog drie andere schuiten zich flink van zijne taak heeft gekweten. Men is voornemens het vaartuig naar Har- lingen te brengen om hot daar op eene werf weer zeewaardig te maken. Aan een artikel, getiteld ,Een voorjaarsreis door NoordrNederland," voorkomende in het .Bott. Nieuwsbl.", ontleenen wjj het volgende van hetgeen de schrijver o. m. van een bezoek aan ons eiland zegt: „We zaten met z'n achten in de diligence. Het ding hotste verschrikkelijk, want de wegen op Tessel zijn allermiserabelst, en de diligence is er één van zeer oude constructie. „De lui naast en over ons, die elkaar kenden, zaten druk te praten, volstrekt niet gehinderd door 't vreeselQk gerommel van de wielen op den grond en de kast op de wielen. Waarom zou het ons met den besten wil ter wereld en den meest opgewekten praatlust niet mogelijk z(jn geweest een geregeld gesprek te voeren? Zijn wij niet ontaarde nakomertjes? „Onze voorvaderen hebben heel hun leven in diligences gezeten en zij konden niet alleen praten, zjj konden kaartspelen en dineeren, al rammelend in de hotskar, dwars door 't vrool(jk getoeter van den postiljon heen. ,'tWas toch wel aardig! En hier, op Tessel, is wat meer van het oud-weerstandsvermogen bewaard gebleven dan in Holland. Er is, in dit opzicht althans, nog een gelukkige eenvoud. De oude diligencebaas heeft geen concurrentie van paarden- of stoomtram te wachten. H(j is hier alleenheerscher en dat gevoelt hij klaar. Alles moet met hèm mee, dat weet h(j en hij zou dus zonder bezwaar den vrachtprijs verhoogen kunnen. Doch dat doet hij niet, h(j blijft bij den eens bepaalden vrachtprijs van een schelling en rijdt, zachtjes aan altijd, wat maar met hem rijden wil. De tocht van Oudeschild naar den Burg duurt lang genoeg om den gemoderniseerden passagier gelegenheid te geven, zich te vervelen, 't Gaat eerst over den zeedijk en dan een helling af, het waterige grasland in. waar groote kudden schapen vredig grazen. „Tessel is grooter dan men denken zou, en er is ook veel meer leven dan men wel denken zou. Er wonen zes duizend menschen op. „Toen wij van het land plotseling de dorpsstraat inreden was dat wel een verrassing. Den Burg is een heel mooi dorp, met tamelijk groote huizen, keurig geplaveide straten, twee kerkjes, ja, er is zelfs een kranig hotel. „Hoe men, onwetend, toch verkeerd oordeelen kanW(j hadden er ons niets van voorgesteld en 'twas heel veel. „Trouwens, er hebben meer reizigers aan die fout geledeD. Wjj hoorden van lui die gekomen waren met groote waterlaarzen aan, in de heilige overtuiging dat een wandeling op Tessel een rondgebagger van belang zou worden „Den Burg is een alleraardigst dorp. Het is niet gebouwd als onze Hollandsche dorpen, stijf recht langs een dijk met een enkele zijstraat, maar aardig rond. Éénmaal heeft daar in het midden een burcht gestaan, waar gravin Ada gevangen zat en daar is het dorp omheen ge bouwd. De straten, oploopend en daD weer dalend, draaien met teekenachtige gevels aan beide zijden prettig rond elkaar, 't Lijkt ietwat een doolhof. „Des zomers is het op Tessel heel mooi, dan staan de oude boomen in frisch groen, op de landen golft een prachtig kleed van groen en bloemen, dan waait een koele wind van zee tot zee over het eiland heeD. Het zomerleven is er een heerlijkheid. „Er komen dan veel Eogelschen en veel Pran- schen, dochweinig Nederlanders. Dat ver schijnsel staat niet op zich zelf! „In ons hotel logeerde gedurende den geheelen zomer van 't vorig jaar een Pransch gezin, mon sieur ging 's morgens vroeg op jacht, madame maakte behoorlijk toilet en ging wandelen en beiden beloofden bij 't vertrek, opgetogen, te zullen terugkomen. „Waarom zou Tessel niet kunnen worden het Nederlandsche Wight? „In den zomer wordt er ook een drukke vee handel gedreven. Uit Holland komen dan de veehandelaars om schapen te koopen. Mei is de maand van schapen en lammeren. Alle Maandagen in die maand is er markt op het aardig pleintje van Den Burg. Duizenden lammeren staan er in hokjes in de schaduw der boomen en het moet dan een éénig mooi, een enorm eigenaardig schouwspel wezen. „Kermis ia er natuurlijk ook op Tessel. En wat een vroolfjke kermis I vertelde men. 