II liel; Purmerend. Kandegama-Thee Kinderkoor „Galin-Paris-Chevé" Te \m wetens moeielpMea: pl. in 1900 stnts ereenen Platen, Battims n Sclirooten, lang van 14 tot 25 voet. Ferkooping PALEN. Je Halelaar SKEIJSEB Pt, JAC. KIKKERT NzAgent voor Texel. J. J. KÜIJPKR, Partstraat. VEEVOEDER. Ameritaansek zuivere Lijuaadtoeta, Ter verzending gereed. Spoed! Goedkoop te koop: Vloerzeilen, Loopers en Karpetten, Belmegselpapier in voorraad ei op staal SCHELPEN per mnd 50 cent. Prima Wagensmeer 5 ons 15 cent. Verzoeke s.v.p. vroegtijdige aangifte. g Sm' C. DE WIJN, Deurwaarder Een HUIS en ERF, i. m. 2500 GREENEN PALEN, Van der Have's Landbouwzaden. SPINAZIE. Te koop p.m. 40 M3 KALKPUIN, STROP. Te koop VALE ZAAI-ERWTEN, Voor de a. s. schoonmaak. STALEN Xleedengoed. te BURG by A. DROS Albzn. ADVEKTENTIËN. 17 KIPPEN met een HAAN. publiek yerkoopen: G. J. O. D. DIKKERST publiek verkoopen: Jb. VAN WONDEREN MattenKarpettenVloerzeil A. DROS Az. Te koop: Een doorgewerkte CHaLON, P. J. BRUIN. Aanst. MAANDAG 13 April 's morgens negen uur zal er een Veeboot van P. F. Holtzapffel vertrekken naar Purmerend en ZATURDAG 18 April 's morgens acht uur vertrekken de Veebooten naar de jaarmarkt van Alkmaar. Informatiën geven de Agenten een uitstekende mélange van China- en Ceijlon-Thee Geboren: zoon van MARIUS TIJS WILLEM, W. FLENS en N. E. J. VAN PUTTEN. Ooltgensplaat, 7 April 1896. DANKBETUIGING. By deze betuigen wy onzen kartelijken dank aan allen, die zooveel biyken van belangstelling hebben betoond by de teraardebestelling van onzen geliefden zoon en broeder en mtjne innig beminde Cornelia Vermeulen, alsmede ook onzen dank aan den schipper van T. X. 174, B. van der Vis, die door den wil des Heeren was toe gezegd onzen wensch te vervullen. Inzonderheid onzen dank aan den Weleerw. Heer Ds. van Schaick voor de troostvolle woorden ons toege sproken en zijne onvermoeide hulp ons betoond. Vooral nog onzen dank aan de jongelingen en jongedochters die de laatste eer aan den over ledene hebben bewezen. Wed. VERMEULEN geb. Smit. E. VERMEULEN. H. HELM. Burg, Texel, April '96. DANKBETUIGING aan de Vlielanders. De ondergeteekende betuigt zijn kartelijken dank aan allen, die zoo welwillend z(Jn geweest hun hulp te verleenen tot het afbreDgen van V.LL. 4. K. LIST. Vlieland, 8 April '96. Entrée's Kosten Netto opbreDgst f 8.40 f 4.70 f 8,70. DANKBETUIGING. De ondergeteekende betuigt, mede namens ztjne familieleden, zijn oprechten dank aan allen, die ons by den droevigen dood en de begrafenis, van myn geliefden zoon KLAAS KERKE, van hunne deelneming in ons smartvol verlies hebben doen biyken. In het bijzonder zy dien dank toege bracht aan Ds. de Mazdee, voor zyae harteiyke lykrede en voorts aan de leden van het zieken fonds en de kleedoplegsters, voor de belanglooze diensten, welke zy by de plechtige teraarde bestelling hebben bewezen. Waal op Texel, 10 April 1896. T. KERKE. Te bevragen by Jb. KOK, Hoogeberg. te Texel, al op WOENSDAG 16 APRIL 1896, 's morgens 9 ure, te VLIELAND Alles behooriyk gekaveld te bezichtigen daags óór den verkoopdag. Notaris te Texel, il, op MAANDAG SO APRIL 1896, des avonds ure, in het bö el ,de Lindeboom" aan den Burg staande en gelegen in de Weverstraat in den Burg op Texel, Sectie K N». 930 groot 17 Aren. Behoorende tot de nalatenschap van den Heer r. BIERSTEKER. 1 VRIJDAG 24 APRIL 1896,'s morgens 10 ure, op het MARKTPLEIN aan DEN BURG publiek verkoopen: lang van 6 tot 9 voet beveelt zich beleefd aan tor het SNIJDEN van paarden, biggen, lammeren, stieren enz. Verdere inlichtingen zyn te bekomen by J, IJ. WITTE, Westergeest. Eng. raygras per 100 Kilo f 24.-. Luc. en Roz. Klaver 10 ct. en andere zaden 5 ct. per kilo minder dan in de pryscourant opgegeven is. bij hoeveelheden van 35 of 40 kilo. Alle zaden gegarandeerd. SQT ONTVANGEN EEN GROOIE PARTIJ Wollen- en Zeilloopers, Denrmatjes en Kleed jes, enz. Ruime keuze. Lage prijzen. Met aanbeveling, Opnieuw aangevoerd en dagelyksch verkryg- baar pakhuis Oudeschild en pakhuis den Burg, Prijs als voren. Pnike Elerlandsche Haver 50 KG. netto f 3.10 blanke Paardeboonen 80 6.25 pakhuis OUDESCHILD. een doorgewerkte OMSLAGDOEK en een zwart laken JAS en BROEK, alles zoo goed als nieuw, tegen billijken prijs. AdresS. KONING Cz. Koopt altyd SPINAZIE die op TEXEL wordt geteeld, want zoo my gezegd is wordt de spinazie die hier gestuurd wordt uit Alkmaar, in vuile beer geteeld. Aanbevelend, J. RIJK Jr., Hoogerstraat. Grootbloemlge Violen in prachtige kleuren Vergeet-my niet (rood, wit, blauw); Silena Pen- dnla (rood en wit), prachtige Prlmnla Veris, tegen concurreerenden prijs. Aanbevelend, BURG. M. A. LANGEVELD. opgelost Haven Oudeschild. J. JAC. RAB. nog pl. m; 8 duizend METSELSTEEN, staande op den wal haven Texel, ook bij kleine partytjes. Te bevragen by J. J. KUIJPÉR, Parkstraat. TE KOOP GEVRAAGD 3000 K.G. STROO. te leveren (aan bossen gebonden), op het land van C. J. BAKKER aan den Oudeschilderweg naby den Burg, vóór den 10 Mei a. s. Prysopgave, met vermelding van soort van stroo, wordt iDgewacht by den Burgemeester vóór den 20 April 1896. Vitrages, Gordijnkoorden, Franjes, behangdoek, grondpapier, blauw en wit kastpapier J. Sz DEKKER, Steenenplaats. G. BAKELAAR. tegen prys f 6,— per Hectoliter, af te halen Hotstede „BERN." P. DROS Azn. ONTVANGEN een ruime keuze Matten, Kar petten en Vloerzeilen, Gang- en Denrmatjes, Sajetten, Wollen en Zeilen Loopers. Op aanvrage verkrijgbaar een prachtige groote keuze Concurreerende pryzen. Prima kwaliteit. Aanbevelend, .SP o Verkrygbaar in pakjes van Eng. pond A 50 cent >i 7« 85 60 N :o»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 3