Buitenland. M arktberichteu. PREDIKBEURTEN. Oüdèschild, 10 April. De laatste der blazer- schuiten, in den havigea storm van 27 Maart 1.1. gestrand, is vlot gekomen en zit thans hier op de werf om hersteld te worden. Het is de blazerschuit T. X. 86, die met geringe schade is vlot geraakt. In het Noordoostelijk deel van Friesland heerscht tegenwoordig de kalverziekte; vooral in de gemeeute Oostdongeradeel heerscht zij in erge mate. Er zijn boeren, die al hunne kalveren zien wegkwijnen. Zelis de kalvers, van elders aangekocht, bezwijken na eenige dagen. Een landbouwer verloor in tien dagen niet minder dan vijftien kalvers, Alle middelen, die tegen de ziekte worden aangewend, hebben tot nog toe niets gebaat. Uit Maas en Waal schrijft men: Bij menschenheugenis nebben de wei-ver pachtingen niet zoo weinig opgebracht als dit voorjaar. Voor ongekend lage prijzen werd prima kwaliteit welgrond van de hand gedaan. In Altforst waar het gras van uitmuntende gehalte is, kon hoogstens f 20 per schaar be- somd worden, terwijl bet in Bergharen nog erger toeging; een stuk weiland van 2 HA. groot, waarin n.b. voor f 130 mest gebracht was, werd ingezet op f 4, zegge vier gulden. Deze geweldige vermindering in waarde der weidegronden dateert van voor twee jaar en staat volgens deskundigen ia het nauwste verband met de belemmering, die de veeinvoer in België gedurende de laatste 2 jaar ondervond. Wat nu daarvan zij of niet, zeker is hot, dat Belgische kooplieden op de markten hier en elders in de laatste wekon veel wolvee voor zeer hooge prijzen hebben opgekocht en er daardoor hier gebrek aan weivee is. Om een denkbeeld te geven van een post op Atjeh geeft de „Tijd" de volgende beschrijving. Een houten palisadeering van twee drie meter hoogte omringt de binnenruimte, waar de kazernes, de officiers-woningen en munitie maga zijn en enkele andere bijgebouwen zijn. De palissaden zjjn vau boven scherp gepunt. Achter de palisadeering is een banket" aangebracht, een loopplank voor de op wacht staande soldaten en voor de verdedigers, om naar buiten te vuren. De banket is zoo hoog boven den grond geplaatst, dat de vijand alleen het hoofd en de borst van den schutter kan zien. De versterking heeft den vorm van een vierkant, meestal in twee hoeken voorzien van cirkelbastions met een stuk geschut. De keukens zijn buiten de versterking aan de minst bedreigde zijde en omgeven door oen ijzeren hek. Evenals by den Kraton ziet men ook bij onze versterkingen, dat zij omgeven zijn door een horizontale yzerdraadversperring van eenige meters breedte. Zulk een versperring wordt vervaardigd door verticale in den grond gestoken ijzeren pennen met jjzerdraad te verbinden; de draden kruisen elkaar op allerlei wijze, zoodat er een soort netwerk ontstaat met ongelijke mazen. Die mazen liggen op ongelooflijke hoogte boven den grond. Buiten de versperring nu zijn lantaarns geplaatst, die des avonds worden ontstoken en door middel van sterke reflectoren het licht naar buiten werken. De petroleumlampen geven een lichtkring om de versterking ter breedte van ongeveer 15 passen. De correspondent der „Zutph. Cc." geeft een bevestigend antwoord op de vraag door sommige leden der Eerste Kamer gedaan in het verslag over het Personeel, of men namelijk mag aannemen dat het werkplan der regeering aldus zal zijn; a. regeling van het kiesrecht, b. regeling van de gemeentefiuanciën, c. in voering van het personeel? Is hij goed ingelicht, dan ligt het werkelijk in het plan der regeering die volgorde in acht te nemen, want uit goede bron vernam de correspondent, dat er aan het ontwerp be treffende de definitieve regeling der gemeente- fianciën druk wordt gewerkt, ten einde het in Juli bij de Tweede Kamer te kunnen indienen. Men verwacht, dat alsdan in de Kamer de behandeling van bet kiesrecht zal zijn afge- loopen. Van het indienen van een noodwetje voor de gemeenten, alleen tot afwending van het nieuwe Personeel, schijnt dus geen sprake meer te zija. Concurrentie. Een zelden voorkomende strijd werd dezer dagen gevoerd aan dedijk van den Rapenburger-polder, gemeente Nieuw- en St. Joosland. Twee mannelijke fokdieren, de hengst Marnix van de „Vereeniging tot verbetering van het paardenras in Walcheren en Nieuw- en St.