't Kan haast niet doller. Er komen draaimolens en caroussels en poffertjeskramen natuurlijk, en er is bal en concert. O, dan er is een jool op Tessel, je leven zoo niet Atjeh. Het volgende officieele Atjeh- telegram is Woensdag te 'sGravenhage ont vangen „Generaal Vetter en het negende bataljon zijn gisteren aangekomen. Gouverneur Deykerhoff is eervol ontslagen. Toekoe Djohan verkeert nog in afwachtende houding en versterkt de VI Moekims geducht." De correspondent van het Hbl. te Batavia seint: „De operatiëa op Java hebben een aanvang genomen." Een Reuter-telegram meldt „De Times verneemt uit Singapore, d.d. 7 April„De Nederlanders spannen alle krach ten in om de Atjehers tot onderwerping te dwingen. Men is algemeen van gevoelen, dat de Nederlandsche Regeering de tot nog toe gevolgde politiek zal opgeven en Atjeb, wat het ook kosten moge, bezetten." Uit de ontvangen berichten blijkt, dat de versterkingen gedeeltelijk althans op Atjeh zijn aangekomen en generaal Vetter er geen gras over laat groeien. In de eerste dagen zijn vermoedelijk belangrijke tijdingen uit Atjeh te verwachten. Donderdag werd het volgende officieele Atjeh- telegram ontvangen „Gisteren is Biloel en Lam-Koenjit afgelost; veel tegenstand; één officier gesneuveld, twee officieren gewond; ongeveer 25 mindere mili tairen gesneuveld en gewond. „Generaal Vetter met paard gevallen. Sleu telbeen gebroken, belet alleen paardrijden." Naar men verneemt zjjn aan het Depar tement van Marine voorbereidende maatregelen genomen, om, in geval van noodzakelijkheid, het corps mariniers hier te lande naar Indiö uit te zenden ter versterking van de troepen macht op Atjeb; bereids moet een detache ment van 600 man zijn aangewezen, om, zoo noodig, naar Oost-I adië te worden ingescheept. Te Rozendaal vond Dinsdag een arme drommel een portefeuille met ruim 4000 guldeD. De vinder bracht baar bi) den eigenaar, een Belgisch koopman, terug en ontving voor zijn eerlijkheid eenkwartje, hetgeen hij in dank aannam. Naar aanleiding der vragen, door den directeur der Staatsloterij aan de collecteurs dezer dagen gesteld, vraagt men of het niet doenlijk is, de klassikale loten op te htffen en met deuitlot-ing van alle prijzen en nieten direct een aanvang te nemen. Men kan dan acht weken achter elkaar laten trekken en de wekeD, waarin men thans tusschen de eerste vier klassen niet uitloot, zouden dan de col lecteurs goed te stade komen, om de nummers aan de man te brengen. Ter waarschuwing. Te Loosdrechtis ten gevolge van het gebruik maken van pe troleum voor het aanleggen van een kachel brand ontstaan in de wooing van D. Gijzen, die binnen korten tijd met den inboedel een prooi der vlammen werd, evenals de nabij- staande schuur van Chr. Gijzen. Een en ander was niet verzekerd. Het stoomschip „Veendam" van de N. A. S. M. vertrok Woensdag van Rotterdam naar New-Tork. Behalve de tusschendekpassagiers bevonden zich 48 eerste klasse passagiers aan boord. De directie had ditmaal een geheel muziekkorps aangenomen om de reizigers op de heen- en weerreis wat op te vroolfjken. Als dat nu niet trekt, trekt niemendal, ieder een zal nu zeker wel mee willen naar het beloofde laad. TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 1