Scboonmaakartijcelen, Waschmiddel Onschuldig veroordeeld. Eet ottalei ei lossen van VIER, li dezen verlip tan wordeu iipMt V. I STOEL ZOOK, Altmaar. Noordhollandsch Landbouwcredief. De prijzen zijn allen oieteii laai Kerkboeken, Brillen, Wekkers, Vertriiibaar te Biri-Teiel lij den Heer Aanbesteding. Aanbesteding. Gouden en Zilveren vnnrwerpen. Een mnni Billart met toebehooren, Eerste Nederlandsche Hagelverzekering Maatschappij, Sd. KEIJSER Pzn. te TEXEL Steenkooperij. -• Steenhouwerij. GASHOUDERS voor BRDNGAS, Eerste soort BRUINE en KOOLTEER, Ontvangen een groote partij Adres: Jb. II. PRINS, voor WOL VEE. is bet meest gezochte Waschmiddel. J. IJ. WITTE, koopt nuchtere kalveren Voer de Schoonmaak. Feuilleton» VERHURING. G. J. O. D. DIKKERS, publiek verkoopen Eenige Meubelen en Huisraad. G. J. O. D. DIKKERS, publiek verkoopen fXBHEloM?ra£IUnl0t) PUNTDRAAD. Te loop eeipete partij Ie paliteit Puntlraal, BOUWMATERIALEN. Alkmaar. W. F. STOEL ZOON. NERINGDOENDEN. Bericht aan Schapenhouders WILSON KITCHIN'S P. BOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van TEXEL zullen op MAANDAG den 20 APRIL 1896 des middags 12 uur ten Raadhuise in het open baar aanbesteden: Het AFBREKEN der bestaande en bet ter plaatse BOUWEN eener nienwe VELD WACHTERSWONING te den Burg. Bestek en teekening liggen ter Secretarie ter inzage in de gewone kantooruren en op alle werkdagen des avonds van 7 tot 8 uur. Aanwijzing op het terrein den 11 April a. s. des namiddags 6 uur. Texel, den 1 April 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Strick van Linschoten, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris. Het BESTUUR van den polder EIJERLAND wenscht aan te besteden het onderhoud van de geul der roggesloot bnitendijks, van af den 1 Mei tot den 1 November aanstaande. Inschrijvingsbiljetten worden tot 20 April eerstkomende ingewacht bij den polder-secretaris bt) wien ook de conditiën ter inzage liggen. By i n s c h r jj v i n g zal worden verhuurd: aan de steenglooying van den Zuider Zeedyk, en wel van af de hoek van de Til van Djjkmans- huizen tot aan de Waaldersluis. Gegadigden moeten de biljetten voor den 13 April a. s. 's morgens 11 ure bij Sa. KEIJSER Pz. aan den Burg inleveren. Notaris te Texel, zal, op WOENSDAG 22 APRIL 1896, des morgens 10 ure, ten verzoeke van den Heer A. P. KOORN qq., by het woonhuis gemerkt B 37 in de Molenstraat aan den Burg waarondereen Hoekbuffeteen Kast, Tafels Stoeleneen compleet Eeten OntbijtserviesBedden met toebehooren, Glas-, Aarde-, Koper-, Tin- en Blikwerk, benevens Notaris te Texel, zal, op WOENSDAG 29 APRIL 1896, des morgens 10 ure. voor het Café PARKZICHT" aan Den Burg 60 Stoelen, 10 kleine Tafels, 1 ronde Tafel, Lampen, Banken, Glas- en Aardewerk, DE DIRECTIE DER verzekerende tegen vaste premie, gevestigd te Zutpben, bericht by deze: dat zy als haren Vertegenwoordiger voor TEXEL en Omstreken heeft aangesteld, den Heer by wien nadere inlichtingen omtrent verzekerings- voorwaarden enz. zyn te bekomen. rollen van 25 Ko. ii f 3,50 per rol, franco aan boord. Adres: E. OUDKERK, Langestraat, HELDER. Handel in alle soorten van worden vervaardigd in de fabriek van jjzer- waren, van Credietgenietenden van bovengenoemde instel ling worden beleefd uitgenoodigd hunne accepten op, of eenige dagen na den vervaldag, te regelen ten kantore van den ondergeteekende aan DEN BURG alhier. J. E. WINKLER, De ondergeteekende is zeer tevreden over de degeiyke uitbetaling door de Ncd. Neringver zekering Maatschappij - Firma VRIES, VISSER Co. gevestigd te Nieuwe Niedorp hem gedaan, toen zyne zaak moest stilstaan als gevolg van brand en brandbluschwater. Hy beveelt dan ook deze Maatschappij aan by alle neringdoenden en ambachtslieden. De Heer J. A. FREDERIKS a/d BURG ver tegenwoordigt bedoelde Maatschappy. J. PLAATSMAN. De Waal, 28 Maart '96. TE KOOP: by A. W. KONING. als: Boenders, Stoffers, Bezems, Bezemstokken, Luiwagens, Ragebollen, Emmers, Kuipen, Akers, Waschborden, Sponzen, Zeemlappen, Dwijlen. Voorts een groote party Kastpapier, Kast randen, Misdruk, Poetsartikelen; alle soorten Poetspomade, Schoensmeer, Grof en Fyn Aarde werk, Kristal en Glaswerk; alle soorten Leder waren, Reisbenoodlgdheden en Speelgoederen. Winkeliers en venters flink rabat. Kruisweg 175-176, DEN HELDER. Nickelen Horlogekettingen, zijden Vest- en Hals koordjes voorhanden by GERR1T KIKKERT, Goud- en Zilversmid. beproefd Scheikundig onderzocht. In Engeland algemeen in gebruik. VOORKOMT DE WORMVLIEG. GENEEST DE SCHURFT. DOODT HET ONGEDIERTE. Verkocht in bnssen voor 10,15 20 schapen a 7 cent per schaap. Hoofdagentschap voor Nederland: Firma F. P. MIDDELHOFF Az., Purmerend. tegen den hoogsten prijs. ONTVANGEN en in ruime keuze voorzien van VLOERZEILEN en LOOPERS in