- Joosland", en „Jacob" van een particulieren hengstenhouder, ontmoetten elkander en toon den weldra geneigdheid tot twist. Zij keken elkaar in de oogen en wenden pogingen tot bijten aan, om, toen zij niet slaagden, elkander met de beslagen hoeven te lijf te gaao. Het eind van het tournooi was dat Marnix, die zjjn tegenpartij tamelijk toegetakeld had, dazen, na bem nog even bekeken te hebben, liet liggen en gewillig zijn galeider vol ge ode. De leider van „Jacob" was van slechter con ditie; hij liep bij zijn pogen om de beide dieren van elkaar te houden een hoofdwond op die hem zeker nog dagen heugen zal. Op een lezing, door Domela Nieuwenhuys dezer dagen te Oud-Beierland gehouden, trad ook onder meer een man uit het volk met den spreker in debat. Hij begon als volgt: „Je staet hier te babbelen over kapitael- verdeeling, maer ik heb wel is geheurd dat jij ok een kaptalist binnou dat babbelen van julli help de arbaijers Diks, maar begin jij eerst zelf je kapitaei te verdede, ik ken bier in Baijerland horsderde arbaijers, die nooit viais gerooke, veul minder geprove hebbe, begin jij nou is met die mensche murge allemael in half pond vlais te stierre, dat help veul meer dan al julli gebabbel." Op een avond van deze week was op eens de maan van haar plaats verschoven. Het geval werd geconstateerd te Brussel, of liever te Uccle, op de sterrenwacht. De maan was 15 seconden van de plaats waar zij behoorde te zijn. De astronomen zaten er wel 'n beetje rarê in het geval was ook zoo raar zoodat Z9, ofschoon alle instru menten de zaak ontwijfelbaar constateerden, het verschijnsel nog niet dadelijk aan d8 weten schappelijke wereld mededeelden, maar eerst de instrumenten nog eens nazagen. En nu bleek, dat de heale sterrenwacht verzakt was. Daarenboven bleek, dat de fundering van de voornaamste instrumenten, die 10 meters diep moest zijn, maar 4 meters ver in den grond zaf; dat zou wel genoeg wezen, had de bouwmeester gedachtdie astronomen zijn zoo overdreven secuur. Maar de maan heeft 't uitgebracht. Op de Schelde by Dendermonde is een sleepboot uit elkaar gesprongeD. De vier man schappen werden in de lucht geslingerd, tot over de boomen aan den oever; de kapitein bracht het er, als door een wonder, levend af. De boot voer juist tusschen twee andere vaar tuigen door, en een daarvan zonk, zoodat de schipper en zyn vrouw en kinderen verdronken. In 't geheel zyn er dertien slachtoffers. Een noodlottige brand heeft in den nacht van Maandag op Dinsdag gewoed te Jette-Saint- Pierre, een dorp naby Brussel. Door een onbekende oorzaak is het koffiehuis van zekere CUyasens in de asch gelegd, en onder de puinhoopen vond men de vyf verkoolde ïyken van den caféhouder, zyn vrouw, twee hunner kinderen en een neefje, dat by hen werd opgevoed. Een jongetje van twaalf jaar was nog bytyds op het dak geklommen en werd door de buren gered. De stad Beriyn heeft een erfenis van een millioen gekregen, maar heeft er al heel weinig aan. De erflater heeft de voorwaarde gesteld, dat voor hem op het kerkhof een standbeeld zou worden opgericht. Op zichzelf is dit niet zoo erg: iemand die een millioen aan een stad nalaat, mag toch minstens wel een standbeeld hebben voor zyn geld. Maar de erflater stond niet al te gunstig bekend en was herlmldeiyk met de justitie in aanraking geweest wegens zyn gewelddadig optreden. In de wyk waar hy woonde was hy om zjjn ruwheid algemeen bekend; er werden by na ougelooflyke staaltjes van verteld. En voor zoo'n man een standbeeld op te richten, zelfs al laat hy der stad een millioen na, dat is toch wel wat al te erg. Er zal den gemeenteraad van Beriyn wel niet anders overbiyven dan met een bloedend hart de mooie erfenis te weigeren. Een ingeneur aan de Krupp'sche kanonnenfa- briek te Essen, aldus wordt uit Keulen geschreven, heeft uit papier maché een klein handkanon ver vaardigd dat elk infanterist met gemak op zyn ransel kan dragen in plaats van een kookgerei, dat, volgens het jongste regelement op bepakking voor een soldaat, overbodig is. Dat infanterie kanonnetje heeft een grooter weer standsvermogen dan het thans gebruikt wordende materiaal en de vér dragende trefkans der 5 cM. granaten moet vooral daar van veel belang zyn, waar door de gesteldheid van het terrein de opstel ling van geschut bezwaren ondervindt. In militaire kringen wekt deze uitvinding groote belangstel ling en reeds zyn proeven geDomen, die op het meeste succes kunnen bogen. De zaak schynt werkeiyk van veel belang te zyn als men ten minste (het bericht dateert van 1 April) geen .canards" uit deze pa pieren vuurmonden heeft willen laten vliegen. De hond op het slagveld. Een paar maanden geleden is te Neuwied een merkwaardige proef genomen, door de vereeniging tot het ver- leenen van heelkundige hulp op