alle breedten en qualiteiten. Wollen loopers, tapyt goederen voor vaste kleeden en een groote sorteering KARPETTEN in alle soorten en kleuren, deur matten, gangmatjes, enz. Ruime keuze in VITRAGE, GORDIJNBANDEN en KWASTEN, contant 5°/„ korting. Aanbevelende, Hoogachtend, UE. Dw. D. Ph. VLESSING. Vrij naar 't Fransch door A. B. 13. Hoofdstuk VII. Zjj kwamen overeen, dat het verkieselijk was mevrouw Heimig niet by haar zoon toe te laten in de gevangenis, de slag zou misschien haar te zwaar vallen, en verder dat de verdediging van den be schuldigde zou worden opgedragen aan Luvois. Gertrude was het volkomen eens met dokter Heimig wat betreft het verwyderd houden van me vrouw Heimig van haar zoon tot aan het oogen- blikzyner bevryding, de groote verandering welke het uiteriyk van haar zoon had ondergaan zou haar te zeer treffen; maar [slechts met moeite gaf zy haar toestemming wat betreft het voorstel om Luvois ais verdediger te vragen. Zy stelde niet dat groote vertrouwen in het talent maar nog minder in de vriendschap van den advocaat; zy zou biy geweest zyn als zy met honderd duizend francs naar een van de drie of vier voornaamste advocaten had mogen gaan om hen te zeggen: red een onschuldige, mynheer, en het zal voor u dubbel goed zyn; goed geld en tevens èen goed werk/ Heimig wees haar er echter op dat de schuldigen alleen behoefte hebben aan een zeer welsprekend advocaat, die voor dat werk ruim wordt betaald; een man als Heimig echter had behceite aan een waar vriend om hem te helpen. Louvois was wel ook voor hem jniet het ideaal maar voor het publiek ging hy door voor een vriend. Gertrude rekende er verder op zyn welsprekend heid nog te vermeerderen en zy meende dit op de beste wyze te doen door zyn trots te vleien en zyn geldzucht te streelen. Geen van beide middelen had zy echter noodig, want de ongelukkige dokter vond in den vermeenden vriend de bartstochteiykste en meest belangstellende aller verdedigers. Door den dokter gevraagd om deze te verdedigen, terwyi hy hem nog slechts enkele dagen te voren als vriend de hand had gedrukt, kon hy dit verzoek niet weigeren. Het is iets dat in 't geheel niet te pas komt om zoo iets te weigeren en als Louvois het dan ook had durven weigeren, waB by zeker by al zyn collega's sterk in de achtiDg gedaald. Louvois bedacht toen, dat hy datgene wat hy niet kon ontgaan zooveel mogeiyk tot zyn eigen voordeel moest aanwenden. Wie zou later ooit aan zyn medeplichtigheid kunnen denken wanneer hy zyn vriend met zooveel vuur bad weten te verdedigen. Niemand, Heimig evenmin als iemand anders, ofschoon zy toch by zichzelf zouden moeten zeggen, dat de schuldige toch ergens moest zyn. En dan de mensch heeft soms vreemde ideën Louvois maakte zich diets, dat zyne schuld tegenover Heimig zou vereffend zyn of deze werd veroordeeld of niet, hy zou dan kunnen zeggen evenals Pilatus „Ik wasch myn handen in onschuld"; het noodlot heeft het zoo gewild. Iets anders was er echter, waaraan de moordenaaar niet had gedacht en dat hem in geen geval een oogenblik rust gunde. De wroeging liet hem geen rust. Wat by ook deed om zyn geweten in slaap te sussen, steeds fluisterde het hem toe, dat hy feiteiyk de moordenaar was van mynheer Villefron en tengevolge daarvan zou misschien dokter Heimig het leven op het schavot moeten laten en na deze twee vrouwen van verdriet komen testerven. Twee vrouwen? Drie vrouwen misschien. Want hy zou misschien ook Anaïs' dood veroorzaakt hebben, wan néér deze ooit vernam, welke verschrikkelyke rol hy haar eens had doen spelen. Alles zyn schuld. Dood en nog eens dood, slachtcffer op slachtoffer waariyk het was genoeg en hy wenschte met alle macht de invryheidstelling van Heimig,eene bevryding, die hem alleen zou doen staan tegenover het graf van Villefron en het bleeke gelaat van Ana la. Toen de advokaat in de spreekkamer der gevan genis was aangekomen behoefde hy niet lang te wachten op de komst van dokter Heimig. Weldra toch verscheen deze. Daar de dokter op den advo kaat een gunstigen indruk wilde maken en het geloof aan schuld by den beschuldigde, als hy dit soms min of meer mocht hebber), geheel wilde doen verdwyneD, liet hy uiteriyk niets biyken van zyne aandoening. Hy kende Louvois zeer goed en vreesde, dat deze uit eigen belang misschien ongaarne zyne verdediging op zich zou nemen, waardoor zyne intieme verhouding tot den beschuldigde voortdurend op den voorgrond zou moeten treden. De arme dokter was dus zeer verrast en verwon derd tévens, toen hy bemerkte, dat de advokaat buitengewoon was aangedaan en zyne hand Bterk beefde, terwyi by hem door de tralies heen de hand drukte. (Wordt vervolgd.) Sn.lperzdnA - LANBSVXLD Dl ROOU TmmI sanrMBSK

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 4