het slagveld. Het gold het afleggen eener proeve van bekwaamheid door den hond Sanita genoemd, die afgericht was tot het opsporen van gekwetsten op het slag veld. In tegenwoordigheid van Hare Doorluchtig heid de Vorstin Zu Wied en vele genoodigden, werden de afgerichte honden voorgesteld, die aller merkwaardigste exercitiën by commando uitvoer den. De africhter deed achtereenvolgens de com mando's hooren: „aantraden, liggen, opstaan,voor waarts, terug, halt," welke bevelen met groote nauwgezetheid werden opgevolgd. Daarop werd Sanita de held van den dag in de gelegen heid gesteld, .om de wonderen der dressuur te vertoonen. Een afdeeling soldaten rukte in march- tenue uit, stelde zich „en tirailleur" op in een boschje, hield een schijngevecht en liet eenige onderstelde gewonden in het bosch achter, terwijl de troepen verder doormarcheerden. Ongeveer 10 minuten na het schyngevecht der afdeeling werd Sanita losgelaten, op het bevel „gewonden opzoe ken." Spoorslags volgde hy den weg door de mi litairen genomen, bereikte het boschje en door snuffelde het terrein. Zoodra hy een gewonde had gevonden, rende hy terug naar het punt, waar de ziekendragers wachtten en geleidde de zen naar de plaats, waar de gekwetste lag. In een half uur had hy op die wyze acht gewonden aangewezen, die op de raderbaren naar de veld- ambulance werden vervoerd. Des nachts werd dezelfde proef herhaald, en Sanita voorzien van een gordel, met een soort klein zadeltje, waarop een gloeilichtje was aangebracht. Sanita kreeg het bevel „langzaam zoeken," zoodat de dragers het licht in het oog konden houden en den hond volgen, waar de gekwetsten lagen. De proef voldeed algemeen uitstekend en dit gaf aanleiding, dat velen der aanwezigen toetraden tot deze nuttige vereeniging. De matigheids-genootschappen te Londen stellen pogingen in het werk om een wet te krygen, die den verkoop van absinth verbiedt. Tien jaar geleden werd deze likeur te Londen byna niet verkocht; van hun afschuw van het groenachtige vocht, gaven de Londenaars biyken door den scheldnaam van „Fransch vergif". Thans wordt overal absinth geschonken, en de Engelschen drinken het in alle mogelijke vormen, vooral als grog. Kent gy de rampen door den alcohol aan gericht en in erfenis in eene familie van geslacht tot geslacht overgezet? Hoogleeraar Piüeman, van Bonnheeft een zeer belangryke opsporing gedaan nopens zulk eene familie, en heeft er de yzingwekkende geschiedenis van beschreven. Eene vrouw: Ada Nurke,geboren 1740, stierf in 't begin dezer eeuw, was alcoholiyderes; zy heeft geleefd als diefvegge en landloopster; hare afstammelingen zyn ten getale van 834 personen. Het leven bestaan van 7G9 hunner is kunnen opgespoord worden, en zie hier den uitslag106 waren onwettig geboren, 152 bedelaars, 94 ver bleven in bedelaarsgestichten184 vrouwen wierpen zich in de ontucht, en 16 mannen werden voor misdaden veroordeeld, waarvan 7 voor moord. Deze familie heeft aan den Staat het ronde som metje gekost van meer dan 5 millioen mark. Zondag 12 April. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur Ds. van Schaick. Koog. Voorm. 10 uur, Ds. de Mazueè. (Avondmaal.) Den Hoorn. Voorm. half tien Ds. Leffef. Oudeschild. Voorm. tien uur de Hr. Niessink. Nam. 2 uur Ds. Leffef. (Doopbediening.) Oosterend. Nam. 2 uur Ds. van Sohaick. (Doopbediening Gocksdorp. Voorm. half tien de Hr. Babends. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Waal. Voorm. 10 uur Ds. Kupebus. Den Hoorn. Nam. 2 uur Ds. Heep. Schagen, 9 April. Aangevoerd6 paarden f 65 a 180, 2 Stieren f 55 a f 125; 105 Gelde- koeien f 180 a f 240,— 40 Kalfkoeien f 120 a f140; Vaarzen f af 140 Nuchtere Kalveren f5, a 14422 Schapen f 16 a f 25,50; Lammeren f hi Bokken en Geiten f af gld.30 Varkens f 8.00 a f 12.00 15 Vette Varkens 83 &36 cent per kilo; 80 Biggen f 6,00 a f 7,00; Kippen a Eenden a ct. Boterper half KG. f 0,37 a 0.42 Kaas per kilogram a ct. Kipeiren per 100 f 2.25 a f 2.50. Eendeieren per 100 f3.10 af ct Leiden, 10 April. Ter markt werden heden aangevoerdOssen stuks f 118 a f 250 28 Stieren f50 af 224Veulens stuks; f af 725 kalfkoeien f 100 a f 250; Melkkoeien f 100 a f 250; 280 Varekoeien f 82 a f 215; 160 Vette koeien f 118 a f 256; 62 Vette kalveren f 36 a f 98, 266 Magere kal veren 2,50 a f 10, 42 Graskalveren fl8a f48 Vette Schapen f a f —.00; 693 Schapen weide) f 18, a f 26,00 Paarden f af 198 Magere Varkens f 14 a f 34 Vette Varkens a.224 Biggen f S.50 a f 13,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 2